Anda di halaman 1dari 20

RPT/AM/TING 2/2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

NILAI

HASIL
PEMBELAJARAN

CADANGAN
AKTIVITI
PEMBELAJARAN

PPPM
(DESKRIPTOR) /
KBAT

1-2
(5-16 Jan
2015)

1.1 Agama Asas


Kesejahteraan manusia
- Agama benteng hidup
manusia
- Keperluan beragama
dalam kehidupan
manusia
- Sikap taat setia dan
patuh kepada suruhan
Tuhan
- Agama memandu
manusia ke arah
kebaikan dan
kesejahteraan hidup
1.2 Amanah mencerminkan
peribadi mulia
- Sikap amanah
menimbulkan
kepercayaan orang
lain
- Sikap amanah dalam
setiap perhubungan
(a) Anggota keluarga
(b) Rakan sebaya
(c) Warga sekolah
(d) Anggota masyarakat

Kepercayaan kepada
Tuhan
- Keyakinan wujudnya
Tuhan sebagai
pencipta alam dan
mematuhi segala
suruhan Nya
berlandaskan
pegangan agama
masing-masing selaras
dengan prinsip Rukun
Negara

- Mengamalkan ajaran
agama sebagai
panduan hidup

- Berbincang tentang
kepentingan agama
dalam kehidupan
- Menghasilkan esei
bertema buat baik
dibalas baik.

KBAT:
Ramalkan apakah akan
terjadi sekiranya semua
orang tidak beragama

Amanah
- Sikap
bertanggungjawab
yang boleh
menimbulkan
kepercayaan dan
kayakinan orang lain

- Bersikap amanah
dalam hubungan
dengan anggota
keluarga dan individu
lain

- Melakonkan satu
situasi sikap amanah
dalam kehidupan
- Menyenaraikan ciri
amanah dalam pelbagai
situasi
(a) Koperasi sekolah
(b) Bendahari persatuan
/ kelab

KBAT:
Nyatakan tanggungjawab
individu yang mempunyai
sikap amanah di sekolah

PENANGGUHAN PERSEKOLAHAN AKIBAT BANJIR (5/9- 9/9)

3
(19-23 Jan
2015)

PETA I THINK

RPT/AM/TING 2/2015
3
(19-23 Jan
2015)

1.3 Remaja Harapan Negara


- Perlakuan yang baik
membentuk jati diri
- Tingkah laku yang
merosakkan diri perlu
dijauhi
(a) Kumpulan kongsi
gelap
(b) Penyalahgunaan
dadah
(c) Merokok
(d) Pergaulan bebas

Harga diri
- Keupayaan dan
kayakinan diri agar
mampu memulia dan
menjaga maruah diri
dalam kehidupan

- Menghindari amalan
yang boleh
menjejaskan maruah
diri

- Ceramah yang
bertema Tingkatkan
maruah diri
- Simulasi/main
peranan sebagai murid
yang mengelak
daripada terlibat dalam
kegiatan yang
menjejaskan maruah
diri

KBAT:
Senaraikan perlakuan
sopan yang anda amalkan
untuk memelihara maruah
diri atau sebaliknya

4
(26-30 Jan
2015)

1.4 Bertanggungjawab
amalan terpuji
- Amalan
tanggungjawab
menjamin
kesempurnaan tugas
- Sikap
bertanggungjawab
dalam menjalankan
tugas
(a) Rumah
(b) Sekolah
(c) Masyarakat

Bertanggungjawab
- Kesanggupan diri
seseorang untuk
memikul dan
malaksanakan tugas
serta kewajipan
dengan sempurna

- Menjalankan
tanggungjawab di
rumah, sekolah dan
dalam masyarakat
dengan sempurna

- Menyenaraikan
tanggungjawab diri di
rumah, sekolah dan
dalam masyarakat
- Main peranan untuk
menunjukkan sikap
bertanggungjawab
dalam pelbagai situasi

KBAT:
Senaraikan langkahlangkah yang
menunjukkan perlakuan
bertanggungjawab yang
dilakukan sebagai pelajar
dengan ikhlas.

RPT/AM/TING 2/2015
5
(2-6 Feb
2015)

1.5 Hemah tinggi


mencerminkan
keperibadian individu
- Tutur kata dan tingkah
laku yang selaras
dengan norma
masyarakat
- Tutur kata dan tingkah
laku terpuji
(a) Menghormati orang
lain
(b) Berterima kasih atas
pemberian
(c) Jauhi sikap negatif
seperti angkuh,
bercakap besar dan
mementingkan diri

Hemah Tinggi
- Beradab sopan dan
berbudi pekerti mulia
dalam pergaulan
seharian

- Mengamalkan
pertuturan dan tingkah
laku yang sesuai
dengan norma
masyarakat

- Memerhati tingkah
laku rakan di sekolah
dan menyenaraikan
tingkah laku yang
berhemah

PPPM
Band 2
Memberi respons dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
dengan jelas dan baik
Band 4
Boleh menunjukkan
perlakuan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
dengan rela hati dan tertib
Band 6
Boleh mengamalkan nilai
berikut secara tekal dan
berterusan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah dalam pelbagai
situasi
KBAT:
Lengkapkan situasi di
bawah ini dengan dialog
yang menunjukkan
perlakuan yang berhemah
tinggi
a) Anda tidak dapat hadir
ke kelas tambahan.
Bagaimanakah cara untuk
memaklumkan kepada
guru anda?
b) Anda terlupa membawa
buku rujukan Pendidikan
Moral. Anda ingin
meminjam daripada rakan
anda.

