Anda di halaman 1dari 6

Bahagian A

[15 markah]
Jawab semua soalan
1. Senarai Bersama yang termaktub dalam Jadual Kesembilan Perlembagaan
Persekutuan adalah berkaitan perkara
I.
perparitan dan pengairan
II.
perkapalan dan perikanan
III.
perlindungan binatang dan burung liar
IV. perlindungan penyu dan penangkapan ikan
A. I dan II B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV
2. Yang manakah pernyataan yang benar tentang fungsi Majlis Raja-Raja?
I.
Memilih dan memecat Perdana Menteri
II.
Mempertimbangkan soal dasar-dasar negara
III.
Memberi perakuan tentang perlantikan Ketua Hakim Negara
IV. Mempersetujui atau tidak perkara-perkara tentang amalan agama
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV
3. Yang manakah benar tentang sistem kerajaan di Malaysia?
I.
Mengamalkan sistem raja berperlembagaan
II.
Mengamalkan sistem demokrasi berparlimen
III.
Mengamalkan sistem demokrasi berperlembagaan
IV. Mengamalkan pemilihan Ketua Kerajaan Persekutuan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
4. Yang manakah benar tentang hak asasi mengikut perlembagaan?
I.
Tangkapan oleh pihak berkuasa mestilah melalui waran tangkapan
II.
Seseorang yang ditangkap mestilah diberitahu sebab penangkapannya
III.
Seseorang yang ditahan oleh pihak berkuasa mestilah dengan perintah majistret
IV. Seseorang banduan mestilah dibenarkan untuk mengundi dalam sesuatu pilihan
raya
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
5. Yang manakah penyataan yang benar tentang bidang kuasa Dewan Negara?
A. Memulakan rang undang-undang
B. Menangguhkan rang undang-undang kewangan selama setahun
C. Menolak sesuatu rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat
D. Memeinda rang undang-undang sekiranya pindaan itu diterima oleh Dewan
Rakyat

6. Badan Kehakiman begitu penting dalam pentadbiran keadilan kerana badan ini
I.
Meluluskan rang undang-undang Persekutuan
II.
Membuat keputusan atau menjatuhkan hukuman
III.
Mempunyai kuasa untuk membicarakan kes-kes-kes sivil dan jenayah
IV. Meminda undnag-undang yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

7. Yang manakah merupakan agensi di bawah kawalan Kerajaan Negeri?


I.
Jabatan Imigresen Negeri
II.
Lembaga Hasil Dalam Negeri
III.
Unit Perancang Ekonomi Negeri
IV. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
8. Yang manakah benar tentang Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan?
Senarai Persekutuan
Buruh
Perkapalan
Tanah
Pertahanan

A
B
C
D
9.

Senarai Negeri
Ternakan
Perpustakaan
Penyu
Pemulihan tanah
lombong

Senarai Bersama
Perumahan
Kutu Rayau
Kebajikan
Syarikat Bersama

Cukai tanah
Lesen lombong
Hasil hutan

Penyataan di atas merupakan hasil yang diserahkan kepada


A. Perbendaharaan
B. Kerajaan Persekutuan
C. Kumpulan Wang Amanah Negeri
D. Kumpulan Wang Negeri Yang Disatukan
10. Yang manakah benar tentang Senarai Persekutuan dan Senarai Bersama?
A
B
C
D

Senarai Persekutuan
Kebudayaan dan Sukan
Perparitan dan Pengairan
Kebajikan Masyarakat
Penerbitan Akhbar

Senarai Bersama
Perparitan dan Pengairan
Kebudayaan dan Sukan
Penerbitan Akhbar
Kebajikan Masyarakat

