Anda di halaman 1dari 23

TAMADUN ISLAM

DAN TAMADUN
ASIA

TEORI KEDATANGAN ISLAM KE


TANAH MELAYU

OHAMAD AFIQ IKHWAN BIN ABDULLAH


2PISMP RBT 1

Kerlinger (1973:9)

DEFINISI TEORI

Berasal dari PERKATAAN


YUNANI (therio) yang membawa
maksud pemandangan.
Definisi ini bermaksud teori
berasaskan kepada konsepsi
seseorang yang kemudiannya
mengemukakannya dalam
bentuk suatu pandangan (view).

mendefinisikan teori
sebagai satu himpunan
konsep, takrifan dan
definisi yang paling
berkait yang
memberikan gambaran
secara sistematik
tentang fenomena
dengan
memperincikan
hubungan antara
pembolehubah.

Teori Kedatangan Islam


China

India

Arab/Pa
rsi

Teori
Kedatangan
islam Ke
dalam
Tamadun
Melayu
Sejarawan : Antaranya
Pijnapple, Snouck Hugronje, B.
Harisson, Thomas Arnold,
Morquette, R.O Winstedt, S.Q.
Fatimi, Syed Muhammad
Nuqaib al-Attas, HAMKA . . .

Wilayah Islam di India :


A) Gujerat dan Malabar
B) Bengal Coromandel

lam datang dari INDIA


:
N
A
W
A
R
A
J
E
S
A)Pijnapple
B)Morquette
i
m
i
t
a
F
Q
.
S
C)
h
a
t
u
t
a
B
u
n
D)Ib
n
a
m
h
a
R
l
u
d
E)Ab
h
a
l
l
u
d
b
A
i
j
a
H

Pijnapple
1. Kedatangan islam oleh para pedagang islam berbangsa
Arab yang bermukim di GUJERAT DAN MALABAR.
.
Gujerat ialah pelabuhan penting semasa pemerintahan
Alaudin Khilji di India
2. Disokong : Snouck Hugrunje dan Harry Hazzard
(Hubungan perdagangan India dan Asia Tenggara)
Bukti : Marmar pada batu nisan di Pasai adalah ciri
buatan India.
memandangkan aktiviti perdagangan
oleh para pedagang Islam di Tanah
Melayu sama ada sebagai orang
tengah atau pedagang premier yang
membawa barang dagangan dari
wilayah tersebut merentasi Nusantara
untuk pergi ke China dan sebagainya.

Morquet
te

1. Penemuan batu nisan di Pasai yang bertarikh 1428M


dan di Gerisik bertarikh 1419M.
2. Kedua-dua batu nisan mempunyai ciri yang sama di
Gujerat dan kesimpulannya Islam telah sampai pada
kurun ke-15M
3. Syed Muahmmad Naquib AL-Attas menolak kenyataan
tersebut.
Asas jumpaan dan persamaan fizikal batu nisan
sebagai di atas tidak munasabah. Sepatutnya, jumpaan
dan persamaan tersebut hanya dilihat sebagai hujah
tempat asal batu nisan tersebut adalah dari Gujerat,
India.

S.Q Fatimi
1. kedatangan Islam di Tanah Melayu dari Bengal,
Coromandel, India.
2. Bengal lebih awal menerima Islam berbanding
Gujerat dan Malabar.
3. Pandangan ini telah disokong oleh Arnold dalam
buku akademinya, The Muslim World.
Para pedagang Bengal ini bermazhab
Shafie; sama dengan mazhab umum di
Tanah Melayu. Manakal Gujerat dan
Malabar pula bermazhab Hanafi lain
daripada mazhab Tanah
Melayu.Rasionalisme sejarawan membawa
pada relatifnya teori satu-satu peristiwa.