RPT/AM/TING 2/2015
5
(2-6 Feb
2015)

1.6 Toleransi menjalin


kemesraan
- Amalan toleransi
mengekalkan
hubungan yang mesra
- Toleransi dalam
perhubungan
(a) Anggota keluarga
(b) Rakan sebaya
(c) Warga sekolah
(d) Masyarakat

Toleransi
- Kesanggupan
bertolak ansur, sabar
dan mengawal diri
bagi mengelakkan
berlakunya
pertelingkahan dan
perselisihan faham
demi kesejahteraan
hidup

- Bertolak ansur dan


mengawal diri bagi
menjaga hubungan
yang baik dengan
keluarga dan orang
lain

- Berkongsi
pengalaman tentang
sikap bertoleransi
dalam menjaga
hubungan yang baik
dengan keluarga dan
orang lain.
- Perbincangan tentang
kesan jika sikap
bertoleransi tidak
diamalkan dalam
kehidupan seharian

PPPM
Band 2
Memberi respons dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
dengan jelas dan baik
Band 4
Boleh menunjukkan
perlakuan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
dengan rela hati dan tertib
Band 6
Boleh mengamalkan nilai
berikut secara tekal dan
berterusan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah dalam pelbagai
situasi
KBAT:
Terangkan kepentingan
mengekalkan hubungan
baik antara manusia.

6
(9-13 Feb
2015)

1.7 Berdikari mencerminkan


kedewasaan
- Kemampuan
menyelesaikan
masalah memupuk
sikap berdikari
- Keupayaan
menyelesaikan
masalah secara
- (a) individu

Berdikari
- Kebolehan dan
kesanggupan
melakukan sesuatu
tanpa bergantung
kepada orang lain

CUTI TAHUN BARU CINA 19-20 FEB


- Berkeupayaan
- Main peranan sebagai
menyelesaikan
anak/murid yang
masalah sendiri secara berdikari dalam
individu atau
membuat kerja
berkumpulan
rumah/sekolah
- Menceritakan tentang
anggota keluarga yang
berjaya atas hasil usaha
sendiri

KBAT:
Senaraikan tugas-tugas
yang anda lakukan sendiri
di rumah

RPT/AM/TING 2/2015
6
(9-13 Feb
2015)

1.8 Usaha tangga kejayaan


- Kegigihan dalam
kehidupan seharian
- Usaha yang gigih
menjamin kejayaan
(a) diri
(b) Keluarga
(c) sekolah

Kerajinan
- Usaha yang
berterusan penuh
dengan semangat
ketekunan, kecekalan,
kegigihan, dedikasi
dan berdaya maju
dalam melakukan
sesuatu perkara

7
16-20 Feb
2015)

1.9 Kasih sayang membawa


kebahagian
-kasih dan saying semua
hidupan di dunia
- Sayangi semua
hidupan
a) manusia
b) fauna
c) flora

Kasih Sayang
Kepekaan dan
perasaan cinta yang
mendalam serta
berbekalkan yang
lahir daripada hati
yang ikhlas.

- Berusaha dengan
gigih demi
kepentingan diri,
keluarga dan sekolah

- Mengumpulkan dan
membincangkan katakata hikmah berkaitan
tema.
- Mewawancara atau
kajian kes tentang
individu yang telah
berjaya

KBAT:
Senaraikan impian anda
10 tahun lagi dan usahausaha yang anda amalkan
untuk merealisasikan
impian itu.

PPPM
Band 1
Menerima dan
menunjukkan persetujuan
dalam pergaulan dengan
warga sekolah bagi nilai
berikut dengan baik
Band 3
Boleh menunjukkan
perlakuan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
apabila disuruh
Band 4
Boleh menunjukkan
perlakuan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
dengan rela hati dan tertib
Band 5
Boleh mengamalkan nilai
berikut dengan rela hati
dan tertib dalam pergaulan
dengan warga sekolah
dalam pelbagai situasi

RPT/AM/TING 2/2015
Band 6
Boleh mengamalkan nilai
berikut secara tekal dan
berterusan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah dalam pelbagai
situasi
KBAT:
Apakah yang anda boleh
lakukan untuk membantu
mengekalkan flora dan
fauna
8
(23-27 Feb
2015)

1.10 Keadilan hak semua


- Keadilan membentuk
budaya sekolah
- Keadilan di sekolah
tanggungjawab bersama
(a) Hukuman dan ganjaran
(b) Layanan antara murid
(c) Kemudahan

