Anda di halaman 1dari 45

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Reka Bentuk dan Teknologi


Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 1
Terbitan Terhad
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Mei 2015
ii

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

Terbitan Pertama 2015


Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel
E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

iii

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

KANDUNGAN
Rukun Negara...................................................................................................................................................

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.....................................................................................................................

vi

Kata Pengantar..................................................................................................................................................

vii

Pendahuluan......................................................................................................................................................

Matlamat............................................................................................................................................................

Objektif...............................................................................................................................................................

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah...........................................................................................

Fokus..................................................................................................................................................................

Kemahiran Abad Ke-21......................................................................................................................................

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi..........................................................................................................................

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran.............................................................................................................

10

Elemen Merentas Kurikulum..............................................................................................................................

13

Pentaksiran.........................................................................................................................................................

15

Organisasi Kandungan.......................................................................................................................................

17

Perincian Kandungan
Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi...........................................................................

18

Pengurusan Projek..........................................................................................................................

24

Lakaran............................................................................................................................................

26

iv

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

Proses Reka Bentuk........................................................................................................................

28

Aplikasi Teknologi:
Reka Bentuk Sistem Pengairan Fertigasi..............................................................................

30

Rekaan Fesyen......................................................................................................................

33

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
v

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan

potensi

individu

secara

menyeluruh

dan

bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari


segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang

KATA PENGANTAR

Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran


Kurikulum

Standard

Sekolah

Menengah

(KSSM)

dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad

yang

dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan

Ke-21

menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan

yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi

seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

memenuhi

jasmani

keperluan

dasar

baharu

di

bawah

Pelan

kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah


dengan

standard

antarabangsa.

Bagi

Kurikulum

Pendidikan

menjayakan

pelaksanaan
perlu

KSSM,

memberi

pengajaran

penekanan

dan

kepada

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

Usaha memasukkan Standard Pentaksiran dalam dokumen

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak

kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum


Kebangsaan.

Falsafah

(KBAT).

dalam abad ke-21.

Pembelajaran dan Standard Pentaksiran.

Sistem

tuntutan

Tinggi

supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan

pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard

bawah

Aras

Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,

Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata

di

Berfikir

KBATdengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran

dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen

dilaksanakan

sebagaimana

pembelajaran guru

berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah

Kebangsaan

Kemahiran

Kebangsaan.

Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar


setanding

dan

yang terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan

Pendidikan

KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan

Menerusinya murid dapat ditaksir secara

Kebangsaan.

berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam


sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.


vii

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

seimbang merupakan faktor penting dalam penggubalan


PENDAHULUAN

kurikulum. Aspek ini termasuk perkembangan dari segi rohani,


fizikal, emosi, intelek dan sosio budaya. Bidang reka bentuk dan

Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)

teknologi merupakan perkara yang perlu diberi penekanan

akan diperkenalkan pada tahun 2017 secara berperingkat

dalam sistem pendidikan negara yang membolehkan murid

bermula dengan Tingkatan 1. KSSM adalah kesinambungan

mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai melalui

hasil daripada Transformasi Pendidikan yang bermula dengan

aktiviti reka bentuk dan menghasilkan produk yang berfungsi.

KSSR pada tahun 2011. Salah satu mata pelajaran yang


diperkenalkan dalam KSSM ialah Reka Bentuk dan Teknologi

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran RBT KSSM

(RBT) yang akan diajar kepada murid di Tahap III (Tingkatan 1-

digubal untuk selama tiga tahun persekolahan iaitu dari tingkatan

3). RBT Tingkatan 1-3 adalah kesinambungan daripada mata

1 hingga tingkatan 3. Dokumen ini merangkumi bidang awam,

pelajaran RBT yang telah diperkenalkan kepada murid di Tahap

elektrik, elektronik, mekanikal, sains rumah tangga, sains

II sekolah rendah. RBT di sekolah menengah bagi menggantikan

pertanian

mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu sekolah menengah

pengurusan

kewangan.

Sepanjang

persekolahan, murid didedahkan dengan pembelajaran teori dan

yang telah diperkenalkan pada tahun 1988.

amali di bengkel-bengkel yang sedia ada. Aktiviti pengajaran


dan pembelajaran perlu menekankan penguasaan murid

Reka Bentuk dan Teknologi merupakan mata pelajaran elektif

terhadap semua bidang dalam kurikulum RBT.

yang memberi penekanan kepada mereka bentuk dalam

Standard

penghasilan produk berasaskan teknologi. RBT bertujuan untuk

RBT

untuk

membolehkan

murid

Kurikulum
memperoleh

pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan bagi mendapat

melahirkan murid yang boleh berkarya dalam menghasilkan

maklumat mengenai pilihan bidang yang diminati dan ingin

produk yang mudah dan bermakna. Dalam usaha Kementerian

dipelajari semasa berada di peringkat yang lebih tinggi.

Pendidikan Malaysia menyediakan pendidikan yang berkualiti


kepada murid, aspek pembangunan dan

dan

perkembangan

modal insan secara menyeluruh dan


1

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

3. Berkeupayaan membuat keputusan untuk menyelesaikan

MATLAMAT

sesuatu masalah dengan menggunakan teknologi yang


Kurikulum RBT bertujuan untuk memberi pendedahan dan

bersesuaian;

kesedaran tentang kepentingan reka bentuk, nilai estetika dan

4. Memperoleh pengetahuan dan nilai murni yang relevan

teknologi dalam dunia pembuatan kepada murid. Murid dapat

untuk

membentuk kemahiran berkomunikasi dan mencetuskan idea

teknologi;

mereka

bentuk

sesuatu

produk

berasaskan

untuk menghasilkan produk dan dapat menjadi seorang pereka

5. Berkebolehan menggunakan pendekatan Jujukan Reka

bentuk yang membudayakan pemikiran kritis, kreatif, inovatif

Bentuk (Design Cycle) dan Pembelajaran Berasaskan

dan inventif.

Projek

(Projectbased

Learning)

semasa

proses

pengajaran dan pembelajaran (p&p) dengan berkesan;


OBJEKTIF

6. Berkeupayaan membangunkan produk melalui proses

Kurikulum Standard Sekolah Menengah Reka Bentuk dan

reka bentuk yang menggunakan teknologi dan nilai

Teknologi Tingkatan 1 bertujuan membolehkan murid mencapai

ergonomik;

objektif berikut:

7. Mendapat maklumat mengenai pilihan bidang yang


diminati dan ingin dipelajari semasa berada di peringkat

1. Mempunyai kesedaran terhadap perkembangan mereka

yang lebih tinggi; dan

bentuk pembangunan produk sesuai dengan kehidupan;

8. Mengamalkan sikap bekerjasama dan berintegriti.

2. Memperoleh pengetahuan dan kemahiran menggunakan


peralatan, bahan dan perisian komputer yang sesuai dalam
menghasilkan sesuatu produk;

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

KERANGKA
MENENGAH
Standard

KURIKULUM

Kurikulum

STANDARD

SEKOLAH

satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif


dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal

Sekolah

Menengah

(KSSM)

dibina

berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap


dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan

insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,


berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.

Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang


tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara

FOKUS Sekolah Menengah


Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard
3

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

Fokus mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)

Jadual 1: Domain dan Fokus Kandungan

berdasarkan kepada lima domain seperti dalam Rajah 2, iaitu


Apresiasi Reka Bentuk, Proses Reka Bentuk

Domain

Penerangan

Apresiasi
Reka Bentuk

Pengenalan kepada Reka Bentuk dan


Teknologi dapat membantu murid
mengetahui, memahami, mengkategori dan
menghargai reka bentuk di sekeliling murid.

Proses Reka
Bentuk
Produk

Pengurusan Projek Reka Bentuk dan


Proses Mereka Bentuk dapat membantu
murid mengetahui, memahami,
mengaplikasi, menghasil reka bentuk
produk.

Pengetahuan
Teknikal

Aplikasi Teknologi mula diperkenalkan


kepada murid dalam Tingkatan 1 dan 2.
Melalui pendedahan tajuk aplikasi
teknologi, murid meneroka, mengetahui,
memahami dam memilih aplikasi teknologi
yang terbaik untuk menghasilkan binaan
akhir.

Pembuatan
Produk

Pembuatan Produk memberi murid peluang


untuk menghasilkan model struktur reka
bentuk baharu dalam bidang yang murid
pilih.

Penilaian
Reka Bentuk
Produk

Penilaian Reka Bentuk Produk adalah


proses akhir murid untuk mengesan kesan
sampingan sesuatu produk terhadap
individu dan masyarakat.

Produk,

Pengetahuan Teknikal, Pembuatan Produk dan Penilaian Reka


Bentuk Produk. Murid akan mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran melalui aktiviti reka bentuk dan penghasilan produk.

Rajah 2:

Domain Reka Bentuk dan Teknologi

Penerangan setiap domain adalah seperti dalam Jadual 1.


4

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

Fokus diberikan kepada penguasaan ilmu pengetahuan (kognitif), kemahiran (psikomotor) dan nilai serta sikap (afektif) yang sesuai
dengan tahap kebolehan murid berdasarkan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran seperti dalam Jadual 2.
Jadual 2: Pengetahuan, Kemahiran dan Nilai/Sikap dalam Reka Bentuk dan Teknologi

PENGETAHUAN (Kognitif)
1. Kebolehan untuk memberi
pendapat, memahami,
mengingat perkara-perkara
yang berlaku di persekitaran
masing-masing.
2. Melibatkan aktiviti mental
seperti mengingat,
mengkategori, merancang,
menaakul, menyelesaikan
masalah, berimaginasi dan
mencipta.
3. Memberi penekanan
terhadap pembinaan
pemikiran murid.

KEMAHIRAN (Psikomotor)
1. Memahami kronologi - memahami
perkembangan teknologi pada masa lalu,
kini dan akan datang.
2. Memahami teknik - memahami prosedur
bagi menghasilkan sesuatu produk.
3. Menggunakan peralatan dan perkakasan
yang sesuai untuk sesuatu tugas.
4. Meneroka maklumat - mencari, mengakses
dan menggunakan maklumat mengenai
sesuatu teknologi.
5. Membuat ramalan menggunakan pemikiran
dan kemahiran secara kritis dan kreatif.
6. Membuat interpretasi- membuat ulasan
atau pandangan terhadap teknologi,
perbezaan tafsiran dan perspektif yang
wujud dalam situasi yang berbeza untuk
sesuatu penyelesaian.

NILAI/SIKAP (Afektif)
1. Berkeyakinan berupaya
mempertahankan idea yang dihasilkan
bagi menangkis pandangan yang
sebaliknya, di samping mengekalkan
pemikiran yang terbuka, bertoleransi dan
matang dalam sesuatu perkara.
2. Mempunyai empati - mencapai pemikiran
yang memahami, menghormati dan
menghargai pandangan yang berbeza
dalam pelbagai perspektif, serta mampu
mengintegrasi idea/pandangan yang
berbeza bagi mendapatkan penyelesaian
terbaik.
3. Berfikiran rasional - membuat
pertimbangan yang wajar dalam membuat
keputusan atau memberi idea.
4. Berupaya menyelesaikan masalah mengumpul data, membuat hipotesis,
dapat menentukan sesuatu penyelesaian
dengan lebih signifikan.

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

PENGETAHUAN (Kognitif)

KEMAHIRAN (Psikomotor)
7.

Berminat dan berupaya menghasilkan


output berasaskan bidang yang dipelajari.

8.

Berkemampuan menggunakan pemikiran


pengkomputan bagi mencari penyelesaian
terbaik sesuatu masalah/situasi yang
dihadapi.

9.

Berimaginasi - memahami dan membina


imaginasi secara visual bagi
menyelesaikan sesuatu masalah atau
keperluan.

NILAI/SIKAP (Afektif)
5.

Kesungguhan dan ketabahanberhadapan dengan masalah dan


berupaya menyelesaikan sesuatu
masalah.

6.

Nilai kepimpinan integriti, bekerjasama


dan menepati masa.

7.

Dapat menentukan sesuatu penyelesaian


dengan lebih signifikan.

8.

Kesungguhan dan ketabahanberhadapan dengan masalah dan


berupaya menyelesaikan sesuatu
masalah.

9.

Nilai kepimpinan integriti, bekerjasama


dan menepati masa.

10. Mengaplikasi teknologi yang sesuai bagi


sesuatu penyelesaian masalah atau
situasi.
11. Mempunyai kemahiran berkomunikasi,
kemahiran kerja berpasukan dan
kemahiran berfikiran kritikal serta
menyelesaikan masalah.
12. Mempamerkan bukti dan membuat
inferens daripada data yang
dikumpul.

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

KEMAHIRAN ABAD KE-21

PROFIL MURID

Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang


mempunyai kemahiran yang diperlukan pada abad ke-21 dengan

Pemikir

Mereka berfikir secara kritikal, kreatif


dan inovatif; mampu untuk menangani
masalah yang kompleks dan membuat
keputusan yang beretika.
Mereka
berfikir tentang pembelajaran dan diri
mereka sebagai pelajar.
Mereka
menjana soalan dan bersifat terbuka
kepada perspektif, nilai dan tradisi
individu dan masyarakat lain. Mereka
berkeyakinan
dan
kreatif
dalam
menangani bidang pembelajaran yang
baharu.

Kerja
Sepasukan

Mereka boleh bekerjasama secara


berkesan dan harmoni dengan orang
lain. Mereka menggalas tanggungjawab
bersama serta menghormati dan
menghargai sumbangan yang diberikan
oleh setiap ahli pasukan. Mereka
memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
menjadikan mereka pemimpin dan ahli
pasukan yang lebih baik.

