Anda di halaman 1dari 11

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1.

Nama
Kursus/Modul

Pendidikan Keselamatan
Safety Education

2.

Kod Kursus

PKES3023

3.

Nama Staf
Akademik

Ahmad Yani bin Mat Yusof

4.

Rasional
Kursus/Modul
dalam Program

Kursus ini ditawarkan kepada pelajar supaya mereka dapat memahami amalan dan
prosedur keselamatan yang terbaik selaras dengan arus perubahan terkini serta cabaran
abad ke-21 yang berguna kepada diri sendiri, murid-murid ,sekolah dan komuniti.

5.

Semester dan
Tahun ditawarkan

Semester 1 Tahun 1

6.

Jumlah Jam
Pembelajaran
K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

Bersemuka

Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka dan Bukan Bersemuka

Bukan Bersemuka

P
120

30

15

7.

Nilai Kredit

8.

Prasyarat (jika ada)

Tiada

9.

Hasil Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)

30

15

26

Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


1.

Menjelaskan perkaitan teori pembelajaran dalam meningkatkan penguasaan ilmu


pengetahuan dan kemahiran Pendidikan
Keselamatan.(C2,P2,A4,PLO1,PLO2,PLO4,CS1)

2.

Menghubungkaitkan aspek dan amalan keselamatan yang betul di rumah, sekolah,


tempat awam serta menghindari masalah sosial.(C4,P1,A4,PLO4,PLO8,CS1,EM1)

3.

Mengenalpasti elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan dari aspek keselamatan


semasa merancang sesuatu program di luar bilik
darjah.(C4,PLO3,PLO7,PLO8,CTPS5,KK1,LS2)

4.

Merancang satu program kesedaran keselamatan untuk warga sekolah atau


masyarakat tempatan secara berkumpulan.(C6,P7,A5, PLO8,PLO9,EM1,LS3)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

2
3
4

P
4

P
5

P
6

P
7

A
1

A
2

A
3

Menghayati nilai

Menilai

P
3

Mengorganisasi

Memberi maklum balas

P
2
X

Menerima

P
1

Lakuan tulen

C
6

Adaptasi

C
5

Respons ketara kompleks

Persepsi

C
4

Mekanisme

Mencipta

C
3

DOMAIN AFEKTIF

Respons berpandu

Menilai

C
2
X

Menganalisis

C
1

Mengapikasi

Memahami

Mengingat

CLO

DOMAIN PSIKOMOTOR

Set

DOMAIN KOGNITIF

A
4
X

A
5

X
X

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Januari 2016)
1

10. Kemahiran Boleh


Pindah
Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS5)
(Transferable Skills, Profesionalisme Nilai,sikap dan Etika (EM1,EM2) Kemahiran Kepimpinan (LS2,LS3)
TS):
Kemahiran Berkomunikasi (CS1)
11. Strategi Pengajaran
Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran
1.
2.
3.
4.

Kuliah
Tutorial
Pembentangan
Perbincangan

Strategi Pentaksiran:
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi:
1.
2.

Kerja Kursus (50%)


Peperiksaan Akhir (50%)

(Rujuk Buku Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus, Buku Panduan Penggubalan Kertas
Peperiksaan dan Jadual Spesifikasi Ujian.
Programme Learning
Outcome (PLO)

12. Sinopsis

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran

Jenis Pentaksiran

PLO1 Pengetahuan

Kuliah dan Tutorial

Kuiz & Peperiksaan Akhir

PLO2-Kemahiran
Psikomotor,Amali dan Teknik

Kerja kumpulan

Pemerhatian

PLO3 Kemahiran saintifik,


kemahiran berfikir dan
menyelesaikan masalah

Kuiz

Kuiz & Peperiksaan Akhir

PLO4 Komunikasi

Pembentangan

PLO5 - Kerja Berpasukan

Kerja kumpulan

PLO6 Kemahiran
pengurusan maklumat

Kuliah dan tutorial

Esei & Peperiksaan Akhir

PLO7-Kemahiran Pengurusan
dan Keushawanan

Kerja kumpulan

Pemerhatian

PLO8-Profesionalisme Nilai
Sikap dan Etika

Kerja kumpulan

Pemerhatian

PLO9-Kemahiran Kepimpinan

Kerja kumpulan

Pemerhatian

Penilaian Pembentangan
Kumpulan & Peperiksaan.
Akhir
Pemerhatian &
Peperiksaan Akhir

Pendidikan keselamatan menekankan kepentingan pengetahuan asas yang berkaitan


dengan keselamatan dan aplikasi kemahiran yang betul bagi memastikan keselamatan diri
di rumah, sekolah, masyarakat terutamanya di tempat-tempat awam dan internet. Untuk
mengetahui elemen-elemen
penting yang perlu dipertimbangkan dan dinilai dari
perspektif infrastruktur dan penyelenggaran alatan untuk menjalankan perancangan
pengurusan, pengusahaan program pendidikan keselamatan dan implikasi dari aspek
undang-undang.
Safety education emphasises the importance of basic safety knowledge and application of
appropriate skills to ensure personal safety at home, in school, in public places and on the
Internet. This includes knowledge of important factors to be considered and evaluated
from the perspective of infrastructure and equipment selection and maintenance.
Implementation of proper planning, managing and undertaking of safety education
programmes and the legal implications that may arise will also be covered.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Januari 2016)
2

13. Mod Penyampaian

Kuliah dan tutorial.

14. Kaedah dan Jenis


Pentaksiran

Kerja Kursus
: 50%
Peperiksaan Akhir : 50%
Jenis Pentaksiran

Kaedah Pentaksiran

Peratusan

Ujian Bertulis

Peperiksaan Akhir

50%

Tugasan 1

Penulisan Esei (2000 pp)


Merancang Program Kesedaran
Keselamatan

35%

Tugasan 2

Pembentangan

5%

Tugasan 3

Kuiz

10%

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Januari 2016)
3

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan
Objektif Pendidikan
Program
(Programme
Educational
Objectives, PEO)

PEO 1
CLO 1

PEO 2

PEO 3

PEO 4

PEO 5

CLO 2

CLO 3

x
x

CLO 4

PEO1
PEO2
PEO3
PEO4
PEO5

PEO6

PEO 6

x
X

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1

Menjelaskan perkaitan teori pembelajaran dalam meningkatkan


penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran Pendidikan Keselamatan.
(C2,P2,A4,PLO1,PLO2,PLO4,CS1)

CLO 2

Menghubungkaitkan aspek dan amalan keselamatan yang betul di rumah,


sekolah, tempat awam serta menghindari masalah sosial.
(C4,P1,A4,PLO4,PLO8,CS1,EM1)
Mengenalpasti elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan dari aspek
keselamatan semasa merancang sesuatu program di luar bilik
darjah.(C4,PLO3,PLO7,PLO8,CTPS5,KK1,LS2)
Merancang satu program kesedaran keselamatan untuk warga sekolah
atau masyarakat tempatan secara berkumpulan.
(C6,P7,A5, PLO8,PLO9,EM1,LS3)

CLO 3
CLO 4

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Januari 2016)
4

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan Hasil
Pembelajaran
Program
(Programme
Learning
Outcomes, PLO)

CLO 1

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9

PLO 9

x
x

x
x

CLO 4

PLO1

PLO 8

CLO 2
CLO 3

PLO 4

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori


dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang
Pendidikan Kesihatan.
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam
bidang Pendidikan Kesihatan bagi membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1

Menjelaskan perkaitan teori pembelajaran dalam meningkatkan


penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran Pendidikan Keselamatan.
(C2,P2,A4,PLO1,PLO2,PLO4,CS1)

CLO 2

Menghubungkaitkan aspek dan amalan keselamatan yang betul di rumah,


sekolah, tempat awam serta menghindari masalah sosial.
(C4,P1,A4,PLO4,PLO8,CS1,EM1)
Mengenalpasti elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan dari aspek
keselamatan semasa merancang sesuatu program di luar bilik
darjah.(C4,PLO3,PLO7,PLO8,CTPS5,KK1,LS2)
Merancang satu program kesedaran keselamatan untuk warga sekolah
atau masyarakat tempatan secara berkumpulan.
(C6,P7,A5, PLO8,PLO9,EM1,LS3)

