Anda di halaman 1dari 48

RATHAI A/P RAGUPATHY

M20142001662

NANDHINI A/P NERASAMAN

M20142001324

Mengupaya, JPN, PPD dan Sekolah


untuk menyediakan penyelesaian
Khusus berasaskan keperluan

MENGAPA PERLU ?
1. Data Kebangsaan dan Antarabangsa
menunjukkan bahawa sekolah di Malaysia
tersebar merentas spektrum prestasi yang
luas. Sebagai contoh, dalam PISA tahun
2009+, 7% daripada sekolah yang terlibat
digredkan sebagai baik, 13% sederhana
dan 80% lemah.

2. Sejak dahulu lagi, banyak program

dibentuk berdasarkan Model Satu untuk


Semua
(one-size-fits-all).
Data
antarabangsa
menunjukkan
bahawa
sekolah memerlukan set intervensi yang
berlainan supaya bersesuaian dengan
tahap prestasi sekolah yang berbezabeza.

SASARAN
Setiap sekolah, tanpa mengira lokasi,
saiz atau jenis, akan menyediakan
pendidikan yang baik dan holistik
kepada murid.
Menjelang tahun 2020, tidak ada lagi
sekolah berprestasi rendah (band 6 atau
7). Lebih banyak sekolah akan diiktiraf
sebagai SBT atau sekolah kluster
kecemerlangan.

Jumlah bantuan kewangan dan operasi


yang diberikan kepada setiap sekolah
akan bergantung pada keperluan khusus
masing-masing.
Pemimpin negeri, daerah dan sekolah
akan mempunyai lebih kuasa untuk
membuat keputusan berkenaan operasi
harian dan intervensi khusus mengikut
konteks
sekolah
dan
membolehkan
pengurusan berasaskan sekolah yang
lebih luas.

ANJAKAN 6 : MENGUPAYA JPN, PPD


DAN SEKOLAH UNTUK
MENYEDIAKAN PENYELESAIAN
KHUSUS BERASASKAN
KECEMERLANGAN

Mempercepat penambahbaikan prestasi


sekolah melalui program yang sistematik
dan dipimpin oleh PPD di semua negeri
menjelang 2014.

Lanjutan kejayaan Program Peningkatan


Pekolah GTP1.0, setiap PPD akan diupayakan
untuk menyesuaikan sokongan yang diberikan
kepada sekolah, dan daripada aspek kehadiran
murid
hingga
kepada
penempatan
Pengetua/Guru Besar dan guru.

Sumber itu akan dapat diagihkan kepada


sekolah yang amat memerlukan termasuk
penempatan
pembimbing
guru
dan
pembimbing Pengetua/Guru Besar secara
sepenuh masa untuk membantu guru dan
Pengetua/Guru Besar di sekolah berprestasi
rendah (band 5, 6 dan 7).

Pada

masa

yang

sama,

Kementerian

akan

memastikan semua sekolah dan daerah kekal


sejajar dengan keutamaan strategik kementerian
melalui pelaksanaan satu set petunjuk prestasi
utama (KPI) yang seragam. Program ini telah
dirintis di Kedah dan di Sabah mulai Januari 2013,
dan dilaksanakan di semua daerah pada 2014.

Langkah yang akan diambil


termasuk:
Meningkatkan amalan menyediakan sokongan
yang
berbeza
kepada
sekolah berdasarkan
pencapaian band
Memperkasa dan mengupaya JPN dan PPD dalam
usaha menyesuaikan intervensi dengan mengambil
kira konteks khusus setiap sekolah; dan
Menjadikan JPN dan PPD lebih bertanggungjawab
dan berkewajipan tentang prestasi keseluruhan
sekolah.

Peranan JPN dan PPD


Kementerian

akan

memastikan

diperkukuh

dan

ditumpukan

menyokong

pembelajaran

JPN

semula

murid

dan

dan

dalam

PPD
usaha

meningkatkan

pencapaian keseluruhan sekolah.


JPN yang akan memberikan tumpuan kepada usaha
menyokong PPD dalam melaksanakan tanggungjawab
baharu

dan

mengurangkan

pelibatan

secara

terus

dengan sekolah.
JPN

akan

daerah,

bertanggungjawab

mengurus

prestasi

menentukan
PPD,

sasaran

memudahkan

kerjasama antara daerah, dan memperuntukkan sumber


kepada daerah yang sangat memerlukan.

