Anda di halaman 1dari 21

Soroh-Soroh Kruna

Dumun titiang sampun polih ngamosting indik kruna wilangan lan soroh-sorohnyane. Ring Basa
Bali wenten makudang-kudang soroh kruna. Minab yen wenten sameton sane madue arsa jagi
ngawacen indik kruna wilangan, driki linkne ring artikel Kruna Wilangan. Inggih ne mangkin
lanturang titiang malih indik soroh-soroh kruna. Wangun kruna ring Basa Baline wenten petang
soroh makadi :
1.

Kruna Lingga (kata dasar)

Wenten lelima pepalihannyane inggih punika :


o

Kruna lingga akecap utawi awanda (satu suku kata)

upami : yeh, don, pis, tas, miwah sane lianan.


o

Kruna lingga kalih kecap utawi kalih wanda (dua suku kata)

Upami : durus, padem, putih, suci, msl.


o

Kruna lingga tigang wanda

Upami : sagara, sepatu, padanda, sengkala, msl.


o

Kruna lingga petang wanda

Upami : kalimayah, katibangbung, liligundi, msl.


o

Kruna lingga limang wanda

Upami : katiwawalan, tambulilingan, katimumulan, msl.


2.

Kruna Tiron

Kruna Tiron inggih punika kruna lingga sane sampun polih wewehan makadi, pangater (awalan,
seselan (sisipan), lan/utawi pangiring (akhiran). Sajeroning kruna tiron jagi kapanggihin wangun
anusuara miwan sandi suara. Wangun kruna tiron :
o

Kruna lingga saha pangater upami : madaging, kaambil, subhakti, msl.

Kruna lingga saha pangiring upami : bantangin, matahan, rasanin, msl.

Krunalingga saha seselan upami : sinurat, telapak, gerigi, sumahur, msl.

Kruna lingga saha pengater miwah seselan

upami : magerigi, magelebug, karumasa, kasinurat, msl.


o

Kruna lingga saha pangater miwah pangiring

upami : kacagerang, masayuban, kapiangenan, msl.


o

Kruna lingga saha seselan miwah pangiring

upami: sinarengan, kerosokan, kelentingan, msl.


o

Kruna lingga saha pangater, seselan, miwah pangiring

upami : kasinauran, magerudugan, kakerepiakan, msl.

3.

Kruna Dui Lingga (kata ulang)

Pepalihannyane makadi :
o

Kruna dui samalingga (kata dasarnya sama) upami : alep-alep, putih-putih, ayu-ayu, msl.

Kruna dui samatra lingga (kata dasarnya tak sama) upami: kasa-kisi, rerad-rerod, krasak-

krosok, msl.
o

Kruna dui maya lingga (kata dasarnya tak punya arti jika tak diulang) upami : omang-

omang, kunang-kunang, katang-katang, biah-biah, msl.


o

Kruna dui purwa upami : sesajen, sesantun, sesari, kekawa, dedalu, dedari, msl.

Kruna dwi wesana upami : paketeltel, pakanyitnyit, pakaberber, msl.

4.

Kruna Satma

Kruna satma manut wangunnyane kabinayang :


o

Kruna satma sapadan (setara)

1.

Sane suksmannyane ngerasang arti

upami : joh sawat, tegeh ngalik, gede gangsa, manis melenyat, pait makilit, msl.
2.

Sane suksmannyane nungkalik

Upami : cerik kelih, tegeh endep, tua bajang, msl.


o

Kruna satma tan sapadan (tak setara)

1.

Wenten sane kasurat atep

upami : matanai, jebogarum, suargaloka, msl.


2.

Wenten sane kasurat palas

upami : biu batu, kacang lindung, uyah areng, msl.


Kruan wilangan
Kruan wilangan ingguh punika, kruna sane nyihnayang akeh utawi akidik pepupulan barangbarang, sahananing maurip wiadin laksana pakaryan. Kruna-kruna dasa, aakit, asibak, acakep
ngranjing ring kruna wilangan. Kruna wilangan punika kabinayang dados nemnem, inggih
punika :
1.

Kruna wilangan ketekan.

2.

Kruna wilangan gebogan.

3.

Kruna wilangan pahan.

4.

Kruna wilangan tan janten.

5.

Kruna wilangan panta wilangan.

6.

Kruna wilangan pepasten wilangan.

Ring sor puniki wantah tetuwek lan conto-conto ring soang-soang pahan kruna wilangan :
1.

Kruna wilangan ketekan

contone : sa, dua, telu, papat, lima, enem, pitu, kutus, sia, dasa, miwah selanturipun.
2.

