Anda di halaman 1dari 6

UNIT 3: ASAS FALSAFAH DALAM PEMBENTUKAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


TUGASAN: Merujuk kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), Huraikan
bagaimanakah falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam memberikan
pengaruh yang besar terhadap pembentukannya yang bersifat eklektik.
Aktiviti: Anda perlu mencari maklumat dari sumber perpustakaan dan internet.
3.1

a)

Apakah pernyataan yang terkandung dalam dokumen Falsafah Pendidikan


Kebangsaan dan bagaimanakah sejarah pembentukannya berlaku?
Pernyataan kandungan FPK:

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan


potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

b) Latar belakang pembentukan FPK:


Falsafah pendidikan merupakan panduan dan hala tuju sistem pendidikan sesebuah
negara.Setiap negara mempunyai falsafah pendidikan negaranya sendiri yang berbeza
daripada falsafah pendidikan negara lain. Di Indonesia, falsafah pendidikannya
adalah merupakan hala tuju sistem pendidikan negara itu yang dibina berdasarkan
Pancasila yang mengandungi lima prinsip dan menjadoi pedoman hidup rakyat
Indonesia. Hal ini tentunya berbeza dengan falsafah pendidikan di Malaysia yang
merupakan halatuju sistem pendidikan berdasarkan matlamat negara, dasar-dasar,
Prinsip-prinsip Rukun Negara dan sebagainya. Sebelum tahun 1988, falsafah
pendidikan tidak dinyatakan secara tersurat. Namun begitu, hasrat dan matlamat
pendidikan digambarkan melalui penyata, akta dan laporan-laporan yang ada seperti
Penyata Razak, Laporan Rahman Talib, Akta Pelajaran 1962 dan Laporan
Jawatankuasa Kabinet 1979.

Unit 3: Asas Falsafah Dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan


Kebangsaan
3.2. Berdasarkan Jadual 3.1 di bawah, lengkapkan maklumat tentang penjelasan dan
contoh persoalan cabang falsafah dalam pendidikan
http://www.philosophy-religion.org/living/philosophy/1.pdf
Jadual 3.1: Cabang, unsur dan persoalan falsafah dalam pendidikan

M
E
T
A
F
I
Z
I
K

Unsur
Kebenaran

Menerusi pendidikan akan lahirlah warganegara yang baik

Kewujudan

Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu


untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek
rohani, emosi, dan jasmani .

Ketuhanan

Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan akan membentuk


warganegara yang baik.

Pengetahuan

Terdapat lima jenis ilmu iaitu ilmu wahyu, ilmu empirikal, ilmu intuitif,
ilmu autoritatif dan ilmu rasional. Ilmu wahyu diperturunkan dari tuhan
kepada manusia sebagai pedoman hidup. Ilmu wahyu adalah seperti
yang terdapat dalam al-Quran dan hadis. Keperluan ilmu wahyu ini
adalah kerana keterbatasan akal pemikiran manusia. Oleh itu terdapat
perkara-perkara tertentu yang akal fikiran manusia tidak mampu untuk
memikirkannya. Ilmu empirikal adalah ilmu yang diperoleh berdasarkan
pengalaman deria manusia.

i. Nilai etika

Etika adalah berkaitan dengan peraturan, nilai moral, tingkah laku, adat
dan sebagainya. Tujuannya adalah ke arah kebaikan iaitu memastikan
seseorang itu bertanggung jawab sebagai individu, ahli keluarga, ahli
masyarakat,rakyat sesebuah negara dan juga sebagai hamba kepada
tuhannya.

ii. Nilai
estetika

Estetika pula adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan dan


kesenian.

i. Logik
induktif

Adalah apabila seseorang itu membuat kesimpulan atau


generalisasi berdasarkan beberapa contoh atau kejadian khusus.

ii. Logik

Adalah apabila suatu kesimpulan atau generalisasi digunakan

E
P
I
S
T
E
M
O
L
O
G
I
A
K
S
I
O
L
O
G
I

L
O
G
I
K

Penjelasan & Contoh Persoalan Falsafah Dalam Pendidikan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Cabang
Falsafah

Unit 3: Asas Falsafah Dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan


Kebangsaan
deduktif

Lengkapkan maklumat pada Rajah 3.1. Jelaskan hubungkait di antara mazhab


falsafah barat, falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam terhadap
FPK. (http://www.ijern.com/journal/October-2013/18.pdf )

