PENGURUSAN PRESTASI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM

BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

KE ARAH PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BERASASKAN KOMPETENSI DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

PETER F. DRUCKER
MANAGEMENT CHALLENGES FOR THE 21ST CENTURY The most valuable assets of a 20th – century company were its production equipment. The most valuable assets of a 21st century institution, wheather business or nonbusiness, will be its knowledge workers and their productivity

KAND UN GA N TAKL IM AT Konsep Dan Falsafah Pengurusan Prestasi Penambahbaikan Sistem Penilaian Prestasi Di bawah Sistem Saraan Malaysia Proses dan Kaedah Penilaian Prestasi Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

KONSEP & FALSAFAH PENGURUSAN PRESTASI

THE MOD EL OF B USIN ESS E XCEL LENC E

L E D E R S H I P

PEOPLE MANAGEMENT

PEOPLE

R
POLICY AND STRATEGY

O C E S

CUSTOMER SATISFACTION

RESOURCES

IMPACT ON SOCIETY

S

ENABLERS

RESULTS

KEY PERFORMANCE INDICATORS

BUSINESS RESULT

P

SATISFACTION

SISTE M P ENIL AIAN P RE STASI
Sistem Penilaian Prestasi adalah suatu sistem instrumen penting pengurusan sumber manusia bagi menilai pencapaian prestasi anggota perkhidmatan awam dan pencapaian matlamat organisasi

MEN GAP A PENG UR US AN PRESTASI • Menghubungkaitkan anggota dgn. rancangan / tindakan kerja organisasi (SKT) • Maklumbalas • Membuat petunjuk prestasi, pengukuran dan penilaian • Kaunseling, motivasi dan insentif • Menerapkan budaya kerja berprestasi cemerlang

PERANCANGAN STRATEGI ORGANISASI

PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

SISTEM PENGURUSAN PRESTASI  Perancangan Prestasi
 Penetapan piawaian prestasi  Komunikasi (pemantauan/coaching)  Penilaian prestasi anggota

ANUGERAH (REWARD)

KERJAYA

HUBUNG KAIT PE RAN CANG AN S TRAT EGI , PE RANC ANG AN KERJA AG ENSI DAN PE RAN CANG AN PR EST ASI ANGG OT A

PERANCANGAN STRATEGIK

MAKLUMBALAS

KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI PERANCANGAN STRATEGIK & PERANCANGAN KERJA

BAHAGIAN

CAWANGAN PERANCANGAN KERJA

UNIT-UNIT PERANCANGAN PRESTASI PERINGKAT ANGGOTA UNIT

PROSES PERANCANGAN KERJA/SASARAN KERJA TAHUNAN
KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI PERANCANGAN STRATEGI (b) …………………….. (c) ……………………..

M A K L U M B A L A S

PERANCANGAN STRATEGI & KERJA (c) (d) …………………………………. ………………………………….

BAHAGIAN

BAHAGIAN

CAWANGAN

CAWANGAN

CAWANGAN

PERANCANGAN KERJA (c) (d) …………………… ……………………

UNIT

UNIT

UNIT

UNIT

PERANCANGAN PRESTASI ANGGOTA (AKTIVITI/PROJEK) (a) …………………………………. (b) …………………………………. (c) ………………………………….

DISKRIPSI TUGAS & TANGGUNGJAWAB PENETAPAN PRESTASI

PRINSIP

• •

Penilaian hendaklah dilaksanakan secara objektif, adil dan telus Penialaian prestasi hendaklah berasaskan kepada kompetensi (penghasilan kerja dan tingkahlaku) yang ditunjukkan oleh PYD ke arah pencapaian objektif organisasi yang ditetapkan; dan Menggalakkan persaingan positif sesama pegawai untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti

CIRI-CIRI SPP

Sasaran Kerja Tahunan (SKT)  Perancangan Tahunan Jabatan/Bahagian/ Cawangan/Unit    Penetapan SKT dan Petunjuk Prestasi Kajian Semula SKT Penilaian Pencapaian Kerja Sebenar

Aspek dan Kriteria penilaian berasaskan kepada peranan setiap kumpulan perkhidmatan serta petunjuk umum yang diterima sejagat

CIRI-CIRI SPP
 Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)

 Menyelaras markah penilaian prestasi  Pembangunan sumber manusia (latihan, penempatan dan penganugerahan)