Kruna wilangan gebogan

Kruna wilangan gebogan, kruna wilangan sane madue aran niri-niri utawi carane nyambatang
maseosan tur sampun ketah pisan kaanggen. Kruna wilangan puniki ketah ipun kaucapang
utawi kasambatang ngangge lengkara, nenten wilangan ipun. Sane ngeranjing ring kruna
wilangan gebogan luire :
o

35 wastanipun pesasur

45 wastanipun setiman

50 wastanipun seket

75 wastanipun telung benang

100 wastanipun satus

150 wastanipun karobelah

175 wastanipun lebak

miwah sane soesan

3.

Kruna wilangan pahan

Kruna wilangan pahan puniki boya kasurat antuk angka, sakewanten kasurat ngangge aksara.
Sane ngranjing ring kruna wilangan pahan luire :
o

Apahempatan (seperempat)

Atenga (setengah)

Atugel (sepenggal)

Apahteluan (sepertiga)

miwah sane lianan

4.

Kruna wilangan tan janten

Kruna wilangan tan janten puniki akeh nyane nenten janten utawi nenten keni antuk
ngawilangin akehnyane. Ketah ipun kasurat ngangge kruna utawi aksara. Sane ngranjing ring
kruna wilangan tan janten punki luir ipun :
o

Abedik; Nasine di payuke enu tuah abedik.

Begeh; Saudagar baase begeh maan meli baas di peken Badung.

Liu; Anake ento mancing ngaku liu maan be.

Aketek; Uyahe enu di calunge tuah aketek.

Ombeh; Ombeh mabiayagan lengise uli di paon.

Agetul; Agetul tusing enu lengise di botole.

Adesa; Ajaka adesa anake demonstrasi di lapangan puputan.

Akikit; Akikit tusing dadi idih gelahne.

Abanjar; Ajaka abamjar anake nulungin ia mamula padi di carik.

Apaso; Lawar apaso isinina kuah.

5.

Kruna wilangan panta wilangan

Sane ngranjing ring kruna wilangan panta wilangan, inggih punika :


o

Ekan (satuan)

Dasan (puluhan)

Tus (ratusan)

Peon (ribuan)

Laksan (puluh ribuan)

Keten/keti (ratus ribuan)

Yuta (jutaan)

Bara (puluh jutaan)

Ingel (ratus jutaan)

Bengong (milyaran)
6.

Kruna wilangan pepasten wilangan

Kruna wilangan puniki akeh ipun sampun pasti. Ketah ipun kruna wilangan puniki karahinin
antuk kruna-kruna sane wenten pakilitan ipun ring kruna wilangan soang-soang. Sane ngranjing
ring kruna wilangan pepasten wilangan, luire :
o

Sampi aakit

Bebebk aukud

Tikeh abidang

Sandal apasang

Taluh abungkul

Busung amuncuk

Wayang akropak

Lontar acakep

Baas ajumput

Tiiang akatih

miwah sane lianan

Soroh Kruna Ring Basa Baline


Kruna Inggih punika pepupulaning aksara sane wenten tegesipun. Umpami:
jaja,bapa,mata,meme, miwah sane siosan.
Wenten kruna sane sampun tegep (kata dasar yang sempurna) tur mamuat arti. Umpami:
banban,bagus,jegeg,gede,cenik,putih,jaja,bapa,meme, miwah sane siosan kruna-kruna puniki
wantah mawasta Kruna Linggga.
Lianan ring punika wenten taler wangun sane durung tegep (kata dasar tidak sempurna). Kruna
puniki wantah marupa reramon kruna.
Kruna asapuniki kawastanin wangun lingganing kruna (pola dasar bentuk jenis suatu kata).
Disampune kawewehin ceciren sane jagi minayang ring kruna sane tegep, umpami: gaang
(durung maduwe arti) kawewehin pengater ma dados magaang artinne merayap, laib (nenten
maduwe arti) kawewehin pangater ma dados malaib artinya lari. Oyong (nenten maduwe arti)
kawewehin pengater ng dados ngoyong yang artinya diam,cebur (nenten maduwe arti)
kawewehin pangater ma dados macebur yang artinya terjun, miwah sane siosan.
Wangun kruna (kruna lingga) katahan kalih wanda(suku kata) /kalih kecap,umpami:
bata,rasa,mata,raja,bapa,pesu, miwah sane siosan.
Taler wenten sane kruna winangun antuk awanda/akecap, punika katah kaimbuhin antu
aksara e, umpami: joh kaimbuhin e dados ejoh,bah kaimbuhin e dados ebah, leb dados eleb
miwah sane siosan.
Wenten taler kruna winangun antuk tigang wanda. nanging katah kaucapang dados kalih
wanda. Umpami: tabia dados tabya, kakia dados kakya, kakua dados kakwa, sanggera dados
sangga,miwah sane siosan.
PERANGAN KRUNA
Kruna ring Bali kaperang dados kalih paos,inggih punika:
I. Kruna manuting kadaden (kejadian kata).
II. Kruna manuting soroh (jenis kata).
I. Kruna Manuting kadaden inggih punika:
1.Kruna Lingga (kata dasar)
2.runa Dwilingga (kata ulang)
3.Kruna Mangkep (kata majemuk)
4.Kruna Dwipurwa (bereduplikasi)
5.Kruna Dwiungkur/dwiwesana (suku akhir duulang/didua kalikan)