Mentransformasi
kepimpinan negeri dan
daerah

Kementerian

telah

membangunkan

Program

Transformasi Negeri dan Daerah (Program Transformasi


Daerah - DTP) bagi membolehkan semua negeri dan
daerah meningkatkan prestasi sekolah dengan ketara.
Menjelang

2015,

program

ini

bermatlamat

mengurangkan bilangan sekolah band 7 kepada sifar,


merapatkan jurang antara bandar dengan luar bandar
sebanyak 25% dan meningkatkan kehadiran murid
sehingga 95%.

1. Memperkasa kepimpinan
tempatan
Menetapkan sasaran untuk setiap sekolah;
Menyediakan bimbingan untuk guru dan pengetua/guru
besar

Melalui program bimbingan guru iaitu pembimbing pakar


peningkatan sekolah (SISC+) dan program bimbingan
pengetua/ gur besar iaitu rakan peningkatan sekolah
(sipartner+);

Memantau dan menggunakan data untuk memaklumkan aktiviti


penambahbaikan sekolah;
Memastikan pengetua/guru besar dan guru bertanggungjawab
terhadap prestasi masing-masing dan mengadakan dialog
pretasi ;
Mewujudkan kerjasama antara sekolah, contohnya, melalui
perkongsian amalan terbaik; dan
Menyasarkan pemberian sumber kepada sekolah yang paling
memerlukannya.

2. Menetapkan sistem bagi


mencapai matlamat yang
sama.
Kementerian telah menetapkan satu set
petunjuk prestasi utama (KPI) berdasarkan
matlamat sistem yang berteraskan akses,
kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan.
KPI ini disebarkan ke peringkat bawah dari
kementerian hingga ke sekolah bagi
memastikan matlamat keseluruhan sistem
adalah tekal dan terselaras.
Pengesanan pencapaian berdasarkan kpi
ini akan dijalankan secara tahunan
bermula dari peringkat kebangsaan, di
setiap jpn, ppd dan sekolah.

3.Memberi sokongan kepada


organisasi yang paling
memerlukan
Pihak JPN akan menyedia sumber dan
sokongan yang diperlukan bagi melaksanakan
inisiatif ini

4. Memantau, menyelesaikan
masalah dan mengambil
tindakan
Kementerian, JPN, PPD, pemimpin sekolah,
dan guru akan mengadakan sesi dialog
prestasi secara berkala bagi memastikan
sekolah, daerah dan negeri berada pada
landasan yang betul untuk mencapai sasaran
yang ditetapkan.

Memberi lebih kuasa melalui pengurusan


berasaskan

sekolah

dan

autonomi

kepada sekolah yang memenuhi kriteria


prestasi minimum.

Isu
1. Sistem pendidikan di Malaysia berbentuk
berpusat,
berperingkat
dan
struktur
pengurusannya adalah berhierarki (Sufean,
1996; A.L ramaiah, 2003).
Segala urusan di sekolah dilaksanakan secara
birokrasi dan arahan diberikan daripada pihak
atasan ke peringkat bawahan.
Sistem birokrasi ini boleh menyekat inovasi dalam
pendidikan serta profesionalisme guru-guru

Semua sekolah akan bertanggungjawab


membuat keputusan operasi tentang
peruntukan bajet dan pelaksanaan
kurikulum.
Proses
ini
berperingkat

dilaksanakan

secara

5 Bidang Autonomi
Pengurusan sekolah
Pengurusan sumber manusia
Pengurusan sumber kewangan dan sumber
fizikal
Pengurusan dan pelaksanaan kurikulum
Pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum

Pemberian autonomi kepada sekolah di Malaysia dikenali


sebagai autonomi terpimpin iaitu yang memerlukan sekolah
mematuhi piawaian berikut :
(a) Akta Pendidikan 1996
(B) SistemPendidikan Kebangsaan
(C) Akta Tatacara Kewangan 1957, Pekeliling
Perbendaharaan dan Garis Panduan dan
surat- surat siaran
(D) Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

Implikasi
Pemberian autonomi dalam pembuatan keputusan
melalui amalan pengurusan berasaskan sekolah
sememangnya diakui memberikan impak yang positif
dalam usaha melonjakkan keberkesanan dan
kecemerlangan sekolah (Dykstra & Kucita, 2008;
Caldwell, 2005).
Melalui proses desentralisasi, sekolah mempunyai
autonomi untuk membuat keputusan seterusnya
mengurus sekolah mereka secara kendiri.
Pihak pengurusan sekolah perlu diberi kuasa
autonomi bagi mentadbir dan mengurus sekolah
masing-masing ke arah melahirkan pelajar yang
berkualiti.

