Anda di halaman 1dari 10

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP / RBT

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG ENDAH


42700 BANTING

PELAN STRATEGIK
2015 - 2017
PELAN TAKTIKAL
PELAN OPERASI

PELAN STRATEGIK KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP(SR)


SK KAMPONG ENDAH (2014-2016)
Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks
(S)KEKUATAN:
(W)KELEMAHAN:
Dalaman
S1- % Kelulusan peperiksaan tahunan
W1- Peratus lulus A belum mencapai 50%
meningkat berterusan
W2-Segelintir guru tidak bersikap inisiatif
S2- Pencapaian Kemahiran Hidup / RBT
W3- Guru tidak dapat menumpu
dalam peperiksaan tahunan 85%
sepenuhnya P&P kerana terlalu
S3- 80% guru Kemahiran Hidup / RBT
banyak aktiviti
mempunyai pengalaman lebih 3
W4- Tidak cukup guru opsyen
tahun
Luaran
S4- 80% guru berbudaya kerja positif
S5- Kehadiran murid melebihi 90%
(O)PELUANG:
Strategi SO
Strategi WO
O1- Ibu bapa mementingkan pelajaran
1. W1+O2
anak-anak mereka
S1+O1
Meningkatkan pencapaian lulus cemerlang
O2- Sumber kewangan dari peruntukkan
Meningkatkan prestasi dalam
gred A dengan peruntukkan dari kerajaan.
kerajaan yang mencukupi.
peperiksaan tahunan dengan sokongan,
2. W2+W4+O3
03- Sokongan daripada guru-guru lain.
bantuan dan kerjasama antara PIBG
Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan
serta guru.
guru-guru melalui perkembangan staf dan
mewujudkan semangat kerjasama (team
work) yang baik.
(C)CABARAN:
Strategi WC
Strategi SC
C1- Harapan dan kepercayaan yang tinggi,
S3+S4+C1
diberikan ibu bapa terhadap sekolah.
Merancang strategi yang sesuai mengikut
Memastikan P&P dijalankan dengan
C2- Terdapat ibu bapa yang menyerahkan
iklim sekolah.
berkesan melalui perkongsian
anak mereka 100% kepada sekolah.
kemahiran dan pengalaman dalam
C3- Pendapat kewangan keluarga yang
kalangan guru.
sukar menyediakan keperluan anak-anak.

ii) Penilaian Strategi Terbaik:


BIL

KOD STRATEGI

1
2

SO: S1+O1
WO: W1+O2

WO: W2+W4+O3

SC:

S3+S4+C1

STRATEGI YANG TELAH DIJANA


STI- Meningkatkan prestasi peperiksaan dengan bantuan dan kerjasama dari PIBG
ST2- Meningkatkan pencapaian lulus cemerlang gred A dengan peruntukkan dari kerajaan.
ST3- Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan guru-guru melalui perkembangan staf dan
mewujudkan semangat kerjasama (team work) yang baik.
ST4- Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan
pengalaman dalam kalangan guru.

iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan


KRITERIA PEMILIHAN
1. Tahap kesukaran proses (paling sukar:1, paling mudah:5)
2. Kompetensi staf yang bertanggungjawab
3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat
4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan
5. Andaian keupayaan mengatasi halangan
6. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat /
isu, misi dan visi.
7. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan
8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas
9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini
Jumlah Skor
Keputusan
Ulasan

ST1
4
5
4
5
4

ST2
3
1
2
3
3

ST3
3
3
2
2
4

ST4
3
4
5
4
5

4
4
5
40
1

4
4
3
3
4
5
26
30
4
3
Pemilihan kepada ST2

Skala: 1 hingga 5, di mana 5 yang terbaik.


iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan

KEUTAMAAN
1
2
3
4

Strategi yang telah dijana


STI- Meningkatkan prestasi peperiksaan dengan bantuan dan kerjasama dari PIBG
ST4- Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan
pengalaman dalam kalangan guru.
ST3- Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan guru-guru melalui perkembangan staf dan
mewujudkan semangat kerjasama (team work) yang baik.
ST2- Meningkatkan pencapaian lulus cemerlang gred A dengan peruntukkan dari kerajaan.

4
4
5
39
2

PELAN STRATEGIK BIDANG KURIKULUM


SK KAMPONG ENDAH (2015-2017)
MATAPELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP/RBT
Memperluaskan peluang pendidikan yang
NKRA:
Sub NKRA:
SBT dan Tawaran Baru
berkualiti dan berkemampuan
Indikator
Isu
Masalah
Matlamat
Strategi
Pencapaian
TOV
(KPI)
Meningkatkan peratus
Meningkatkan
Peratus murid yang
murid mendapat gred A pencapaian A
mendapat gred A tidak
% murid
dalam peperiksaan
melalui
12
mencapai 20% dalam
peroleh A
tahunan sehingga 20%
pengiktirafan dan
peperiksaan tahunan.
menjelang 2013
insentif oleh PIBG
Memastikan P&P
dijalankan
Meningkatkan peratus
dengan berkesan
Prestasi
Peratus murid lulus
murid dalam
melalui
akademik
tidak mencapai 95%
% murid
peperiksaan tahunan
perkongsian
80
Kemahiran
dalam peperiksaan
lulus
sehingga 95%
kemahiran dan
Hidup /RBT
tahunan.
menjelang 2013
pengalaman
belum
dalam kalangan
memuaskan
guru
Meningkatkan
Murid kurang berminat Mempastikan P&P
pencapaian
terHadap subjek
berkesan dengan
akademik dengan % murid
Kemahiran Hidup/RBT penggunaan ICT dan
35
kerjasama guru
lulus
dan sukar menguasai
kaedah amali yang
menggunakan ICT
fakta.
pelbagai
dalam P&P.

Sasaran (ETR)
2014 2015 2016

2017

14

16

18

20

82

85

87

90

25

10

* Penilaian peperiksaan akhir tahun : Semua murid meningkat pencapaiannya dalam matapelajaran Kemahiran Hidup/RBT.

PELAN TAKTIKAL 2015


BIDANG KURIKULUM Kemahiran Hidup/RBT
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
Bil.

percuma
2

Program

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/
Sumber

Indikator
Pencapaian

TOV

ETR

12

16

85

89

SKOR A
- Seminar
- Bengkel
- Latih tubi
- Guru Muda
JANA MINDA
Kelas
kreativiti

Meningkatkan peratus
murid cemerlang
Ketua Panitia dan
matapelajaran Kemahiran GMP Kemahiran
Hidup/RBT dalam
Hidup/RBT
peperiksaan tahunan

Februari
Ogos 2015

PCG Panitia

Peratus
Gred A
dalam
peperiksaan
tahunan

- Amali
Kemahiran
Hidup/RBT

Meningkatkan peratus
murid lulus
matapelajaran bukan
teras dalam peperiksaan
tahunan

Februari
Ogos 2015

PCG Panitia
& PIBG

Peratus
Lulus dalam
peperiksaan
tahunan

-Nota Bestari

Ketua Panitia dan


GMP Kemahiran
Hidup/RBT

Pelan Operasi Bidang Kurikulum - KEMAHIRAN HIDUP/RBT


Nama Program
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat

Guru Muda
Meningkatkan peratus murid mendapat 80% dan ke atas dalam Kemahiran Hidup peperiksaan
tahunan (20%)
Februari hingga Ogos 2014
Semua murid yang perolehi gred A dan B dalam PAT 2014.
Semua guru Kemahiran Hidup

Proses Kerja

1.
2.
3.
4.
5.

Kekangan

Pemantauan
Penilaian

Penambahbaikan

Taklimat program pada 18 Feb 2014


Kenal pasti kumpulan sasaran
Perbincangan pelaksanaan (melibatkan pelajar terpilih sebagai Guru Muda)
Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
Bahan keperluan....Set soalan dan skema jawapan

Pelan Operasi Bidang Kurikulum


Nama Program
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Tuisyen Percuma
Meningkatkan peratus lulus murid dalam Kemahiran Hidup PEPERIKSAAN TAHUNAN (95%)
Februari hingga Ogos 2014
Semua murid yang perolehi gred A dan B dalam PAT 2014.
Guru-guru Kemahiran Hidup
1.
2.
3.
4.
5.

Taklimat program pada 20 Jan 2014


Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
Perbincangan pelaksanaan
Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
Bahan keperluan.....Set soalan dan skema jawapan

Pelan Operasi Bidang Kurikulum


Nama Program

Karnival Kemahiran Hidup & RBT

Objektif
Tempoh

1. Meningkatkan minat murid terhadap subjek KH/RBT.


2. Memberikan pengukuhan mengenai teori dan amali KH/RBT.
3. Meningkatkan pencapaian murid.
Jun

Kumpulan Sasaran

Murid 4,5,6

Guru Terlibat

Guru Panitia KH/RBT

Proses Kerja

1.
2.
3.
4.
5.

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Taklimat pelaksanaan/ takwim kerja


Perbincangan dan penyediaan aktiviti oleh guru terlibat.
Pelaksanaan aktiviti yang dirancang.
Pemantauan.
Laporan aktiviti.

Pelan Operasi Bidang Kurikulum


Nama Program

In House Training

Objektif
Tempoh

1. Meningkatkan professionalisme guru agar dapat menjalankan P & P berkesan


Jun/Julai

Kumpulan Sasaran

Semua Guru Panitia KH

Guru Terlibat

Semua Guru Panitia KH

Proses Kerja

1.
2.
3.
4.
5.

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Mesyuarat Panitia dan taklimat pelaksanaan


Menentukan dan mengundang penceramah
Menyediakan kertas kerja dan surat- menyurat
Pelaksanaan aktiviti dalam bentuk ceramah/ bengkel/ taklimat
Penilaian kursus berdasarkan soalan soal selidik sebelum dan selepas aktiviti

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM 2014 : BADANG/ UNIT : KEMAHIRAN HIDUP
(Direkodkan setiap akhir tahun)
Bil

Program

Guru Muda

Tuisyen Percuma

Karnival KH/RBT

4.

In House Taining

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai

Tarikh

Tempoh

Tarikh

Penilaian Keberkesanan

Cadangan

Pelaksanaan

Pemantauan

Program

Penambahbaikan

Catatan