Bersifat Ingin
Tahu

Mereka membangunkan rasa ingin tahu


semulajadi untuk meneroka strategi dan
idea baharu. Mereka mempelajari
kemahiran yang diperlukan untuk
menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
serta menunjukkan sifat berdikari dalam
pembelajaran.
Mereka
menikmati

memberi fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup


dan kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran
abad

ke-21

bermatlamat

untuk

melahirkan

murid

yang

mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti


dalam Jadual 3 agar berupaya bersaing di peringkat global.
Penguasaan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran
dalam kurikulum RBT

menyumbang kepada pemerolehan

kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid.


Jadual 3: Profil Murid

PROFIL MURID

PENERANGAN

Berdaya Tahan

Mereka mampu menghadapi dan


mengatasi kesukaran,
mengatasi
cabaran
dengan
kebijaksanaan,
keyakinan, toleransi, dan empati.

Mahir

Mereka menyuarakan dan meluahkan


fikiran, idea dan maklumat dengan
yakin dan kreatif secara lisan dan
bertulis, menggunakan pelbagai media
dan teknologi.

Berkomunikasi

PENERANGAN

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

PROFIL MURID

PENERANGAN
pengalaman pembelajaran sepanjang
hayat secara berterusan.

Berprinsip

Mereka
berintegriti
dan
jujur,
kesamarataan, adil dan menghormati
maruah individu,
kumpulan dan
komuniti. Mereka bertanggungjawab
atas tindakan, akibat tindakan serta
keputusan mereka.

Bermaklumat

Mereka mendapatkan pengetahuan dan


membentuk pemahaman yang luas dan
seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan.
Mereka
meneroka
pengetahuan dengan cekap dan
berkesan dalam konteks isu tempatan
dan global. Mereka memahami isu-isu
etika / undang-undang berkaitan
maklumat yang diperoleh.

Penyayang /
Prihatin

Mereka menunjukkan empati, belas


kasihan dan rasa hormat terhadap
keperluan dan perasaan orang lain.
Mereka komited untuk berkhidmat
kepada masyarakat dan memastikan
kelestarian alam sekitar.

Patriotik

Mereka mempamerkan kasih sayang,


sokongan dan rasa hormat terhadap
negara.

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,


kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
dan berupaya mencipta sesuatu.

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang
pemikiran berstruktur dan berfokus di kalangan murid.
Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
pemikiran seperti Jadual 4.

KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif, menaakul


dan strategi berfikir.

Penerangan

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai


sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
bukti yang munasabah.

Mengaplikasi

Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan


nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara

Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk


menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
tidak mengikut kelaziman.

Menganalisis

Mencerakinkan maklumat kepada bahagian


kecil untuk memahami dengan lebih
mendalam serta hubung kait antara bahagian
berkenaan

Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat


pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.

Menilai

Membuat pertimbangan dan keputusan


menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi

Mencipta

Menghasilkan idea atau produk atau kaedah


yang kreatif dan inovatif

KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti


berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
masalah dan kerja projek. Guru dan murid perlu menggunakan
alat berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta
penyoalan aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.

Jadual 4: Tahap pemikiran dalam KBAT

Tahap
pemikiran

Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan


berfokus untuk menyelesaikan masalah.

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

Cooperating (Bekerjasama)

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

T- Transfering (Memindahkan)
Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai
oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran (p&p).

Pembelajaran Inkuiri

Pengajaran dan pembelajaran RBT akan menjadi lebih berkesan

Proses pembelajaran yang berasaskan inkuiri adalah satu

dengan menggunakan strategi berikut:

proses pembelajaran kitaran terdiri daripada peringkat yang


berbeza bermula dengan bertanya soalan dan keputusan dalam

Pembelajaran Kontekstual

meminta lebih banyak soalan. Pembelajaran berasaskan inkuiri

Pembelajaran kontekstual merupakan kaedah pembelajaran

tidak hanya bertanya soalan, tetapi ia adalah satu cara untuk

yang menggabungkan kandungan mata pelajaran dengan

menukarkan data dan maklumat menjadi pengetahuan yang

pengalaman harian individu, masyarakat dan alam kehidupan

berguna. Strategi ini melibatkan banyak faktor yang berbeza,

seharian.

seperti tahap soalan, fokus soalan, rangka kerja untuk soalan

Kaedah ini menyediakan pembelajaran yang

melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on. Strategi ini sesuai


untuk kumpulan yang sederhana dan lemah.

dan konteks untuk soalan.

Setiap murid

mempunyai pelbagai jenis kecerdasan. Oleh itu strategi ini dapat

Pembelajaran Berasaskan Projek

mencungkil potensi kecerdasan murid dengan lebih berkesan.

Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu pendekatan


aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah yang berbeza dari

Bagi mata pelajaran RBT, murid perlu melalui satu atau lebih

kebiasaan. Pendekatan ini mengambil jangkamasa yang panjang

daripada bentuk pembelajaran yang berikut:

untuk dilaksanakan. Melalui pendekatan ini, pelbagai disiplin ilmu

R- Relating (Menghubung kait)

diintegrasikan dan dilaksanakan secara berpusatkan murid serta

E- Experiencing (Mengalami)

menghubungkaitkan dengan pengalaman kehidupan sebenar.

Applying (Mengaplikasi)

Projek ditakrifkan sebagai tugasan, pembinaan atau siasatan


10

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

yang teratur yang dibuat oleh murid mengenai sesuatu perkara.

kolaboratif dan berpusatkan murid. Murid perlu mengenal pasti

Dalam RBT, murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran

masalah, mencari kaedah penyelesaian, laksanakan operasi

semasa proses menyediakan sesuatu projek. Mereka juga boleh

penyelesaian masalah dan menilai kaedah penyelesaian

meneroka atau membuat

masalah yang digunakan. Penggunaan

kajian

terhadap projek

melalui

pelbagai sumber maklumat yang relevan.

kaedah ini akan

menggalakkan murid membuat keputusan dalam menyelesaikan


sesuatu masalah. Sebagai contoh, murid ingin menyiapkan
sesuatu projek dengan menggunakan bahan yang sukar untuk

Pembelajaran Penemuan
Pembelajaran

penemuan

menggalakkan

murid

diperoleh. Maka untuk mengatasi masalah itu, murid hendaklah

mencari

berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaian alternatif

maklumat di luar daripada apa yang diketahui oleh diri mereka

terhadap masalah tersebut. Guru berperanan sebagai fasilitator

sendiri, melihat ke dalam masalah, dan bertanyakan pelbagai

dengan memberi panduan kepada murid dalam proses

soalan. Murid akan menggelintar (searching) maklumat yang

penyelesaian sesuatu masalah pada peringkat awal sesuatu

diperlukan dan akan membuat kesimpulan sendiri dan bertanya

projek.

tentang perkara-perkara yang mungkin tidak masuk akal atau


tidak munasabah tentang sesuatu perkara tertentu. Strategi
pembelajaran ini dapat menjadi murid lebih berinovasi, kreatif

Pembelajaran Masteri

dan invensi dalam kehidupan seharian.