Keadilan
- Tindakan dan
keputusan yang
saksama serta tidak
berat sebelah

- Menerima dan
mengamalkan prinsip
keadilan di sekolah

- Menulis esei berkaitan


dengan tema amalan
keadilan di sekolah
- Main peranan
pelaksanaan prinsip
keadilan di sekolah

PPPM
Band 1
Menerima dan
menunjukkan persetujuan
dalam pergaulan dengan
warga sekolah bagi nilai
berikut dengan baik
Band 3
Boleh menunjukkan
perlakuan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
apabila disuruh
Band 4
Boleh menunjukkan
perlakuan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
dengan rela hati dan tertib
Band 5
Boleh mengamalkan nilai
berikut dengan rela hati
dan tertib dalam pergaulan
dengan warga sekolah
dalam pelbagai situasi

Peta Buih Berganda

RPT/AM/TING 2/2015
KBAT:
Apakah tindakan anda
dalam situasi-situasi
berikut? Berikan alas an
anda.
Seseorang guru yang
mengajar di kelas
anda sentiasa
memberikan lebih
tumpuan kepada
beberapa orang murid
sahaja. Murid-murid
tersebut sentiasa
diberikan peluang
untuk bertanya dan
menjawab soalansoalan

9
(2-6 Mac
2015)

1.11 Remaja berdisiplin


negara aman
- Pemikiran terbuka
menjamin keputusan
yang bijak
- Keupayaan
menimbangkan
pelbagai pilihan
berdasarkan beberapa
faktor sebelum
membuat keputusan
(a) Bukti yang kukuh
(b) Pengetahuan
(c) Pengalaman

Rasional
- Boleh berfikir
berdasarkan alasan
dan bukti yang nyata
dan dapat mengambil
tindakan berasaskan
pertimbangan yang
wajar

- Membuat keputusan
setelah
menimbangkan
pelbagai faktor

- Menyenaraikan
kebaikan membuat
keputusan setelah
menimbangkan
pelbagai faktor
- Mengumpulkan
keratan akhbar tentang
kegiatan perlumbaan
haram, rasuah,
penyalahgunaan dadah
dan membuat analisa
akibat kegiatan
tersebut.

KBAT:
Nyatakan lima respons
anda apabila berhadapan
dengan situasi di bawah
ini.
Ada orang
memberitahu bahawa
rakan baik anda
mengkhianati anda

RPT/AM/TING 2/2015
9
(2-6 Mac
2015)

10
(9-13 Mac
2015)

1.12 Kesederhanaan asas


perhubungan harmoni
- Sikap sederhana dalam
hubungan
- Keupayaan
mengimbangi
kepentingan diri dan
orang lain
(a) Pergaulan
(b) Membantu mengikut
kemampuan diri

Kesederhanaan
- Bersikap tidak
keterlaluan dalam
membuat
pertimbangan dan
tindakan sama ada
dalam pemikiran,
pertuturan atau
perlakuan tanpa
mengabaikan
kepentingan diri dan
orang lain.

- Mengambil tindakan
dengan mengambil
kira kepentingan diri
dan orang lain

- Melengkapkan senarai
semak kendiri tentang
nilai kesederhaan
dalam hubungan
dengan orang lain.

KBAT:
Nyatakan cara anda
menunjukkan perlakuan
sederhana dalam
kehidupan
a) ketika berbual di
telefon
b) ketika bertutur
c) ketika berbelanja

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN


2.1 Kasih sayang teras
Kasih sayang
- Menyayangi ibu
- Peta minda tentang
keluarga bahagia
terhadap keluarga
bapa dan anggota
ciri-ciri keluarga
- kebahagiaan keluarga
- Perasaan cinta, kasih keluarga yang lain
bahagia
tanggungjawab bersama
dan sayang yang
- Main peranan sebagai
(a) Kasih dan sayang terhadap
mendalam dan
anak yang menyayangi
anggota keluarga
berkekalan terhadap
ibu bapa dan anggota
(b) Hubungan keluarga yang
keluarga
keluarga yang lain
harmonis

MINGGU 11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 16-22 MAC )

KBAT:
Nyatakan cara anda
menunjukkan perlakuan
kasih sayang terhadap
keluarga apabila berada
dalam situasi yang
berikut.
a) Hari ini hari lahir ibu
anda
b) Abang atau kakak sakit
di hospital

RPT/AM/TING 2/2015
12
(23-27
Mac 2015)

2.2 Memuliakan dan mentaati


ibu bapa
- Hormat dan taat kepada ibu
bapa tuntutan agama
- Kedudukan ibu bapa
mengikut perspektif agama
(a) Islam (b) Buddha
(c) Hindu (d) Kristian
(e) Sikh

Hormat dan taat


kepada anggota
keluarga
- Memuliakan setiap
anggota keluarga
dengan berinteraksi
dan memberi
layanana secara
bersopan untuk
mewujudkan keluarga
yang harmoni.

