Anda di halaman 1dari 40

fui;

BERKAS USUL
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU
SEMESTER GENAP (PERIODE JANUARI SD.

JUN| 20161 TAHUN PELAJARAN


2015t2016

NAMA

USMAN

NIP

NUPTK / NRG

7035749652300003 I

TEMPAT/TANGGAL LAHIR

Banjar, 3 Juli 1971

11

235221 4002

GOLONGAN

MASA KERJA

MATA PELAJARAN

Akidah Akhlak

SATMINKAL

MTs. Hidayatullah Aluh-Aluh

ALAMAT SATMINKAL

Jln.Saka Samban desa Aluh-AIuh Kecil Muara

Tahun

Bulan

NO. REKENING

7075164232

BANK CABANG/UNIT

Martapura

NPWP

16.661 .027.9.732.000

NO. HP

085302650029

PENGURUTAN

BERKAS

1. SKBK

2. SKMT
3. SK DIRJEN/NRG DAN FK.SERTIFIKAT

4.

SK BEBAN MENGAJAR DAN JADWAL

5. SK BERSAMA DAN LAMPIRANNYA


6. SK GURU AKHIR
7. SURAT KGB AKHIR

8. FK. BUKU REKENING


9. SURAT PERNYATAAN KINERJA GURU
10. ABSEN JANUARI SD MARET 2A16

"

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAHTSANAWIYAHHIDAYATULLAHALUIIALUH

Kec. Aluh Aluh Kab' Banjar


Alamat : Jl. Sakn Samban RT 001/000 Desa Aluh Aluh Kecil Muara

SURAT PENGANTAR
Nomor : MTs. 1 7.0 neru I'APP.O0.05E 0h016

Aluh-Aluh, I 9 APril 201 6


Kepada Yth,
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar
Up. Seksi Pendidikan Madrasah

DiMartapura.

No

BAI{YAKT{YA

ISI SURAT

1(satu)

Berkas Usul Verifrkasi dan Pembayaran

Tunjangan Profesi

Guru/?engawas
PNSlBukan PNS an. Usman, S. Ag
Sebanyak 1 orang

KETERANGAN

Disampaikan
hormat untuk

dengan

diketahui

dan diterima sebagaimana


mestinya.

Terimakasih

#*ffim
t\

\f.

I
:485670037640200002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA


KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANJAR

Alamat:JlnSekumpulno.T2-73Telp.(051)4721249Martapura70614
Email : baniarkalsel@kemenag'go'id

SURAT KETERANGAI\I BEBAN KERJA (SKBIq


/Kk -17.0yA2tPP.00104 I 2016
Nomor :
Yang bertanda tangan di bawah ini

:
:
:

Nama LengkaP

NIP
Jabatan

Dts. H. MUSLIM, M.Pd.l


NIP 19630718 1994A31 001
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab' Banjar

Menerangkan bahwa guru berikut ini,


Nama LengkaP

Usman

NUPTK/NRG
Tempat ffanggallahir

A3 57

49652300003

Banjar,3 Juli

/ t 123 52214A42

1971

PangkaUGolongan

MataPelajatan
Madrasah
Alamat Madrasah

Akidah Akhlak

Total Jam Kerja

24 JTII,{

MTs. Hidayatullah Aluh-Aluh


Jl. saka Samban Desa Aluh-Aluh Kecil Muata Kec. AluhAluh Kab. Banjar

(Januari s/d Juni) Tahun


Dalam melaksanakan tugas sebagai guru, pada semester Genap

pelajaran z1ts1arc

,i"*u

tumitatir TELAH MEMENUITI BEBAI\I KERJA

Profesi
dan oleh karena itu yang bersangkutan dapat menerima Tunjangan
dari Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MINIMAL

dibuat dengan sebenarnya dan untuk melengkapi


zgrc dari
persyaratail Vang- diperlit* untuk penerimaan -tunjangan profesi tahun
benar dan mengakibatkan
Kementeri an Aguna. Jika ternyata i<eterangan ini tidak
kerugian negara
kerugian negir4 maka saya blrtanggung jaw{ untuk mengganti
Demikian surat keterangan

tersebut dan atau menerima

ini

i*t*i

hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku-

Martapura, APril z0rc


Kepala,

Drs. H. Muslim, M. Pd.I


NrP. 19630718 199403 1 001

KEME,NTE,RIAN AGAMA
MADRASAHTSANAWIYATIIIIDAYATULLAHALUHALUH
Atamat:

Jl. saka samban

Desa Atuh

Atuh Kecit Muara RT. AU/AOO Kec' Atuh Aluh Kab' Banjar

ERANGAN ME
Nomor : MTs.0026/1]/H'AA/PP.01
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama LengkaP
NlP
Jabatan
Nama MadrasahlSekolah

Alamat Madrasah/Sekolah

1tM2a16

: H. ARLANI
:: Kepala Madrasah
: MTs HidaYatullah Aluh Aluh
: Jl. Saka Samban Desa Aluh Aluh Kecil Muara
Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


tugas
1. Guru atas nama usMAN lahir di Banjar pada tanggal 03 Juli 1971 aktif melaksanakan

sebagaiGuru /Mata Pelajaran Akidah Akhlak'

semester Genap tahun


24 (dua puluh
pelajaran 2015t2016, melaksanakan tugas dengan beban kerja sebanyak
empat ) Jam Tatap Muka, yang terdiri dari :

2. Guru yang namanya tercantum

a.

pada diktum

1 di atas pada

Tugas utama sebagaiguru, mengalar 12 JTM' dan

b.Tugastambahanlainnya,sebagaiWakilKepala=12JTM
yang sebenarnya, dan dipergunakan
Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan keadaan
sebagaimana mestinYa.

AluhAluh, lgAPril 2016

g
'4)SgI'A9z-'t!
SI?'aN s9!)4,
N

UPTK. 48567 37 640200002

PF: {DIDIKAN
Iffi,PUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOIVIOR; 2213 TAHUI\ 201?.