TANGGUNGJAWAB KETUA Jab tan, PEGAWAI PENILAI DAN PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (PPSM)  Keberkesanan pelaksanaan SPP bergantung kepada komitmen Ketua Jabatan memastikan sistem ini dilaksanakan mengikut panduan Pegawai Penilai dan PPSM hendaklah memastikan penilaian prestasi dilaksanakan secara objektif, adil dan telus mengikut panduan yang ditetapkan

PENAMBAHBAIKAN SPP DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

FO KU S PENAMB AH BAIK AN
Kriteria Penilaian & Wajaran Markah Prestasi Format dan Kandungan Borang LNPT Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Penubuhan Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)

ASPEK PENILAIAN DAN WAJARA N M ARK AH PRESTASI Aspek penilaian dan wajaran markah prestasi adalah berasaskan peranan dan tanggungjawab setiap kumpulan perkhidmatan (JUSA, Gred Khas, P&P dan Sokongan)

Aspek dan kriteria Penilaian
Di ubahsuai mengikut peranan dan tanggungjawab setiap kumpulan pegawai
KUMPULA PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB N JUSA kepimpinan yang strategik dan menjadi role model

GRED KHAS PENGURUSA N& PROFESIONA L SOKONGAN I

menerajui R & D merancang, menggubal, mengurus, melaksana, mengesan, menilai dasar dan penguatkuasaan mengurus kerja operasi, menyelia dan penguatkuasaan

SOKONGANtugas-tugas berbentuk fizikal dan rutin II
Nota: Kumpulan Sokongan (I) ialah kelayakan masuk Diploma/STPM/SPM (Gred 17 hingga 40) Kumpulan Sokongan (II) ialah kelayakan masuk PMR/SRP dan kebawah (Gred 1 hingga 16)

5 Borang LNPT mengikut kumpulan perkhidmata n

JUSA Gred Khas P&P Sokongan I Sokongan II

KRITERIA

PENILAIAN YANG D I GUG UR KAN

Kriteria penilaian yang subjektif dan sukar dinilai digugurkan seperti: u Keberkesanan kos
u Kebolehan membuat keputusan u Ikram, adil dan saksama u Integriti u Iltizam u Kebolehpercayaan u Perawakan diri u Bertanggungjawab

PENGUBAHSUAIAN WAJARAN MARKAH PRESTASI JUSA
Aspek Penilaian Penghasilan Kerja Kepimpinan Pengetahuan & Kemahiran Kualiti Peribadi Jalinan Hubungan & Kerjasama Kegiatan & Sumbangan SSB 60% 15% 15% 5% 5% SSM 60% 35% 5%

PENGUBAHSUAIAN WAJARAN MARKAH PRESTASI Gred Khas
Aspek Penilaian Penghasilan Kerja Kepimpinan Pengetahuan & Kemahiran Kualiti Peribadi Jalinan Hubungan & Kerjasama Kegiatan & Sumbangan SSB 60% 15% 15% 5% 5% SSM 15% 50% 30% 5%

PENGUBAHSUAIAN WAJARAN MARKAH PRESTASI P&P
Aspek Penilaian Penghasilan Kerja Kepimpinan Pengetahuan & Kemahiran Kualiti Peribadi Jalinan Hubungan & Kerjasama Kegiatan & Sumbangan SSB 70% 10% 10% 5% 5% SSM 50% 25% 20% 5%

PENGUBAHSUAIAN WAJARAN MARKAH PRESTASI Kumpulan Sokongan I
Aspek Penilaian Penghasilan Kerja Kepimpinan Pengetahuan & Kemahiran Kualiti Peribadi Jalinan Hubungan & Kerjasama Kegiatan & Sumbangan SSB 75% 10% 10% 5% SSM 50% 25% 20% 5%

PENGUBAHSUAIAN WAJARAN MARKAH PRESTASI Kumpulan Sokongan II
Aspek Penilaian Penghasilan Kerja Kepimpinan Pengetahuan & Kemahiran Kualiti Peribadi Jalinan Hubungan & Kerjasama Kegiatan & Sumbangan SSB 75% 10% 10% 5% SSM 50% 20% 25% 5%

PROSES DAN KAEDAH PENILAIAN PRESTASI

Setiap elemen dalam aliran proses pengurusan penilaian prestasi hendaklah di laksanakan dan mengikut jadual masa yang ditetapkan.