- Memulia dan
mentaati ibu bapa
seperti yang dituntut
agama

- Menyenaraikan
perlakuan yang
menunjukkan sikap
hormat dan taat kepada
anggota keluarga
- Mengumpul
maklumat daripada
pelbagai media dan
membincangkan
tentang kedudukan ibu
bapa mengikut
perspektif agama

KBAT:
Terangkan tindakan yang
menunjukkan perlakuan
menghormati setiap
anggota keluarga anda.

13
( 30 Mac-3
April
2015)

2.3 Adat tradisi mengeratkan


hubungan kekeluargaan
- Amalan adat menghidupkan
tradisi kekeluargaan
(a) Amalan tradisi oleh
keluarga sejak turun-temurun
(b) Sambutan sesuatu perayaan
bersama keluarga

Mengekalkan tradisi
kekeluargaan
- Menerima,
menghormati dan
mengamalkan sesuatu
kebiasaan, adat dan
kepercayaan yang
diwarisi secara turuntemurun dalam
keluarga

- Mematuhi adat dan


tradisi yang diamalkan
oleh keluarga

- Mengumpulkan
gambar berserta
penerangan ringkas
mengenai adat dan
tradisi keluarga dan
menghasilkan buku
skrap

KBAT:
Patutkah adat dan tradisi
sesuatu masyarakat
dikekalkan? Mengapa?

14
(6-10 April
2015)

2.4 Keluarga pendorong


kejayaan
- Maju diri demi kebahagiaan
hidup keluarga
- Sikap bertanggungjawab
untuk memajukan diri dan
keluarga (a) Pendidikan (b)
Kerjaya

Tanggungjawab
terhadap keluarga
- Kewajipan yang
harus dilaksanakan
oleh setiap individu
terhadap keluarga
untuk melahirkan
keluarga bahagia,
meningkatkan imej
dan menjaga maruah
keluarga

-Belajar bersungguhsungguh untuk


kemajuan diri dan
keluarga
- Menjalankan
tanggungjawab
terhadap keluarga

- Membina carta roda


masa depan yang
menunjukkan kemajuan
diri dalam pendidikan
dan kerjaya

KBAT:
Tulis cara anda
mengamalkan perlakuan
melaksanakan kewajipan
sebagai anak berdasarkan
situasi yang berikut.

1) Anda ingin lalu di


hadapan ibu bapa yang
sedang berbual di ruang
tamu

1) Ibu kurang sikat


dan tidak dapat
menyediakan makanan
tengah hari. Adik pula
menangis meminta
susu. Kerja sekolah
masih belum habis
dibuat.

RPT/AM/TING 2/2015

15
(13-17
April
2015)

16
(20-24
April
2015)

BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR


3.1 Sekolah ceria murid
Menyayangi dan
-Menjaga persekitaran -Menjaga dan
KBAT:
gemilang
menghargai alam
supaya sentiasa bersih menceriakan kawasan
Terangkan langkah- Keceriaan sekolah
sekitar
dan segar
di sekolah
langkah yang boleh
tanggungjawab bersama
- Kesedaran tentang
- Membuat penilaian
dilakukan untuk menjaga
- Tanggungjawab memelihara
perlunya memelihara
tentang kebersihan
kebersihan kawasan
dan memulihara persekitaran
dan memulihara alam
kawasan-kawasan di
persekitaran sekolan anda
sekolah
sekeliling untuk
sekolah
(a) Kebersihan dan penghijauan mengekalkan
persekitaran sekolah
keseimbangan
ekosistem
3.2 Hargai air
- Air nadi kehidupan
- Kepentingan air dalam
kehidupan
(a) Punca air dan kegunaannya
(b) Tanggungjawab menjaga
kebersihan sumber air
(c) Penjimatan air

Keharmonian antara
manusia dengan
alam sekitar
- Keadaan saling
memerlukan
hubungan yang
harmonis antara
manusia dengan alam
sekeliling supaya
kualiti kehidupan
manusia dan alam
sekeliling terpelihara

- Menjaga kebersihan
sumber air dan
mengelakkan
pembaziran

10

- Menghasilkan poster
bertemakan Air
- Buku skrap:
kepentingan air

KBAT:
Cadangkan langkah yang
boleh anda lakukan untuk
menjaga sumber bekalan
air supaya sentiasa bersih.

RPT/AM/TING 2/2015
17
(27-30
April
2015)

3.3 Pantai indah negara


permai
- Zon persisiran pantai perlu
dilindungi
(a) Pembangunan terkawal di
zon persisiran pantai
(b) Pengekalan kawasan
terumbu karang untuk
pembiakan hidupan marin

Kemapanan alam
sekitar
- Pengekalan
keseimbangan alam
sekeliling sebagai
tanggungjawab
bersama untuk
kesejahteraan hidup

- Melibatkan diri
dalam zon persisiran
pantai

18
(5-8 Mei
2015)

3.4 Menangani bencana alam


tanggungjawab bersama
- Peka terhadap kejadian
bencana alam demi
keselamatan bersama
(a) Kesan bencana alam kepada
alam sekitar
(b) Persediaan menghadapi
bencana alam

Peka terhadap isuisu alam sekitar


- Prihatin terhadap
persoalan yang
berkaitan dengan
alam sekeliling dan
berusaha
menyelesaikannya

- Peka terhadap
kejadian dan kesan
bencana alam serta
mengenalpasti
langkah-langkah
persediaan dalam
menghadapi bencana
alam

19
(11 15
Mei 2015)

4.1 Negara makmur rakyat


sejahtera
- Kemudahan awam dan
perkhidmatan sosial negara
tanggungjawab bersama
(a) Perasaan bangga dengan
kemudahan awam dan
perkhidmatan sosial negara
(b) Sikap bertanggungjawab
menjaga kemudahan awam dan
perkhidmatan sosial yang
terdapat dalam Negara

- Tayangan video
mengenai perlindungan
santuari
- Mengadakan aktiviti
membersihkan
persisiran pantai

KBAT:
Apakah akan terjadi jika
persisiran pantai tercemar
dan musnah?

- Membina peta aliran


KBAT:
yang menunjukkan
Adakah bencana alam
persediaan yang dibuat
berlaku secara semula jadi
dalam menghadapi
atau kesan daripada
bencana alam
perbuatan manusia yang
- Mengumpulkan
tidak bertanggungjawab?
maklumat daripada
Mengapa?
media cetak atau
elektronik dan
berbincang tentang
bencana alam
- Melakonkan satu
latihan kecemasan
BIDANG PEMBELAJARAN 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME
Cinta akan negara
- Berbangga serta
- Surat kepada sahabat
KBAT:
- Perasaan sayang dan menggunakan sebaikdi luar negeri
Cadangkan kemudahan
bangga kepada negara baiknya segala
menceritakan tentang
awam dan perkhidmatan
serta meletakkan
perkhidmatan dan
rasa bangga terhadap
sosial yang perlu ada di
kepentingan negara
kemudahan yang
kemudahan awam/
Negara kita menjelang
melebihi kepentingan
disediakan oleh
perkhidmatan sosial
tahun 2020.
diri.
kerajaan
yang ada dalam negara.

MINGGU 20 & 21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN ( 18-29 MEI )

11

RPT/AM/TING 2/2015

24
(15-19 Jun
2015)

4.2 Raja payung negara


- Kesetiaan kepada raja dan
negara ialah kewajipan bagi
setiap rakyat
(a) Tata laku dalam majlis yang
dihadiri oleh pembesar negara
(b) Taat setia kepada raja
dan negara
* Hari Keputeraan
* Hari Kebangsaan
* Pertabalan Raja

25
(22-26 Jun
2015)

4.3 Berbakti untuk negara


- Kesanggupan melibatkan diri
dalam aktiviti kemasyarakatan
- Sedia mengorbankan masa
dan tenaga dalam kerja-kerja
amal (a) Ekonomi
(b) Kesihatan (c) Pendidikan
(d) Sukan

MINGGU 22 & 23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN (1-14 JUN )


Taat setia kepada
- Menghormati dan
- Menunjukkan
raja dan negara
mentaati upacara dan
rakaman pertabalan
- Kepatuhan dan
majlis rasmi yang
Yang Dipertuan Agong/
kesetiaan yang
dihadiri oleh pembesar Sultan dan membuat
berkekalan kepada
negara
perbincangan tentang
Raja dan Negara
- Menyokong dan
tata laku dalam majlis
menyertai programtersebut
program sambutan
- Merancang dan
hari kebesaran negara
menyertai program
Hari Kebangsaan di
peringkat sekolah
(a)Melukis/mewarna/
mengibar Bendera
Malaysia
(b) Sudut patriotisme di
dalam kelas
Sanggup berkorban
untuk negara
- Kerelaan melakukan
atau menyerahkan
sesuatu termasuk
nyawa sebagai tanda
kebaktian untuk
negara

- Sanggup mengambil
bahagian dalam
aktiviti
kemasyarakatan demi
negara

- Membuat laporan
tentang aktiviti
kemasyarakatan yang
pernah disertai

KBAT:
Bagaimanakah kita perlu
menunjukkan rasa bangga
terhadap identity dan
lambang Negara?

KBAT:
Terangkan faedah
melibatkan diri dalam
aktiviti kemasyarakatan

BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

12

RPT/AM/TING 2/2015
26
(29 Jun-3
Julai 2015)

5.1 Ibu bapa pelindung


kanak-kanak
- Ibu bapa pelindung kanakkanak
- Tanggungjawab ibu bapa
memastikan anak-anak
mendapat kehidupan sempurna
(a) pendidikan
(b) perlindungan

Melindungi hak
kanak-kanak
- Membela, memberi
naungan dan
memelihara hak
kanak-kanak bagi
menjamin kehidupan
mereka yang
sempurna

- Menyedari kanakkanak berhak


mendapat pendidikan
dan perlindungan
untuk menjamin
kehidupan yang
sempurna

- Berbincang dan
menghasilkan buku
skrap tentang
persekitaran yang
selesa untuk kanakkanak
(a) Tempat tinggal
(b) Suasana
pembelajaran

KBAT:
Cadangan bentuk
perlindungan yang
diperlukan oleh kanakkanak bagi menjamin
masa depan mereka.