ISLAff

'1

TE'NTA}{G
PENETAPAN GURU FROIiESIONAL

DALAMBINAA}'IDIREKTORATPEI\DtrDII{'AN1\'IA'DtrTAS'A'id
ESA
T}EFIGAN RAHMAT' TIIHAN YANIG N{A.T{A

I(TUR JENDN-RAI-

DTII.B

l"lcnimbang

lr{engitrgat

a.

clan pe$ingkatall llltltu gLlll'i


bahrva clalam upaya penataan, pennbinaan

b.
v'

dipandangperluuntultntelakul<anileneta,pangurrtprofesionalbrigigurLt
Raudlatul Athfal (RA)' dan h{adrasah;
dalatit iampiran
bahrva ,ru*u-n,tnu gu* sebagaimana tercalttuur

c.

olehPerguruanTinggi/LernLlagaPencliclilcanTerragaKepeirdidilian
(PT/LPTI() yang ditetapkan oleh pemerintah;
huruf a cian ]ruruf b di atas perlu
bahwa berdasarlan pertimbangan pada

*;r;.";i;i

dinyarak"an

tela' lul's serrii'itcasi gu'u ),ang diselenggarak..

ta

tentang Guru dan Dosen;

l. ;tndang-undang Nomor 14 Tahun 2005


2.PeraturanPemerintalr}.IonrorlgTalrun2005tentangStandarPtrrdidikarl
Nasional;

3.

?008 tentallg Gurtl;


Peraturan Pemerintah Notnor ?4 Tahun

4.PeraturanPerirerintahNomor4lTahtrn200gtentangJ.uniaitgai;Plcrft:ii
GuruclanDosen,.TuniangurlihususGurudafiDossn'dan'luniangaii
Kehorrratan Profesor;

5. ;;;;;;;,;esiden Rt

Nomor 42 Tahun 2002 re*rang

I'edi.ririai:

PelaksanaanAnggaranPendapatanLianBelanjal'Iegara.sebaga-inlatiat6[al'
presiden Republik Indonesia t'lonior 7? Tahtrn
diubah dengan iiipru,run
2004;

6.

2005 tentang l(edtrdir}ian'


Perafuran Presiden B"l l'{olncir 9 Tahun

'l't-tttlt:l'

Kemenleriatr I'legm'a Ri
Fungsi, Sttsunan Organisasi dan Tata l(erja
Norlor' 94
dirubah terakhir dengan Peraturan PLesiden
sebagaimana telah
Tahun 2006;

//

-*-i-=::=;:;:=-*-i;--:"sffi

ffi

ilr-r-"-'

\),

...

-..

4,...

Peraturan Presiden RI lrlomor 10 Tairun 2005 tentang lJnit Organisasi dan

7,

I I(ementeriarr

lrlegara Republik lndottesia sebagaimana


telah beberapa kali diubah teralihir dengan Peratrrran Presiden lrlomor 91

Tugas Eselon
Tahun 2006;

Peraturan Plesiden RI f iomor 9,1 TahLrn 2006 tentang i:'erubahiin 1(r'tigr


atas Peraturan Presiclen RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang l(edttdukan,

9.

Tugas, Fungsi, susunan organisasi dalr Tata I(erja I(ernenteriatr lrlegara


Republili Indonesia;
Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007 tentanl; Perulralitrn i(ett{ul'r
atas Peraturan Presiclen RI hlomor 10 Tahun 2005 Tenta[g Uilit Olganisasi
dan Tugas Eselon I l{ementefian Negara Republik Indonesia;

10. Peraturarr Menteri Agama Nomor

Tahun 2006 tentang N4ekanisnie

Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatatr dan Belanja


Negara di lingkungan Departemen Agama;
1

1. Peraturan lr{enteri Agama lrlomor 3 Tahun 2006 tentang Otganisasi

dau

Tata Kerja Departemen Agama;


2008 tentartg
12. Peraturan l{enteri Penclidilcan Nasional ]\lorror 72 Tahun
Tunjangan Profesi bagi Guru Tetap Bulian Pegarvai Negeri sipil 1',ang
beIuut mer.nilil<i JaLratal Fungsional Cum;
13. Peraturan h.{enteri l(euangan

Flonror 164/Ph,IF720}0 tentang Tata

Crtr;r

pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangarr lCtustrs CurLt


dan Dosen, sema Tunjangan I{ehomlatan Pt'ofesor'

lv

lenrperhatiltart

Hasit Penilaian clan atau uji kompetensi yang dilaksanakan olelt PTI'PTtr'l
Penyelenggara serta pemberian Nonror Registrasi Guru (l"lRG) ole lr
I(enrenterian Pendidiltan dan Kebudal aan.

h4EMUTUSIiAhI

It

{enetapkan

l(esatu

IGPUTUSAN DIREKTU R JENDEfu\I- PE}'IDID II(AN I SLAN4 TEhITAI'JG


PENETAPAN GURU PROFESIONAL DALAI\,1 BINAAN DIREI(TORAT
PENDIDII(AN IVIADRASAH.

I : vll
N{enetapkan llama-natna sebagaimana tercatttutrr pada Larnpiran
I{epurusan ini sebagai guru .Yang telah rnemiliki sertillltrt pendidik dan }'1ll"G
sgrta clinyatakan sebagai guru profesional dalam Binaan l)irektorat Pendidilcart
Ivladrasali.

i,*dLra

l{ama-nama sebagairnana terEatlttlln pada Lanrpilen

I -- -r/}l lteputttsiiit

belhak menerirna tunjangan prot-esi gurtt dari Kententerian Agattla-

ff_

i,li

$4r"$i...Gi4"

gan proibsi guru/pengawas betpedom an kepad a


I(eputusan lVlenteri Agama Repulililc'Indonesia Nontor 73 Tahun 20 l1 tentang
Pelaftsanaan Pembayaran Tuljangan Profesi Curu/Pengau'as dalatrr

Pelaksanaan pembayaran tunj

K.etiga

an

Pedoman

Binaan l(ementerian Agama'

,Anggaran Tunjangan Profesi Guru,/Peugawas dibebanhan pada APllhl


(DIPA)
sebagaimana tercantum dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran

l(eempat

Kantor I{ementerian Agama Kabupaten/l(ota atatl satuatt lierja lainnya yaug


relevan.
lr..elima

Kepulusan ini berlaku sejak

I Januari 2012.

Ditetapltan di Jakarta
: 30 Oktober 20i2
; ;,i iiil:.fdt1a langgat
A.n. Dirtlittrr Jenderal Pendidikan Islarn
- ^*--'"*- . .-.,Direktur Peud idi kan Maclrasatr

,,,,.

