Anda di halaman 1dari 17

SMK Desa Petaling, Kuala Lumpur

Pendidikan Moral
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Tahunan
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
Tingkatan 5
2015
Diubahsuai oleh:
Rosniza Bt. Mohd Rashid
Ketua Panitia Pendidikan Moral

SMKDP

RPT/T5/ PM/ 2015

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Lima 2015


[ Semester 1 ]
Minggu Pendedahan HSP, Bidang Pembelajaran P.Moral T5 dan Format Peperiksaan SPM

MINGGU
1(12/1-

16/1)
MINGGU

BP 1:

12/123/1

Keyakinan wujudnya Tuhan


sebagai pencipta alam dan
mematuhi segala suruhan-Nya
berlandaskan pegangan agama
masing-masing selaras dengan
prinsip Rukun Negara.

BP 1.2 Amanah

Minggu
3

Sikap bertanggungjawab
yang boleh menimbulkan
kepercayaan dan keyakinan
orang lain.

26/130/1

Minggu
4
2/2-6/2

Objektif /
Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran/ KBAT

i. Melaksanakan
tanggungawab kepada
Tuhan
ii. Menerima kenyataan
bahawa setiap tindakan
yang dilakukan akan
mendapat pembalasan
daripada Tuhan.
iii Rujuk juga objektif 1-5
Unit 1 dalam Buku Teks.

i. Menonton tayangan video bertemakan


tanggungjawab terhadap Tuhan dan
pembalasan Tuhan terhadap setiap
tindakan manusia.
ii.Gunakan juga aktiviti 1A-1D dalam
Unit 1 Buku Teks.

Perangi rasuah musuh negara


Implikasi rasuah terhadap diri,
keluarga dan negara
Peranan kerajaan dalam
menangani isu rasuah
-Pendidikan
-Jentera pentadbiran kerajaan :
Kepimpinan melalui teladan
-Undang-undang : Akta
Pencegahan Rasuah 1997 dan
Akta Rahsia Rasmi

i. Sentiasa mengamalkan
sikap amanah dalam
melaksanakan tugas
dan kewajipan dengan
tidak melibatkan diri
dalam gejala rasuah.
ii. Rujuk juga objektif
1-5 Unit 2 dalam Buku
teks.

i. Mengumpul maklumat dan


berbincang tentang cara
membanteras rasuah
ii. Forum bertema Cara Menangani
Rasuah
iii.Gunukan juga aktiviti 2A-2D
dalam Unit 2 Buku Teks.
Jelaskan tindakan anda
sekiranya majikan anda
melakukan rasuah.

Prinsip hidup mencerminkan identiti


diri
Pegangan hidup yang kukuh membentuk
maruah diri.
Maruah diri perlu dipelihara
Tidak melakukan perbuatan

i. menjaga dan
mempertahankan
maruah
diri
ii.Rujuk juga objektif 1-5
Unit 3 dalam Buku

Perkembangan Diri
BP 1.1 Kepercayaan Kepada
Tuhan

Minggu
1&2

Kandungan Akademik

BP 1.3 Harga Diri


Keupayaan dan keyakinan
diri agar mampu memulia
dan menjaga maruah diri
dalam kehidupan.

Tuhan melihat segala tingkah laku


manusia
Kepercayaan beragama dalam kehidupan
perlu dilakukan

Setiap manusia mempunyai


tanggungjawab terhadap Tuhan

Pembalasan Tuhan kepada manusia


terhadap setiap amalan hidupnya

Pada pendapat anda,


apakah akan terjadi
sekiranya seseorang itu
menngabaikan suruhan
agama?

Panduan Guru/
Buku Teks/ ITHINK

Unit 1
Buat Baik
Dibalas Baik

peta bulatan

Insan yang amanah dipandang mulia


Unit 2
Hindari
Rasuah
Rakyat
Bertuah

peta pelbagai
alir
i. Perbincangan berkumpulan
tentang aktiviti penyelesaian
masalah sosial remaja.
ii. Menyediakan skrip drama yang
bertemakan isu sosial remaja dan
melakonkannya.

Unit 3
Maruah
Dijaga
Diri
Dipelihara

SMKDP
sumbang
- Seks luar nikah
- Pelacuran

BP 1.4 Bertanggungjawab
Kesanggupan diri seseorang
untuk memikul dan
melaksanakan tugas serta
kewajipan dengan sempurna.

Minggu
5
9/2-13/2

RPT/T5/ PM/ 2015

BP 1.5 Hemah Tinggi


Beradab sopan dan berbudi
Pekerti mulia dalam
Pergaulan seharian.

Teks.

iii. Gunakan juga aktiviti 3A-3D


dalam Unit 3 Buku Teks.
Pada pendapat anda,
bagaimanakah cara boleh
membantu rakan anda yang
terlibat dalam gejala sosial.

peta pelbagai
alir

Sikap bertanggungjawab menjamin


masa depan
Perancangan secara bertanggungjawab
kunci kejayaan hidup

Perancangan untuk masa depan


- Perbelanjaan
- Kerjaya
- Kehidupan dewasa dan
berkeluarga

i. Merancang masa
depan dengan penuh
tanggungjawab
ii. Rujuk juga objektif 14 Unit 4 dalam Buku
Teks.

i. Menghasilkan roda masa depan


berkaitan kerjaya yang dipilih.
ii. Menyediakan senarai
perbelanjaan untuk masa depan.
iii. Gunakan juga aktiviti 4A-4D
dalam Unit 4 Buku Teks.

Ramalkan kesan sekiranya


tidak merancang masa
depan dengan baik.