27
(6-10 Julai
2015)

5.2 Menghormati hak wanita


tanggungjawab semua
- Hak wanita tanggungjawab
bersama
- Peka terhadap hak wanita
(a) Hal-hal kebajikan
(b) Peluang kenaikan pangkat
(c) Pengeksploitasian
(d) Iklan

Menghormati hak
wanita
- Melindungi dan
mengiktiraf wanita
sebagai individu yang
boleh memberi
sumbangan dalam
pembangunan
keluarga, masyarakat
dan negara.

- Bersikap terbuka
mengiktiraf wanita
sebagai golongan
yang berkebolehan,
berpotensi dan
bermaruah

- Mengumpulkan
maklumat dari media
cetak dan media
elektronik mengenai
pengeksploitasian
wanita dan
mempamerkan di kelas

KBAT:
Pada pendapat anda,
mengapakah wanita perlu
diberikan peluang sama
dengan lelaki dalam
pelbagai bidang?

28
(13-18
Julai 2015)

5.3 Utamakan kebajikan


pekerja
- Majikan prihatin pekerja
berjaya
-Tanggungjawab majikan
dalam menjaga kebajikan
pekerja
(a) Keselesaan tempat kerja
(b) Peluang meningkatkan
kerjaya
(c) Kemudahan berekreasi

Melindungi hak
pekerja
- Menghormati,
menghargai dan
mengiktiraf
perkhidmatan, jasa
dan sumbangan
golongan pekerja
dalam pembangunan
negara

- Menerima hakikat
bahawa kebajikan
pekerja merupakan
tanggungjawab
majikan

- Mengumpulkan iklan
kerja dari akhbar dan
membuat perbandingan
tentang kemudahan
serta faedah yang
ditawarkan
- Simulasi mewarnakan
dengan pekerja atau
majikan tentang
kebajikan pekerja

KBAT:
Sekiranya anda majikan,
apakah kemudahan yang
perlu anda berikan kepada
pekerja supaya mereka
selesa?

13

RPT/AM/TING 2/2015
29
(20-24
Julai 2015)

5.4 Keistimewaan golongan


kurang upaya
- Prihatin terhadap golongan
kurang berupaya
- Golongan kurang upaya
memerlukan layanan dan
sokongan daripada pelbagai
pihak (a) Keluarga (b) Rakan
sebaya
(c) Anggota masyarakat

Menghormati hak
golongan kurang
berupaya
- Memberi layanan
yang bersopan kepada
golongan kurang
berupaya supaya tidak
berasa tersisih dan
mengiktiraf mereka
sebagai insan ciptaan
Tuhan

- Memberi layanan
dan sokongan yang
baik kepada golongan
kurang berupaya

- Lawatan ke pusat
spastik atau kelas
pendidikan khas dan
membuat laporan
- tayangan video
berkaitan golongan
kurang berupaya dan
berbincang tentang
layanan yang diberi

KBAT:

30
(27-31
Julai 2015)

5.5 Pengguna yang bijaksana


- Pendidikan kepenggunaan
asas kepekaan pengguna
- Kepekaan pengguna terhadap
hak dan tanggungjawab
(a) Maklumat tentang barangan
dan perkhidmatan supaya
mudah membuat pilihan dan
mengelakkan penipuan
(b) Perlindungan daripada
penggunaan barangan dan
perkhidmatan yang
membahayakan

Melindungi hak
pengguna
- Membela dan
memelihara hak
individu untuk
menjadi pengguna
yang berilmu,
mendapat
perkhidmatan serta
barangan yang
berkualiti dan tidak
mudah dieksploitasi

- Menyedari dan
mengenalpasti hak
pengguna untuk
mendapat
perlindungan dan
maklumat tentang
barangan dan
perkhidmatan

- Mengumpul,
membincang dan
mempamerkan
maklumat tentang hak
pengguna daripada
media cetak dan
elektronik
- Menulis surat aduan
kepada Persatuan
Pengguna tentang
barangan/
perkhidmatan yang
tidak memuaskan

KBAT:
Terangkan hak-hak anda
sebagai pengguna

31
(3-7 Julai
2015)

6.1 Keselamatan di jalan raya


tanggungjawab kita
- Undang-undang menjamin
keselamatan di jalan raya
- Patuh undang-undang dan
peraturan jalan raya
- Tidak terlibat dalam perbuatan
yang menyalahi undang-undang
jalan raya
(a) Perlumbaan haram
(b) Memandu tanpa lesen

Jelaskan kesan kepada


golongan kurang berupaya
sekiranya masyarakat
tidak memberi sokongan
dan galakan kepada
mereka untuk
menunjukkan
keistimewaan mereka.

BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Mematuhi peraturan - Mematuhi peraturan
- Mencari maklumat
KBAT:
dan undang-undang dan undang-undang
mengenai kesalahanRamalkan keadaan jalan
- Menerima dan
jalan raya bagi
kesalahan di jalan raya
raya jika penguatkuasaan
mamatuhi peraturan
menjamin
- Ceramah keselamatan undang-undang tidak
dan undang-undang
keselamatan diri dan
di jalan raya oleh
dijalankan dengan baik
yang telah ditentukan
orang lain
pegawai JPJ atau polis
tanpa mengira sesiapa
- Mempamerkan
dan dimana seseorang
keratan akhbar yang
itu berada
berkaitan dan
mengadakan
perbincangan tentang

14

RPT/AM/TING 2/2015
(c) Memandu dalam keadaan
mabuk
(d) Kecuaian pejalan kaki
32
( 10-14
Julai
2015)

6.2 Kebebasan bersuara


menjamin keharmonian
keluarga
-Amalan bermusyawarah
sebagai budaya hidup
berkeluarga
- Kebebasan mengeluarkan
pendapat dalam perbincangan
keluarga
(a) Perbincangan bersama
keluarga dalam pelbagai hal
(b) Perasaan dan emosi dikawal

pentingnya mematuhi
peraturan dan undangundang jalan raya
Kebebasan bersuara
- Kebebasan bercakap
dan mengeluarkan
fikiran dengan
batasan tertentu bagi
menjaga keselamatan
dan ketenteraman

- Berbincang dengan
anggota keluarga
dalam suasana yang
harmoni

- Sketsa atau main


peranan sebagai
anggota keluarga yang
mengamalkan
kebebasan bersuara
dalam perbincangan
secara terbuka dan
harmoni

PPPM
Band 1
Menerima dan
menunjukkan persetujuan
dalam pergaulan dengan
warga sekolah bagi nilai
berikut dengan baik
Band 2
Memberi respons dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
dengan jelas dan baik
Band 3
Boleh menunjukkan
perlakuan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
apabila disuruh
Band 4
Boleh menunjukkan
perlakuan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
dengan rela hati dan tertib
Band 5
Boleh mengamalkan nilai
berikut dengan rela hati
dan tertib dalam pergaulan
dengan warga sekolah

15

RPT/AM/TING 2/2015
dalam pelbagai situasi
KBAT:
Anda telah ke Bandar
untuk membeli
peralatan sekolah. Anda
balik lewat kerana tidak
sempat menaiki bas
lebih awal. Apabila tiba
di rumah, anda dimarahi
ayah.

Apakah yang akan anda


lakukan dalam situasi ini?
33
(17-21
Julai 2015)

34
(24-28
Ogos 2015)

6.3 Kebebasan beragama di


Malaysia
- Rakyat Malaysia merayakan
pelbagai upacara keagamaan
- Kebebasan meraikan upacara
keagamaan
(a) Sambutan Maulidur Rasul
(Islam)
(b) Hari wesak (Buddha)
(c) Thaipusam (Hindu)
(d) Good Friday (Kristian)
(e) Hari Vasakhi (Sikh)
6.4 Penglibatan diri dalam
aktiviti masyarakat
- Aktiviti kemasyarakatan
dijayakan bersama
- Penyertaan dalam aktiviti luar
sekolah yang membina dan
berfaedah
(a) Aktiviti kebajikan dengan
masyarakat setempat

Kebebasan
beragama
- Kebebasan setiap
individu untuk
menganuti dan
mengamalkan
agamanya seperti
yang diperuntukkan
dalam Perlembagaan
Malaysia

- Meraikan upacara
keagamaan sendiri dan
menghormati upacara
keagamaan orang lain

- Perbincangan tentang
perayaan keagamaan
sendiri dan pentingnya
menghormati perayaan
keagamaan orang lain
- Menghasilkan folio
tentang perayaan
keagamaan di Malaysia

KBAT:
Mengapakah kita perlu
tahu tentang sambutan
upacara keagamaan dan
kepercayaan pelbagai
kaum di Negara ini?

Penglibatan diri
dalam pembangunan
negara
- Kebebasan untuk
melibatkan diri dalam
pelbagai aktiviti
pembangunan negara
dengan mematuhi
peraturan, undang-

- Melibatkan diri
dalam aktiviti
kebajikan dan
kemasyarakatan demi
pembangunan negara

- Menyenaraikan
aktiviti luar sekolah
yang berfaedah dan
mengkaji kesannya

KBAT:
Cadangkan cara-cara
untuk menggalakkan lebih
ramai murid sekolah
melibatkan diri dalam
aktiviti kemasyarakatan

16

RPT/AM/TING 2/2015
undang dan
Perlembagaan
Malaysia
35
(1-4 Sept
2015)

6.5 Kematangan berfikir


penting untuk kebaikan
bersama
- Teguran yang membina
penting untuk kebaikan
bersama
- Pendapat dan teguran diterima
dengan sikap terbuka (a)
Akademik
(b) Kokurikulum (c)
Bimbingan dan Kaunseling

Sikap keterbukaan
- Bersedia memberi
dan menerima
pandangan,
pembaharuan dan
kritikan selaras
dengan kebenaran
fakta dan norma
masyarakat Malaysia

