Anda di halaman 1dari 8

GROUP: D

NAMA : GOH EE SEONG

NO. MATRIK: D20141068164

UNIT 6: DASAR-DASAR DAN HALA TUJU PENDIDIKAN


MALAYSIA

TUGASAN: Falsafah dan dasar pendidikan memainkan peranan penting dalam


menentukan hala tuju pendidikan di Malaysia. Bincangkan hubungkaitan dan
kepentingannya dalam pembangunan pendidikan negara.
Rujukan: http://moe.gov.my/userfiles/file/BUKU%20DASAR.pdf

6.0

Peta Minda

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i. Menerangkan konsep dan pengertian dasar pendidikan.
ii. Membandingbezakan dasar pendidikan yang berkaitan dengan kawalan, solusi, kebajikan
dan inovasi.
iii. Membahaskan dasar pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan insan

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia


6.1 Keterangan mengenai hubungan di antara falsafah pendidikan, dasar pendidikan

FALSAFAH
PENDIDIKAN
DASAR
PENDIDIKAN

SISTEM
PENDIDIKAN

Sistem Pendidikan Kebangsaan di


peringkat sekolah di bawah Kategori
Institusi Pendidikan Kerajaan terdiri
daripada:Pendidikan Prasekolah
Program pendidikan bagi murid yang
berumur dari empat hingga enam
tahun;
Pendidikan Rendah
Kursus pengajian pada peringkat
rendah yang direncanakan bagitempoh
enam tahun tetapi yang boleh tamat
diikuti dalam tempoh antaralima
hinggah tujuh tahun;
Ia terdiri daripada sekolah kebangsaan
atau sekolah jenis kebangsaan;
Pendidikan Menengah
Pendidikan yang terdiri daripada
pendidikan menengah rendah dan
menengah atas;

Pendidikan di Malaysia adalah suatu


usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia
yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri, serta
memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.
Menyemak dan meminda atau
membuat perubahan kurikulum
berdasarkan perubahan dasar
pendidikan dan dasar utama negara.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

dan sistem pendidikan negara.

Pendidikan menengah yang diadakan


terdiri daripada :sekolah akademik
sekolah teknik dan vokasional
sekolah kebangsaan agama

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia


6.1

Kepentingan dasar-dasar pendidikan di Malaysia.

(a)
Dasar Kawalan

DASAR-

DASAR
PENDIDIKAN

(b)
Dasar Kebajikan

(c)
Dasar Solusi

Rajah 6.2: Dasar-dasar pendidikan di Malaysia


Dasar
Pendidikan
a) Kebajikan

b) Solusi

Keterangan

Contoh

Kebajikan merupakan hak asasi kanak-kanak Kerajaan memberi


kerana pendidikan merupakan agen perubahan bantuan
kepada
dan sosialisasi
kanak-kanak yang
berasal
dari
keluarga
yang
miskin
Solusi adalah peyelesaian masalah. Dasar yang
berkaitan dengan penyelesaian masalah yang
memberi tumpuan kepada aspek sosial dan
ekonomi. Dasar ini berbentuk reaktif kerana
bertujuan untuk mengatasi masalah yang
timbul. Hal ini disebabkan trend atau
perkembangan semasa yang berubah-ubah
akibat tuntutan prioriti manusia dan ekonomi
semasa..

Dasar 60 pelajar
sains dan 40 pelajar
sastera
Dasar 1 pelajar 1
sukan
Dasar PPSMI
Dasar MBMMBI
Dasar
Keciciran
Sifar
Dasar
Integrasi
Nasional.
Dasar
Sekolah
Selamat
Dasar
Sekolah
Khas

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

(d)
Dasar inovasi

c)Kawalan

Kawalan bererti mendisiplin. Mendisiplinkan


merupakan penerapan dasar legislatif dalam
bentuk akta yang mengenakan syarat dan
hukuman. Tujuan utama dasar-dasar kawalan
dibentuk adalah untuk pencegahan, pengajaran
dan peringatan.
Hukuman berat yang
dikenakan kepada pelanggaran dasar ini adalah
dalam bentuk penjara atau denda atau keduaduanya sekali. Dalam perkhidmatan awam
tindakan mendisiplin juga melibatkan amaran
lisan, amaran bertulis, penahanan, pemindahan,
pengekalan
(statik)
dan
pemecatan.
Ganjarannya pula ialah kesinambungan operasi,
perkhidmatan kepada mereka yang akur

Rang
UndangUndang Pendidikan
Akta Pendidikan
(1961 & 1996)
Peraturan
&
Tatatertib
Dalam
Pendidikan
Undang-Undang
Pendidikan
Tatacara Disiplin

d) Inovasi

Dasar-dasar berkaitan inovasi pula bertujuan


membawa pembaharuan dalam masyarakat
menerusi pendidikan. Dasar jenis ini bersifat
futuristik-pragmatik kerana cuba membawa
masyarakat kepada keadaan yang lebih baik
dari yang sedia ada. Penyertaan secara holistik
dan komprehensif dari semua pihak menjadi
penentu kepada kejayaan dasar jenis ini.

Jenis
sekolah:
Sekolah
Bestari,
Sekolah Kluster dan
Sekolah Berprestasi
Tinggi
Tumpuan sekolah:
Sekolah
Sukan,
Sekolah Seni
Bahan pengajaran:
Berasaskan IT dan
multimedia
Kurikulum:
ICT
dalam pendidikan
Pentaksiran:
Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
Profesionalisme:
Latihan
Dalam
perkhidmatan
&
pembelajaran
berterusan

6.2

Pengaruh dasar-dasar pendidikan terhadap pembangunan insan dan negara.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia

Dengan adanya insan yang bertamadun


dan dan berilmu pengetahuan, maka
negara kita akan membangun dengan
baik serta dapat bersaing dengan
negara maju seperti negara China.