Unit 4

Hemah Tinggi membentuk peribadi


mulia
-Peribadi mulis menjadi ikutan dan
disanjung tinggi
-Peribadi mulia tokoh-tokoh dicontohi
- Tokoh-tokoh ahli fikir (Imam AlGhazali, Socrates, Confucius, Swami
Vivekananda)
- Tokoh-tokoh pemimpin negara
(Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul
Razak, dll)

i. Mengamalkan sikap
hemah tinggi seperti
mana tokoh-tokoh
yang
berperibadi mulia.
ii. Rujuk juga objektif 15
Unit 5 dalam Buku
Teks

i. Menyediakan buku log tentang


keperibadian tokoh-tokoh yang
dicontohi ( Ahli fakir dan
pemimpin negara)
ii. Mengumpul dan
membincangkan kata-kata
hikmat tokoh, ahli fakir dan
pemimpin negara.
iii. Gunakan juga aktiviti 5A-5D
dalam Unit 5 Buku Teks.

Pada pendapat anda,


mengapakah kita harus
meneladani tokoh2 yang
berperibadi mulia.

Unit 5

Perancangan
Teliti
Menjamin
Kejayaan.

Harimau mati
Meninggalka
Belang,
Manusia Mati
Meninggalka
Nama.

peta bulatan

MINGGU 6 - CUTI TAHUN BARU CINA ( 16/2-22/2 )


Minggu
7
23/227/2

BP 1.6 Toleransi
Kesanggupan bertolak ansur,
sabar dan mengawal diri bagi
mengelakkan berlakunya
pertelingkahan dan perselisihan
faham dan kesejahteraan hidup.

Toleransi kunci keharmonian negara


Toleransi membantu merealisasikan dasar
negara

Pengagihan kekayaan negara


- Dasar Pembangunan
Nasional

Kepelbagaian kebudayaan dan


kesenian

i. Bertolak ansur dan


menerima dasar negara
yang dilaksanakan demi
keharmonian negara.
ii. Rujuk juga objektif 1-5
Unit 6 dalam Buku Teks

i. Melayari laman web untuk


mendapat maklumat tentang
Dasar Pembangunan Nasional
dan Dasar Kebudayaan
Kebangsaan.
ii. Tayangan audio visual tentang
Dasar Pembangunan Nasional
dan Dasar Kebudayaan
Kebangsaan.
iii. Reka cipta seni/fesyen yang

Unit 6
Toleransi
Menjamin
Kesahteraan
Masyarakat.

SMKDP

RPT/T5/ PM/ 2015

4
- Dasar Kebudayaan
Kebangsaan

mencerminkan kepelbagaian
budaya.
iv. Gunakan juga aktiviti 6A-6D
Unit 6 dalam Buku Teks.

Ramalkan kesan

sekiranya sikap toleransi


tidak diamalkan oleh
masyarakat majmuk di
Malaysia.
8&9

INTERVENSI SPM

10
Minggu

23/327/3

( 2/3 13/3 )

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14/3 22/3)


Nilai dan Penerangan

BP 1.7 Berdikari

Minggu
11

peta bulatan

Kebolehan dan kesanggupan


melakukan sesuatu tanpa
bergantung kepada orang lain.

Kandungan Akademik

Berdikari menjamin kemajuan negara


Masyarakat berdikari negara maju

Amalan berdikari dalam pelbagai


bidang
- Politik
- Ekonomi

Objektif /
Hasil Pembelajaran
i. Berusaha sendiri
sehingga berjaya demi
negara.
ii. Rujuk juga objektif 1-5
Unit 7 dalam Buku Teks

Aktiviti Pembelajaran/ KBAT

i. Menyedia dan membincangkan


Goal Setting Task individu
untuk mencapai kejayaan dalam
politik dan ekonomi.
ii. Kejian kes tentang kejayaan
negara dalam politik.
iii. Gunakan juga aktiviti 7A-7D
Unit 7 dalam Buku Teks.

Sekiranya Negara

bergantung kepada
bantuan daripada
Negara asing, ramalkan
kesan terhadap
masyarakat dan Negara.
BP 1.8 Kerajinan
Usaha yang berterusan
penuh dengan semangat
ketekunan,kecekalan, kegigihan,
dedikasi dan berdaya maju
dalam melakukan sesuatu
perara.

Masyarakat yang rajin disanjung tinggi


-Sumbangan tamadun silam dalam mencapai
kecemerlangan
-Sikap dedikasi, kecekalan dan ketekunan
manusia zaman silam sebagai panduan
kejayaan
- Tamadun awal (Kesenian,seni bina dan
muzik)
- Kebangkitan semula selepas ditimpa mala
petaka (Peperangan dan bencana alam)

i. Bersikap rajin dengan


mencontohi kejayaan
peristiwa silan sebagai
panduan untuk berjaya.
ii. Rujuk juga objektif 1-5
Unit 8 dalam Buku Teks.

i. Membuat kajian kes tentang


kerajinan individu/masyarakat
zaman silam.
ii. Gunakan juga aktiviti 8A-8D
Unit 8 dalam Buku Teks.

Jelaskan sikap kerajinan

Panduan
Guru / Buku
Teks
Unit 7
Rakyat
Berdikari
Negara
Cemerlang

peta bulatan

Unit 8
Kerajinan
Membawa
Kejayaan

yang diamalkan oleh


masyarakat Jepun.
peta alir

SMKDP
Minggu
12
30/3-3/4

RPT/T5/ PM/ 2015

5
BP 1.9 Kasih Sayang
Kepekaan dan perasaan cinta
yang mendalam serta
berbekalkan yang lahir
daripada hati yang ikhlas.

Budaya penyayang pegangan


hidup.
Sikap prihatin menjamin
kesejahteraan masyarakat

Prihatin dan menangani


masalah dalam masyarakat
- Gejala sosial

i. Mengambil berat dan


melibatkan diri dalam
menangani pelbagai
maslah dalam
masyarakat.
ii. Rujuk juga objektif
1-5 dalam Unit 9
Buku Teks.

i. Tayangan video bertema


masalah sosial remaja dan
membincangkan cara
menangani
masalah tersebut.
ii. Gunakan juga aktiviti 9A-9D
Unit 9 dalam Buku Teks.