CLO 3
CLO 4

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Januari 2016)
5

Jumlah SLT

Interaksi
Bukan
Bersemuka

Interaksi
Bersemuka

Pentaksiran

12

Amali

Tutorial

Kuliah

Tutorial

Amali

Kuliah

Pentaksiran

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

1. Pengenalan Pendidikan Keselamatan


Konsep dan definisi keselamatan

Definisi pendidikan keselamatan

Polisi keselamatan sekolah


Pendekatan Pendidikan Kesihatan
Dari Aspek Teori Pendidikan

Teori Tingkah Laku @ Environmentalis


(Behavioralist Theory)

Teori Perkembangan Kognitif (Cognitive


Developmental Theory)

Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Teori Sistem Ekologikal (Ecological Systems


Theory)
2. Pendidikan keselamatan diri dari bahaya
Di persekitaran

rumah
di tempat awam (contoh taman permainan, tempat
letak kereta dsn)
di tempat yang berdekatan dengan air (kolam
renang, tasik, sungai, laut, kawasan banjir)
keselamatan di jalan raya

Dalam bentuk gejala sosial

Keselamatan sosial ( alam siber (internet safety) dan


perhubungan sosial (kenalan lama, baru dan juga
orang yang tidak dikenali))
Pengambilan bahan terlarang

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Januari 2016)
6

3. Pendidikan Keselamatan dari aspek Infrastruktur


Dalam bangunan (Indoor) makmal / bilik darjah /
kantin/ kedai buku / bilik-bilik khas / dewan/ stor

keselesaan kawasan

kesesuaian kawasan

keluasan kawasan

aspek keselamatan (pintu kecemasan,alat

pemadan api, sprinkler dsn)

peralatan dan perabut

punca/ sumber elektrik

punca/ air

penyimpanan bahan berbahaya


Di luar bangunan (outdoor)- dewan
terbuka/kawasan perhimpunan / padang /
gelanggang permainan / kawasan pembinaan di
sekolah / tempat letak kereta / basikal / motosikal

keselesaan kawasan

-kesesuaian kawasan

-keluasan kawasan

-aspek keselamatan peralatan

12

12

24

Keselamatan Infrastruktur

Akauntabiliti keselamatan bangunan


Garis panduan pemeriksaan bangunan

4.Tanggungjawab dan Akauntabiliti Terhadap


Keselamatan Pelajar
Pihak pengurusan

Pentadbir
kawalan bahan bahaya
mesyuarat keselamatan
laporan kemalangan
penyiasatan kemalangan
laporan pemeriksaan keselamatan

Guru

Akauntabiliti terhadap keselamatan


Garis panduan mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas
Berkenaan Keselamatan Pelajar

5. Pengurusan Krisis Dalam Pendidikan Keselamatan


.

Prosedur kecemasan

Kesediaan kecemasan
Kebakaran
Banjir
Kemalangan
Komunikasi Dengan Pihak Berkuasa
Carta alir / peta pergerakan semasa kecemasan
Pemantauan & Penambahbaikan

Organisasi Program

Keselamatan

Perancangan Program
Objektik / matlamat/rasional
Carta organisasi
- kakitangan (agihan tugas)
Pemantauan & Penambahbaikan

Konsep Sekolah Selamat

Rasional

Objektif

Matlamat
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemaskini Januari 2016)
7

6. Akta, Perundangan dan Surat Pekeliling Ikhtisas untuk


Keselamatan
Undang-undang Tort
Akta Perlindungan Kanak-kanak
Surat Pekeliling Ikhtisas

12

12

7. Isu-isu Terkini Pendidikan Keselamatan :

Golongan Istimewa
Bayi / kanak-kanak
Remaja
Orang dewasa
Warga emas

Kerja Kursus

1.5

18.5

Amali
Ulangkaji Peperiksaan

7.5

Peperiksaan
Jumlah

2.5
30 15

30

15

26

120

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Januari 2016)
8

Bersemuka

Bukan
Bersemuka

Kuliah

30

30

Tutorial

15

15

Penulisan Esei

14

Kuiz

Pembentangan
Kumpulan

0.5

1.5

Peperiksaan Akhir

2.5

7.5

Jumlah

49

71

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN


BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA

18. Rujukan Asas

Jumlah Jam
Pembelajaran
Pelajar (SLT)