ALIRA N PU SIN GAN PROSES PRES TA SI

PENGURUS AN

Perancangan Tahunan Jabatan ( Dis – Jan) Penyimpanan Maklumat Prestasi ( Mac ) Penetapan Rancangan Kerja Bhg. ( Dis – Jan)

Penyelarasan Penilaian Prestasi ( Jan - Feb )

Penetapan SKT PYD ( Jan )

Penyediaan LNPT ( Dis – Jan )

Pelaksanaan Kerja & Pengesanan ( Jan – Jun )

Pelaksanaan Kerja & Pengesanan ( Julai – Dis )

Kajian Semula Pertengahan Tahun (Jun – Julai )

PENILAIAN

PRESTASI

 Penilaian yg. Objektif, Adil dan Telus
 Penilaian secara pencapaian kerja tahun yg. dinilai berterusan berdasarkan sebenar PYD sepanjang

 Pegawai penilai (PPP dan PPK) hendaklah

memastikan penilaian dibuat secara teratur mengikut panduan
 PYD hendaklah dinilai berasaskan Aspek

dan Kriteria yg. ditetapkan
 Menggunakan Skala Penilaian yang

ditetapkan

CONT OH PEN ILA IAN PRESTASI MENGIK UT ASP EK DA N KRITERIA PENI LAIAN (KUMPU LA N SOK ONGA N I)

PEN GHA SIL AN KE RJA (Waj aran 50% )
KUANTITI HASIL KERJA
Kuantiti hasil kerja seperti jumlah, bilangan, kadar, kekerapan dan sebagainya berbanding dengan sasaran kuantiti kerja ditetapkan

PPP

PPK

KUALITI HASIL KERJA
• Dinilai dari segi kesempurnaan, teratur dan kemas • Dinilai dari segi usaha dan inisiatif untuk mencapai kesempurnaan hasil kerja

SK ALA PEN GHASIL AN KERJ A
TAH AP SKA LA
Sangat Tinggi 10 9 8 7 6 Sederhana 5 Rendah 4 3 Sangat Rendah 2 1

PENJELA SAN
Hasil kerja sentiasa melebihi tahap maksimum yang telah ditentukan Hasil kerja sentiasa menemui tahap maksimum yang telah ditentukan Hasil kerja kerapkali menemui tahap maksimum yang telah ditentukan Hasil kerja kadangkala menemui tahap maksimum yang telah ditentukan Hasil kerja sentiasa melebihi tahap minimum yang telah ditentukan Hasil kerja kadangkala melebihi tahap minimum yang telah ditentukan Hasil kerja kerapkali menemui tahap minimum yang telah ditentukan Hasil kerja kadangkala menemui tahap minimum yang telah ditentukan Hasil kerja kerapkali dibawah tahap minimum yang telah ditentukan Hasil kerja sentiasa dibawah tahap minimum yang telah ditentukan

Tinggi

Panel Pemb angu nan Su mbe r Manusi a
PPSM menggantikan Panel Penyelarasan Penilaian Prestasi dan Pergerakan Gaji (PPG) Tanggungjawab • Mengesahkan markah penilaian prestasi • Mengesyor atau menentukan penempatan dan pembangunan kerjaya anggota • Mengesyor bimbingan dan kaunseling

Panel Pemb angu nan Su mbe r Manusi a  Menentukan kelayakan atau kesesuaian untuk pergerakan gaji, pingat bintang kebesaran dan surat penghargaan  Mengenalpasti keperluan latihan anggota

PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

KEPENT INGAN S KT
Sasaran Kerja Tahunan (SKT) penting dalam membantu Pegawai Penilai menilai hasil kerja PYD SKT memberi gambaran sebenar tahap pencapaian prestasi kerja PYD Penyediaan SKT yang teratur membolehkan penilaian prestasi pegawai dapat dilaksanakan dengan objektif, adil dan telus • Ketua Jabatan hendaklah memastikan SKT dilaksanakan dengan teratur

PEN EN TUA N AK TIV IT I DAN PROJE K
Senaraikan aktiviti/ projek yang akan dilaksanakan selaras dengan perancangan strategi/ perancangan kerja Jabatan/ Bahagian/ Cawangan/ Unit Pelaksanaan aktiviti/ projek bersesuaian dengan peranan dan tanggung jawab

PE TUNJUK PRE ST ASI
Petunjuk prestasi merujuk kepada kuantiti, kualiti, masa dan kos. Setiap aktiviti/ projek sekurangkurangnya mempunyai satu petunjuk prestasi S. M. A. R. T (Specific, Measureable, Achieveable, Realistic, Timebound)