Rajah 2.1: Hubungkait falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan barat terhadap
pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
Sebelum ini telah dinyatakan dalam mazhab umum falsafah Barat terdapat dua aliran iatu aliran
tradisional dan aliran moden atau kontemporari. Seperti falsafah umum Barat, terdapat dua
aliran yang sama dalam falsafah pendidikan Barat. Walaupun terdapat banyak mazhab falsafah
pendidikan Barat, dalam modul ini hanya empat mazhab utama yang akan diperincikan iaitu
perenialisme, esensialisme, progresivisme dan rekonstruksionisme. Perenialisme dan
esensialisme ialah mazhab tradisional falsafah pendidikan Barat manakala progresivisme dan
rekonstruksionisme pula ialah mazhab moden falsafah pendidikan Barat.
Dalam Islam, pendidikan adalah wajib. Pendidikan bukan setakat melatih akal tetapi juga
rohani,jasmani, tingkah laku serta akhlak berasaskan nilai-nilai yang ditetapkan dalam Islam
agar individu menjadi insan yang bertaqwa dan mengabdikan diri kepada Allah swt. Hal ini
adalah ke arah kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Falsafah pendidikan Islam adalah
berasaskan al-Quran.
FPK menggambarkan hasrat negara untuk menghasilkan warganegara yang baik iaitu insan
yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, sejahtera diri dan mampu
menjaga keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Hasrat negara ini dijayakan melalui
pendidikan yang merupakan proses yang berterusan. Selain daripada itu, FPK juga menjadi
panduan bagi semua aktiviti pendidikan yang dlaksanakan di negara ini.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

3.2

dalam perkara atau situasi khusus.

3.3. Lengkapkan Rajah 3.2 dan terangkan mengapakah Falsafah Pendidikan

Kebangsaan tergolong dalam falsafah eklektik?

i.
FALSAFAH
PENDIDIKAN ISLAM
Pusatan Akademik

Unit 3: Asas Falsafah Dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan


Kebangsaan

FPK
ii. FALSAFAH
PENDIDIKAN BARAT
TRADISIONAL
(PERENIALISME &
ESENSIALISME)
Pusatan Masalah

(Eklektik)
Kognitif,
Afektif &
Psikomotor

iii. FALSAFAH
PENDIDIKAN BARAT MODEN
(PROGRESIVISME &
REKONSTRUKSIONISME)
Pusatan Pelajar

Rajah 2.2: Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) sebagai falsafah eklektik
a) Apakah maksud falsafah eklektik?
- Gabungan antara akademik dengan kurikulum.

b) Mengapakah FPK digolongkan sebagai falsafah eklektik?


- Kerana FPK ingin melahirkan sebuah generasi yang berkeupayaan tinggi dalam
akademik dan kurikulum.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Intelek,
Jasmani &
Emosi

3.4

Jadual 3.2: Perbandingan falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
KRITERIA

Masyarakat
& Pendidikan

Orientasi
ilmu

ALIRAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT


Tradisional
Moden
(Perenialisme &
(Progresivisme &
Essensialisme)
Rekonstruksionisme)
Tujuan pendidikan ialah
Pendidikan berperanan mencorakkan
mencari kebenaran yang
manusia mengikut persekitaran
berkekalan sepanjang
dan masyarakatnya. memberi
peradaban manusia. Pendidikan perhatian terhadap pembentukan
juga sebagai latihan untuk
semula masyarakat iaitu untuk
memperkembangkan mental
perubahan dan reformasi sosial.
manusia ke arah
kebenaran.

Oleh kerana kebenaran adalah


sejagat, maka kurikulum adalah
sama untuk semua
pelajar.

Fokusnya adalah terhadap


kemahiran asas 3M iaitu
Pembelajaran membaca, menulis dan
murid
mengira. Pelaksanaan
kurikulum adalah berpusatkan
mata pelajaran dan fokus

Sebagai agensi utama


dalam pembinaan semula masyarakat
yang menggerakkan perubahan sosial,
ekonomi mahupun
politik sesuai dengan masyarakat akan
datang.