.4

6.4 Dasar Pendidikan Kebangsaan 1961 (DPK)


Apakah DPK?
Menyediakan program pendidikan termasuk kurikulum dan kokurikulum
yang merangkumi pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur
kebudayaan dan kepercayaan untuk perkembangan menyeluruh murid
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi mewujudkan perpaduan
dan integrasi kaum.

Bagaimanakah DPK dibentuk?


Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji
semula dasar pendidikan bagi membentuk masyarakat bersatu padu dan
berdisiplin di samping memenuhi sumber manusia dalam pembangunan
negara. Laporan jawatankuasa ini diterbitkan dalam tahun 1979.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Dasar pendidikan yang strategik akan


melahirkan insan yang seimbang dari
segi rohani jasmani dan intelek.

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia

Apakah objektif DPK?

2.

Melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan terlatih.

3.

Menggalakkan perkembangan bidang kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik

Bagaimanakah objektif DPK dapat dilaksana & dicapai?


1.
Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan bahsa pengantar yang
utama.

6.5

2.

Kurikulum yang sama berorientasikan Malaysia diadakan.

3.

Sistem peperiksaan yang sama untuk rakyat Malaysia.

Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkasa Bahasa Inggeris


(MBMMBI)
Apakah MBMMBI?
MBMMBI bertujuan untuk mengembalikan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa
kebangsaan yang menjadi alat perpaduan, bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu
kea rah membina negara bangsa. Selain itu, dasar ini juga bertujuan untuk
meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar.

Bagaimanakah MBMMBI dibentuk?


Dasar MBMBI dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mulai tahun 2010
menggantikan PPSMI. Dalam proses peralihan ini, sekolah boleh menggunakan BI
dan/atau bahasa pengantar masing-masing dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)
Sains dan Matematik.Proses ini bertujuan membantu guru dan murid untuk
menyesuaikan diri dengan perubahan dasar berkenaan

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

1.
Menyatupadukan semua kaum dan menyediakan tenaga kerja yang mencukupi
untuk pembangunan negara.

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia

Apakah objektif MBMMBI?


Objektif Dasar MBMMBI adalah untuk meningkatkan penguasaan murid dalam BM
dan BI;menyediakan guru BM dan BI mengikut opsyen yang mencukupi
danmeningkatkan kompetensi guru BM dan BI;meningkatkan infrastruktur dan bahan
sokongan dalam PdP BM danBI; dan meningkatkan penggunaan BM dan BI dalam
aktiviti luar bilik darjah.

Bagi memastikan sistem pendidikan negara yang berkualiti dapat dikecapi oleh
semua warga Malaysia, satu pelan yang mantap telah disediakan. Dengan terhasilnya
PPPM 2013 2025 yang telah dilancarkan pada tahun 2012 maka, sistem pendidikan
yang berkualiti untuk melahirkan modal insan mengikut acuan kita sendiri dapat
direalisasikan. Pelan ini menentukan hala tuju pelaksanaan Dasar MBMMBI.
Beberapa inisiatif dan aktiviti dikenal pasti bagi mencapai matlamat Dasar
MBMMBI. Sebanyak tiga belas inisiatif di bawah Dasar MBMMBI yang
berpandukan Rancangan Malaysia Ke-10 telah digariskan. Bagi melaksanakan
kesemua inisiatif tersebut, lapan strategi utama dikemukakan sebagai Pelan Tindakan
Utama inisiatif MBMMBI.

6.6

Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S)


Apakah dasar 1M1S?
Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M 1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurangkurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan yang memberi tumpuan ke arah melahirkan insan yang
seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Bagaimanakah dasar 1M1S dibentuk?


Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) bermatlamat untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani (JERI). Konsep
Dasar 1 M 1S diwujudkan untuk menyokong aspirasi FPK.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Bagaimanakah objektif dasar MBMMBI dapat dilaksana & dicapai?

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia

Apakah objektif dasar 1M1S?

Bagaimanakah objektif 1M1S dapat dilaksana & dicapai?


Membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid
dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. Memupuk budaya bersukan di kalangan murid
sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas.
1. Aktiviti sukan bermaksud melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif dalam
latihan sukan dan permainan di bawah pengurusan sekolah. Sukan yang ditawarkan di
bawah 1M 1S hendaklah berunsurkan aktiviti yang melibatkan pergerakan fizikal.
2. Aktiviti sukan di sekolah diadakan sepanjang tahun berdasarkan kepada aktiviti rumah
sukan dan kelab sukan. Kejohanan tahunan olahraga sekolah yang didahului oleh kejohanan
merentas desa dan sukan tara menjadi aktiviti teras sukan di sekolah.
3. Pihak sekolah hendaklah mengadakan pertandingan antara tingkatan, kelas, rumah, dorm
asrama, kelab sukan sekolah. Penyertaan murid dalam kejohanan MSSD/MSSN/MSSM
serta peringkat antarabangsa adalah merupakan aktiviti 1M1S .

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Dasar 1M1S berhasrat untuk memenuhi objektif-objektif seperti Meningkatkan kecergasan


jasmani, Membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni,Memupuk perpaduan di antara
kaum, Membentuk budaya sukan di kalangan murid,Memenuhi naluri semulajadi
murid,Memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan
fizikal,Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan