Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN B

(40 MARKAH)
1. Rajah menunjukkan keratan batang tumbuhan.

Berdasarkan rajah di atas, jawab soalan-soalan berikut.


a) Namakan jenis keratan batang tersebut.
_______________________________________________________________________
[2 markah]
b)

Berikan contoh sejenis tumbuhan yang boleh dibiak menggunakan jenis keratan di atas.
____________________________________________________________________
[2 markah]

c) Nyatakan dua faktor yang perlu dikenal pasti semasa membuat pemilihan keratan batang.
(i) _______________________________
(ii) _______________________________
[4 markah]
d)

Susunkan langkah-langkah untuk menyemai keratan batang dengan menulis nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6
pada ruang yang disediakan.
a
)

Bersihkan tempat kerja dan alatan yang digunakan sebelum disimpan di tempat
yang disediakan.

b
)

Sediakan keratan batang sepanjang 10cm - 15 cm.

c)

Masukkan keratan batang ke dalam lubang dan padatkan medium di


sekelilingnya.

d
)

Siram dan letakkan bekas semaian di tempat teduh.

e
)

Buat lubang sedalam 2 cm 3 cm dengan mencucuk kayu ke dalam medium.

f)

Celup hormon pengakaran (pastikan hormon tidak terlalu banyak dan tebal pada
keratan batang)
[12 markah]

1
Mac 2016
KHB (KT)

2. Jadual berikut menunjukkan ujian dan hasil aktiviti amali pendawaian lampu pendarfluor yang dilakukan oleh pelajar.
Beberapa masalah telah dikesan hasil daripda ujian itu. Setelah pemeriksaan dilakukan didapati pendawaian
dilakukan dengan betul.
Ujian

Hasil

Lampu A

Menyala

Lampu B

Tak menyala

Lampu C

Berkelip-kelip tetapi tidak menyala

Berdasarkan jadual di atas :


a) Nyatakan tiga kemungkinan punca masalah pada lampu B.
(i)
(ii)
(iii)
[6 markah]
b)

Nyatakan dua kemungkinan punca masalah pada lampu C.


(i)
(ii)
[4 markah]

c)

Apakah yang akan berlaku pada lampu A jika:


(i)

Suis penghidup dicabut.


______________________________________________________________________

(ii)

Suis penghidup dicabut, suis lampu pendarfluor ditutup dan dihidupkan semula.
______________________________________________________________________
[4 markah]

d)

Nyatakan fungsi suis penghidup.


_______________________________________________________________________________
[2 markah]

e)

Nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diambil dalam aktiviti itu.
(i)
(ii)
[4 markah]

2
Mac 2016
KHB (KT)