Pembelajaran Masteri adalah strategi p&p yang berfokus kepada


penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari.
Melalui pendekatan ini murid diberi peluang untuk maju mengikut

Penyelesaian Masalah
Kaedah

Penyelesaian

Masalah

kebolehan

merupakan satu kaedah

dan

kadar

pembelajaran

mereka

sendiri.

Pengetahuan dan kefahaman terhadap sesuatu konsep adalah

pembelajaran yang berasaskan kepada masalah sebenar. Murid

sangat penting bagi memastikan sesuatu aktiviti yang hendak

digalakkan dan dibantu untuk menyelesaikan masalah dengan

dilaksanakan itu dilaksanakan dengan betul. Pelbagai sumber

keupayaan mereka sendiri. Kaedah ini boleh dijalankan secara

maklumat dapat membantu murid untuk menguasai sesuatu


11

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

perkara itu terlebih dahulu, contohnya dengan melayari internet

mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi

melalui laman web yang terpilih akan dapat membantu murid

membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat

menguasai pengetahuan dan kemahiran yang spesifik.

yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk


penyelesaian masalah dan kajian masa depan.

Pembelajaran Konstruktivisme
Pembelajaran Konstruktivisme ialah satu kaedah di mana murid
dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep baharu secara
aktif

berdasarkan

pengetahuan,

kemahiran,

nilai

dan

pengalaman yang telah diperoleh dalam pengajaran dan


pembelajaran. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid
menjadi lebih kreatif dan inovatif. Murid boleh mendapatkan data,
maklumat dan pengetahuan mengenai sesuatu perkara itu untuk
membina pengetahuan atau konsep yang baharu.
Pembelajaran Penerokaan
Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui
penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada. Murid
secara aktif mencari dan mengakses maklumat untuk mencapai
objektif pembelajaran mereka dalam

konteks yang terkawal.

Dalam RBT, penggunaan komputer dan akses

internet

merupakan alat yang paling berkesan dalam menterjemah


konsep pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat
12

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang

sekitar

diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (p&p)

menghargai alam.

selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-

membentuk

etika

murid

untuk

3. Nilai Murni

elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan

Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran

keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat

supaya

menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-

murid

sedar

akan

kepentingan

dan

mengamalkannya.

elemen dalam EMK adalah seperti berikut:

Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan


dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam

1. Bahasa
Penggunaan

dalam

kehidupan seharian.

bahasa pengantar yang betul perlu

dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.

4. Sains Dan Teknologi

Semasa p&p bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,

Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat

struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu

meningkatkan literasi sains serta teknologi

diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea

kalangan murid.

dan berkomunikasi secara berkesan.

Penggunaan

teknologi

dalam

pengajaran

dalam
dapat

membantu serta menyumbang kepada pembelajaran

2. Kelestarian Alam Sekitar

yang lebih cekap dan berkesan.

Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar

Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam p&p

dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui p&p semua mata

merangkumi empat perkara iaitu:

pelajaran.

(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,


konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi);
13

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

(ii) Kemahiran

saintifik

(proses

pemikiran

dan

Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan

kemahiran manipulatif tertentu);


(iii) Sikap

saintifik

(seperti

dalam p&p.

ketepatan,

kejujuran,

7. Keusahawanan

keselamatan); dan

Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk

(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti p&p.

ciri-ciri dan amalan keusahawanan

sehingga menjadi

satu budaya dalam kalangan murid.


5. Patriotisme

Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam p&p melalui

Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata

aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,

pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.

amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan

Semangat

minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.

patriotik

dapat

melahirkan

murid

yang

mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga


sebagai rakyat Malaysia.

8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi


Penerapan elemen TMK dalam p&p memastikan murid

6. Kreativiti Dan Inovasi

dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan

Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi

kemahiran asas TMK yang dipelajari.

untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau

Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid

mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham

menjadi kreatif malah menjadikan p&p lebih menarik dan

atau gabungan idea yang ada.

menyeronokkan

serta

meningkatkan

kualiti

Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui

pembelajaran.

ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.

TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang

Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu

hendak

untuk memastikan pembangunan modal insan yang

meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan

mampu menghadapi cabaran Abad ke-21.

diajar

mata pelajaran.
14

dan

sebagai

pengupaya

bagi

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

Objektif Pentaksiran untuk mentaksir penguasaan murid iaitu;

PENTAKSIRAN

1. Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri

Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi melibatkan


pengujian,
Pentaksiran

pengukuran
secara

dan

penilaian

holistik

secara

holistik.

membolehkan

murid

secara sistematik, bijaksana dan dengan teknik yang betul


serta yakin diri;
2. Kenal faham terhadap teknologi dan ekonomi yang

menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif,

sentiasa berubah untuk kehidupan harian;

psikomotor dan afektif.

3. Kebolehan mengaplikasikan kreativiti untuk mereka


bentuk dan menghasilkan sesuatu produk / projek;
Pentaksiran

Rujukan

Standard

bagi

mata

pelajaran

ini

4. Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi

merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana

menghasilkan sesuatu projek / produk; dan

murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang

5. Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara

dipelajari berdasarkan penyataan standard prestasi yang

sistematik.

ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang


dihasratkan oleh kurikulum. Pentaksiran formatif dijalankan

Standard Prestasi

seiring

sumatif

Standard Prestasi merupakan skala rujukan guru untuk

dilaksanakan di akhir proses p&p. Standard Prestasi bagi mata

menentukan pencapaian murid dalam menguasai standard

pelajaran ini dibina sebagai panduan untuk guru membimbing

kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan.

murid

tentang

Standard prestasi dibina berdasarkan rubrik yang menunjukkan

perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan

tahap penguasaan murid melalui proses pengajaran dan

pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal

pembelajaran. Rubrik dibina bagi mengukur tahap pencapaian

insan.

berdasarkan domain kognitif, psikomotor dan afektif. Standard

dengan

dan

proses

seterusnya

p&p,

dan

mendapatkan

pentaksiran

maklumat

prestasi mengandungi enam tahap penguasaan yang disusun


secara hieraki dari Tahap Penguasaan 1 yang menunjukkan
15

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

pencapaian terendah

sehingga

pencapaian

tertinggi

iaitu

Kata kerja berikut digunakan dalam kelompok standard

Tahap Penguasaan 6. Setiap tahap penguasaan ditafsirkan

kandungan dan standard pembelajaran bagi memudahkan guru

secara generik yang menggambarkan pencapaian murid secara

menentukan tahap penguasaan seseorang murid.

holistik.
Tahap Penguasaan 1
Menyata, menyenarai, menama, mendefinisi, mentakrif.