Ibnu Batutah
1. Menurut Ibn. Batutah, dalam
persinggahan beliau di Pasai,
pandangan empire, beliau
mendapati wujud persamaan
budaya khususnya pakaian
diraja dengan kebudayaan
yang terdapat di Bengal,
India.
2. Malah, Ibn Batutah juga
mencatatkan bahawa Merah
Silu sebenarnya beragama
Hindu, kemudiannya memeluk
Islam dan baginda mempunyai
hubungan bernegara dengan

Abdul Rahman Haji Abdullah


1. Menurut Abdul Rahman Haji Abdullah,
Pasai menerima Islam lebih awal iaitu
pada 1042M
2. Malik al-Salih bukanlah pemerintah
pemerintah pertama memeluk Islam.
3. Meurah Giri atau Mahmud Shah lebih awal
memeluk Islam yang akhirnya Pasai
sendiri menerima Islam secara bernegara.
4. Jumpaan batu nisan Malik as-Salih , Islam
sampai lebih awal daripada tarikh
tersebut.
5. Bukti sejarah Gujerat sendiri sebenarnya
menerima Islam secara bernegara 1301M
apabila berlakunya futuwwah
(pembukaan) wilayah tersebut oleh

lam datang dari CHINA


A)Gardener &
Emmanuael
B)Syed
Muhammad
a
iw
t
is
r
e
P
(
ib
u
q
a
N
di pelabuhan
Canton.
C)Dinasti Tang
D)Penemuan Batu
nisan.

Gardener & Emmanuael


1. Islam sampai ke China oleh para
pedagang Arab lembah Arabia zaman
Khalifah Uthman al-Affan lagi.
2. seawal kurun ke-8M, wujud penempatan
masyarakat Arab di Canton.
3. Realiti di atas ini menjadi hujah bahawa
Islam yang sampai ke alam Melayu
dilakukan oleh para Pedagang Arab yang
tinggal di Canton (China) paling lewat
pada kurun ke-8M.
4. Dakwah Islamiyyah tersebut dilakukan
sendiri oleh pedagang-pedagang Arab,
bukan para pedagang berketurunan Cina.
Maka, secara teorikalnya Islam itu bukan
datang daripada rantau Arabia, tetapi

Syed Muhammad Naquib (Peristiwa di


pelabuhan Canton).
1. Pada sekitar tahun 878 M, iaitu pada zaman Hsi Tzung
peristiwa krisis etnik di Pelabuhan Canton berlaku.
2. Kediaman dan nyawa para pedagang asing di sana banyak
musnah disebabkan pemberontakan bangsa setempat. Lebih
100 000 nyawa termasuk daripada para pedagang Arab dan
Islam telah menjadi korban dalam peristiwa berdarah
3. tersebut.
Implikasi tersebut
membawa pada
penghijrahan para
pedagang yang
terselamat ke Kedah dan
Parlembang demi
mendapatkan
perlindungan.
4. Kedatangan mereka ke
Kedah dan Parlembang ini
dijadikan asas teori Islam
datang dari China.

Dinasti Tang
1. Pemberontakan Dinasti Tang pada 618-906M =
5000 para pedagang asing termasuk komuniti Arab
telah dibunuh.
2. Para pedagang yang terselamat telah berhijrah ke
Champa, Nusantara demi mendapat perlidungan.
3. Kedatangan mereka ke Champa, Nusantara sebagai
tanda teori kedatangan Islam AM tersebut dari
China.
A. Buktinya penemuan batu Nisan seorang wali
Allah berketurunan Arab di Pekan, Pahang yang
bertarikh 1028M di mana atas batu nisan ini
terukur ayat-ayat al-Quran.
B. Temuan batu nisan turut berlaku di Leran,
Surabaya bertarikh 1082M atau 1102M yang
sangat ketara ciri-ciri keIslaman batu nisan

enemuan Batu nisan.