Berfokuskan kepada mata pelajaran


sains sosial dan
merentas disiplin. proses
pembelajaran merupakan proses yang
aktif di mana pelajar diberi
pendedahan terhadap

FALSAFAH
PENDIDIKAN
ISLAM

FALSAFAH
PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Dalam Islam, pendidikan


adalah wajib. Pendidikan
bukan setakat melatih akal
tetapi juga rohani,
jasmani, tingkah laku serta
akhlak berasaskan nilainilai yang ditetapkan dalam
Islam agar individu
menjadi insan yang
bertaqwa dan mengabdikan
diri kepada Allah swt. Hal
ini adalah ke arah
kejayaan hidup di dunia
dan di akhirat..
Falsafah pendidikan Islam
adalah berasaskan al-Quran

FPK menggambarkan hasrat


negara untuk menghasilkan
warganegara yang baik iaitu
insan yang
berilmu, berakhlak mulia,
bertanggungjawab,
berketerampilan, sejahtera diri
dan mampu menjaga
keharmonian keluarga,
masyarakat dan negara. Hasrat
negara ini dijayakan melalui
pendidikan
yang merupakan proses yang
berterusan.
Perkembangan keempat-empat
potensi iaitu intelek, rohani,
emosi dan jasmani adalah bagi
membolehkan penguasaan ilmu,
kemahiran dan nilai. Ilmu,
kemahiran dan nilai diperlukan
oleh manusia dalam memenuhi
pelbagai keperluan
kehidupannya,
Sepanjang tempoh sejak lahir
hingga ke akhir hayat,
pendidikan yang berlaku
merupakan proses pemerolehan
dan pemindahan secara
berterusan.

Pendidikan berterusan ke
arah perkembangan diri
individu dari segi rohani,
intelek, emosi dan fizikal
yang membawa kepada
individu yang beriman,

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 3: Asas falsafah dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

terhadap
kesusasteraan, kemanusiaan,
bahasa, sejarah dan
matematikfokus adalah
terhadap mata pelajaran,
matematik,
sains, bahasa, kesusateraan dan
ilmu kemanusiaan..

Pengajaran
Guru

Tujuan &
Program

Guru adalah sebagai pakar yang


menguasai bidangnya dan role
model. Oleh itu guru perlu
dihormati kerana kepakaran dan
kewibawaannya.

Adalah sebagai tempat di mana


pelajar memperoleh
pengetahuan, kemahiran, nilai
dan sikap bagi menyediakan
mereka menjadi ahli
masyarakat yang berguna.
Pendidikan adalah bertujuan
untuk
menyampaikan warisan budaya
dan sejarah yang terkumpul dan
berkekalan buat sekian lama

masalah yang berlaku dalam


masyarakat semasa. Seterusnya,
pelajar dilatih untuk mengatasi
masalah-masalah yang ada agar
masalah yang berlaku tidak diteruskan
oleh masyarakat akan
datang. Kurikulum yang disediakan
mengandungi masalah-masalah sosial,
ekonomi dan politik
yang berlaku dalam masyarakat.
Oleh itu peranan guru adalah sebagai
fasilitator atau pembimbing
yang akan membantu pelajar dalam
aktiviti atau dalam mencari jalan
penyelesaian terhadap
sesuatu masalah.

berilmu, berakhlak dan


bertakwa dan beramal
soleh

Tujuan pendidikan adalah untuk


menyedarkan pelajar tentang
masalah-masalah sosial, ekonomi dan
politik yang berlaku

Fokusnya ialah terhadap


perkembangan individu
secara bersepadu.

Melatih akal tetapi juga


rohani,
jasmani, tingkah laku serta
akhlak berasaskan nilainilai yang ditetapkan dalam
Islam

Terlatih dan mahir dalam


pelbagai bidang agar menjadi
modal insan yang
produktif dan inovatif.
Kemahiran dan kecekapan
dalam menggunakan teknologi
juga perlu bagi
meningkatkan produktiviti.
Kesan akhir pendidikan adalah
untuk pembangunan
diri insan secara menyeluruh
dan seimbang agar menjadi
individu, ahli keluarga, ahli
masyarakat
dan warganegara yang berilmu,
bertanggungjawab, berakhlak
mulia dan berbakti ke arah
keluarga,
masyarakat dan negara yang
aman damai dan bersatu padu.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 3: Asas falsafah dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Anda mungkin juga menyukai