Jadual 5: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan Reka Bentuk dan


Teknologi

TAHAP
PENGUASAAN
1

3
4

TAFSIRAN

Tahap Penguasaan 2
Menerang, menghurai, menjelas. mengenal pasti.

Murid tahu perkara asas, atau boleh


melakukan kemahiran asas atau memberi
respons terhadap perkara yang asas.
Murid menunjukkan kefahaman untuk
menukar bentuk komunikasi atau
menterjemah serta menjelaskan apa yang
telah dipelajari.
Murid boleh menggunakan pengetahuan
untuk melaksanakan sesuatu kemahiran
pada suatu situasi.
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran
dengan beradab, iaitu mengikut prosedur
atau secara sistematik.
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran
pada situasi baharu, dengan mengikut
prosedur atau secara sistematik, tekal dan
bersikap positif.
Murid berupaya menggunakan pengetahuan
dan kemahiran sedia ada untuk digunakan
pada situasi baharu secara sistematik,
bersikap positif, kreatif dan inovatif serta
boleh dicontohi.

Tahap Penguasaan 3
Mengaplikasi, membuat, merangka,
merancang,menunjuk cara, mengguna, memberi contoh,
melengkap.
Tahap Penguasaan 4
Membanding
beza,
menganalisis.

mengkategori,

mengkelas,

Tahap Penguasaan 5
Membuat rumusan, justifikasi, meneroka, menilai,
membincang, merumus, mentafsir, membahas.
Tahap Penguasaan 6
Mencipta, mengkonsepsi, membina, mereka bentuk,
menjana, menyusun semula, menggabung, menghasil,
mengimaginasi, meramal.
16

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

Peruntukan waktu bagi mata pelajaran RBT ialah 2 jam seminggu

ORGANISASI KANDUNGAN

(2 waktu x 60 minit) dan dilaksanakan secara waktu berkembar.


RBT melalui KSSM digubal dalam bentuk penyataan standard

Standard Kandungan yang terdapat dalam setiap tajuk adalah

kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi yang

seperti dalam Jadual 7.

perlu dicapai oleh murid sebagaimana dalam jadual 6 sebagai


rujukan standard semasa p&p.

Jadual 7: Standard Kandungan dalam RBT

1.0

Jadual 6: Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan


Standard Prestasi

Standard
Kandungan
Penyataan
spesifik
tentang perkara
yang murid
patut ketahui
dan boleh
lakukan dalam
suatu tempoh
persekolahan
merangkumi
aspek
pengetahuan,
kemahiran dan
nilai.

Standard
Pembelajaran
Suatu
penetapan
kriteria atau
indikator
kualiti
pembelajaran
dan
pencapaian
yang boleh
diukur bagi
setiap
standard
kandungan.

Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan


Teknologi (5 Minggu)
1.1
1.2
1.3

Standard Prestasi
Suatu set
kriteria umum
yang
menunjukkan
tahap-tahap
prestasi yang
perlu murid
pamerkan
sebagai tanda
bahawa sesuatu
perkara itu telah
dikuasai murid
(indicator of
success)

2.0

Pengurusan Projek (3 Minggu)


2.1

3.0

Projek Brif

Aplikasi Teknologi (12 Minggu)


5.1
5.2

17

Lakaran Piktorial

Proses Reka Bentuk (5 Minggu)


4.1

5.0

Pengurusan Projek Reka Bentuk

Lakaran (10 Minggu)


3.1

4.0

Dunia Reka Bentuk


Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi
Invensi, Inovasi dan Kreativiti

Reka Bentuk Sistem Pengairan Fertigasi


Rekaan Fesyen

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

1.0 PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


STANDARD KANDUNGAN
1.1 Dunia Reka Bentuk

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

1.1.1 Mentakrifkan reka bentuk dan teknologi.

Penerangan menggunakan tayangan


multimedia atau produk sebenar.

1.1.2 Mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan


produk yang dipilih.
1.1.3 Menjelaskan prinsip reka bentuk.
1.1.4 Mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk
dalam mereka bentuk objek asas.
1.1.5 Membanding beza prinsip dan elemen reka
bentuk.
1.1.6 Meneroka kriteria reka bentuk yang baik.
1.1.7 Membina objek asas.

18

Mencari dan mengumpul maklumat


mengenai elemen, prinsip, bidang serta
kriteria reka bentuk.
Membuat lakaran reka bentuk.
Membuat peta pemikiran mengenai
kriteria produk yang mempunyai nilai
komersial.
Membuat sudut pameran RBT.

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menyatakan definisi dunia reka bentuk.


Menyenaraikan elemen reka bentuk.
Menyenaraikan prinsip reka bentuk.
Menyenaraikan perbezaan antara prinsip dengan elemen reka bentuk.
Menyenaraikan kriteria reka bentuk yang baik.

Menerangkan elemen reka bentuk yang terdapat dalam sesuatu produk.


Menghuraikan prinsip reka bentuk.
Menjelaskan perbezaan prinsip dengan elemen reka bentuk.
Menjelaskan kriteria reka bentuk yang baik.

Memberi contoh produk-produk yang mempunyai elemen dan prinsip reka bentuk.
Melengkapkan jadual perbandingan antara prinsip dan elemen reka bentuk.
Memberi contoh kriteria rekabentuk yang baik berdasarkan produk sedia ada.
Menunjuk cara membina objek asas.
Mengaplikasikan dua prinsip dan elemen reka bentuk dalam sesuatu produk.

Mengkategorikan prinsip dan elemen reka bentuk yang terdapat dalam tiga produk yang berlainan.
Menganalisis produk sedia ada dari segi prinsip dan elemen serta kriteria reka bentuk yang baik.
Menganalisis objek yang dibina adakah mempunyai prinsip, elemen dan kriteria reka bentuk.

Mentafsir produk sedia ada atau objek yang dibina mempunyai prinsip dan elemen reka bentuk.
Membuat rumusan terhadap objek yang dibina bersesuaian dengan prinsip dan elemen reka bentuk.
Menilai kriteria sesuatu produk yang mesra pengguna dan mempunyai nilai komersial.

Merancang suatu objek asas yang akan dibina berdasarkan prinsip dan elemen reka bentuk.
Menjana idea untuk membina objek asas berdasarkan prinsip dan elemen reka bentuk.
Mereka bentuk objek asas yang akan dibina berlandaskan prinsip dan elemen reka bentuk.
Menghasilkan suatu objek asas berdasarkan prinsip dan elemen reka bentuk.
19

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Kepentingan Reka
Bentuk dan Teknologi

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

1.2.1 Menyenarai kepentingan reka bentuk dan


teknologi.

Sesi sumbangsaran mengenai


kepentingan reka bentuk dan teknologi
dalam kehidupan.

1.2.2 Mengenal pasti peranan reka bentuk.

Penerangan bersertakan contoh


mengenai etika dalam reka bentuk.
Membuat lakaran/model sesuatu produk
yang dikenal pasti.