BP 1.10 Keadilan
Tindakan dan keputusan
yang saksama serta tidak
berat sebelah.

Minggu

Nilai dan Penerangan

BP 1.11 Rasional
Minggu
13

Boleh berfikir berdasarkan


alasan dan bukti yang nyata
dan dapat mengambil

Keadilan teras kesejahteraan


negara
Keadilan menjamin pentadbiran yang
kukuh

Amalan keadilan dalam


pentadbiran kerajaan
- Pemberian ganjaran dan
hukuman
- Pembayaran pelbagai jenis
cukai
- Pembahagian rumah kos
rendah.

Kandungan Akademik

Pemikiran rasional pebnting dalam


menangani konflik
Penyelesaian masalah secara objektif
dan menyeluruh

Langkah penyelesaian sesuatu

i. Akur dengan
prinsip keadilan
yang dipratikkan
dalam pentadbiran
kerajaan.
ii. Rujuk juga objektif
1-5 dalam Unit 10
Buku teks

i. Melayari laman web untuk


mencari maklumat tentang
pembayaran cukai dan
membincangkan maklumat
tersebut
ii. Perbincangan tentang rasional
prinsip keadilan dalam
pentadbiran kerajaan.
iii.Gunakan juga aktiviti 10A10D Unit l0 dalam Buku Teks.

Objektif/Hasil
Pembelajaran

i. Menyelesaikan
masalah dengan
bijaksana dan

Andaikan anda ialah


ketua kampung.
Jelaskan cara anda
lakukan untuk
menangani masalah
gejala social yang
berlaku di kalangan
remaja kampung
tersebut.

Unit 9
Masyarakat
Prihatin
Kampung
Ceria

Peta dakap

Unit 10
Amalan
Keadilan
Menjamin
Kesejehteraan

peta buih

Ramalkan kesan
sekiranya penduduk
miskin tidak diberi
peluang memiliki
rumah sendiri..

Aktiviti Pembelajaran /
KBAT

i. Perbincangan kumpulan caracara menyelesaikan sesuatu


masalah.

Pnduan
Guru /Buku
Teks/ ITHINK

Unit 11
Pertimbangan

SMKDP
6/4
10/4

tindakan berasaskan
pertimbangan yang wajar.

BP 1.12 Kesederhanaan
Bersikap tidak keterlaluan
dalam membuat
pertimbangan dan tindakan
sama ada dalam pemikiran,
pertuturan atau perlakuan
tanpa mengabaikan
kepentingan diri dan orang
lain.

Minggu

Minggu
14
13/417/4

RPT/T5/ PM/ 2015

Bidang Pembelajaran (BP) 2:


Nilai Berkaitan dengan
kekeluargaan
BP 2.1 Kasih Sayang terhadap
Keluarga
Perasaan cinta , kasih dan
sayang yang mendalam dan
berkekalan terhadap
keluarga.

masalah
- Meramal
- Mencari bukti
- Menganalisis bukti
- Membuat keputusan

Kesederhanaan asas keharmonian


hidup
Kesederhanaan menjamin keseimbangan
pembangunan negara

Kesederhanaan dalam dasardasar kerajaan


- Pembangunan insan
- Pembangunan fizikal

Kandungan Akademik

Sikap prihatin memupuk kasih


sayang terhadap anggota keluarga
Tanggungjawab menjaga ibu bapa dan
anggota keluarga ialah satu amanah

Penjagaan ibu bapa dan


anggota keluarga yang tua, uzur
dan yang memerlukan.

konsisten
ii. Rujuk juga objektif
1-4 Unit 11 dalam
Buku Teks.

i. Menghargai dan
menyokong usaha
kerajaan dalam
menyeimbangkan
pembangunan insane
dan fizikal.
ii. Rujuk juga objektif
1-4 Unit 12 dalam
Buku Teks.

Objektif /
Hasil Pembelajaran
i. Menjaga ibu bapa
dengan penuh kasih
sayang.
ii. Menjaga anggota
keluarga yang
memerlukan
perhatian.
iii. Rujuk juga objektif
1-5 Unit 13 dalam
Buku Teks.

ii. Gunakan juga aktiviti 11A11D Unit 11 dalam Buku Teks.

Ramalkan apakah yang


akan berlaku sekiranya
kita terus membuat
keputusan tanpa
mencari punca masalah
yang dihadapi.

Rasional
Penyelesaian
Terbaik.

i. Kajian selidik tentang


kesederhanaan dan
keseimbangan pelaksanaan
pembangunan insan dan
fisikal yang dilaksanakan oleh
kerajaan dan swasta.

Unit 12

ii. Gunakan juga aktiviti 12A12D Unit 12 dalam Buku Teks.

Ramalkan kesan
sekiranya system
pendidikan sesebuah
Negara memisahkan
ilmu daripada agama,
moral, budaya dan nilai
kemanusiaan.
Aktiviti Pembelajaran/ KBAT

i. Mengadakan Kempen
Sayangilah Ibu bapa dan
menghasilkan bahan berkaitan
kempen seperti slogan, poster,
sajak dan esei.
ii. Main peranan sebagai
anak/anggota keluarga yang
sanggup berkorban menjaga
kebajikan ibu bapa/anggota
keluarga.

peta alir

Duduk Sama
Rendah
Berdiri Sana
Tinggi

peta buih
berganda

Panduan Guru
/
Buku Teks
Unit 13
Kasih Dipupuk
Saya Disemai

Peta dakap

SMKDP

RPT/T5/ PM/ 2015

iii. Gunakan juga aktiviti 13A-13D


Unit 13 dalam Buku Teks.

Anggota keluarga yang tua


dan uzur memerlukan
kasih sayang.
Bagaimanakah anda
menunjukkan kasih sayang
terhadap mereka.