6.Kruna Tetiron/tiron (kata jadian)


7.Kruna Polah (kata berimbuhan sengau)
Kruna Lingga (kata dasar) ingih punika:
kruna sane durung polih wewehan luire pengater,seselan wiadin pengiring.
Conto kruna lingga duang kecap: barak,baca, arit,buku,meja,batu,siap, miwah sane siosan.
Conto kruna lingga telung kecap: negara,segara,semadi,semaya, miwah sane siosan.
Kruna Dwilingga (kata ulang) inggih punika:
kruna lingga sane kapingkalihang rikala ngucapang,
saha maduwe perangan sane maendahan,luire:
Kruna Dwi Sama Lingga :
kruna sane mawit saking kalih kruna lingga sane pateh (dua kata dasar yang sama).
Yan apisan ucapang nguwangun artos tunggal wiadin akidik,
yan ucapang pingkalih mateges katah wiadin langkungan (lebih dari satu)
Conto : barak artinya berwarna merah tapi bila diucapkan dua kali:
barak-barak artinya banyak berwarna merah.
conto lianan: gede-gede,bajang-bajang,jegeg-jegeg,tegeh-tegeh miwah sane siosan.
Kruna Dwi Sematra Lingga :
Kruna sane mawit saking kalih kruna lingga,
sane linggane mesed (mirip) / Kruna lingga sane winangun
antuk kruna kalih soroh sane sumaih,sakewanten untat kruna
(suku akhir kata) sane rihinan bina sareng sane pungkuran.
Conto : Kejat-kejit,kipak-kipek,dengak-dengok,kejengat-kejengit,
kecas-kecos Miwah sane siosan.
Kruna Dwi maya Lingga :
Kruna sane mawit saking kalih kruna lingga,yening ucapang apisan nenten maduwe arti
nanging nyening ucapang ping kalih wau maduwe arti.
Conto : kapu-kapu,kupu-kupu,kunang-kunang,katang-katang,
kejit-kejit.
Kapu = tidak mempunyai arti,diucapkan dua kali Kapu-kapu = tumbuhan air yang hidup
mengapung dipermukaan air.

Kruna Dwi Bina Lingga Eka Sruti (kruna satma) :


Kruna sane mawit saking kalih kruna lingga sane maduwe arti mabinayan,
raris kaangkepang mawinan suksman ipun asiki ( gabungan dua kata yang berlainan arti / tidak
mempunyai pertalian arti.
Namun gabungan kata ini mengandung satu arti).
Conto : Jebuggarum,nagasari,nyuhgading, miwah sane siosan.
Kruna Mangkep (kata majemuk) inggih punika:
kalih kruna lingga sane kaangkepang saha ngawetuang wirasa utawi artos asiki/tunggil.
Kruna lingga sane rihinan kantun madua kilitan ring kruna lingga sane pungkuran.
Perangan kruna mangkep luire:
Kruna mangkep sane sapaut (setara=sepadan):
Conto: meme bapa,mateges rerama (yayah rena),nyama braya mateges pakadangan
(warga=kerabat),
tegal carik mateges cecatu (harta warisan),miwah sane siosan.
Kruna Mangkep Negesang Arti :
Kruna sane mawit saking kalih kruna lingga,kruna sane dumunan kategesin antuk kruna sane
pungkuran.
Conto = peteng dedet,gede gangsuh,lantang melemad,manis nyer,pait makilit,putih sentak,
miwah sane siosan.
Kruna Mangkep Nungkalik/matungkas (berlawanan) :
Kruna sane mawit saking kalih kruna lingga sane maduwe arti nungkalik/matungkas
(berlawanan).
Conto : cenik-kelih,tua-bajang,tegeh-endep,peteng-lemah miwah sane siosan.
Pakeling:
-Kruna Dwi Binalingga Ekasruti/satma mesaih pisan sareng kruna mangkep. Binan ipun inggih
punika:
-Kruna Dwi binalingga Ekasruti,kawangun antuk kalih kruna lingga sane madohan utawi nenten
saling kilit.