"

ill xlli.'10111'd lii: iiil:li"il


i iit r.r!f i;:-i i: !31 l: ),i
,

FDEDI

{{

ffi

DJUBAEDI

105S"05-24
1971-07"0:

fiB,

r,{lsS MAIiIBAUL ULU[1

I 971-10-0t

IGB. BANJAR

iilTsS FUTRI AL AMIN

ull'sS RALIDATUL YATAIIA

1S7t-01-21

fiB

BAN.IAR

u-pru^llid

,JTsS RAUDATUSSYUBBAN

1573-12-1"

KAIJ, BAN.J/\I{

AN SELA,TAI,II

12352221002 BAIDAWI

ITsS MUOI1ATUL ISLAMIYAH

1S82{3{; I$8. BANJAR

lt'{A.lll4! pE!1,tAt!I

112372298001 M. RAFI'I

vlTss Raudhalll Islamiyah

19n-02-01

12302224001

tilqrci.q$iw

,,IUHAMMAD SHAI-AHUDDIN

12382283001

LATIPAH

112382229042

603300003

I0212283001

ra?12225002 SALASIAH

7fi4S30000

1021 2286002

1021 221 9001

1(l407

10212297001

ii[]-qgpj!$

021 2293003

1 1

12372206001

HORIYANSYAH

[iiitrEulellog

11238?-2730CI1

M. ARIF HAI(IM

i I.4 r1751r65

2 112372245402

{SLIAN NOOR

1A USWATUN
|

lA

503490 1 5

fuIAI.I

195501011982031007'

1015

r9610505200501

'

lUSMIATI
112372212001 !OR'AINAH
110282215007 iARUN

i3J7436463000:

203,175365620001

47rt]66420000

S66050420050

005

'

1S6508071S86032003

'

10282219009

10282288004

12382214001

IUL ADAWIYAH

12392283001

10282218003 1AWANDI

i l2i,(i()75ll(,55300012

11

4751

3470

itilitlirJD.oJs"

11

2302225001

10282229003 \NIDA

10282291003 MIGAWATI

112382274041 AHMAD FAUZI


1236224S003

9r[1:liliEii]!"oj

112:172236001

5{i:t7i3 1ii33.1000

112372283001 BARSAH

:lri075ti(i621

,1000

147'l00502t)000

11

IflB. BARITO I(UALA

All

1960-08-2t

(AB. BARITO I(IJALA

All SEl,!\'lAil

GB. BARITO KUATX

AI,J

fiB,

AN SE

190$08-01

BARITO KUALA
1SB1-1 1-0i (AB. BARITO KUAI-A
198246-1i fiB. BARITO I(UALA
1374-03-0:

AN SELAI'AII

r\AB. BARITO KUALA

AN SELATAI

MINI'MATILAZIZ

1900-12-0S

KAB, BARI'I'O KUALA

AN SI:L,\TAN

MI NI'MATIL AZIZ

1S8442-1

MB, EARITO I(UALA

AN SEIATAI.]

N/I NURUT II"ISAN

1970-02-1

KAB. BARITO KUALA

ltulANlAl'1 SEU\lAN

fvL\NTAN SELATAI.I

fiB.

197847-1

(AB. BARITO I(UAIA

Al'l SELAl'Al

(AB. BARITO I(IIALA

i(All MANI AN fjt, l-/iT/\f

vIISULAMUL UIUM
VlI

SULAMUTTARBIYAH

,,tlN

'4hl
,'t9550S18.l980031000'

\,{IN

ANJIR

MUAM KM.20

1905031 32m701 2020


r9530705 i98303 i002

Al.lJlR MUAP,A l0\,'t.20

1983-05-0r
1

955-08-1

flB

BARITO I(UAI.A

AN SI]U$AI.I

MLIMANIAN SELAT
Ar,r

At.,r

[ GB, BARITO KUAIJ\

1082-04-01 KAB.

BAll[0

t(UAt"A

1953-07-0r

AB. BARITO KUALA

AI'J

$[ LI.T/

19804641

ffiB, BARITO KUATA

AI,,l

SEU[il\t

I/IN SEI IGLI

r900-10-14

ll(AB. tiARlT0 l(t.lALA

\4IS h/ISBAIlUSSAI-AM

19$8.0i-02

GB. BARITO KUALA

',

lAl,l srl-rir'r\i

AN Si:LA'AI
'I,N

1'1239223300
11237',229400

\HfuIAD RUZAII'II

4975illi5420008

11238222700

,4AHMUD HAUL AL OUSAIRI

,.lTs DA'WAl-l ISLAMIYAI'I

5065220006
rJ,J/

M"ls AL

197

1 ',t

1302c05011m2

',

/Ts MIFTAIJUSSAtAM
NI'MATUL AZl,

112352288002 BAJURI

',4Ts
/Ts NU 1 MAMBAHAiT

112362249002 3UDIAR

lvlTs NURt.lL ISLAM

II( [,],)mor: 2213 Tanggal 30 oktober2012

SEI AT

SEI KALI

KAB. BARITC' I(UALA

3 dari 10

'1974.08-

fiB.

BARITO KUALA

Ait

$Et.Al'rlii
SL Lr\l'l1
SiF I

,SI

;\'i.]

l.r\'li\l

1971-11-30 (AB. BARII-O I(UALA

At,l L1H./,T

196s-0$21

(AB. BARITO I(IJALA

TAN TJEI,AI

1972{6-1a

GB. BARITO KUALA

198I45-01 GB, BARITO I(UAL.A

$EtJ,,r/

1965-03-1i

:1,175i1ti5620001

112352289001 !,IOIIAMAD HUSNI TAMRIN


112372211001 lAHRIAH

$t, t AT

.IAN

AZtIAR
1954-03-01 O\8. BARITO I(UALA l(Al lfilANTAIi
vlTs DARUL IIUDA 1975-08-0' (AB, BARITO KUAI-A lGLl[,ilJlTAi'l

4tl/r27440463001

sEu,Tp

Ar'l sE t.,'r,'i/

' vtlN I$RYA INDAH


MIIIMEIGRSARI
V1IN

968070200501 10m

GB. BARITO KUALA


197345"0i (AB. BAIRITO KUALA
1979-00-0i (AB. BARITO KUALA
1909-09-01

ANJIR MUARA XOTEI,IG

\4ll'I BANYlUR

BAI1ITO KUALA

AN SEIAT

.AINUDDIN

i3ilt4{i3620004

I,A,TA1.