1. Beberapa batu nisan yang hampir sama dengan
batu nisan di Pekan dan Leran turut dijumpai di
Phangrang, Kemboja (juga dikenali sebagai
Champa).
Buktinya:
a) Kuala Berang, Terengganu terdapat Batu
Bersurat bertarikh 1303M berkaitan
peraturan dan kewajipan menunaikan
hukum-hakam Allah seperti hukuman bagi
penzina.
b) Di Langgar, Kedah turut dijumpai batu nisan
milik Syeikh Abd. Al Qadir ibn Husain Syah
Alam bertarikh 903M
2. batu bersurat di Teluk Cik Munah, di Pahang yang
bertarikh 702 H (1303 M). Ini menunjukkan
bahawa kemungkinan Islam masuk melalui
Pantai Timur iaitu bererti dari China dan

am dari Semenanjung Tanah Arab

ford
A. John Craw
quib ala
N
d
a
m
m
a
h
B. Syed Mu
Attas
adz bin
u
M
a
in
id
a
S
C. Hijriah
Jabal
.a.w
s
h
a
ll
lu
u
s
a
R
D.
hab Abi
a
W
n
a
k
s
u
t
u
meng
ina
h
C
e
k
h
a
y
s
b
Ka
bin Abi
h
a
y
iy
w
a
u
M
E. Khalifah
80M)
Sufian (661-6
antara
s
u
N
i
g
n
a
r
e
b
menye
an Raja
F. Pengislam
aja Jay
R
n
a
d
n
a
m
r
Srindava
Sima
ori
e
t
n
a
g
in
p
m
a
sas s

John Crawford
Menurut John Crawford, :

1. Islam berkembang menerusi aktiviti para pedagang.


Bukti catatan China : Orang Arab dan Parsi mempunyai pusat
peniagaan dan petempatan di Canton atau Amoy sejak tahun
300M
2. Pedagang Arab menguasai perdagangan laut dari pelabuhan
Iskandariah di Mesir hingga ke China
3. Terdapat pedagang Arab yang berkahwin dengan wanita
tempatan.
4. Pedagang Arab yang berdagang ke China telah singgah di
pelabuhan utama di Asia Tenggara
5. Pelabuhan menjadi tempat menunggu perubahan angin
monsun untuk ke China
6. Pembinaan perkampungan Arab di Asia Tenggara
7. Perkampungan tersebut dijadikan tapak untuk
berdagang/mengumpul barang jualan
8. Perlaku perbincangan antara pedagang Arab dan pedagang
tempatan/pedagang Asia Tenggara semasa menunggu
perubahan angin monsun
9. Perbincangan berkaitan kepercayaan dan agama

yed Muhammad Naquib al-Attas


1. Adat resam dan kebudayaan orang Melayu banyak
dipengaruhi oleh budaya Arab, seperti amalan
menghormati tetamu dan muzik Melayu seperti dabus
dan tarian zapin.
2. Pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh
dari Semenanjung Tanah Arab, misalnya Hikayat RajaRaja Pasai yang menceritakan bahawa mubaligh /
pendakwah yang pertama tiba di Pasai ialah sufi
berketurunan Arab yang bernama Syeikh Ismail dan
Merah Silu bergelar Malik al-Salih
3. persamaan bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia
Tenggara dengan Semenanjung Tanah Arab
4. perkataan Arab pada tulisan Jawi diambil daripada
bahasa Arab.

Hijriah Saidina Muadz bin Jabal


1. Selain itu, pada tahun ke-8 Hijriah, telah berlaku
Amul Wufud (Tahun Perutusan).
2. Rasulullah s.a.w telah mengutuskan para Sahabat
ke seluruh rantau Arabia demi menyebarkan
Islam secara bernegara atau berdelegasi.
3. Buktinya : Saidina Muadz bin Jabal pernah
diutuskan ke Yaman untuk menjalankan dakwah
Islamiyyah.
4. Di Yaman tersebut terdapat perlabuhan intreport
dan antarabangsa yang terletak di Hadramaut.
Perlabuhan tersebut menjadi tempat
persinggahan pelbagai pedagang seantero dunia
termasuk pedagang-pedagang Melayu yang
datang untuk berdagang rempah ratus dan kfr
( ) sendiri.
5. Saidina Mu-adz telah menjalankan dakwah

Rasulullah s.a.w mengutuskan


Wahab Abi Kabsyah ke China
Asas lain bagi teori kedatangan Islam pada
tahap ini adalah Rasulullah s.a.w pernah
mengutuskan seorang Sahabat yang bernama
Wahab Abi Kabsyah ke China dan beliau
sendiri telah meninggal dunia di Canton.
Walaupun asas ini sepatutnya menjadi teori
kedatangan Islam ke China, namun masih
boleh dijadikan sandaran dakwah Islamiyyah
ini telah pergi sejauh China sejak zaman Nabi
dan China sendiri sudah mempunyai
hubungan perdagangan secara langsung
dengan Champa di Nusantara seawal kurun
paling lewat pada kurun ke-7M.