Umpami: nagasari winangun antuk naga miwah sari. Yaning artosang


siki-siki nenten makilit,mawinan sesuratane nenten dados palasang.
-Kruna Mangkep kawangun antuk kalih kruna lingga sane gumanti maduwe pakilitan.
Umpami: kadang warga puniki gumanti saling kilit,
santukan kadang mateges semeton,
warga artinipun beraya punika mawinang kasurat mapalasan.
Kruna Dwipurwa (reduplikasi) :
Kruna lingga sane kecape ring arep kapingkalihang (diulang),mawinan ngobah teges utawi
tetuweknyane.
Umpami: banten dados bebanten.banten mateges upakara yadnya
(asoroh),bebanten warnaning upakara yadnya (mesorohan/jenis
perlengkapan upakara).
Conto : sesenggakan,tetedan,tetaneman,sesonggan,sesate,tetulupan,
geguritan,sesuunan miwah sane siosan.
Kruna Dwiungkur (Dwiwesana):
Kruna lingga sane kecape ring ungkur/didori kapingkalihang,ketah kawewehin pangater pa
mawinan ngobah tegesnyane .
Umpami : kecos wantah apisan makecos, pakecoscos tegesipun akeh sane makecos.
Conto : paketeltel,pakecorcor,pakecogcog,pakenyornyor,pakecoscos miwah sane siosan.
Kruna Tiron :
Kruna sane sampun polih wewehan (imbuhan)
minakadi pengater,seselan miwah pangiring.
Conto : kruna linggane Jaran polih pengater: ma dados
majaran,polih pangiring an dadosne: majaranan.
Kruna Polah/kruna kapolahang :
Kruna lingga sane polih anusuara (anunasika),minakadi: ng,ny,n,m.
Puniki jagi ngobah kruna aran dados kruna kriya.
Conto: tulis polih anuswara n kapolahang dados: nulis.
conto: jemak polih anuswara ny kapolahang dados: nyemak.

-Anusuara ng ngobah/ngolah aksara : k,g,h


-Anusuara ny ngobah/ngolah aksara : i,c,s
-Anusuara n ngobah/ngolah aksara : t,d
-Anusuara m ngobah/ngolah aksara : p,b
II. KRUNA MANUTING SOROH
Kruna manuting soroh kapalih dados 10 (dasa) soroh,inggih punika:
1. Kruna Pateket (kata sandang)
2. Kruna Aran (kata benda)
3. Kruna Kria (kata kerja)
4. Kruna Kahanan (kata sifat)
5. Kruna Wilangan (kata bilangan)
6. Kruna Pangentos (kata ganti)
7. Kruna Pangarep (kata depan)
8. Kruna Panyambung (kata sambung)
9. Kruna pidarta (kata keterangan)
10. Kruna Pituduh (kata seru)
1. Kruna Pateket (kata sandang):
Kruna pateket maduwe geginan (berfungsi):
a. Nadosang kruna (palihan lengkara=bagian dari kalimat)
dados kruna aran (kata benda).
b. Miteketang kruna aran punika
(mempertegas/memperjelas kata benda tersebut).

Pepalihan Kruna Pateket:


a.Kruna i(I):
Nyinahang barang,manusa wiadin sato (luh muani). Nyinahang wastan manusa (bali
latin),umpami:
-I Gede
-I Wayan
-I Putu
-I Kompiang Anu...miwah sane siosan

i(I) ring ajeng nganggen huruf kapital tur nenten dados atep.
-i meme
-i embok
-i adi
-i bapa
-i beli
-i guru
-i pekak
-i dadong
-i kumpi
-miwah sane siosan
b.Kruna ni (Ni):
Kruna punikinyinahang wastan anak istri (taler wenten ring satwan buron),umpami:
-Ni Wayan
-Ni Wenari
-Ni Luh
-Ni Putu
-Ni Mesaba
-Ni Arini, miwah sane siosan
c. Kruna Sang:
Nyinahang mautama wiadin madewek/maraga utama,umpami:
-Sang Bima
-Sang Anoman
-Sang Sutasoma
-Sang Jatayu
-Sang Mergapati
-Sang Pandita
-Sang Wiku
-Sang Nandaka
-Sang Prabu (msl)
d. Kruna Dang:
Nyinahang anak maraga suci,umpami:
Dang Guru, dang Acarya,miwah sane siosan.

e. Kruna Hyang:
Nyinahaang niskala (nenten makanten=tidak tampak),umpami:
-Hyang Kawi
-Hyang Wisnu
-Hyang Widhi
-Hyang Brahma
-Hyang Wisesa
-Hyang Iswara, miwah sane siosan
f. Kruna Dang Hyang:
Kruna puniki nyinahang maraga suci tur niskala,umpami:
-Dang Hyang Dwi Jendra
-Dang Hyang Markandeya
-Dang Hyang Nirartha
-Dang Hyang Kapakisan
-Dang Hyang Astapaka
(miwah sane siosan)
g. Kruna Sang Hyang:
Kruna sane nyinahang sang maraga mautama tur niskala,umpami:
-Sang Hyang Parama Kawi
-Sang Hyang Tuduh
-Sang Hyang Widhi
-Sang Hyang Licin
-Sang Hyang Wenang
-Sang Hyang Titah , miwah sane siosan
2. Kruna Aran (kata benda):
Kruna sane nyinahang barang,sato miwah manusa.
kruna Aran kapalih ndados kalih paos,inggih punika:
a. Kruna Aran sekala (nyata),minakadi: manusa
b. Kruna Aran Niskala (abstrak),mungguing cecirennyane:
-Nenten Katon,umpami: Sang Hyang Widhi,Betara,Dewata,miwah sane siosan.
-Kwangun antuk pangater pa,umpami: pabaang,pajalan,palaib,panamiu,miwah sane siosan.
-Kawangun antuk pangater pa ,miwah pangiring an,umpami: pasucian,pasayuban,miwah sane
siosan.