1.2.3 Menerangkan etika dalam reka bentuk.

Persembahan berkumpulan berdasarkan


lakaran/model yang dibuat.
Mencari dan mengumpul maklumat.

1.2.4 Meneroka kerjaya dalam bidang reka bentuk dan


teknologi.

20

Menghasilkan buku skrap mengenai


bidang kerjaya yang boleh diceburi.

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menyatakan kepentingan reka bentuk kepada manusia.


Menyatakan kepentingan teknologi dalam reka bentuk.
Menyenaraikan peranan dan etika reka bentuk.
Menyenaraikan kerjaya yang boleh diceburi dalam bidang reka bentuk dan teknologi.

Menjelaskan kepentingan teknologi dalam industri reka bentuk.


Menerangkan peranan reka bentuk dan teknologi dalam penghasilan produk.
Menjelaskan etika reka bentuk dalam penghasilan produk.
Menjelaskan kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi yang dipilih.

Melengkapkan jadual kepentingan reka bentuk kepada kehidupan.


Memberi contoh peranan reka bentuk dan teknologi dalam penghasilan produk.
Mengaplikasikan etika reka bentuk dalam penghasilan produk.
Melengkapkan jadual bidang kerjaya yang boleh diceburi oleh pereka bentuk.

Membanding beza antara kepentingan reka bentuk dengan teknologi kepada manusia.
Menganalisis peranan reka bentuk.
Mengkategorikan tiga bidang kerjaya reka bentuk.

Membincangkan kepentingan reka bentuk dan teknologi kepada manusia.


Membuat rumusan peranan teknologi dalam mereka bentuk.
Menilai akibat jika etika reka bentuk tidak dipatuhi.
Menilai dua implikasi reka bentuk dan teknologi kepada individu, masyarakat dan negara.
Membincangkan kerjaya yang terdapat dalam bidang reka bentuk dan teknologi.

Mengimaginasi kerjaya reka bentuk yang akan dipilih berdasarkan kekuatan yang ada pada diri.
Meramal tiga bidang kerjaya reka bentuk yang boleh diceburi berdasarkan keperluan semasa.

21

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Invensi, Inovasi dan
Kreativiti

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

1.3.1 Mentakrifkan invensi, inovasi dan kreativiti.

Sesi sumbangsaran mengenai invensi,


inovasi dan kreativiti.
Penerangan mengenai penghasilan
produk menggunakan tayangan
multimedia.

1.3.2 Mengaplikasikan prinsip invensi, inovasi dan


kreativiti dalam kerjaya.

Persembahan mengenai invensi, inovasi


dan kreativiti dalam bentuk lakonan.
Mengumpul maklumat dan
membentangkan implikasi invensi, inovasi
dan kreativiti dalam kehidupan seharian.

1.3.3 Meneroka invensi, inovasi dan kreativiti terkini.

22

Menghasilkan buku skrap mengenai


impak invensi, inovasi dan kreativiti.

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menyatakan definisi invensi, inovasi dan kreativiti.


Menyenaraikan prinsip invensi, inovasi dan kreativiti dalam kerjaya.
Menyatakan invensi, inovasi dan kreativiti terkini dalam reka bentuk.

Menerangkan invensi, inovasi dan kreativiti sesuatu produk sedia ada.


Menjelaskan invensi, inovasi dan kreativiti reka bentuk terkini.
Menghuraikan invensi, inovasi dan kreativiti sesuatu produk masa akan datang.

Memberi contoh invensi, inovasi dan kreativiti dalam penghasilan produk sedia ada.
Melengkapkan jadual invensi, inovasi dan kreativiti berdasarkan perbandingan produk sejenis sedia ada.

Membanding beza invensi, inovasi dan kreativiti dalam contoh produk berlainan.
Menganalisis setiap contoh produk itu memenuhi prinsip invensi, inovasi atau kreativiti.
Mengkelaskan produk-produk sedia ada mengikut invensi, inovasi dan kreativiti.

Menilai dua implikasi invensi, inovasi dan kreativiti dalam kehidupan seharian.
Membincangkan prinsip invensi, inovasi dan kreativiti dalam penghasilan produk reka bentuk.
Membuat rumusan mengenai perlunya invensi, inovasi dan kreativiti dalam reka bentuk produk.

Meramal tiga impak invensi, inovasi dan kreativiti pada masa akan datang dalam reka bentuk.
Menggabungkan ketiga-tiga prinsip ini dalam menghasilkan produk reka bentuk.

23

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

2.0 PENGURUSAN PROJEK


STANDARD KANDUNGAN
2.1 Pengurusan Projek Reka
Bentuk

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

2.1.1 Mentakrifkan pengurusan projek reka bentuk.

Sumbangsaran dalam kumpulan.

2.1.2

Murid membina jadual kerja perancangan


projek.

2.1.3

Mengenal pasti langkah pengurusan


pelaksanaan projek.
Merangka perancangan projek.

2.1.4

Menganalisis perancangan projek dan jadual


kerja.

2.1.5

Menyediakan anggaran kos.

2.1.6

Merancang pembentukan kumpulan kerja


berdasarkan tugas dan peranan.

24

Memperincikan setiap tugasan dalam


jadual kerja secara kumpulan.
Tunjuk cara penyediaan anggaran kos
berpandukan konsep SMART.
S Specific (Spesifik)
M Measureable (Boleh diukur)
A Attainable (Boleh dicapai)
R Realistic (Realistik)
T Time-bound (Jangka masa
ditetapkan)
Murid menghasilkan buku skrap yang
mengandungi maklumat berikut:
Pengurusan kumpulan kerja
berdasarkan tugas dan peranan:
Menjelaskan pengurus yang baik harus
memiliki ciri-ciri usahawan
.
Meneroka maklumat melalui internet
mengenai peranan dan tugas setiap
bahagian kumpulan kerja.

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN
Mendefinisikan pengurusan projek reka bentuk.
Menyenaraikan langkah pengurusan pelaksanaan projek.
Menyatakan rangka perancangan projek reka bentuk.
Menyenaraikan setiap kos yang terlibat dalam penghasilan produk.
Menyatakan tugas dan peranan kumpulan kerja yang dibentuk.
Menjelaskan tentang pengurusan projek reka bentuk.
Menerangkan langkah pengurusan pelaksanaan reka bentuk.
Menjelaskan mengenai rangka perancangan projek.
Menerangkan peranan jadual kerja dalam perancangan projek.
Menerangkan kepentingan anggaran kos yang perlu dibuat dalam penghasilan produk.
Menerangkan setiap tugas dan peranan kumpulan kerja yang dibentuk.
Melengkapkan langkah pengurusan pelaksanaan projek mengikut tertib.
Menghasilkan rangka perancangan projek dan jadual kerja.
Menggunakan setiap kos yang terlibat untuk penyediaan anggaran kos.
Mengaplikasikan perancangan projek berdasarkan jadual kerja dalam pengurusan projek reka bentuk.
Menganalisis rangka perancangan projek yang dibuat.
Mengkategorikan kos yang terlibat dalam penghasilan produk.
Menganalisis tugas dan peranan kumpulan kerja dalam pengurusan projek reka bentuk.
Membuat rumusan langkah pengurusan pelaksanaan projek.
Menilai perancangan projek yang sudah dirangka.
Membincangkan perancangan projek dengan jadual kerja.
Menilai anggaran kos bagi projek yang akan dihasilkan.
Membuat rumusan pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan.
Meramal anggaran kos yang terlibat dalam penghasilan produk reka bentuk.
Menghasilkan anggaran kos.
Merancang pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan dalam pengurusan projek reka
bentuk.