120

Jam Kredit

Fennelly, L.J., & Perry, M.A. (2014). The handbook for school safety and security: Best
pactices and procedures. US: Walham.
Reeves, M.A., Kanan, L.M., & Plog, A.E. (2010). Comprehensive planning for safe learning
environments. Madison Avenue, NY : Routledge Pub.
Timm, P. (2015). School security: How to build and strenghten a school
safety program. Oxford, UK :Butterworth- Heinemann Pub.

Rujukan Tambahan Anspaugh, D.J., Ezell,G. (2007). Teaching todays health (8th ed.). San Francisco, CA:
Pearson.
Hearron, P.F., & Hildebrand,V. (2011). Development of Child Development
Centers (7th ed.). New Jersey: Pearson.
Merki, M.B., & Merki, D. (1987). Health, a guide to wellness. Mission Hills, CA. Glencoe
Pub.Co.
Raymond, C. (1999). Safety across the curriculum. Fetter Lane, London : Falmer Press.
Robertson, C. (1998). Safety, nutrition, and health in early education. Albany, NY: Delmar
Publishers.
Watts, F.(2004). Safety first: With strangers. NSW :Discovery Books Limited.
Watts, F.(2004). Safety first: Near water. NSW :Discovery Books Limited.

19.

Maklumat
Tambahan

Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Januari 2016)
9

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


PKES3023 : PENDIDIKAN KESELAMATAN (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

Menjelaskan perkaitan teori pembelajaran


dalam meningkatkan penguasaan ilmu
pengetahuan dan kemahiran Pendidikan
Keselamatan.
(C2,P2,A4,PLO1,PLO2,PLO4,CS1)

Kaedah
Pengajaran dan
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Menghubungkaitkan aspek dan amalan


keselamatan yang betul di rumah, sekolah,
tempat awam serta menghindari masalah
sosial.
(C4,P1,A4,PLO4,PLO8,CS1,EM1)
Mengenalpasti elemen-elemen yang perlu
dipertimbangkan dari aspek keselamatan
semasa merancang sesuatu program di
luar bilik
darjah.(C4,PLO3,PLO7,PLO8,CTPS5,KK1,
LS2)
Merancang satu program kesedaran
keselamatan untuk warga sekolah atau
masyarakat tempatan secara berkumpulan.
(C6,P7,A5, PLO8,PLO9,EM1,LS3)

KESELURUHAN

Kuliah & Tutorial

Kuiz
Peperiksaan Akhir

Kuliah & Tutorial

Kuiz
Peperiksaan Akhir

Kerja Kumpulan

Pembentangan
Peperiksaan Akhir

Pentaksiran

Kuliah & Tutorial

Penulisan Esei
Peperiksaan Akhir

Kuliah
Tutorial
Kerja Kumpulan

Kuiz
Penulisan Esei
Peperiksaan Akhir
Pembentangan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Januari 2016)
10

Nama Panel Penggubal:


Bil.
1.

Nama Penggubal
PENYELARAS IPGM
AHMAD YANI BIN MAT YUSOF
Pusat Pembangunan Akademik
Institut Pendidikan Guru Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia

Kelayakan
Kelulusan:
Ijazah Sarjana (Pendidikan Jasmani Kesihatan) UM
Ijazah Sarjana Muda (Pendidikan Jasmani Kesihatan) UM
Diploma Perguruan Khas (Pendidikan Jasmani Kesihatan) MPBR
Sijil Perguruan Asas ( Pengajian Melayu) MPTI

Email:
ahmadyanimatyusof1511@gmail.com
HP: 011-39945146

2.

AHLI PANEL
GANANATHAN M. NADARAJAH
Email:
gana@ipik.edu.my
HP :0123950584

Kelulusan:
Ijazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia) UPM
Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani) UPM
Sijil Perguruan Khas (Pendidikan Jasmani Kesihatan) MPIK
Sijil Perguruan Asas (TESL) MPIK

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Januari 2016)
11