3. Kruna Kria (kata kerja):


Inggih punika : kruna sane nyinahang ngelaksanayang karya.
Kruna punika kapalih dados kakalih,inggih punika:
a. Kruna kria Lumaksana (kata kerja aktif) b. Kruna Kria Linaksana (kata kerja pasif)
Ceciren kruna Kria punika:
a. Kruna Kria Lumaksana,Kacihnayang antuk:
seselan um,umpami:
-Ida Sang Prabu Yudistira tumedun ka payudan.
-Panjake sami sumuyug ngaturang bakti.
b. Kruna Kria Linaksana,kacihnayang antuk
seselan in ,umpami:
-Sane inucap,mawasta sekar alit.
-wus sinurat ring rahina Buda Kliwon Dungulan.
Lianan Ring punika,Kruna kria taler:
a. Kruna aran sane kapolahang dados kruna kria,umpami:
gambar kapolahang dados ngambar,baca kapolahang dados maca,jemak kapolahang dados
nyemak, miwah sane siosan.
b. Nyinahang karya,umpami:
ngambar,ngarit,majangkut,mapalalian,magendingan,malayangan,
ngejuk,nyampar,nyemak,miwah sane siosan
c. Kaanggen nyinahang pituduh,umpami:
tegul, jemak,rebut,ajak, antiang, depang,miwah sane siosan.
4. Kruna Kahanan (kata sifat/keadaan):
Kruna kahanan wantah kruna sane nyinahang kawentenan
wiadin sasolahan : jadma,buron wiadin barang.
Kruna kahanan puniki katah dados linging lengkara (obyek kalimat)
umpami: Ni Sari pragat pules dogen kanti muane semug.
Taler dados keterangan kruna aran,umpami: Ni Sari jegeg pesan.
Miwah sane siosan.
5. Kruna Wilangan Undangan (tingkatan) :

-Polih pengater ka upaminipun :


kasa (kapratama-pertama = permulaan), kadasa (kaping dasa ,ka sepuluh), msll.
-Ngangge ping, upaminipun :
ping kuda-kuda, ping pat, ping pindo (nenten ping dua), msll.
6. Kruna Pangentos (kata ganti) :
Geginan Kruna Pangentos :
a. Dados pangentos barang (sebagai ganti benda)
b. Dados panuduh barang (sebagai penunjuk benda)
a. Pangentos Barang utawi Pangentos Jadma ,
-Pangentos ring Basa Bali Alus Singgih (ring sang kasinggihang),
sekadi : I Ratu, Cokoridewa, i Dewa, msll.
-Pangentos ring Basa Bali Alus Mider (kangkat ngamunggahang miwah neduhang), makadi :
Dane
-Pangentos ring Basa Bali Alus Sor (ngasorang raga), upami :
Ipun, titiang, tiang.
Mangda mateges makueh, wewehin antuk sareng sami.
Pidabdab sane seosan kadi asapuniki :
-Pangentos jadma kapratama (kata ganti orang I) . Upami :
Titiang, tiang, icang, wake, bena, kola, kai, ace, gelah, msll.
-Pangentos jadma kaping kalih :
I Ratu, Cokoridewa, jerone, I Dewa, Ida, Ragane, Cai, Nyai,
Nani, Iba, Siga, msll.
-Pangentos jadma kaping tiga :
Ida, Dane, Ia, Ipun, Gelaha, Ibana, Ragana, msll.
b. Kruna Panuduh Barang :
-Matujuang barang : ene, ento, iriki, irika.
-Mitegesang barang: dini, ditu, deriki, derika.
-Mitegesang barang: pateh sakadi mitegesang barang
c. Kruna Paneges Panyambung : Upaminipun ; ane, sane.
d. Kruna Pangentos Pitaken. Upaminipun :

-Nyen, apa, encen (engken), sira (manusa).