AN SJELATAiI

MIMIFTAHUSSALAM 1982-10-2t

MI EUBULUSSALAM 1975-0&2t

SI U{TAI.I

1S64{3{1

23S2265002 MUMMMAD MAHYUDDIN

112372221001 lIUHAMMAD NOOR

Dil]l,i.il

1906{5.04

MI SUBULUSSALAM

'IORDAH

AHMAD SATIA

HIDAYATUSSHIBYAN

,{l'l $l:l.r, l.qr.l

MI SAIRUSSALAM

112352272001 MAHRITA

3704(

,i|an

AN SJE{J\TAI,1

IiUDA

ail*Hr!

MB. BARITO KUALA


(AB BARITO KUAIA

lAll'll

lilf,gl!''6?JPq

1S69-12{i IGB. BARITO I(UALA

Sl:,i\'lAri

l986-02-2(

028228S005 3ANIAH

MI DARUL I.IUDA

AI,l

Al,j sE Lp,T/qt{

1970-0341

i'lr,i3il;6si2oiio1: 112372?M002 TUSEMN


7t34751fi5220000i

il

ls*mfa[e"tu]jN

MI NURUSSABAII

qSTALLANI

KAB. BARI'TO KUALA

al!-9Ellrlir{fl
!g!lUA!l&r!-9"q !,l\"ft

' [/ISAIRUSSALAM

IRWAN
1S70030120m121002

1955-01-01 KAB. BARITO KUALA

4till$-irrttr

lvil DARUL HUDA

MI MIFTAI.IUL JANNAT

:LY ROSlFAl-l

qLAMSYAH
17[33748651200012 t12372248002

TAN SELATAN

AN SELAI',IiI']

MI MIFTA,HULJAhIhIAF

112372242001 3ARIPAH
527046651 1003

Al,l SEu,lAr.l

BANJAR

1969{5-0r GB. BATIITO I(UAL/,


1972-05-0t I(AB. BARITO I(UAI.A
1S65-12-07 IGB. BARITO I(UALA
1982-03-1 1 (AB, BARITO I(I}ALI\
157142-0i (AB. BARITO I(UALA

\,II

0282296004 JUMILAH

1 1

fi8.

MI AR RUSYDA

MI IRSYADUSSALAM

112382218001 /VAl-'lYfJDl
s:i6076066030001 3

lGLl h,'lANTAl\l SE LATA i\l

1S7S-02-1

MI DARUL HUDA

12362291003 Vl. YUSUF

rusEu#![

IGLIMANTAN gELATAI.I

[/AN 3 MARABAHAN

\4I DARUL

12362224001

047

l/r 3

2 MARABAI.IAN

MI DARUL HUDA

10282265003 AHMAD MUZAHII)

fiAIRANI

1{!.!Er4l4Nl

GB. BANJAR

197148-0(

SEL\TAN

TAN $EII.TAN

M, MuslirnatN.U Blncau 1983-05-01 $8. BAI{JAR


MAII2 MARABAIIAN 1982{6-2t IGB, BARITO KUALA

]t"qflil9r3gg?3 112372285001 SAMSUNI


qNWAR
1 0282249002
31,39i41 65.1 20001 3

Uswatun Hasanah

\4I ASASUSSALAM

112362294002

(AR. BAN,]AR

HASAMH 1978-12-2i

112352273001 NURMA
I

|l'l-s,Ifl4Lr.i
IVIANTAN

1978{7-0t I(AB, BANJAR


TA NU AL ANSHOF 1977{3-1C (AB. BAI'l.lAR

3000 1 2 110282224005 ZAINAH

1i 4 J70r)60211tr0022

aL{**Hli{l

(AB, BANJAR

1969-10-0r

$E t-r,TArr I

{iI qE$l.frrl
4[ qF_!^r4qi

IA MUSLIIilAT NU GAMBUT

VlI ASASUSSALAM

[1]llil{itQtr9[.[

I(AB. BANJAR

RA Darul l"iuda

50349009

HUSNUL KHATIMAH

4ir3i33{)352000062

74i 04s2000

I(AB. BANJAR

1973{B-2(

RA Al Huda Gambut 1984-09-2i

AKHMAD SAYUTI

12362265002 NALAHAYATI

g{1t} i

1977-01-1

AILA FITRIYANI

]AMHURI

Alt

B,ANJAR

IRSYADUL AMIN 1SB3{7-24 (AB. BANJAR

76066 1 30004

SYEIfi I$IALID

,A l,lurull lslam

110212271002 ]AIDAH
1

MB.

srLeiaul

l{{!tit,1/lf

979-02-1 / KAB. BANJAR

lvluslinlat NU Gambut t979-00-2( KAB. BANJAR

110212257003 WINARTI

31,5975(j0571

TAN s[r-ATPr,jI

lA

703775fi659300033

102'12216002

raru

BANJAR

L1!11g3$jgqglJ

BANJAR

AMRIAH

i4275{i65820001

MTsS

KRIMAH

"JERNIANISA

10212254002 ST. BULKIS

1761

Allli,lAll1,l:!! t;l t.;r'L.qi'l i

BAI\IJAR

1982-01-2( KA8. BANJAII

112382287002 fu,USYARAI-I

ll:lifl9ru9q3
5:1751

1SB2-'10-2r

12382251002 SITI RAFIAH

9(i5rl-75ij65i30000

JANNAH

2392239001 VIUTHI'AH

5i17606633000

eil[irls"":--

,4Tss llidayatrllalr Abh/Aluh

lirr-ii{lg,uqgu

75 1653i100013

l(abuuaterr

Tol Laltir

,{TsS f lidayElull6h A[rh/AIuh

'IURUL
1239221 5001 \RLANI
1123s2214002 JSMAN

i(i'i741

TempaI Tusas

fiB.
GB

2392259003

41\5t]7

iltP

Nama

NRG

f.lut'Tt(
iJi'5:176t)60

Al'J

Sl;I.ATAf

TAN SEU\TA

|,in.

stl'/
tiLi3

NUPTK
UUUOT

148

3233 i 4

133/456(730006

It{,rU 19551 i 506522


'.t

l.)