Minggu
15
20/424/4

BP 2.2Hormat dan Taat


kepada Anggota
Keluarga
Memuliakan setiap anggota
keluarga dengan
berinteraksi dan memberi
layanan secara bersopan
untuk mewujudkan
keluarga yang harmoni.

BP 2.3 Mengekalkan Tradisi


Kekeluargaan
Menerima, menghormati
dan mengamalkan sesuatu
kebiasaan, adat dan
kepercayaan yang diwarisi
secara turun-menurun
dalam keluarga
Minggu
16
27/41/5

BP 2.4 Tanggungjawab
terhadap Keluarga
Kewajipan yang harus
dilaksanakan oleh setiap
individu terhadap keluarga
untuk melahirkan keluarga
bahagia,meningkatkan imej
dan menjaga maruah
keluarga.

Hormat-menghormati membentuk
peribadi keluarga
Saling menghormati antara anggota
keluarga dipupuk melalui asuhan yang
baik

Cara asuhan yang baik


- Kepimpinan Melalui Teladan
- Hukuman yang positif
- Interaksi yang bersopan
(Ucapan terima kasih dan
memohon maaf)
Tradisi kekeluargaan khazanah
budaya bangsa
Pengekalan tradisi kekeluargaan
tanggungjawab bersama

Peranan kerajaan dan agensi


bukan kerajaan dalam
mengekalkan adapt resam
kekeluargaan pelbagai
keturunan
- Muzium
- Kementerian Kebudayaan,
Kesenian dan Pelancongan
- Arkib negara
- Kelab Budaya
Keharmonian keluarga
mencerminkan anggotanya
Kewajipan terhadap keluarga
membentuk kesejahteraan keluarga

Kewajipan menjaga
keharmonian keluarga secara
menyeluruh dalam pelbagai
aspek
- Kewajipan sosial (Pendidikan,

i. Menghormati dan
menerima asuhan
keluarga
ii. Rujuk juga objektif
1-5 Unit 14 dalam
Buku Teks.

i. Menghargai dan
menjunjungi tradisi
keluarga sebagai
khazanah budaya
bangsa.
ii. Rujuk juga objektif
1-5 Unit 15 Buku
Teks.

i. Melaksanakan
tanggungjawab sebagai
anggota keluarga demi
menjaga keharmonian
keluarga.
ii. Menerima dan

i. Perbahasan bertajuk Hukuman


yang Membina Merupakan
Asuhan yang Baik
ii. Skesta tentang interaksi yang
bersopan antara anggota keluarga.
iii.Gunakan juga aktiviti 14A-14D
Unit 14 dalam Buku teks.

Peribadi mulia seseorang


bergantung kepada cara
asuhan ibu bapanya.
Berikan pendapat anda.
i. Lawatan ke Arkib negara untuk
mendapatkan maklumat tentang
tradisi kekeluargaan bagi
mengekalkan budaya bangsa.
ii .Menyediakan buku log berkaitan
dengan tradisi kekeluargaan
pelbagai kaum
iii.Gunakan juga aktiviti 15A-15D
Unit 15 dalam Buku Teks.

Ramalkan kesan sekiranya


tradisi kekeluargaan
pelbagai kaum tidak
dipelihara.

i. Perbincangan berlandaskan
rangsangan audio/visual yang
menunjukkan perlunya
menghormati ibu bapa sebagai
pemimpin keluarga dan peranan
anggota keluarga dalam menjaga
keharmonian keluarga.

Unit 14
Asuhan Baik
Keluarga
Harmoni

peta bulatan

Unit 15
Tradisi Diamal
Warisan
Dikekal

Unit 16
Budi Dikenang
Jasa Disanjung

SMKDP

RPT/T5/ PM/ 2015

8
keselamatan, kepemimpinan)
- Kewajipan ekonomi (Sumber
rezeki yang halal)
- Kewajipan agama (ibu bapa
sebagai model dan pendidik
agama)

menghormati
tanggungjawab ibu
bapa sebagai
pemimpin keluarga.
iii. Rujuk juga objektif
1-5 Unit 16 dalam
Buku Teks.

ii.Gunakan juga aktiviti 16A-16D


Unit 16 dalam Buku Teks.

Sebagai seorang ahli


jawatankuasa pemilih,
jelaskan ciri-ciri pemilihan
tokoh bapa mithali.

peta buih

(MINGGU 18 20) PEPERIKSAAN DIAGNOSTIK ( 11/5 29/5 )


(MINGGU 21 - 22) CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 30/5 14/6 )
MINGGU 23 PERBINCANGAN KERTAS SOALAN & PEMBETULAN JAWAPAN
Minggu

Bidang Pembelajaran (BP)3:


Nilai Berkaitan dengan Alam
Sekitar

Kandungan Akademik

Objektif /
Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /
Buku Teks

SMKDP

RPT/T5/ PM/ 2015

9
BP 3.1 Menyayangi dan
Menghargai Alam
Sekitar
Kesedaran tentang perlunya
memelihara dan memulihara
alam sekeliling untuk
mengekalkan keseimbangan
ekosistem.

Minggu
17

Kemapanan alam sekitar untuk kebaikan


sejagat
Kemapanan alam sekitar tanggungjawab
bersama

Peranan dan tanggungjawab agensi


kerajaan dan badan-badan bukan
kerajaan dalam mencegah
eksploitasi sumber yang
berlebihan.
- Jabatan Perlindungan Hidupan
Liar dan Taman Negara
(Perhilitan)
- Jabatan Perikanan
- World Wide Fund for Nature
(WWF)

i. Menerima wujudnya
badan-badan yang
bertanggungjawab
terhadap pencegahan
eksploitasi sumber dan
menyokong usahausaha yang djalankan.

i. Menyediakan kertas
kerja/cadangan poster berkaitan
penglibatan murid dalam
memyokong usaha yang
dijalankan oleh badan-badan
tertentu untuk kemapanan alam
sekitar.

ii. Rujuk juga objektif


1-5 Unit 17 dalam
Buku Teks.

ii.Gunakan juga aktiviti 17 A-17D


Unit 17 dalam Buku Teks.