-Dija, kija (genah).
-Kenken, sapunapi, kenapi (kehanan).
-Akuda, kuda, kenken, amunapi (wilangan).
-Kala, kali, pidan (dauh).
c. Kruna Pangentos Barang Sane nenten pasti :
Upaminipun : apa ja, encen ja, anu, napi ja, msll.
7. Kruna Pangarep (kata depan) :
Pidabdab nyurat : tan dados atepang sakadi nyuratang pangater .
Upaminipun :
a. Kruna di, nyinahang genah : di pura, di carik, di peken, msll.
b. Kruna di, ri, nyinahang kenjekan (tatkala) : dauh (waktu) :
ri dauh tiga, ri masa kapat, di katujune, msll.
c. Ring, (basa alus) sami ring di.
d. Kruna ka, nyinahang sane katuju : ka tegal, ka carik, ka sekolahan, ka pasar, msll.
e. Kruna uli ing, nyinahang genah sane katilar/katinggal :
teka uling carik, teka uling peken, msll.
f. Kruna duur, beten, sisi, bucu, msll.
Nyinahang wewidangan wiadin pepalihan (bagian). Upami:
Duur kaja, beten kelod, sisi kauh, bucu kaja kangin, msll.
8. Kruna Panyambung (kata sambung) :
Ring Kruna Panyambung, kaperang dados kakalih, inggih punika :
a. Sampun janten/sinah . Upaminipun : teken, tur, wireh,
laut, dugas, dening, nganti, nanging, wastu,
yadiastun, yadiapin, apang, mangda, mangde, prade, kawenten,
kewala, buina, kandugi,
sujatine, pamuputne, kemaon, pitui, msll.
b. Durung janten :
Upami : kacerita, winursita, warnanen, kancit, risedek, msll.
9. Kruna Pidarta (kata keterangan) :
Kruna Pidarta kaperang dados kakalih, inggih punika:

a. Pidarta indik genah : kadagingin Kruna Pangarep :


di, ring.
Upaminnyane :
-I meme ngadep ubi di peken.
-Paksi-paksine punika tedun ring carike.
b. Pidarta indik dauh, taler madaging Kruna Pangarep :
di wiadin I,
minakadinipun : di abulan, di ibisanja,
di asasih, di arahina, di awarsa, msll.
Uratiang baos sane sering keliru wastu senglad :
Upami :
-Titiang rauh siki rahina. Sepatutnyane :
-Titiang rauh ring di arahina.
10. Kruna Pituduh (kata seru) : Tetuek saking Kruna Pituduh punika wantah :
-Sambatan
-Nyinahang rasa
Upaminipun :
a. Marupa tetuladan suara, upami : Bur, bug, dar, plah, siut, teks, msll.
b. Sane nyinahang rasa, upami : Duh, ah, yah, bah,beh. Bii, ih, uduh, dewa ratu,
cih, mas titiang, wiih, ooo, msll.

Pangater, Pangiring, miwah SeseLan

A. PANGATER.:
Pangater Inggih Punika : penganggen kruna, sane magenah ring arep kruna inucap.
Sane kabaos pangater : a, ka, sa, di, pa, nga, pi, parama(prama, Kuma, kapi, kami,
ma, wi, swa, upa, pati, bra, para, pra, pari, nir, nis, duh, dur, su, dus.
TEGES PANGATER INGGIH PUNIKA :
1. teges pangater a :
a. Nyihnayang nungkasin upami : Acala. Mateges nenten obah. Cala = Obah
b. Nyihnayang madue kahanan. Upami : abagus. Abagus pangadegipun =
yukti bagus
c. Nyihnayang wilangan. Upami : baase akarung. msl
d. Nyihnayang nganggen, Upami : Ida sampun angrangsek Busana,
e. Nyihnayang wiadin ring kahanan, Upami : Titiang wantah jadma jagul
apunggung, during resep ring wirasan kekawin punika.
f. Nyihnayang nguwahin kruna dados Kruna Kria Lumaksana, sakewanten
maweweh anusuara, Upami : perih = a + perih - a(m) + perih = amerih (tan mari
angulih-ulih, amerih sutreptining Negara.
2. Teges Pangater ka :
a. Nyihnayang kruna kria Linaksana : Dados gentosin antuk pangiring a ,
Umpaminyane : Kadaar = daara. Suba karaar nasine Geg? tegesipun : Nasine
suba daara.
3. Teges Pangater sa.
a. Nyihnayang kuuban : Saluir sane sampun majangkepan patut tedun
makrama desa
b. Nyihnayang wewatesan. Upami Sasuenida jumneneng agung. Jagate
gemuh raharja.
c. Nyihnayang satunggil . Upami : Sapeteng-peteng ya luas memancing.
4. Teges Pangater di.
Nyihnayang pisarat. Upami : Mangde digelis ugi margi Punika kapuputang.
5. Teges Pangater pa

