Anda di halaman 1dari 4

YAYASAN PENDIDIKAN BEKTI SUMBER JAYA

SMA IT KI HAJAR DEWANTORO


Kp. Pulo Rt. 004 / 037 Sumber Jaya, Tambun Selatan Bekasi
Telp. 085934065302 / 085310526400
ULANGAN TENGAH SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016
Nama
Kelas/Semester
Waktu

:..
: X/II
: 120 Menit

No.Peserta
: ..............................
Mapel
: Aqidah Akhlak
Hari / Tanggal :........

Petunjuk !
1
2
3
4

I.

Bacalah Doa/Bismillahirrohmanirrohim Sebelum mengerjakan soal


Alhamdulillah Sesudah mengerjakan Soal.
Bacalah Soal Terlebih Dahulu, Tanyakan Jika Ada Soal Yang Kurang Jelas
Kerjakan Soal Yang Mudah Terlebih Dahulu
Koreksi Kembali Lembar Jawaban Sebelum Dikumpulkan

Dan

Bacalah

Berilah tanda (x) a, b, c, d atau e pada jawaban yang tepat berikut ini !!!
1. Yang bukan makhluk ghaib adalah...
a. Jin
b. Setan
c. Iblis
d. Manusia
e. Malaikat
2. Makhluk yang diciptakan dari nur adalah...
a. Jin
b. Setan
c. Manusia
d. Malaikat
e. Iblis
3. Tidak mendurhakai Allah Swt terhadap apa yang diperhatikan-Nya kepada mereka
dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan (Q.S at-tahrim : 6) yang dimaksud
mereka adalah...
a. Jin
b. Setan
c. Manusia
d. Iblis
e. Malaikat
4. Berikut ini yang bukan ciri-ciri malaikat adalah...
a. Berjenis kelamin
b. Tidak mempunyai nafsu
c. Tidak serahi tugas menjadi khalifah di muka bumi
d. Tidak makan dan minum
e. Tidak berjalan

5. Diantara malaikat ada beberapa tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi, yaitu
malaikat...
a. Israfil
b. Jibril
c. Mikail
d. Izrail
e. Munkar
6. Yang bertugas mencabut nyawa adalah...
a. Israfil
b. Nakir
c. Munkar
d. Izrail
e. Mikail
7. Yang bertugas mencatat amal baik adalah...
a. Munkar
b. Nakir
c. Atid
d. Malik
e. Ridwan
8. Golongan jin yang durhaka dan menetang perintah Allah Swt adalah...
a. Basyar
b. Jinan
c. Setan
d. An-as
e. Malik
9. Akhlak tercela juga disebut dengan...
a. Akhlak mahmudah
b. Akhlak maimunah
c. Akhlak mahmunah
d. Akhlak mazhmumah
e. Akhlak karimah
10. Yang termasuk akhlak tercela kepada Allah Swt adalah...
a. Kufur
b. Riya
c. Nifaq
d. Tafakur
e. Tawakkal
11. Tindakan mengingkari perintah Allah Swt adalah perbuatan...
a. Kufur
b. Riya
c. Syirik
d. Nifak
e. Tuli
12. Ingkar terhadap tauhid yang merupakan bibit kekufuran disebut...
a. Jahid
b. Jail
c. Jumud
d. Juhud
e. Jihad
13. Kufur yang sampai keluar dari iman adalah...
a. Absar
b. Amal
c. Asgar

d. Akbar
e. Nasgor
14. Perbuatan menyekutukan Allah Swt dengan makhluknya adalah perbuatan...
a. Kufur
b. Syirik
c. Riya
d. Nifak
e. Munafik
15. Cara meneladani asma Allah Swt al ghofur dengan...
a. Bersikap bijak
b. Bekerja keras
c. Tidak pendendam
d. Suka memberi pertolongan
e. Suka memaafkan
16. Percaya akan malaikat merupakan...
a. Rukun iman
b. Rukun islam
c. Rukun ihsan
d. Rukun sholat
e. Rukun ibadah
17. Ketika mengalami kesusahan kita harus...
a. Pada setan
b. Pada Allah
c. Pada manusia
d. Pada malaikat
e. Pada iblis
18. Memohon perlindungan kepada Allah Swt merupakan arti dari...
a. Takbir
b. Tahlil
c. Thayyibah
d. Tahmid
e. Tahlilan
19. Bagi orang yang beriman, musibah adalah...
a. Ujian
b. Peringatan
c. Malapetaka
d. Azab
e. Nasehat
20. Sebagai hamba yang baik, sikap ketika mendapat musibah adalah...
a. Bersabar
b. Menjelek-jelekan Allah
c. Menangis sambil meronta-ronta
d. Menyalahkan orang lain
e. Membenturkan kepala ke tembok
21. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Nyalah kami...
a. Menyembah
b. Beribadah
c. Kembali
d. Berserah diri
e. Memuji
22. Semua makhluk tidak kekal, kecuali Allah, karena Allah bersifat...
a. Al-baqi
b. Al-muhyi

c. Al-mumit
d. Al-malik
e. Al-qadim
23. Alam abadi dan kekal adalah yani alam...
a. Ghaib
b. Akherat
c. Dunia
d. Luar angkasa
e. Kolong langit
24. Pada sebagian harta kita terdapat hak...
a. Saudara kita
b. Fakir miskin
c. Tetangga kita
d. Umat islam
e. Umat kristiani
25. Kebalikan dermawan adalah...
a. Kikir
b. Serakah
c. Tamak
d. Rakus
e. Riya
II.

Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !!!!


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ketika mendapat kebahagiaan kita wajib ...............................................


Apabila mengalami musibah kita wajib ..................................................
sesungguhnya setelah kesulitan ada ..................................................
bagi orang yang beriman, musibah adalah ...........................................
yang dimaksud alam ghaib ...................................................................
yang dimaksud asmaul husna ..............................................................
yang dimaksud riya adalah ...................................................................

8. munafik adalah ......................................................................................


9. malaikat adalah .....................................................................................
10. rukun islam ada ...................................................................................
III.

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar !


1. Sebagai hamba Allah bagaimana sikap mu ketika mendapat musibah?
2. bagaimana kita memahami asmaul husna?
3. jelaskan bagaimana caranya kita iman kepada malaikat?
4. jelaskan perbedaan antara malaikat dan setan?
5. ada berapakah ciri-ciri orang munafik? Jelaskan!