Jabatan Perhutanan

Keadaan saling memerlukan


hubungan yang harmonis
antara manusia dengan alam
sekeliling supaya kualiti
kehidupan manusia dan alam
sekeliling terpelihara.

Menusia
Penyelamat
Alam

peta buih

mengadakan kem
kesedaran alam sekitar
kepada pelajar sekolah.
Pada pendapat anda,
apakah kepentingan
mengadakan kem tersebut
kepada golongan muda?

4/5
8/5

BP 3.2 Keharmonian antara


Manusia dengan Alam
Sekitar.

Unit 17

Manusia sebagai pengurus alam yang


Bijaksana
Keharmonian antara manusia dengan alam
sekitar perlu untuk mengelakkan berlakunya
bencana alam

Penerokaan hutan secara terkawal


Pembangunan yang terancang
- Empangan Kenyit
(Terengganu)
- Empangan Hoover ( Amerika
Syarikat)
- Empangan Aswan (Mesir)

i. Menyokong usahausaha mengurus alam


secara bijaksana
ii. Menerima hakikat
bahawa sumber alam
yang tidak diurus
dengan bijaksana akan
mengakibatkan
bencana alam.
iii.Rujuk juga objektif
1-5 Unit 18 dalam
Buku teks.

i. Menjalankan kajian kes bagi


menilai keseimbangan amalan
pengurusan alam dan
keharmonian antara manusia
dengan alam sekitar.

Unit 18
Bijaksana
Mengurus Alam

ii. Gunakan juga aktiviti 18A-18D


Unit 18 dalam Buku Teks.

Bincangkan kesan

kemusnahan hutan
terhadap alam sekitar.

peta alir

SMKDP

RPT/T5/ PM/ 2015

10
3.3Kemapanan Alam Sekitar
Pengekalan keseimbangan
alam sekeliling sebagai
tanggungjawab bersama
untuk kesejahteraan hidup.

Manusia sebagai pengurus alam yang


Bijaksana
Keharmonian antara manusia dengan alam
sekitar perlu untuk mengelakkan berlakunya
bencana alam
Penerokaan hutan secara terkawal
Pembangunan yang terancang
- Empangan Kenyir (Terengganu)
- Empangan Hoover (Amerika Syarikat)
- Empangan Aswan (Mesir)

Minggu
24

i. Menyokong usaha-usaha
mengurus alam secara
bijaksana
ii. Menerima hakikat
bahawa
sumber alam yang tidak
diurus
dengan bijaksana akan
mengakibatkan bencana
alam
2.Rujuk juga objektif
Unit 19.

22/626/6
3.4Peka terhadap isu-isu
Alam Sekitar
Prihatin terhadap persoalan
yang berkaitan dengan alam
sekeliling dan berusaha
menyelesaikannya

Minggu

Bidang Pembelajaran (BP)4:


Nilai Berkaitan Patriotisme

Masa depan manusia dan alam sekitar


bergantung pada gaya hidup masa kini
Perancangan dan tindakan manusia
menentukan alam sekitar
Tindakan manusia yang terancang dapat
mengekalkan sumber semula jadi
- Sumber tenaga
- Sumber air
- Sumber hutan
Tindakan manusia yang rakus membawa
kemusnahan alam sekitar
- Ujian nuklear
- Peperangan

Kandungan Akademik

i. Menggunakan sumber
semulajadi dengan penuh
tanggungjawab
i
i. Menggunakan ciptaan
manusia dengan
bertanggungjawab tanpa
memusnahkan alam sekitar
2.Rujuk juga objektif
Unit 20.

Objektif/Hasil
Pembelajaran

i. Menjalankan kajian kes bagi menilai


keseimbangan amalan pengurusan
alam dan
keharmonian antara manusia dan alam
sekitar
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19.

Bagaimanakah cara kita


boleh memberi kesedaran
kepada orang ramai yang
tidak mengetahui bahawa
perbuatan pembakaran
terbuka merupakan satu
kesalahan dan boleh
dikenakan tindakan
undang2?

Unit 19
Undangundang
Mengekalkan
Kesejahteraan
Alam

Unit 20
i. Kerja projek/kempen kesedaran
tentang peraturan dan undang-undang
yang berkaitan dengan pengurusan
alam sekitar
ii. Merancang dan menjalankan
aktiviti penjagaan alam sekitar di
sekolah.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20

Ramalkan kesan akibatnya


jika sumber tenaga, air dan
hutan di sesebuah Negara
tidak digunakan dengan
terancang.
Aktiviti Pembelajaran

Pengurusan
yang Bijak
Menjamin
Kelestarian
Alam Sekitar

peta titi

Panduan Guru
/
Buku Teks

SMKDP
4.1 Cinta akan Negara

Minggu
25

Perassan sayang dan


bangga kepada negara serta
meletakkan kepentingan
negara melebihi
kepentingan diri
.

29/6-3/7

4.2 Taat Setia kepada Raja


dan Negara
Minggu
25
29/6-3/7

RPT/T5/ PM/ 2015

11

Kepatuhan dan kesetiaan


yang berkekalan kepada
Raja dan negara.

4.3 Sanggup Berkorban


untuk Negara
Kerelaan melakukan atau
menyerahkan sesuatu
termasuk nyawa sebagai
tanda kebaktian untuk
negara.