PRO SES P ENYED IAA N SKT
PER ANC AN GAN TAH UN AN OR GAN IS ASI / AGE NS I PE NIL AI AN PA NCA PA IAN KE RJA PE NET AP AN RA NCA NG AN KE RJA J ABA TA N/ BA HAG IA N/ CA WAN GA N/ UN IT

PEL AKS AN AAN K ERJ A DAN PE NGE SA NAN

PENYEDIAAN SKT

PEN ETA PA N S KT PYD

KA JIA N SEM UL A PE RTE NG AHA N TAH UN

PELA KS ANA AN KE RJ A D AN PEN GES AN AN

BAHAGIAN I

- Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)

Bil. 1.

Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti / projek)

Petunjuk Prestasi ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )

2.

Bil.

Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti / projek)

Petunjuk Prestasi ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )

3.

Tandatangan PYD Tarikh:……………………

Tandatangan PPP Tarikh:………………………

BAHAGIAN II - Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun
1. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP)

Bil.

Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti / projek

Petunjuk Prestasi ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos

1.

Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta
petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP)

Bil.

Aktiviti / Projek

1.

BAHAGIAN III - Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Di Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. Laporan / Ulasan Oleh PYD

2.

Laporan / Ulasan Oleh PPP

Tandatangan PYD Tarikh:……………………

Tandatangan PPP Tarikh:………………………

CONTOH SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

OPERATOR TELEFON KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN I

- Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)

Bil. 1.

Petunjuk Prestasi ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) Mengendalikan operator Kualiti console (Papan switch) Panggilan dijawab tidak melebihi 3 deringan Merekodkan nombor telefon Kualiti yang dipinta sama ada rasmi Merekodkan semua nombor atau persendirian panggilan yang dipinta dengan tepat

Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti / projek)

2.

Bil.

Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti / projek) Melayan permohonan dari pegawai dan kakitangan untuk mendapatkan panggilan keluar (Tempatan / Jauh / Seberang Laut) dan menghantar Phonogram

Petunjuk Prestasi ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) Kualiti Melayan panggilan dengan mesra dan berhemah Masa 1 – 5 minit setiap permohonan

3.

T.T Tandatangan PYD Tarikh:……………………

T.T Tandatangan PPP Tarikh:………………………

BAHAGIAN II - Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun
1. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP)

Bil. 1.

Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti / projek Tiada

Petunjuk Prestasi ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos

Aktiviti / Projek Yang Digugurkan (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta
petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP)

Bil. 1. Tiada

Aktiviti / Projek

BAHAGIAN III - Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Di Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. Laporan / Ulasan Oleh PYD

SKT dapat dicapai sepenuhnya.

2.

Laporan / Ulasan Oleh PPP Bersetuju dengan ulasan PYD.

T.T Tandatangan PYD Tarikh:……………………

T.T Tandatangan PPP Tarikh:………………………

PEMBANTU AM RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN I

- Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)

Bil. 1. 2.

Petunjuk Prestasi ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) Menghantar dan mengambil Kuantiti fail ke / dari bilik pegawai 4 kali sehari Mendapatkan fail yang telah Masa dikenalpasti oleh Pembantu 10 minit selepas menerima arahan Tadbir Fail

Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti / projek)

Bil. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti / projek) 3. Membuat salinan dokumen

Petunjuk Prestasi ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )

Kualiti Mengikut arahan dan spesifikasi oleh pegawai.

4.

Menyimpan semua fail yang telah Kualiti selesai tindakan di rak fail Semua fail disimpan di rak fail T.T Tandatangan PYD Tarikh:…………………… T.T Tandatangan PPP Tarikh:………………………

BAHAGIAN II - Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun
1. Aktiviti / Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP)

Bil. 1.

Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti / projek Tiada

Petunjuk Prestasi ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos

Aktiviti / Projek Yang Digugurkan
(PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah berserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP)

Bil. 1. Tiada

Aktiviti / Projek

BAHAGIAN III - Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Di Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1. Laporan / Ulasan Oleh PYD

Semua aktiviti dapat dilaksanakan dengan baik.

2.

Laporan / Ulasan Oleh PPP

Bersetuju dengan ulasan PYD.

T.T Tandatangan PYD Tarikh:……………………

T.T Tandatangan PPP Tarikh:………………………