!'ir

Nama

10282261003

Ntp

Ternnat Tuoas

lkhsani

/46649300063 110282257002 \4astaniah

li68

NRG
1

'lur
110282221004 \bdussalam
2248755657300043 112362284002 'lusnul Khatimah

ii66

4UUVUJ

10282245003 \'lorbainah

Tql Lahir

l(abupaten

MIS Nurul lslam l(m, 5

978-12-

KOTA BANJARMASIN

MIS Nurul Ulunr

977-05-

KOTA BAN.,ARIW{SIN

MIS Raudhatul Ulum

977-09-

(OTA BANJARMASIN

MIS Raudhatul Ulum

96B-08-

KOTA BANJARMASIN

MIS Siti Mariam

112362287001 Akhmad Humaidi

MIS Sullarnrit Tarrfi

1975-04"2{

114282274001 Saibatul Aslamiah

VIS Sullamut Taufiq

1967-0&01 KOTA BAN.JARMASIN

112362291002 Laila Tinnor

Vl

256?5

2392259002 Saukani

12352276001 loswati Hasyim

Is. Al/Abadiyah

ffiffi;i*
tAlJ Sl:LATnl,l
AN SI.L,\T,,,I,I

tAl'l SiiLA

i-rrl,,l

AIrl Sl ri-A"l ltl,j

969-09-01 KOTA BAN.]ARMASIN

Altl Slil ,\Tl,l,l

(O IA BANJARMASIN

AN SF:l r\Tl,U

1972-12-.11

KOIA BAIJARNIASiN

VIs. Ai/Abadiyah

1975-09-24 I(OTA BAI,I.,ARMASIN

s. Al/l-uroan

IAI.I S[iLATI\I,I
ANI

Strl ATt,ir

AI\l S[,] A

ll,l

iI2756754656300062

115433379652200023

112382284001 {adriansyah

!/4

MTs. Al/lstiqamah

(OTA BANJARMASIhJ
1976{4-24 (OTA BAN.JARMASIN
1971-1141 (OTA BANJARMASIN

l7!)43754657300003

12372256003 \lvira Zairina

MTs. Al/Muddakir

l976-07-1

575

ll5

Ws. Nurul Ulum

1SB1-04-2( (OTA BANJARIilASIN


'GLIMANI'AN SI.LATI.N
1970-1 1-2i (O'IA BANJARMASIN
GLIMANTAN SELATI,I'J

l,

/;l

l/ii

404573 263430001

1239221 1003

195407131981$2m4',

M I

labiatul Adawivah

19s4-07-1:

[/Ts. Al/Huda

/58/59660200032 112392217002 \hmad Bakri

57(l

/48851 200023

57t

884275 /658300062

12382231001

ftairun Nufus

VTIs. Siti Mariam

57rl

184275 165430003

123t2282001

\4ahmudah

WTs. Siti Mariam

12382236001

iiratun Manshorah

580
f;n l

39641

2352288002 \bdunahman

705674 1641

112382244001 \4uzzalitah

rSrs

1 1

5B;l
581]

11

021 2287001

1021229S002
11

i51

vlTs. Pangeran Antasari

196103081986032003

'

vfTsN Baniar Selatan

(OTA BANJARMASIN

1979{6-1( (OTA BANJARMASIN


(o- A I]ANJARMASIN
1 973-05-1 t
1961-03-08 (0'r A BANJARMASIhI

sE,i-ATl,t
iALIMANI'AI.J S[:I ATI,I',I

GLIMANIAN SE.I-ATI,N

fiUMANlAI'I

SF:I ATI,I']

lAN

SELATA,|'I

TAI,I

SELAIII'l

AI! SEIATI,I,I

l4TsN Kelavan

1903-03-24

(0'r A BANJAIlMAS}II(

ATI SFI AT

tlur Laila Havafi

lA

lslam Bakti ll

197/46-0t

(0'r A BANJARMASIN

AN S[

lainab

lslam Baktill

198't{1{t (0TA BAllJARlr4ASlN

iA

Islam Bakti ll

Nuri

t962-12-09 (OTA BANJARMASIl\I


'1979-03-19 KOTA

9630324

986032003

10212295001 flahidah
110212261001 -atipah

BANJARMASIN

An.

2012

10 cjari

.10

l-1.

Dedi Djubaedi, M.Ag.

llir;\r']

siH

Alil

All ti[LATA.il
IGLII,4ANTAN SILA

iakarta, 30 Ol(ober 2012


pENDtDIldt,l tslJ\t\,l
DTREKTUR
"IENDEML
DIRETCIUR PEI!DIDIMN MADRASAI-I

Prof. Dr.

enr[iran {iK Nornor: 2213 Tanggal 30 Oldober

TAltl

I
;
2z

o)

C\t

(D:
B'6
:='o

,a

o
g
o

3y
et&

-<
=E

H.s.
5C
E(!

t*
l4

"1
:::

..r r:1.l

', .,:

:-:

/1

>

tzt

-l r
:t>
'r\l

\/+

C.i

E;m
..o'c
u-(tr

tv

*?

*a
ts
Qtr

.E<
o

^o6ED
!r

o.

cb

ctr
-ffi

fr

rU

o
g.

o
o

or9

gE:A

,u

lil
lr

o)

3
E.
3

J3-g'

E :)

C{

ir)

(}

8(
tS

et o
Y
.= E
!a

CI

s<
Bg
<6

zo

SE
ffix
FJ
z@
rs3
=0.
gH

'6
G

o
tr
o

-Y

<l
>15
'ii ()
(l)l

ra-

{18

G)

NIS

U'

EIP
.l
sl co
e{
l(r N
{l.t lc
u>
rl
:-t o)

:)

r--'l

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWTYAH HIDAYATULLAII ALUH ALUH
Atamat: Jt. Saka Samban Desa Atuh Aluh Kecil Muara RT.001/000 Kec. Aluh Aluh Kab'

SURAT KEPUTUSAN KEPAI.A


MADRASAH TSANAWIYAH H I DAYATI..! LLAH
KEGAMATAN ALUH ALUH KEBUPATEN BANJAFI

Nomorr

MTs.ii.o@to
Tentang

BEBAN KERJA GURU


MADRASAH TSANAWIYAH HIDAYATULLAH
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Kepala Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Aluh Aluh, Kementrian Agama Kabupaten Baniar Provinsi
Kalimantan Selatan.
Menimbang

a.

Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan


pendidikan pada satuan pendidikan Madrasah Tsnawiyah Hidayatullah
Aluh Aluh semester Genap tahun pelalaran 2015/2016

Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar

ditetapkan tugas mengajar dan tugas tambahan bagi guru

perlu

Bahwa yang namanya terncantum dalam lampiran keputusan

dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan

Mengingat

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ini

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989


Kepres Nomor 20 Tahun 1985
Kepres Nomor 15 Tahun 1974 io 1B Tahun 1994
KMA Nomor 372 Tahun 1985
KMA Nomor 1 Tahun 1992
KMA Nomor 515 Tahun 1995
UU NomorSl5Tahun 1995
PP Nomor 19 Tahun 2005
MEMUTUSKAN

BEBAN KERJA GURU TAHUN PELA.IARAN 2015/2016

Menetapkan

Beban Kerja Guru semester Genap tahun pelajaran 20152016 meliputi


kewajiban tatap muka/mengajar dan tugas tambahan lainnya.
Beban Kerja Guru tersebut tertera dalanr daftar terlampir.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diperbaiki apabila
terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Pertama
Kedua
Ketiga

ffi^ts
IISM:'12126

.ft;S;tR
,i'd':"r;,.::,:-:iJ
i

i l'{ :i:, l;lUl,iATIll.A

t$i-*
Tembusan

1.
2.
3.
4

MTS,IDAYA

Aluh Aluh
04 Januari 2016
Madrasah,

ryF
lNr,'rt:\Z
H. ARLANI

Kepala Kanwit Kementrian Agama Prop. Kal-Sel di Baniarmasin


Pengawas Pendidikan Kementrian Agama lslam wilayah Kab. Baniar
Kepala Kementrian Agama Kab. Baniar
Yang bersangkutan

!
ts
OE

F3-?
lg

tt

c{

N N

sN

F-

F*

e{

r{

$
N

N N @
r r

c\I

N c{

co

N c{ c!
r

o
c{

c\l

tC\t

N
r

(o

-)

c(o
5

c:f
(E

'ut

(U

ll

tr
(!

o
o
(n

-c
o

a
(!
L

-o
(tr

(!
(0

o_

:<
(o

:E

o
o

9X

(o(/,

H#x(,
-Y
En*
hpY
-Y E:
(ok(tr

BfiB

:l

(L

UAD

Is AE
vifr

f,13
aQ
tGG
(0 .-LCE
(5'= -o(o
o-tr tr-Y

trs

<6'
j=

o
C\1

(o

cf)

cf)

o
L

(,

C,)

po
m

.:<
(o

3E

c6
-Y
a*
-co
c0E

EE
o0)

:l='E
ol

o
N

*=(U

d*=tr

a LL'
_ (tr\-

od (DCL (/)
\./ I (E .:Y

ts:E
)R-.-

o- 0r

c{

{g

!-

'cA.n
q)(I, (,i

(U ra

N
r

lo
lN

Em
(/)X

,u- @

t<
IE
c.rl I
Nl (,)

iq

N
'(I,'

:l

GCO

\<

aP

-c
-c
clO

IF
-J
Of

G-

.Y

59

o=t
()_L

6q
Yt o-5

o
o
o

m
1)

1g

oq)

8.
Ep

3
zE
&c -Y_
>: sb
r-

<(/)
'c

l9'E',

tr)

o- 6)
tro)
oL
;a

(,)

-Co

o
N

5o=

$E

cg
(g=
$m
Btr
.e6

(!

o)

(!

OE

aEsg

(o

(o

6
&

-cF
:]L

tr:)

(g

sfG

(o

C\l

(o

rt

(o

c{
r

(o (o

(o c\l (o

(o

c\t

c\I

C\ N

6l

6I

c\I

\t

laf

c{

(\,l

sf

(\ c!

c!

c\l

c!

6]

(o N c\l c!

U)

:l F

-)

(tr

(oL

U)

i(tr
=.9
(tI;i

J
\l

ed
:oa
+o)
_co
En
'=E

IIJ

!a

rO

rr)

tf,

c\1

(!(o

;$
FU
(u=(tr

(o

oroil
5.{L)

q,

+qea
o

(L

-r(1)

(g

rut$E

O n-7)
YQ:

a
I
co

885.o
U >O X

x.

(,

3
L
o

!<

tr
ul

o-

z
a
o- :a
L

Y
co

o-

U)

I
cn

c!

a
5 o
T I
Y

:E

E.

3
o a
o J

sa
tll
z
o o
o 3
z co

zv
a 2
Y
Im lrl oa o_ tr

d -o ro e.t

BX9

\-/-*J
-ltCC
=FtCS(!
l- vi -o

.;i33

\
=
?

c)

z-

z 1g.
G

9m

a6 h P
--Pv)

L=LL
(I](-)(Do
)Zl-l

Zo

o-

A'_

o)

?
a

o
(!

ld
-')

za

:)

c!

co

z'=
N
rt

o_*

(,)

Y
:=
a
3

r.o

(o

z
a
=
=

zZ
t>

o-

a
I
J

:)

iI
lr
ll
i=

co

oi

=
a

=
-)

j
l

E-s
OE
F5-,

_o

$=
{o
o!
c0)
,6Y
c:

bs
o-5

wEk

KEME}{TERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWTYAH IIIDAYATULLAH ALT]H ALUH
Atamat: J/. Saka Samban Desa Aluh Aluh Kecil Muara RT.001/000 Kec. Aluh Aluh Kab.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA


MADRASAH TSANAWIYAH HIDAYATU LLAH
KEGAMATAN ALUH ALUH KEBUPATEN BANJAR
Nomor : MTs.026/ll/H.AA/Kp .01.1 103412016

Tentang
BEBAN KERJA GURU
MADRASAH TSANAWIYAH HIDAYATULLAH
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Kepala Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Aluh Aluh, Kementrian Agama Kabupaten Banjar Provinsi
Kalimantan Selatan.
Menimbang

a.

Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan

pendidikan pada satuan pendidikan Madrasah Tsnawiyah Hidayatullah


Aluh Aluh semester Genap tahun pelajaran201512016

b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu


ditetapkan tugas mengajar dan tugas tambahan bagi guru
c. Bahwa yang namanya terncantum dalam lampiran keputusan ini
;

dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan

Mengingat

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Undang-undang Nomor2 Tahun 1989


Kepres Nomor 20 Tahun 1985
Kepres Nomor 15 Tahun 1974 io 18 Tahun 1994
KMA Nomor 372Tahun 1985
KMA Nomor 1 Tahun 1992
KMA Nomor 515Tahun 1995
UU Nomor515 Tahun 1995
PP Nomor 19 Tahun 2005
MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama
Kedua
Ketiga

BEBAN KERJA GURU TAHUN PELAJARAN 201512016

Beban Kerja Guru semester Genap tahun pelajaran 201512016 meliputi


kewajiban tatap muka/mengajar dan tugas tambahan lainnya.
Beban Kerja Guru tersebut tertera dalam daftar terlampir.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diperbaiki apabila
.tg.rdppat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

.,rr-',

ffi"tr

di :

Aluh Aluh
04 Januari2016
Madrasah,

tanggal

._--_::i/-_-

{}'?as

t};-;

Tembusan:

1.
2.