Cinta akan negara asas kesejahteraan


bersama
Keharmonian masyarakat majmuk menjadi
kebanggaan negara
Kepelbagaian agama dan budaya dalam
masyarakat menjadi kebanggaan bersama
- Agama/Kepercayaan
- Tradisi dan adat resam
- Bahasa

Kesetiaan pada negara tanda kedaulatan


negara
Kedaulatan negara dipertahankan dan
disanjung
tinggi
Kedaulatan, pertahanan dan
keselamatan
negara tanggungjawab bersama
- Kerajaan
- Rakyat

Semangat patriotik mengharumkan nama


negara
Rakyat sebagai wakil negara di peringkat
antarabangsa
Sikap bertanggungjawab sebagai wakil
negara dalam pelbagai bidang
Penglibatan diri dalam aktiviti yang
mencabar untuk menaikkan imej negara
- Ekspedisi ke Gunung Everest

i. Berbangga dengan
kepelbagaian
agama dan budaya dalam
masyarakat di Malaysia
2.Rujuk juga objektif
Unit 21.

i. Membincangkan cara-cara untuk


menunjukkan rasa terima kasih
kepada kerajaan kerana berusaha
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21.

Cadangkan aktiviti yang


dapat memupuk
keharmonian hiduup dalam
masyarakat majmuk di
Malaysia.

i. Mengelakkan diri
daripada
terlibat dengan anasiranasir
subversif yang akan
mengancam
keselamatan negara
ii. Mencurah bakti dengan
taat
setia demi kedaulatan
negara
iii.Rujuk juga objektif
Unit 22.

i. Membuat kajian kes tentang


perjuangan salah seorang anak
watan dalam menentang penjajah.

i. Kesanggupan berkhidmat
dan
bertindak sebagai duta kecil
mewakili negara
ii. Meneroka aktiviti baru
dan
mencabar untuk
mengharumkan

i. Menghasilkan cerpen/esei
bertema Pengorbanan rakyat
untuk negara
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit.23

Huraikan cara anda


mengharumkan nama
Negara.

ii. Sketsa tentang tuntutan


kemerdekaan.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.

Jelaskan peranan anda


dalam usaha untuk
mempertahankan
keselamatan Negara.

Unit 21
Kepelbagaian
Budaya
Memupuk
Keharmonian

peta buih
berganda

Unit 22
Rakyat Setia
Nrgara Jaya

peta bulatan

Unit 23
Rakyat
Cemerlang
Negara
Gemilang

SMKDP

RPT/T5/ PM/ 2015

12
- Ekspedisi ke Kutub Utara dan Selatan
- Pelayaran mengelilingi dunia

nama negara
iii..Rujuk juga objektif
Unit 23.

Bidang 5:

Hak Asasi Manusia


5.1 Melindungi Hak Kanakkanak

Minggu
26
6/7
10/7

Membela, memberi
naungan dan memelihara
hak kanak-kanak bagi
menjamin kehidupan
mereka yang sempurna.

Unit 24
Kanak-kanak berhak disayangi dan
dilindungi
- Perlindungan terhadap kanak-kanak
tanggungjawab semua pihak
- Peranan pelbagai pihak dalam melindungi
kanak-kanak
- Kerajaan (Akta Perlindungan Kanak-kanak
berkaitan penderaan, gangguan seksual
dan buruh kanak-kanak)
- Rumah-rumah perlindungan
- Peranan badan bukan kerajaan
- Peranan Individu

5.2 Menghormati Hak


Wanita

2. Rujuk juga objektif


Unit 24.

i. Sumbang saran tentang jenispengiktirafan dan layanan yang


wajar diberikan kepada muridmurid atas pencapaian dan
kebolehan mereka.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24.

Sebagai seorang anggota


masyarakat yang prihatin,
bagaimanakah anda dapat
membantu melindungi
kanak-kanak yang didera?

Wanita berjasa negara makmur


- Wanita dalam pembangunan negara

Melindungi dan
mengiktiraf wanita
sebagai individu yang
boleh memberi sumbangan dalam pembangunan
keluarga, masyarakat dan
negara.

1. Menyedari dan
menerima peranan
pelbagai pihak dalam
memberi
perlindungan terhadap
kanak-kanak

Melindungi
Kanak-kanak
Tanggungjwb
Bersama

- Sumbangan wanita dalam pelbagai bidang


pembangunan
- Politik
- Ekonomi
- Sosial
- Sains dan teknologi

1. Mengiktiraf sumbangan
wanita dalam pelbagai
bidang demi pembangunan
negara
2. Rujuk juga objektif
Unit 25.

i.Kajian kes tentang usaha kerajaan


dalam menjamin kebajikan dan
kepentingan wanita.
ii. Rujuk juga aktiviti buku teks
Unit 25.

Sejauh manakah wanita di


Negara ini diberi hak yang
sama rata dalam bidang
politik, ekonomi dan
social? Berikan contoh
yang dapat menyokong
jawapan anda.

Unit 25
Wanita
Pemangkin
Pembangunan
Negara

SMKDP
5.3 Melindungi Hak Pekerja
Minggu
27
13/7
17/7

RPT/T5/ PM/ 2015

13

Menghormati,menghargai
dan mengiktiraf
perkhidmatan,jasa dan
sumbangan golongan
pekerja dalam
pembangunan negara.

Undang-undang menjamin kesejahteraan


pekerja
- Undang-undang melindungi hak pekerja
- Undang-undang untuk melindungi pekerja
daripada ditindas
- Akta Buruh
- Mahkamah Buruh

1. Menerima bahawa
golongan kurang
berupaya juga dapat
menyumbang dalam
pelbagai bidang demi
pembangunan negara
2.Rujuk juga objektif
unit 26.

i.Perbincangan tentang cara


meningkatkan mutu perkhidmatan
pekerja.
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26.

Sekiranya anda
diberhentikan oleh
majikan, terangkan
tindakan yang wajar anda
ambil. Beri sebab.

Unit 26
Undangundang
Melindungi
Kebajikan
Pekerja

Peta bulatan
5.4 Menghormati Hak
Golongan Kurang
Berupaya
Memberi layanan yang
bersopan kepada golongan
kurang berupaya supaya
tidak berasa tersisih dan
mengiktiraf mereka
sebagai insan ciptaan
Tuhan.