25

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

3.0 LAKARAN
STANDARD KANDUNGAN
3.1 Lakaran Piktorial

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

3.1.1

Menyenaraikan peranan lakaran dalam reka


bentuk.

Pembentangan mengenai hasil lakaran


secara berkumpulan.

Mengenal pasti teknik lakaran piktorial.

Tunjuk cara melakar dengan teknik


lakaran yang betul.

3.1.2

Melakar beberapa lakaran produk.


3.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk
2D dan 3D.

Menilai dan memilih lakaran terbaik yang


dihasilkan.

3.1.4

Memilih lakaran produk terbaik.

Melabel lakaran dengan maklumat


berkaitan fungsi, jenis bahan dan dimensi.

3.1.5

Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang


dipilih.

Menambah baik lakaran dengan


memasukkan unsur-unsur keselamatan,
keceriaan, kemudah-gunaan dan mesra
pengguna.

3.1.6

Mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran


yang dipilih.

26

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menyatakan peranan lakaran dalam reka bentuk.


Menyenaraikan teknik lakaran piktorial.
Menyenaraikan maklumat yang boleh diperoleh daripada lakaran yang dipilih.
Menyatakan cadangan penambahbaikan ke atas lakaran yang dipilih.

Menghuraikan jenis lakaran asas yang akan dihasilkan.


Menerangkan peranan lakaran dalam reka bentuk.
Menjelaskan teknik lakaran piktorial.
Menerangkan cara memilih lakaran produk terbaik daripada lakaran yang dipilih.
Menjelaskan cadangan penambahbaikan ke atas lakaran yang dipilih.

Memberi contoh gambaran produk yang dilakar dalam bentuk 2D dan 3D.
Menghasilkan lakaran produk dalam bentuk 2D dan 3D.
Mengaplikasi teknik lakaran piktorial dalam menghasilkan tiga lakaran produk.

Menganalisis lakaran untuk memilih lakaran produk terbaik.


Menganalisis maklumat yang ada pada lakaran yang dipilih.

Membincangkan maklumat berkaitan lakaran yang dibuat.


Membuat rumusan langkah penambahbaikan pada lakaran yang dipilih.

Mengimaginasikan lakaran baharu yang akan dibuat dengan mengambil kira penambahbaikan yang akan
dibuat.
Menghasilkan lakaran baharu yang mengambilkira penambahbaikan yang dicadang.

27

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

4.0 PROSES REKA BENTUK


STANDARD KANDUNGAN
4.1 Projek Brif

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

4.1.1

Mentakrifkan maksud projek brif.

Mengumpul maklumat tentang projek


brif melalui pelbagai sumber.

4.1.2

Mengenal pasti ciri dalam projek brif.

4.1.3

Merancang projek brif untuk penghasilan produk yang


kreatif.

4.1.4

Menyaring maklumat dalam projek brif.

4.1.5

Mengaplikasikan projek brif dalam bentuk jadual dan


lakaran.

4.1.6

Membuat projek brif dalam bentuk mock-up atau model.

4.1.7

Menilai hasil mock-up atau model.

28

Sumbangsaran dan perbincangan


kumpulan mengenai projek brif.
Murid melengkapkan senarai semak
projek brif.
Sesi pembentangan dan
sumbangsaran mengenai projek brif.

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menyatakan maksud projek brif.


Menyenaraikan ciri yang terdapat dalam projek brif.
Menyenaraikan rancangan projek brif dalam penghasilan projek.
Menyatakan maklumat yang terdapat dalam projek brif.
Menyatakan aplikasi projek brif.

Menerangkan ciri dalam projek brif.


Menerangkan bagaimana cara untuk menghasilkan projek brif dalam penghasilan produk.
Menerangkan maklumat yang ada dalam projek brif.
Menjelaskan aplikasi projek brif.

Menyaring maklumat dalam projek brif untuk penghasilan produk yang berkualiti dan kreatif
Mengaplikasi projek brif untuk penghasilan produk.
Menghasilkan projek brif dalam bentuk jadual dan lakaran.
Menghasilkan mock-up atau model berdasarkan projek brif

Menganalisis maklumat selepas proses penyaringan.


Menganalisis mock-up atau model yang dihasilkan.

Membahas mock-up atau model yang dibuat berdasarkan projek brif.


Menilai hasil mock-up atau model berdasarkan produk yang berkualiti dan kreatif.

Membuat justifikasi mock-up atau model yang dihasilkan berdasarkan projek brif.
Mencipta mock-up atau model baharu yang lebih kreatif dan inovatif.
29

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

5.0 APLIKASI TEKNOLOGI


STANDARD KANDUNGAN
5.1 Reka Bentuk Sistem
Fertigasi

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Cadangan Aktiviti:

5.1.1 Mentakrifkan sistem fertigasi.

Menayangkan klip video atau paparan


grafik tentang fertigasi.

5.1.2 Mengenal pasti komponen utama fertigasi dalam


penyediaan reka bentuk.

5.1.3 Menghasilkan lakaran reka bentuk baharu sistem


fertigasi.

5.1.4 Menganalisis elemen reka bentuk dalam sistem


fertigasi.
5.1.5 Menilai lakaran reka bentuk baharu sistem
fertigasi.
5.1.6 Membina mock-up atau model struktur reka bentuk
baharu sistem fertigasi.

30

Murid membuat lakaran bermaklumat


model struktur fertigasi.
Membanding beza teknologi dalam
penanaman secara fertigasi.
Menilai lakaran reka bentuk baharu
dalam penanaman secara fertigasi
dengan melengkapkan senarai semak
yang disediakan.
Murid membina model struktur fertigasi
dengan menggunakan pelbagai jenis
bahan seperti botol kosong, penyedut
minuman, PVC dan kotak.

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menyatakan maksud sistem fertigasi.


Menyenaraikan komponen utama sistem fertigasi.
Menyenaraikan jenis lakaran yang sesuai untuk reka bentuk sistem fertigasi.
Menyenaraikan elemen reka bentuk.

Menjelaskan kelebihan sistem fertigasi.


Menerangkan sistem pengairan fertigasi.
Menghuraikan jenis lakaran yang digunakan dalam reka bentuk sistem fertigasi.
Menjelaskan elemen reka bentuk yang dipilih.