3.
4.

Kepata Kanwit Kementian Agama Prop. Kal-Sel di Baniarmasin.


Pengawas Pendidikan Kementrian Agama lslam Wilayah Kab. Banjar.
Kepala Kementrian Agama Kab. Baniar
Yang bersangkutan

:
:
:
:

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

SK Kepala Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Aluh Aluh


MTs.026/ll/H.AAJKp.01.1 l0r(2016
04 Januari 2016
Daftar nama-nama Pejabat Struktural Organisasi

Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Aluh Aluh.

PangkaUGol
Ruang

Nama Lengkap

No.

Jabatan Struktural
Madrasah

1.

H. Arlani

GTY

Kepala Madrasah

2.

Husni

GTY

Wakamad Kesiswaan /
Wali Kelas lX

3.

Asmah

GTY

Kepala La. IPA

4.

Zainal Hakim

GTY

Wakamad Humas /
Wali Kelas Vlll

5.

Muslim

GTY

Kepala La. Komputer

6.

Usman, S.Ag

GTY

Wakamad Kurikulum

7.

Jamilah, S.Pd.l

Gry

Pembina Pramuka

8.

Muslimah

GTY

Pembina Muhadharah

Muthmainnah, S.Pd.l

GTY

Wali Kelas Vll

10.

Arpani

GTY

Kepala Perpustakaan

11.

M. Husaini

GTY

Pembina Al-Habsyi

Keterangan

ffi,,ffi
-"

,,j

MTs.IIIDAYA

li tt

{l'i:qp 5Y

affiH4

Madrasah,

t--F:+Ar!-npaPP6r
NF}E=;-F=NB=F8
":*5
t+3'Br. 3i43
Fg
VJq1
.1.
i.L

E=' -ag=$,f
='O)-J

J
J

(}) N) !u

i'J

E
(n

9) (,r

@ --l

(rl (,I

(, N)
|.
O 'N L
o o (,

P sl

Lo

o o
o o
@ 90 )l
c) N s o (,
o o o o o
o o o
J

I(}l I

Ut (,l

J
(,l

L^,

'rl

T1

(,l

I() scN 905


P
J
O o o

I(JI

ru

zo

(]) N)

o
o 0)F
90

(J! (,l

?:-o
6

:J

,s A

G)

:f

(t)

O)

TI

l-u. .tr

C
E
0)
o

\t

a
o

0)
a
o)

'1't

E
o

=
o-

(o (o

r r(,
o)

m TI 'Tl
N N

m m

C)

T]
A

TD

:E

(,
rr(o@{oi)(Jrl
AO

5(Jor$rx

--zrDurETCD-I'r>>*
8;6f$t24u=BCr
aa@@
il ti t, ti
13 o'

+5>r
'Ea' d

+ta'

f-F
teE
xdE

o o

A
J

o lcl

lo

I.,

(, (,

(rl (.'
11 -'t'l

N) N)

U
J
C,)

o
o)

-l-l-l-lo
tltlo

c@
=

(o

-*

:r

E
d0)

r^ll<^llA
m m U
oo co

o,

O)

'Tl
N) N)

'T1

.=,-

o
,5

(Dot

:,

l.

o o

:f

I
o)

=.
N)

(D (E
I

C')

(o (o

U U
I

t-

())

r(,

zV

\z

{z
>=
7
0r

llo

l"

UO

l^

l.Il"

UJ

O)

-o)
(,

t.
o

m m

O) @ co

o
o

o x x
o (Jt (,

r(,

r(^) I o) o)

x
(,t

(,

(Jl

C]

(]

tp

:E

(3q,

(o (o

C]

N)

ID

(o

(o

@
o,

ET

o o
N

N)

=i
HP
(,lC
N.L

3>
6Dl

C
I

(,r

HE

-.:
>=
n',-

x0)

-|o'
=2

iD
c-

xx

@ (Jl

ET

o)

ll
JJ

:E

HF
9t
dm
,OL
oL

MD

-l-

N) N)

0)

>

c^l I <rr

0)

(g)

o)

U U m
I

--

@e

l'

Jlrl

PS,,'}S,)N
<:

l*

(o

c.
q,
o,

U (-l(-

(-

ao
m<

(o (o

T I

-I]<-l -Uu)
-=o o
(d e_ *'-'
6E
Q^
xl-{

o o

c-

C-

o o

(D

@ @

5 .s

o)

o C)
o o

o o @
J
o o v

JAJJJ

o)

O:f,

@ @

(}l

m m
O

0)

-O) =
O)

-l']

Cabang

No.ldentitas: lr. 0a lf l I
Tgl. Pembukaan:

AA

r) 6-6

7 1457

,'@w

mandlrl
t

----'----..--

aa--:i'

;g
Taa$a:tangan' PeJabat Bank

!
I

t!

!
Rrrkrr ini adalah

milik Bank Syariah Mandlrr'

Slltrilii."',rtun *ot'on dikembalikan


f5",", nl"l iv.riah Mandiri terdekat

ke

Produk dan Jasa BSM


JASA

. BSM Card
. BSM Sentra BaYar
. BSM Mobile Banking
- BSM Net Banking
. BSM Electronic Payroll
. BSM UC
- Jual BeliValuta Asing
- BankGaransi
- Western Union

PENDANAAN
. Giro BSM

. Tabungan BSM
. Tabungan SimPatlx
'. Tabunqan Berencana
i;6;;;;; lnvesta cendekia
. Tabun6an Mabrur
' Tabunqan Penstun
' Tabun6an Dollar
. TabunqanKu
. DePosito BSM

JASA OPERASIONAL

- Transfer
- lntercity Clearing
. lnkaso
. EksPor
. lmPor
. iiifinrcs (Real Iime Gross settlement)

PEMBIAYAAN
Modal Kerja

.
.

lnvestasi
Konsumer

KONSEP/AKAD

"
.
.

Murabahah
ljarah
Rahn

Musyarakah
Salam
Qardh

Mudharabah
lstishna

)'

::-F*:- =l:rr:lr'rii :

USTAII
\Pl:..

57107501?7009

NlrPTh 70352t966230mo3
Ft,rus,. PENDD&(

ln.Lslt tfisHidadddl
,({.F,/-r(** r{ab-Bairr
Ft.,riffi i: t(drfixrEr

B#t3i(d'

sd&l

5.rr#A*1&- *Fss A@6'5'ffi

SURAT PERNYATAAN KINERIA


Yang bertanda tangan di bawah ini

t.