a. Ngawangun Kruna Aran Niskala, Upami : Patakon Beline keweh anake


nyautin
6. Teges Pangater pi
Ngawangun Kruna Aran sane mateges nyujatiang, Upami : eda nema engsap
kapin pitresnan anak
7. Teges Pangater parama
Nyihnayang pamekas, pinih utama, upami : Parama ledang kayunida Sang
Prabu, antukan para prtakjanane sampun tak kirangan sandan lan pangan.
8. teges pangater kuma
Nyihnayang marupa sakadi, Buka. Upami : Panak kedis darane mara
kumajaum.
9. Teges Pangater kapi
Nyihnayang teges Kruna Lingganipun. Upami : Sane kapiandel wantah Dane
kriana Patih Agung.(Kapiandel = pinih andel= cager)
10. Teges Pangater kami :
Tegesnyane pateh sakadi Pangater kuma. Upami Malarapan antuk manah
dread baktu, kamipurun titiang matur, marupa jagra winungsu ring I Ratu.
11. Teges Pangater ma :
a. Nyihnayang Kria Lumaksana. Upami : Enggalang ja majalan, apang tusing
petengan di jalan
b. Mikolihang sakadi kruna Lingganipun. Upaminyane : Ya setata mabati
madagang saang, awanan seleg pesan ya nyemak gaene ento
c. Nyihnayang nganggen, Upami : Alit-alite tusing dadi mabaju batik yan
katuju masuk malajah.
d. Nyinahang pernah/papernahan (genah = tempat/kewajaran) Upami : Tiang
patut mabeli teken I Wayan Koplar
e. Nyihnayang madaging Upami : Bubuh kacang ijone ento, magule Bali.
f. Nerangang kahanan, sampun puput kalaksanayang. Upami Bebantenane
maebe siap biing mapanggang.
g. ngawangun kruna pidarta. Upami Eda makrasapan majalan di sisin
tukade, wireh pelih abedik ngranayang labuh.
h. ngamedalang wiadin ngawetuang, Upami : Ida mabaos teken para panjak
lan waduane makejang.

i. Nyihnayang madrewe. Upami : Cecirenida sang maraga darma, maguna


lewih tur maambek welas asih
12. Teges Pangater wi
a. Nyihnayang mabuat. Upami : Ida Sang Prabu Rahwana, wiakti ratu wimoha
b. Nyinahang nulak. Upami : Bebuatipun mangda sadia rahayu, luput saking
lara wigna.
13. Teges Pangater upa :
Mateges saluiring. Upami Upacara piodalane sampun cumawis
14. Teges Pangater swa :
Mateges antuk dewek, Upami : Ngiring ngayah ring swanegara manut
swadarma lan swakarya soang- soang.
15. Teges pangater pati :
Mateges Mawanti wanti, Upami Plaibne PatiLuplup, tusing karuan
tetujonne, wireh karauhan Bapak Polisi.
16. Teges Pangater bra
Mateges setata. Upami : Ya mula anak bragedegan. Kewala madingeehang
munyi keras setata mesuang munyi bangras tur salah tampi.
17. Teges Pangater para :
Mateges sakancan, Upami : Para baudanda lan paramantri sami ampun
sayaga natak bebaos Ida Sang Prabu.
18. Teges Pangater Pra
Mateges mabuat, Upami : Ida Sang abimanyu wiakti sang ksatria prawira ring
jurit.
19. Mateges ebek, sering- sering, Upami : Sampunang alit-alite pariceda ring anake
sane maraga lingsir
20. Teges Pangater Nir:
Mateges tanpa utawi tan medaging, Upami Nirguna pisan titiang kantun
maurip, salamine nandang jengah.
21. Teges Pangater dur :
Nyinahang kawentenan pakardi sane kaon. Upami Durgama pisan genahe
irika, mawinan nenten nahenin karauhin olih imanusa. Tegesipun kalintang kaon.
22. Teges Pangater su :
Mateges becik, Upami : Ida Sang Wibisana sujati ida maraga sujana sulaksana

B. INDIK SESELAN
Seselan inggih punika, panganggen kruna sane genahnyane ring tengah. Sane
kabaos wiadin mawasta seselan, Minakadi : in, um, el, er, miwah ed.
1. Teges seselan in :
Nyihnayang Kruna Kria Linaksana, sampun puput kalaksanayang. Upami : Wus
sinurat ring Rahina Redite Umanis Wukir.
2. Teges Seselan um" :
Nyinahang Ngelaksanayang karya/Kruna kria Lumaksana. Minakadi :
sahur = sumahur, lampah = Lumampah, Msll
3. Teges Seselan el, er ed :
Nyinahang ceceh, mawanti-wanti, lumrah ipun
nyinahang tetuladan suara
Upami : Sebseb + el = selebseb, keteg + er = kereteg, Gebug + ed= gedebug,
msll.
Nyinahang sekadi kruna aranipun .
Upami : tapak + el = telapak, gigi + er = gerigi, genteng + el = gelenteng, msll

