Anda di halaman 1dari 16

SULIT

NAMA :

_____________________________

3472/1
Matematik
Tambahan
Tingkatan 4
Kertas 1
2014
2 Jam

KELAS : _____________________________

SMK TAUN GUSI KOTA BELUD

PEPERIKSAAN FASA II 2014


MATEMATIK TAMBAHAN
Kertas 1
Dua Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI


SEHINGGA DIBERITAHU

Soalan

Markah
Penuh

Markah
Diperolehi

1
2
2
4
1. Tuliskan nama dan kelas anda pada ruang yang
3
3
disediakan.
4
2
2. Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.
5
3
3. Jawab semua soalan.
6
3
4. Tulis jawapan anda pada ruang jawapan yang
7
3
disediakan dalam kertas soalan.
8
4
5. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja
9
3
mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk
10
3
mendapatkan markah.
6. Sekiranya anda hendak menukar jawapan,
11
4
batalkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian
12
3
tulis jawapan yang baru.
13
3
7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan
14
3
ditunjukkan dalam kurungan.
15
4
8. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis
16
4
mengikut skala kecuali dinyatakan.
17
3
9. Satu senarai rumus ada disediakan.
18
3
10. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator
19
4
saintifik yang tidak boleh diprogram.
20
3
11. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas
21
4
peperiksaan di akhir peperiksaan.
22
4
23
2
24
3
25
3
Total
80
___________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak
Disediakan oleh,
______________________
(Mark Boy Matini)
Guru Add Math
@ 2014 Hak Cipta Semtasi

Disemak oleh,
_______________________
(Azrul Nizam Abu Hassan)
Ketua Panitia Add Math

Disahkan oleh,
_______________________
(Yusof Rakunman)
Ketua Bidang
Teknik dan Vokasional

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

SULIT

3472/1

MAKLUMAT UNTUK CALON


1.

Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.

2.

Jawab semua soalan..

3.

Tulis jawapan anda pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan.

4.

Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda
untuk mendapatkan markah.

5.

Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian
tulis jawapan yang baru.

6.

Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

7.

Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

8.

Satu senarai rumus ada disediakan.

9.

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

10. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan di akhir peperiksaan.

SULIT
3
3472/1
Rumus-rumus yang berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi
adalah yang biasa digunakan.
ALGEBRA

1.

b b2 4ac
2a

8.

log a b

log c b
log c a

Tn a (n 1) d

2.

a m a n a m n

9.

3.

a m a n a m n

4.

( a m )n a mn

n
S n [2a (n 1)d ]
2
10.

5.

6.

log a mn log a m log a n


log a

m
log a m log a n
n

7.

log a m n log a m

1.

dy
dv
du
y uv,
u v
dx
dx
dx

11.

Tn ar n 1

a (r n 1) a (1 r n )
Sn

,r 1
r 1
1 r
12.

13.

a
, r 1
1 r

KALKULUS
4. Luas di bawah lengkung
b

y dx

=a

2.

du
dv
v
u
u dy
y ,
dx 2 dx
v dx
v

3.

dy dy du

dx du dx

atau

5.

x dy
a

Isi padu kisaran


b

dx
or

x
a

dy

SULIT

3472/1
STATISTIK

1.

x
f

fx

2.

3.

5.

6.

8.

x2

fx
f

n!

n
9.

x2

C n r !r !
r

10.

P A B P A P B P A B

11.

P X r nCr p r q n r , p q 1

12. Min, = np
13.

Q1
100
Qo

npq
X

14.
GEOMETRI
4. Luas segi tiga =

Jarak

x1 x2

y1 y2

1
( x1 y2 x2 y3 x3 y1 ) ( x2 y1 x3 y2 x1 y3 )
2

Titik tengah
5.
x1 x2 y1 y2
,

2
2

x, y
3.

n!

P n r !

=
2.

2 N F
m L
c
f
m

1.

f (x x )
f

4.

n
N

i i

7.

(x x )

W I

Titik yang membahagi suatu


tembereng garis
nx mx2 ny1 my2
,
x, y 1
mn
mn

6.

r x2 y 2
%
r
%

xi yj
% %
x2 y 2

TRIGONOMETRI

SULIT

Panjang lengkok, s r

8.

sin ( A B) sin A cos B cos A sin B

9.

cos ( A B ) cos A cos B msin A sin B

Luas sektor,

1 2
r
2

sin 2 A cos 2 A 1

3472/1

tan ( A B )

10.

sec2 A 1 tan 2 A

tan 2 A

tan A tan B
1 mtan A tan B

2 tan A
1 tan 2 A

cosec 2 A 1 cot 2 A

11.

sin 2 A 2sin A cos A

a
b
c

12. sin A sin B sin C

cos 2 A cos 2 A sin 2 A

2 cos 2 A 1

2
2
2
13. a b c 2bc cos A

1 2sin 2 A
14. Luas segi tiga

1
ab sin C
2

SULIT

3472/1
Jawab semua soalan.

1.

Hubungan yang memetakan set P {1, 2, 3} kepada set Q {4,8,12} diwakilkan oleh
pasangan bertertib {(1, 4), (2,8), (2,12), (3,12)} . Nyatakan

(a) imej bagi 2,


(b) objek bagi 4.
(c) jenis hubungan antara set P dan set Q
[3 markah] Jawapan:

2.