1.

Khalifah Muawiyyah bin Abi


Sufian
(661-680M) menyeberangi
Dalam catatan Arab, Khalifah Muawiyyah bin Abi Sufian
Nusantara
(661-680M) pernah
cuba menyeberangi Nusantara demi
membuka (futuwwah) Pulau Jawa.

2. Pada ketika itu, Pulau Jawa di bawah pemerintahan Ratu


Sima.
3. Selepas mendapati Ratu Sima seorang raja yang adil,
maka khalifah menangguhkan hasratnya sebagai
menghormati keadilan hak di pulau tersebut.
4. Selain itu, Khalifah Muawiyyah bin Abi Sufian turut
melakukan dakwah Islamiyyah ke atas kerajaan Srivijaya.
5. Pemerintah kerajaan Srivijaya pada ketika itu dikenali
sebagai Raja Lokitavarman. Ada pandangan mengatakan
Raja tersebut memeluk Islam, dan pandangan lain adalah
sebaliknya.

Pengislaman Raja
Srindavarman dan Raja Jay
Sima
1. Pada zaman Khalifah
Umar bin Abd al-Aziz (717-720M),
pemerinta Srivijaya yang dikenali sebagai Raja
Srindavarman telah memeluk agama Islam.
2. Srivijaya telah dinamakan sebagai Sribuza Islam
sekitar tahun 718M.
3. Peristiwa tersebut berlaku sekitar tahun 718M.
4. Masih dalam tahap pertapakan, Raja Jay Sima, iaitu
anak kepada Ratu Sima juga telah memeluk Islam
pada sekitar tahun 726M.
5. Pemelukan Islam oleh kedua-dua pemerintah tersebut
(Raja Srindavarman dan Raja Jay Sima) telah membuka
peluang perdagangan oleh para pedagang Arab; hatta
mereka menetap di Nusantara secara implisit.

sas sampingan teori sejarawan


Para Sejarawan tempatan cenderung pada Teori Kedatangan Islam
datangnya dari Arab. Antara asas sampingan lain termasuk:Pertama, kewujudan tulisan Jawi dipercayaan hasil sintesis
tulisan Arab (Aramic) dan tulisan non-Aramic. Tulisan non-Aramic
yang dimaksudkan adalah Ga, Cha, Nya: dan sebagainya.
Segelintir Sarjana berpendapat asal tulisan non-Aramic ini dari Parsi
(di Asia Tengah)
Kedua, sebutan dan tatacara bacaan al-Quran di
Nusantara lebih hampir dengan sebutan dan tatacara bacaan alQuran di Timur Tengah (khususnya rantau Arabia); tidak mirip pada
bacaan ala penganut Islam di India mahupun China.
Ketiga, boleh dikatakan hampir semua catatan sejarah
(written sources) menonjolkan pengIslaman para pemerintah
di Nusantara (dari Institusi Kesultanan Melayu Melaka hingga
Institusi Kesultanan Melayu Sulu) telah dilakukan oleh para
Pedagang Arab atau duat berbangsa Arab.
Keempat, bahasa Melayu turut menerima pengaruh
perbendaharaan kata dan tatabahasa arab. Sebagai contoh,
fakir. Syukur, sahabat, kertas, dakwat, sultan, soleh dan sebagainya
adalah berasal dari perbendaharaan kata bahasa Arab.
Ketiga-tiga asas ini lebih cenderung pada unsur rasionalisme; tidak

SEKIAN,
TERIMA KASIH