C. PANGIRING
Sane kabaos Pangiring, inggih punika Pangnggen kruna sane magenah ring
pungkur. Pangiring-pangiring punika minakadi a, an, ang(yang), in, ing(ning), e,
ne, en, wait, man, wan.
1. Teges pangiring a :
a, Nyinahang karya sane kakaryanin olih jadma sane karaosang (orang ke3).
Upami dukain + a, tingalin + a.
Wimba ring lengkara : Ngelemang titiang wawu dukaina olih I Guru. Suba tingalina
tiang epuh magarapan, masih ya enu bengong-bengong, msll,,
b. Nyinahang padrewean, Upami : Pianak + a = pianaka ada tuah dadua,

2. Teges Pangiringan
a. Nyinahang kahanan nglangkungin sane lianan. Upami : Punyan nyuhe
tegehan teken punyan biune.
b. Nyinahang langkungipun kalintang. Upami ya anak buka sesenggakane,
jlema lantangan batis, joh-joh pagelahan anake bakat baana ngalih.
c. Nyihnayang ngwangun Kruna Aran Upami Jani mula dina sangkepan
Subak.
d. Nyihnayang Kruna aran Niskala, : Upami Yan Kamulan tusing duman I
dewek, eda bena marikosa.
e. Nyihnayang prabot, Upami : Jemakang meme kikihan, lakar ngae santen
f. Nyihnayang kruna Aran sekadi Kruna Lingganipun Upami Ditu di
Jlingjingan ebune pejang bapa bulihe, ngantosang dewasane mamula.
g. Nyihnayang wewatesan , Upami :Waian tiang majalan, sawireh motore
kelang.
h. Nyinahang genah , Upami : Kawanguna sekolahan, genah melajahang budi.
i. Nyihnayang Makueh , Upami : Anake cerik ane tonden matuuh liwat telu
bulan, tonden dadi anggoin mas,masan, msll.
j. Nyihnayang tetuladan barang , Upami gaenang adine kapal-kapalan lakar
pulanga ditelagane.
3. Teges Pangiring ang :
a. Nyinahangkarya matetulung. Upami : Jemakang malu adine nasi, witeh uli
tuni tonden madaar.
b. Nyihnayang ngelaksanayang karya (Lumaksana ) Upami Tegarang
satuayang malum kenken pangawitne.
c. Nyinahang makta miwah nglaksayang karya, Upami : Tegarang satuayang
malu, kenken pangawitne.
d. Nyinahang sakadi Kruna Lingganipun. Upami : Enggal pesan ya ruyug,
sujatine ya anak sedeng adiang ping pindo.
e. Nyinahang Karya kala punika, Upami : ya setata bangun ngedas lemahang.
4. Teges Pangiringin
a. Nyinahang karya matetujon ring panandangipun, Upami : Ya suba
magarapan, mula tuara dadi barengin nyen-nyen.
b. Nyinahang wewatesan, Upami : di Jeron Bapak Prebekele ada karya
ngrorasin.

c. Ngwangun rasa ring panandangipun, Upami : Uparenggan tetamanan


punika wiakti ngulangunin pisan.
d. Nyihnayang karya matetulung, Upami : Ampakin ya kori.
e. Nyinahang karya mawanti-wanti. Upami : Butbutin malu bulun siape.
f. Nyinahang kahananipun lintangn. Upami : Pategehin pundukan carike ento,
apang tusing dadi lancah blabar.
5. Teges Pangiring ing = ning
Pangiring ing/ning punike saimper ring pangiring ne, Upami : Pamuput
Ngacep-acep Ida Betara ring luring akasa = sane malingga malinggih ring luring
akasa
6. Teges Pangiring e
Nyinahang panuek kruna lingganipun, Upami : Jame suba nyinahang pukul
10.50 manut dedauhanIndonesia sisi kauh.
7. Teges Pangiring ne
a. Nyinahang barang punika drewen anak sane karaosang ( orang ke 3),
Upami : Limane gede gati.
b. Ngwangun Kruna Aran, Upami : Dalemne atungtung nyuh.
c. Nuekang Kruna Keterangan, Upami Pangawitne ya ngorahang tuara nyak.
8. Teges Pangiring en, wati, man, wan
Nyinahang Pakaryan sane pacing kalaksanayang during majanten, Upami :
- Anak istri sane sampun ngamolihang ring indik kekawian, kabaos sang rumaga
sastrawati.
- Anake sane seneng matulung urip, welas asih, tur malaksana rahayu, wantah
patut kabaosang budiman.
- Ida Sang Prabu Salya, wiakti ratu saktiman tur kabiuhaning wadua miwah bala
peka.
- Sang Wibisana diastu tosning raksasa, sakewanten pakayunane suci, mawinan Ida
kabaos sang Gunawan, Msll.