Anda di halaman 1dari 5

Bidang kejuruteraan (rangkaian elektrik)

Pengenalan
Aplikasi yang paling banyak digunakan dalam matematik adalah kepada
kehidupan seharian manusia. Antara aplikasi yang penting dalam kehidupan
seharian ialah pengaplikasian persamaan linear ke dalam rangkaian atau aliran.
Pengaplikasian ini adalah merujuk kepada aliran suatu rangkaian litar elektrik
mahupun rangkaian yang lain. Hasil daripada persamaan linear ini telah memberikan
aliran semasa ke dalam sesebuah litar elektrik. Oleh hal demikian, jelaslah bahawa
pengaplikasian sistem persamaan linear ini terhadapa aliran sanagat penting dan
mempunyai kaitan dengan kehidupan seharian. Hal ini juga membuktikan bahawa
penggunaan sistem persamaan linear sangat meluas dan menyeluruh dalam
kehidupan seharian.
Banyak perkara yang timbul melibatkan masalah yang berkaitan dengan
litar elektrik dan rangkaian tersebut. Maka, dengan menggunakan persamaan linear
telah memudahkan masalah aliran tersebut. Persamaan linear yang digunakan juga
akan memudahkan aliran tersebut dengan menyelesaikannya dengan menggunakan
pelbagai kaedah yang sangat berkesan. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa sistem
persamaan linear sangat penting dalam kehidupan seharian.

Contoh penggunaan persamaan linear dalam kejuruteraan (rangkaian elektriklitar elektrik)


Contoh 1
Cari nilai arus I1, I2, dan I3 di dalam litar yang ditunjukkan seperti gambar rajah di
bawah.

Penyelesaian:
Langkah 1:
1. Baca penyelesaian masalah dengan teliti dan keluarkan isi penting dan
maklumat yang perlu.
2. Difahamkan bahawa arah aliran arus I1, I2, dan I3 adalah dipilih secara
arbitrari.
3. Arus yang ditunjukkan secara negatif merupakan arus yang mengalir secara
bertentangan.

Langkah 2:
1. Untuk menyelesaikan masalah ini, Kirchhhoffs current law digunakan.
2. Gunakan Kirchhhoffs current law kepada titik A dan B
I1= I2 + I3 (Point A)
I3 + I2 = I1 (Point B)
3. Permudahkan kedua-dua persamaan tersebut menjadi kepada persamaan
linear yang sama.
I1 I2 I3 = 0

4. Untuk menentukan nilai ketiga-tiga arus tersebut, dua persamaan masih


diperlukan.

Langkah 3:
1. Dapatkan ketiga-tiga persamaan linear.
2. Gunakan Kirchhhoffs current law dan Ohms law untuk loop 1 akan
menghasilkan persamaan:
7I1 + 3I3 = 30
3. Gunakan Kirchhhoffs current law dan Ohms law untuk loop 2 akan
menghasilkan persamaan:
11I2 = 3I3 +50

Langkah 4
1. Gabungkan kesemua persamaan.
i.

I1 I2 I3 = 0

ii.

7I1 +

iii.

3I3 = 30

11I2 - 3I3 =50

2. Penyelesaian

dapat

diselesaikan

penghapusan Gauss- Jordan.

dengan

menggunakan

kaedah

-1

-1

30

11

-3

50

-1

-1

10/7

30/7

11

-3

50

3/7

30/7

-3/7b3 + b1

570/131

10/7

30/7

-10/7b3 + b2

590/131

-20/131

-20/131

-7b1 + b2

-1

-1

10

30

11

-3

50

b2 + b1

b2
7

3/7

30/7

10/7 30/7

0 -131/7 20/7

7
131

b3
-11b2 + b3

3. Maka, persamaan linear ini telah memberikan jawapan kepada arus yang
dikehendaki.
i.

I1 =

570
131

ii.

I2 =

590
131

iii.

I3 =

20
131

PENUTUP
Sebagai kesimpulan, algebra atau al-jabr merupakan nadi kepada perkaraperkara yang melibatkan Matematik di sekeliling manusia. Hal ini kerana algebra
matriks sangat memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seharian
seseorang. Aplikasi algebra matriks kini banyak digunapakai dalam pelbagai bidang
terutamanya dalam bidang kimia, kriptografi, kewangan dan tidak lupa juga dalam
permainan petak segi empat sama ajaib. Justeru, algebra matriks memang
diperlukan bagi melancarkan sistem-sistem tertentu atau memudahkan lagi
pekerjaan seseorang.