5.5 Melindungi Hak


Pengguna
Membela dan memelihara
hak individu untuk menjadi
pengguna yang
berilmu,mendapat
perkhidmatan serta
barangan yang berkualiti
dan tidak mudah
dieksplotasi.

Kecacatan bukan penghalang produktiviti


-Golongan kurang berupaya memainkan
perananpenting dalam pembangunan negara
-Peranan dan sumbangan golongan kurang
berupaya dalam pelbagai bidang
- Politik
- Ekonomi
- Sosial

Unit 27
ii. Menerima dan mematuhi
undang-undang yang
melindungi hak pekerja

i. Membuat folio tentang peranan dan


sumbangan individu/golongan kurang
berupaya dalam pelbagai bidang

ii. Rujuk juga objektif 15 Unit 27 dalam Buku


Teks.

ii. Rujuk juga aktiviti Unit 27.

Andaikan anda pemimpin


sebuah syarikat, nyatakan
cara anda mengiktiraf
golongan kurang berupaya

1. Menyokong usaha
pelbagai pihak
dalam melindungi dan
menjamin hak
pengguna

i.Sketsa tentang hak pengguna


untuk mendapat barangan dan
perkhidmatan yang berkualiti.

Hak pengguna terbela masyarakat


makmur
- Kebajikan pengguna tanggungjawab semua
- Peranan agensi kerajaan dan badan-badan
bukan kerajaan dalam melindungi serta
menjamin hak pengguna
- Kementerian Perdagangan Dalam
Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
(Akta pengguna)
- Persatuan pengguna
- Agensi-agensi antarabangsa

Golongan
Kurang
Berupaya Aset
Negara

Unit 28

2. Rujuk juga objektif


Unit 28.

Hak Pengguna
Dilindungi
Bersama

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28.


Jelaskan sikap yang perlu
diamalkan oleh pengguna bagi
melindungi hak mereka.
membanding
beza

SMKDP

RPT/T5/ PM/ 2015

14
MINGGU 27 - CUTI HARI RAYA AIDILFITRI ( 15/7 21/7 )

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Bidang 6 : Demokrasi.
6.1 Mematuhi Peraturan dan
Undang-undang.
Menerima dan mematuhi
peraturan dan undangundang yang telah
ditentukan tanpa mengira
sesiapa dan di mana
seseorang itu berada.

Undang-undang antarabangsa menjamin


kesejahteraan masyarakat global
- Undang-undang antarabangsa untuk
kebaikan bersama
-Patuh kepada undang-undang
antarabangsa
- Akta mencegah penyeludupan
- Undang-undang laut antarabangsa
- Undang-undang Siber
- Mahkamah antarabangsa

Objektif/Hasil
Pembelajaran

1. Menerima dan mematuhi


undangundang
antarabangsa bagi
menjamin keamanan
sejagat
2. Rujuk juga objektif
Unit 29.

Aktiviti Pembelajaran

i. Membincangkan kepentingan
mematuhi peraturan pembayaran
cukai pendapatan untuk
pembangunan negara.

BBM
Panduan Guru
/Buku Teks

Unit 29
Undang-undang
menjamin
Keamanan Sejagat

ii.Forum : Kepentingan akta dalam


penguatkuasaan undang-undang.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29.
Mengapakah kita perlu
mematuhi undang-undang
siber?

Minggu
28
22/7
24/7
6.2 Kebebasan Bersuara
Kebebasan berucap dan
mengeluarkan fikiran
dengan batasan tertentu
bagi menjaga keselamatan
dan ketenteraman.

Media saluran komunikasi untuk manfaat


Bersama
-Media sebagai saluran komunikasi
-Peranan media massa sebagai alat
perhubungan
- Percambahan idea/pendapat
- Luahan rasa
- Penilaian secara objektif

i. Memahami peranan
media massa sebagai alat
perhubungan
ii. Menggunakan saluran
media massa dengan
bertanggungjawab demi
kebaikan bersama
iii..Rujuk juga objektif
Unit 30.

i. Berpidato/berucap/syarahan
berasaskan adab dan peraturan.
ii.Membincangkan kesan buruk
tunjuk perasaan berdasarkan
keratan akhbar.

Unit 30
Media Massa
Penyalur Idea

iii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 30.


Bincangkan kesan sekiranya
media massa disalahgunakan
peta pelbagai alir

SMKDP
Minggu

Nilai dan Penerangan

6.3 Kebebasan Beragama


Kebebasan setiap individu
untuk menganuti dan
mengamalkan agamanya seperti
yang diperuntukkan dalam
Perlembagaan Malaysia.

Kandungan Akademik

Kebebasan beragama menjamin


kesejahteraan bersama
-Hormati amalan keagamaan setiap individu
-Peranan pelbagai pihak memberikan
kebebasan kepada individu untuk
mengamalkan kewajipan keagamaan
masing-masing
- Kerajaan
- Swasta (cuti/masa pelepasan)

Minggu
29
27/7
31
/7

6.4 Penglibatan Diri dalam


Pembangunan Negara
Kebebasan untuk
melibatkan diri dalam
pelbagai aktiviti
pembangunan negara
dengan mematuhi
peraturan,undang-undang
dan Perlembagaan
Malaysia.

6.5 Sikap Keterbukaan


Minggu
30
3/8 7/8

RPT/T5/ PM/ 2015

15

Bersedia memberi dan


menerima pandangan,
pembaruan dan kritikan
selaras dengan kebenaran
fakta dan norma
masyarakat Malaysia.

Rakyat bertanggungjawab negara


makmur
Pembangunan negara tanggungjawab setiap
rakyat
Penglibatan pelbagai pihak dalam projek
dan program pembangunan negara
- Peranan badan-badan sukarela
- Peranan individu/rakyat

Tindakan berasaskan saluran yang betul


menjamin kepentingan bersama
-Sikap terbuka dalam penyelesaian masalah
demi kebaikan bersama
- Amalan sikap keterbukaan dalam
menangani sesuatu masalah mengikut
saluran tertentu
- Pihak berkuasa (polis, mahkamah)

Objektif/Hasil
Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

1.. Menjaga kesucian


tempat beribadat agama
sendiri dan menghormati
tempat beribadat agama
penganut lain.

i. Sumbang saran tentang peraturan


di tempat beribadat pelbagai agama.