Rajah menunjukkan hubungan antara set X dan set Y dalam bentuk graf.

Nyatakan,
(a) objek-objek bagi q
(b) domain bagi hubungan itu
(c) kodomain bagi hubungan itu
Jawapan:

3. Rajah menunjukkan hubungan antara set M dan set N.

[3 markah]

SULIT

3472/1

Nyatakan
(a) objek bagi 1
(b) imej bagi 6
(c) julat hubungan itu

[3 markah]

Jawapan:

4. Diberi fungsi f : x |x3| , cari nilai-nilai x dengan keadaan f (x) = 5.


Jawapan:

5. Diberi fungsi
(a) g ( 2 )
(b) g1 ( x )
(c) g1 ( 11 )
Jawapan :

[3 markah]

g : x 3 x1 , cari

[3 markah]

SULIT

3472/1

6. Diberi bahawa fungsi g(x) = 4x 7 dan h(x) = 2x. cari nilai gh (2).
[3 markah]
Jawapan:

7.

Selesaikan persamaan kuadratik 8 x 5 x(3 x 2) . Beri jawapan anda betul kepada empat
angka bererti.
[3 markah]
Jawapan:

8. Selesaikan persamaan kuadratik x ( 2 x5 )=2 x1 .


Berikan jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan.
[3 markah]
Jawapan :

SULIT

3472/1

(a) Selesaikan persamaan kuadratik 3x2 + 5x 2 = 0


(b) Persamaan kuadratik hx2 + kx + 3 = 0, dengan keadaan h dan k adalah pemalar, mempunyai
dua punca sama. Ungkapkan h dalam sebutan k.
[4 markah]
Jawapan :

10

Diberi bahawa 1 ialah satu daripada punca persamaan kuadratik x2 4x p = 0.


Cari nilai p.
[3 markah]
Jawapan :

11 Diberi dan adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik


2

3 x +5 x6=0.
(i) Cari nilai-nilai bagi + dan .
(ii) Bentuk satu persamaan yang menggunakan punca-punca

dan

.
2
[4 markah]

Jawapan :

SULIT

12

3472/1

Persamaan kuadratik ( p2) x 2 + 4 px +4 p+1=0 tidak mempunyai


punca. Cari julat nilai bagi p.
[3 markah]
Jawapan:

13

Cari julat nilai bagi x yang mana 2 x 27 x15> 0 .


[4 markah]
Jawapan:

SULIT

14. Diberi satu fungsi

11

f ( x )=2 x +6 x +9.

3472/1

Melalui kaedah penyempurnaaan kuasa dua,

(a) Nyatakan sama ada fungsi ini maksimum atau minimum,


(b) Tentukan titik minimum atau maksimum
(c) Nyatakan persamaan paksi simetri.

[ 4 markah ]

Jawapan:

15. Rajah menunjukkan graf fungsi f(x) = 3(x + p)2 + 2, dengan keadaan p ialah pemalar.

Lengkung y = f
minimum ( 1 , q ), dengan keadaan q ialah pemalar.
Nyatakan,

(x) mempunyai titik

SULIT
(a) Nilai p,
(b) Nilai q,
(c) Persamaan paksi simetri.

3472/1

[ 3 markah]
Jawapan :

16. Fungsi kuadratik f (x) = p(x + q)2 + r, dengan keadaan p, q dan r adalah
pemalar, mempunyai nilai minimum 4. Persamaan paksi simetrinya ialah x = 3.
Nyatakan,
(a) julat nilai p
(b) nilai q
(c) nilai r
[ 3 markah]
Jawapan :

17. Cari julat nilai x bagi (x 3)2 < 5 x


markah]

[3

Jawapan :

18.

Rajah menunjukkan graf fungsi kuadratik f (x) = ( x + p )2 + q, dengan keadaan p dan q

adalah pemalar.

SULIT

13

Nyatakan,
(a) nilai p
(b) nilai q
(b) persamaan

3472/1
[3 markah]

paksi simetri

[3

markah]
Jawapan :

19. Diberi f (x) = 3x2 + 2x + 13, cari julat nilai x untuk f (x) 5
[ 3 markah]
Jawapan :

20. Diberi 9(3n-1) = 27n, cari nilai n.


[3 markah]
Jawapan:

SULIT

3472/1

21. Selesaikan persamaan :


[3
markah]
162x-3 = 84x
Jawapan:

22.

Selesaikan persamaan 2x +42 x+3=1


[3 Markah]
Jawapan :

.
23

Selesaikan persamaan log 3 4 xlog 3 ( 2 x1 )=1 .

SULIT

15

3472/1
[3 markah]

Jawapan:

24 Diberi

log 2 xy=2+3 log 2 xlog 2 y , ungkapkan y dalam sebutan x.


[4 markah]

Jawapan:

25.

log 4 x=log 2 3 , cari nilai x.


Jawapan:

[ 3 markah ]

22

SULIT

3472/1

END OF QUESTION PAPER


KERTAS SOALAN TAMAT