11. Yang manakah yang benar tentang jemaah menteri?


I.
Dilantik daripada kalangan ahli Dewan Rakyat sahaja
II.
Tempoh jawatan tertakluk kepada budi bicara Perdana Menteri
III.
Menjadi Ketua Pentadbir dalam kementerian yang diwakili
IV. Memegang sesuatu portfolio yang ditentukan oleh Perdana Menteri
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV
12. Yang manakah benar tentang cara perolehan kewarganegaraan bagi anak warganegara
Malaysia yang dilahirkan di luar sempadan negara?
A. Permohonan
B. Pendaftaran
C. Kemasukan Wilayah
D. Kuat kuasa undang-undang

13. Yang manakah berkaitan dengan Pembentukan Malaysia tahun 1963?


A. Pembentukan Malaysia mendapat persetujuan Filipina
B. Pembentukan Malaysia juga ditentang oleh pihak Singapura
C. Brunei menyertai Malaysia untuk mendapatkan kemerdakaan bersama
D. Gagasan pembentukan Malaysia dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman
14. Yang manakah benar tentang sistem Kerajaan Malaysia
I.
Mengamalkan sistem kerajaan monarki
II.
Raja mengatasi Perlembagaan Persekutuan
III.
Yang Dipertuan Agong memegang kuasa eksekutif
IV. Mengamalkan sistem pembahagian kuasa berasaskan konsep Persekutuan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
15. Yang manakah benar tentang Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)?
I.
Bertanggungjawab membuat undang-undang kecil sendiri
II.
Mengandungi ahli Majlis seramai anatara 8 24 orang
III.
Bertanggungjawab kepada kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
IV. Menerima bayaran cukai tanah daripada premis-premis perniagaan dan rumah
kediaman
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

STPM 900/1

SULIT*
BAHAGIAN B
[ 15 Markah ]

Jawab semua soalan.


1 terdapat dua bentuk agensi kerajaan iaitu agensi pusat dan agensi pelaksana yang
membantu Kerajaan melaksanakan dasarnya.
a. Berikan dua contoh agensi pusat

(2)

i.
ii.

............................................................................................................................
............................................................................................................................

b. Jelaskan dua cara agensi pusat secara keseluruhan dapat membantu kerajaan
melaksanakan peranannya.
(2)
i.
..............................................................................................................................
ii.
..............................................................................................................................
2

Berikan dua tugas MAMPU (Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan
Malaysia)
(2)
i. ..........................................................................................................................................
ii. ..........................................................................................................................................

Berdasarkan rajah di atas :


(a) Nyatakan dua ciri badan berkanun Persekutuan.
(2)
i.
........................................................................................................................
ii.
........................................................................................................................
(b) Senaraikan dua ciri Y
(2)
i.
.......................................................................................................................
ii.
......................................................................................................................
Nyatakan lima sasaran yang diletakkan dalam pelaksanaan Pelan Integriti Nasional (5)
i.
ii.
iii.
iv.
v.

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

STPM 900/1

SULIT*
BAHAGIAN C
[ 50 Markah ]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 300
hingga 350 patah perkataan.

SOALAN 1

Jenayah rasuah semakin berleluasa kini dan sering ini dilakukan oleh golongan profesional
secara halus dan sukar dikesan.
Bincangkan kesan jenayah rasuah ini kepada sesebuah negara dan langkah-langkah yang
dapat membendung jenayah kolar putih ini.

SOALAN 2
Pemerdagangan Orang ialah suatu jenayah kemanusiaan yang dipandang serius pada masa
ini. Perbuatan ini membabitkan eksploitasi pada skala besar, terutamanya terhadap golongan
wanita dan kanak-kanak yang merupakan suatu bentuk perhambaan moden. Huraikan kesan
dan usaha dalam menangani kemelut ini.

SOALAN 3
Pengubalan dan pelaksanaan dasar-dasar oleh kerajaan adalah bertujuan untuk menekankan
peri pentingnya melahirkan masyarakat yang adil dan bersatu padu. Bincangkan kepentingan
perpaduan rakyat kepada negara dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memupuk
perpaduan rakyat yang lebih erat.

900/1

SULIT*

=================================================================
Kertas Soalan Tamat