2.Menghormati anutan
dan amalan agama orang
lain.

BBM
Panduan Guru
/Buku Teks

Unit 31
ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31.
Jelaskan peranan rakyat
Malaysia yang menghormati
kebebasan beragama di Negara
kita.

Kebebasan
Beragama
Memupuk
Keharmonian

3.Rujuk juga objektif


Unit 31.

Unit 32
1.. Memberi khidmat
sosial ke arah
pembangunan negara
demi kebaikan bersama.

i. Lawatan sambil belajar ke salah


sebuah organisasi kebajikan.
Contoh : Rumah warga tua
Rumah anak yatim

2. Rujuk juga objektif


Unit 32.

ii. Membuat laporan tentang cara


hidup penghuni rumah kebajikan
dan memberi cadangan cara-cara
orang ramai dapat membantu
mereka.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.
Bagaimanakah anda boleh
memberi sokongan terhadap
usaha pembangunan Negara?

Masyarakat
Bertanggung
jawab Negara
Membangun

Unit 33
1. Menerima bahawa setiap
masalah boleh diatasi
mengikut saluran yang
betul
2. Rujuk juga objektif

i. Main peranan sebagai seorang


yang menerima teguran/kritikan.
ii. Sumbang saran tentang kebaikan
bersikap terbuka menerima
nasihat/ktirikan/teguran.

Sikap
Keterbukaan
Penyelesaian
Masalah

SMKDP

RPT/T5/ PM/ 2015

16
- Agensi kerajaan (kementerian)
- Pihak swasta
- Pertubuhan antarabangsa

Unit 33.
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33.
Buktikan bahawa Negara kita
mengamalkan sikap
keterbukaan dalam menangani
isu pendatang tanpa izin

Bidang 7:
Minggu
31
10/8
14/8

Minggu
31
10/8
14/8

Keamanan dan
Keharmonian

Persefahaman sejagat menjamin


kesejahteraan masyarakat global

Unit 34

-Keharmonian Global tanggungjawab


bersama
-Peranan pertubuhanpertubuhan
antarabangsa dalam meningkatkan
persefahaman bersama

1. Menyokong peranan
yang dimainkan oleh
pertubuhan antarabangsa
dalam menjamin
kesejahteraan sejaga

Komanwel
Pertubuhan Negara-Negara Islam
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Pertubuhan Antarabangsa lain

2. Rujuk juga objektif


Unit 34.

7.2 Saling Membantu dan


Bekerjasama
Usaha yang baik dan
mambina yang dilakukan
bersama pada peringkat
individu,komuniti atau
negara untuk mencapai
sesuatu matlamat.

Saling bekerjasama antara negara


menjamin
kesejahteraan sejagat
-Usaha baik antara negara dijayakan
bersama
-Kerjasama antara negara dalam pelbagai
bidang
- Ekonomi
- Sosial

1. Menyokong kerjasama
antara negara dalam
pelbagai bidang bagi
mengeratkan hubungan
sejagat
2. Rujuk juga objektif
Unit 35

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35.


Ramalkan kesan sekiranya
kerjasama antara Negara dalam
pelbagai bidang diteruskan.

7.3 Saling Menghormati


antara Negara
Menghargai dan
memuliakan hubungan
antara negara untuk
menjamin kesejahteraan
sejagat.

Hormat- menghormati antara negara asas


hubungan yang harmoni
- Perhubungan baik antara negara menjamin
kebaikan bersama
- Pelaksanaan pelbagai program untuk
mewujudkan hubungan baik antara negara
- Politik
- Ekonomi
- Sosial

1. Menyokong dan
melibatkan diri dalam
pelbagai program ke arah
mewujudkan hubungan
yang baik antara negara.

i. Membincangkan pelaksanaan
pelbagai program yang mewujudkan
hubungan baik antara negara.
ii. Interaksi dengan rakan daripada
negara jiran melalui internet atau surat
menyurat
iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36.
Sebagai pelajar, terangkan cara
anda dapat melibatkan diri
dalam usaha menjalin
hubungan baik antara Malaysia
dengan Negara luar.

7.1 Hidup Bersama Secara


Aman
Hidup berbaik-baik antara
satu sama lain dengan
mengutamakan kedamaian
dan keharmonian hidup
tanpa mengira
agama,bangsa,dan budaya.

2. Rujuk juga objektif


Unit 36.

i. Membuat buku log berkaitan peranan


pertubuhan antarabangsa

Persefahaman
Teras
Kedamaian

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 34.

Mengapakah kita perlu


menyelesaikan sesuatu masalah
melalui rundingan dan bukan
keganasan?

Peta dakap

Unit 35
i. Kajian kes tentang kerjasama
serantau dalam bidang ekonomi dan
social

Bekerjasama
Tonggak
Kemakmuran

Unit 36
Hubungan
Dijalin
Kemesraan
Dinikmati

peta bulatan

SMKDP
Minggu
32

RPT/T5/ PM/ 2015

17
Latih Tubi Soalan KBAT SPM/ Bengkel Teknik Menjawab Soalan
( 17/8 -21/8 )

Minggu
33 - 35

PERCUBAAN SPM
( 24/8 11/9 )

Minggu
36

PERBINCANGAN KERTAS JAWAPAN & PEMBETULAN


(14/9 18/9 )

Minggu
37

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


( 19/9 27/9/15 )

38 - 43

Latih Tubi Terancang SPM/ BENGKEL PERSEDIAAN SPM


( 19/10 30/10/15 )
PEPERIKSAAN SPM
( 02/11/15 - )
CUTI AKHIR TAHUN 2015
( 21/11/15 3/01/16 )