Memberikan contoh bahan yang digunakan dalam menghasilkan reka bentuk sistem fertigasi.
Menghasilkan satu lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi.
Mengaplikasikan elemen reka bentuk dalam lakaran.
Menghasilkan mock-up atau model struktur reka bentuk baharu sistem fertigasi.

Menganalisis elemen reka bentuk dalam lakaran.

Merumus lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi.

Menghasilkan mock-up atau model struktur reka bentuk baharu sistem fertigasi.

31

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

STANDARD KANDUNGAN
5.2 Reka bentuk fesyen

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh:

CATATAN
Cadangan aktiviti:

5.2.1 Mentakrifkan reka bentuk fesyen.

5.2.2 Menyenaraikan jenis reka bentuk fesyen.

5.2.3 Mengenal pasti teknik cantuman dan penggunaan


alatan dalam proses penyediaan reka bentuk
fesyen.

Menayangkan klip video peragaan fesyen.


Memaparkan grafik melalui majalah
fesyen.
Memberi contoh teknik cantuman
(Contoh: Jahitan, sulaman, tampalan).
Memberi contoh paparan grafik dalam
bentuk 2D dan 3D.

5.2.4 Menghasilkan dua lakaran reka bentuk fesyen.


Membuat lakaran 2D atau 3D dengan
menggabungkan elemen garisan, bentuk
dan warna.
5.2.5 Menganalisis elemen dalam reka bentuk fesyen.

5.2.6 Membincangkan jenis bahan dalam reka bentuk


fesyen berdasarkan lakaran.

32

Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga


contoh peralatan yang digunakan dalam
proses mereka bentuk produk (contoh:
Mesin jahit, hot glue gun, jarum).
Menganalisis elemen dan
dipersembahkan dalam bentuk jadual
melalui soal selidik. (Item soal selidik
dibina oleh murid).

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

5.2.7 Menghasilkan reka bentuk fesyen berdasarkan


lakaran yang dipilih.

CATATAN
Menganalisis elemen berdasarkan produk
sedia ada melalui data pemerhatian
(sumbangsaran, internet, jurnal, surat
khabar, soal selidik, pengalaman
sendiri/orang lain, temu bual).
Membuat rumusan menyeluruh dari segi
lakaran, elemen, bahan dan teknik
cantuman.
Menghasilkan mock-up.

33

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Mendefinisikan reka bentuk fesyen.


Menyenaraikan jenis reka bentuk fesyen berdasarkan pengetahuan sedia ada.
Menyenaraikan jenis lakaran yang sesuai untuk reka bentuk fesyen.
Menyenaraikan tiga teknik cantuman dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen.

Menghuraikan jenis lakaran yang digunakan dalam rekaan reka bentuk fesyen.

Menghasilkan jenis lakaran yang digunakan dalam rekaan reka bentuk fesyen.
Mengaplikasikan elemen garisan, bentuk dan warna dalam lakaran reka bentuk fesyen.
Memberikan tiga contoh peralatan yang digunakan dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen.

Menganalisis elemen garisan, bentuk dan warna dalam lakaran reka bentuk fesyen.
Membanding beza jenis bahan yang digunakan dalam reka bentuk fesyen.

Membincangkan kesesuaian bahan yang akan digunakan dalam reka bentuk fesyen.
Merumuskan hasil perbincangan secara menyeluruh.

Membuat mock-up berdasarkan lakaran yang dipilih.

34

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

PANEL PENGGUBAL
1

Hj. Naza Idris Bin Saadon

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Hj. Mazlan Bin Talib

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Faizah Binti Ismail

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Rahayu Binti Jaapar

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Fazirah Binti Abdul Wahab

Smk Taman Yarl, Kuala Lumpur

Hami'at Bin Semahon

Smk Cochrane Perkasa, Kuala Lumpur

Ku Zamil Bin Ku Bulat

Smk Segambut Jaya, Kuala Lumpur

Mohd Zukhairi Bin Abdul Rahman

Smk Jelai Kuala Pilah, Negeri Sembilan

Muhammad Haikal Bin Che Mat

Smk Merapoh, Pahang

10

Nasir Bin Sadarman

Smka Kota Kinabalu, Sabah

11

Nor'aini Binti Zakaria

Smk Putrajaya Presint 9 (2), 62250 Putrajaya

12

Rusni Binti Khamis

Smk Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor

13

Syeharizad Binti Shariff Fudin

Smk Senawang, Negeri Sembilan

14

Zainal Abidin Bin Ismail

Smk Seri Bintang Selatan, Kuala Lumpur

15

Zainol Alam Bin Mohamed

Smk Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur

16

Zainun Binti Embong

Smk Dato Razali Ismail, Kuala Terengganu

17

Hj. Abd Samad Bin Hanif

Universiti Pendidikan Sultan Idris

18

Prof Madya Dr. Abdullah Bin Mat Rashid

Universiti Putra Malaysia

19

Norhayat Bin Marzuki

Universiti Putra Malaysia

20

Dr. Tee Tze Kiong

Universiti Pendidikan Sultan Idris

35

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

TURUT MENYUMBANG
1

Hjh. Fuziah Bt Harun

Ipg, Kampus Perempuan Melayu Melaka

Ismail Bin Rosdi

Majlis Rekabentuk Malaysia

Sarimah Binti Misman

Malaysia Productivity Corporation

Lily Binti Hj Kawi

Sm Sains Miri, Jalan Bakan, 98000 Miri Sarawak

Md Zaini Bin Md Lazim

Smk Beris Panchor, 16090 Bachok, Kelantan

Mohamad Khairi Bin Mat Said

Smka Sultan Azlan Shah, 32600 Bota, Perak

Mohd Syukri Bin Mohd Rejab

Smk Baling, 09100 Baling, Kedah

Mustaffa Bin Md Saad

Smk Tun Saban, 33100 Pengkalan Hulu, Perak

Rohaya Binti Montel

Smk Perimbun, Km16 Jalan Cheras, 43200 Selangor

10

Sabri @ Abd Jalil Bin Ngah

Smk Pelong, 21500 Setiu, Terengganu

11

Tan Kim Peng

Smk Bangsar, Lorong Maarof 1, K. L

12

Tiew Poh Eng

Smjk Confucian, 58200 Lorong Hang Jebat, K. L

13

Wan Ahmad Kamal Bin Wan Noh

Smk Sungai Petai, 16800 Pasir Puteh, Kelantan

14

Zaqina @ Sulaiman Bin Achmad

Smk Tawau, Peti Surat 295, 91007 Tawau, Sabah

15

Prof Madya Dr. Ismail Bin Abdullah

Universiti Sains Islam Malaysia

16

Prof Madya Dr. Mohammad Bin Mohd Lassim

Universiti Pendidikan Sultan Idris

17

Prof Madya Dr. Saridan Bin Abu Bakar

Universiti Teknologi Mara Shah Alam

18

Dr. Suriani Binti Mohamed

Universiti Pendidikan Sultan Idris

36

KSSM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

19
20

37