Sekolah Amanah

Sekolah Amanah adalah sekolah awam yang diuruskan


dengan kerjasama di antara Program Sekolah Amanah
Yayasan AMIR (YATSP) dan barisan kepimpinan sekolah di
bawah penyeliaan Kementerian Pendidikan Malaysia.

Sekolah Amanah diberi kebebasan untuk mengurus dan


membuat keputusan bagi meningkatkan prestasi pelajar.
Pengetua sekolah akan mengurus operasi sekolah dengan
bantuan YATSP.

Apakah keistimewaan Sekolah Amanah


Yayasan Amir?

Salah satu perubahan yang ketara yang dicadangkan dalam Pelan


Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025: Pihak pengurusan
sekolah boleh membuat keputusan dalam hal-hal pengendalian
kewangan dan cara penyampaian sukatan pelajaran. Dalam YATSP,
pentadbiran sekolah bertanggungjawab dalam hal-hal berikut:
Kurikulum
Tenaga kerja
Perolehan
Polisi-polisi pelajar
Pengendalian kewangan
Jadual dan takwim sekolah

Matlamat
Membangunkan kepimpinan berkualiti tinggi
Meningkatkan kualiti pengajaran dan
pembelajaran
Memaksimumkan pencapaian murid
Mengukuhkan penglibatan ibu bapa, komuniti
dan pihak berkepentingan yang lain.

Sekolah Kluster
Sekolah yang mempamerkan inovasi
kecemerlangan dalam bidang kebitaraan.

dan

Model untuk sekolah lain dalam sistem dan


merangkumi bidang pengkhususan yang luas
seperti seni dan muzik, atau sains dan
teknologi.
Sekolah ini mempunyai kelonggaran dalam
perbelanjaan kewangan bagi membangunkan
bidang kebitaraan dan boleh memilih sehingga
10% enrolmen murid setiap tahun.
Sehingga kini terdapat sebanyak 419 sekolah
kluster dalam sistem.

Sekolah Berpretasi Tinggi


Diperkenalkan pada 2010 di bawah bidang keberhasilan
utama negara (NKRA) bagi mengiktiraf sekolah terbaik
di Malaysia.
Menghasilkan murid yang cemerlang dalam bidang
akademik dan bukan akademik, mempunyai perwatakan
yang dikagumi dan berupaya bersaing pada peringkat
antarabangsa.

Dipilih melalui proses


berdasarkan dua kategori:
(i) pencapaian akademik; dan
(ii) prestasi kokurikulum.

pemilihan

yang

ketat,

Memastikan 100% sekolah memenuhi


keperluan infrastruktur asas menjelang
2015, bermula dengan Sabah dan
Sarawak.

Melalui PPPM 20132025perlu mencapai


Setiap sekolah di Malaysia
tahap keperluan infrastruktur yang minimum
bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran
yang selamat, bersih, dan kondusif.
Keperluan ini termasuklah akses kepada air
bersih,

bekalan elektrik sekurang-kurangnya

12 jam sehari, serta kemudahan tandas, bilik


darjah, meja dan kerusi yang mencukupi
untuk murid dan guru.

Kementerian akan terus melakukan proses


naik taraf infrastruktur bagi memenuhi
keperluan asas penyampaian kurikulum yang
berkesan.

Memastikan semua sekolah kerajaan dan


bantuan

kerajaan

menerima

kewangan yang saksama.

sokongan

Kementerian
melaksanakan
saksama

akan

membangunkan

dan

prinsip

asas

telus

dan

kewangan

dan

dalam

pengagihan

yang

sokongan lain kepada semua jenis sekolah.


Prinsip ini akan selaraskan dengan aspirasi
sistem iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan
kecekapan.