- Menerima
pandangan dan
teguran orang lain
demi kebaikan
bersama

- Main peranan- orang


yang memberi teguran
dan orang yang
menerima teguran
dalam sesuatu hal

PPPM
Band 1
Menerima dan
menunjukkan persetujuan
dalam pergaulan dengan
warga sekolah bagi nilai
berikut dengan baik
Band 2
Memberi respons dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
dengan jelas dan baik
Band 3
Boleh menunjukkan
perlakuan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
apabila disuruh
Band 4
Boleh menunjukkan
perlakuan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
dengan rela hati dan tertib
Band 5
Boleh mengamalkan nilai
berikut dengan rela hati
dan tertib dalam pergaulan
dengan warga sekolah
dalam pelbagai situasi

17

RPT/AM/TING 2/2015
Band 6
Boleh mengamalkan nilai
berikut secara tekal dan
berterusan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah dalam pelbagai
situasi
KBAT:
Terangkan kepentingan
mengamalkan sikap
keterbukaan dalam
kehidupan seharian
36
(7-11 Sept
2015)

BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


7.1 Semangat kejiranan asas
Hidup bersama
- Menjadi jiran baik
- Membincang ciri-ciri
PPPM
perpaduan
secara aman
boleh dicontohi oleh
jiran yang baik
- Semangat kejiranan
- Hidup berbaik-baik
masyarakat
- Projek: membantu
Band 2
membentuk kesejahteraan
antara satu sama lain
jiran dan membuat
Memberi respons dalam
masyarkat
dengan
laporan
pergaulan dengan warga
- Konsep kejiranan sebagai
mengutamakan
sekolah bagi nilai berikut
amalan dalam masyarakat
kedamaian dan
dengan jelas dan baik
(a) Kunjungan Muhibah
keharmonian hidup
(Rumah Terbuka, ziarahtanpa mengira agama,
Band 4
menziarah, saling membantu,
bangsa dan budaya
Boleh menunjukkan
hari keluarga)
perlakuan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
dengan rela hati dan tertib
Band 5
Boleh mengamalkan nilai
berikut dengan rela hati
dan tertib dalam pergaulan
dengan warga sekolah
dalam pelbagai situasi
Band 6
Boleh mengamalkan nilai

18

RPT/AM/TING 2/2015
berikut secara tekal dan
berterusan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah dalam pelbagai
situasi
KBAT:
Terangkan amalan-amalan
baik yang anda lakukan
terhadap jiran
37
(14-18
Sept 2015)

7.2 Permuafakatan membawa


berkat
- Permuafakatan masyarakat
untuk kebaikan bersama
- Permuafakatan dalam
melaksanakan tugasan
kemasyarakatan
(a) Gotong royong
(b) Rukun Tetangga
(c) Jawatankuasa kemajuan dan
keselamatan
(d) Program permuafakatan

Saling membantu
dan bekerjasama
- Usaha yang baik dan
membina yang
dilakukan bersama
pada peringkat
individu, komuniti
atau negara untuk
mencapai sesuatu
matlamat

- Melibatkan diri
dalam pelbagai aktiviti
masyarakat untuk
kesejahteraan
bersama.

Melibatkan diri dalam


salah satu program
komuniti dan membuat
laporan ringkas

PPPM
Band 2
Memberi respons dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
dengan jelas dan baik
Band 3
Boleh menunjukkan
perlakuan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
apabila disuruh
Band 4
Boleh menunjukkan
perlakuan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah bagi nilai berikut
dengan rela hati dan tertib
Band 6
Boleh mengamalkan nilai
berikut secara tekal dan
berterusan dalam
pergaulan dengan warga
sekolah dalam pelbagai

19

RPT/AM/TING 2/2015
situasi
KBAT:
Ramalkan keadaan
masyarakat jika semangat
permuafakatan dan saling
membantu tidak
diamalkan
37
(14-18
Sept 2015)

7.3 Kesepakatan menjamin


pembangunan serantau
- Amalan saling menghormati
antara negara menjamin
kemantapan ekonomi
- Perasaan bertolak ansur dan
hormat-menghormati antara
negara untuk kesepakatan
serantau

Saling menghormati
antara negara
- Menghargai dan
memuliakan
hubungan antara
negara untuk
menjamin
kesejahteraan sejagat

- Menerima hakikat
bahawa perasaan
bertolak ansur dan
saling menghormati
antara negara
menjamin kesepakatan
dan pembangunan
serantau

- Menghasilkan buku
skrap tentang
kesepakatan antara
negara serantau dalam
pelbagai aspek
- Mengumpul
maklumat daripasa
pelbagai sumber
tentang penyelesaian
secara diplomasi isu
kesempadanan antara
negara dan
mempamerkan di kelas.

MINGGU 38 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 21-25 SEPT)


MINGGU 39 ULANGKAJIMINGGU 40 & 41- PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

20

KBAT:
Nyatakan langkahlangkah yang anda fikir
perlu dilaksanakan bagi
meningkatkan hubungan
dan menjamin
kesejahteraan serantau