Usman

Nama

Banjar,3 Juli 1971

2. TemPat tanggal Lahir


3. NI.]PTK
4. NRG
5. Jabatan/Tugas
6. TemPat Tugas
7. Alamat
Dengan ini menYatakan bahwa

1.

112352214002
Guru Profesional / Akidah Akhlak

MTs. HidaYatullah Aluh-Aluh


Jln.Saka Samban Aluh-Aluh

Kecil Kec' Aluh-Aluh

gurulpengawas dengan penuh


Bahwasayaakanaktif melaksanakan tugas sebagai
yang ditentukan dan akan terus meningkatkan
tanggung jawab sesuai dengan beban kerja

kinerja

2.

7035749652300003

ditempat tugas saya'


dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan

profesi yang saya terima ke kas Negara


Bahwa saya bersedia mengembalikan tunjangan

apabilaadapemeriksaandantemuanyangmengakibatkankerugianNegara.
untuk dipergunakan sebagaimana
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya
mestinya.

Dibuat

di

Pada tanggal :

Aluh-Aluh
19 April 2016

Yang Membuat PernYataan

48s6737640200002

:li,rl$i

x.r{YAtflUNnr lPl

mp://@darru-siap.welr, t d/9 I uuuu)v I uv

K SthcrAf tlKA

I zl

Td*

EMERINTAII KA8- BA!'IJAR

menf,fi.fiii

Krsrrnerterbn Agarna Kab.Bariar Kalimartan Selatan

bgo sekolah

I[ts Hil@ildt
-g- Sdkxt Sandhant

SURAT AJUAH KEAKTIFAN PTK KOLEKTIF


Pt}liAT T.PY,ANUAilI PTK

uer.2a15c.2231 OO8

SIMPAI'IKA

10 April 2016
Ajuan Keaktifan PTK Kolektif
- Daftar Guru Aktif
- DaftarTenaga Kependidikan Aktif

Tanggal
Perihal
Lampiran

Kepada yth,

Kepala Mapenda
Kab. Banjar - Kalirnantan Selatan

Dengan hormat,
Melalui surat ini kami mengajukan Data Keaktifan PTt( Th. Ajaran 2015 / 2016
Madrasah/Sekolah kami. Berikut lkhtisar data Madrasah/Sekolah kami:

Semrester 2 (Dua) di

MTs I'lidayattullah

lden6tas
Madrasah/Sekolah

lD:
KotaKab:
Prolircri:

SIAP

30305250
Kab. Baniar
1l(alimantrn Selatan

Rasio {iiswa

Total Siswa

Gtfu

10.91 :

lktisar Data Siswa .Aktif


lingkat
.Inil, Siswa (S)
Jml. Rombel(R)
Rasio

S:

Tk.7

Tk.8

Tk.9

39

55

26

39:1

55:1

26:-1

PNS

Non PNS

Total

lktisar Data PTK Aktif


Statls PTK
Jml. Gun.r

t1

11

Jml. Tenaga K.

Bersamaan dengan surat ini kami sertakan lampiran daftar PTK yang Aktif di Madr{sah/Sekolah kami.
Demikian ajuan dari kami.

DPCJ65

ffi

kami,

Sekolah,

Catatan:

- Tancla Tangan Kepab Madmsah/Sekolah l:ons dibubuhi


re s ni .l,l a tlrantth / Scft r la h.
- l*tiop lembar lampiranharap diL'ttbuht PAIIAI'Kepala
M adrasah/ Se ko lah dan dis tet npe l.
r

of4

4110120167:32PM
i

hry/#@&m.lsiap.web.i d/9 I 000059

,1u u.rlr'\t{/1.r\ r I ltr,}llMl"jdtl lKl{

PEMERINTAH KAB. BANJAR

rnd*

Kementerian Agama lGb. Banjar Kalimantan Selatan

m'errdlilii

I 09 I 4

logo sekolbh

MTs Hidayattilah
JI. Saka Samban

SI'RAT A'UATI KEAXfl'F/IT{ [rT'K KOI-EIKTF


PT.TSAT

LAYAMN ITIK

ue:/tsats&2231oQ8

$Mfi[TAflKA
Tanggal
Perihal
Larnpiran

Kepada yth,

K.epala ltllapencla
Kab. Banjar - Kalimantan Selatan

10 April 2016
Ajuan Keaktifan PTK Koleklif
- Daftar Guru Aktif
- DaftarTenaga Kependidikan Aldif

Dengan hormat,
Melalui surat ini kami nrengajukan Data KeaKifan PTK Th. Ajaran 2015
Madrasah/sekolah kami. Berikut lkhtisar data Madrasah/sekolah kami:
!!e1tita.s
Madrasah/Sekutrh

Mfril Hidayatullah
Snp

D,

Kota/Kab:

3O3OS25O

ij;*ilir
Total

Siswa

I z01e'Semester 2 (Dua) di

Kab. Banjar

kaiiffintin setatan
Rasio Sisvra: Guru

Total Guru

120

10.91

lktisar Data Siswa Aktif

Jml, Siswa

(S,)

Jni. Rombel (R)


Rasio

S:

'lrk.

n(.7

Tingkat

Tk.9

39

55

39:1

55:1

PNS

Non PNS

26

26:

lktisar Data P]X Aktif


Stats PTK

Total

Jml. Guru

11

Jml. Tenaga K.

11

Bersarnaan clengan surat ini kami sertakan llampiran daftar PTK yang Aktif rli Madrasah/Sekolah kami.
Demikian ajuan dari kami.
Hormat kami,

DPCJ65
Catat0n:
- Tanda Tang an Kepala M admsah/ Sekc'lah harus dibnbuhi
re smi M adrusah,/ Se kolah.
- ktiap tembar lantpi'ru,nlr,rv'p clibubuhi PAMF Kepata
M adrasah/ Sekolah dan dislempe l.

of4

ffi
s#tr

4lrcl2fil6V:3?Ptrtl

!-4UJ

lh@//li1lrdarrru.si ap.w&jdlDX 0(m0591 CI9} 4n

]PIIK STIMIHN]]IK.4S

X/ITVfoNAANI

PEMERIN'TAH KAts. BANJAR


Kementeriarr Agama Kab. Banjar Kalimantan Selatan

Iidak

rcniEki
bgo sekolah

MTs HidaYatullah
Jl. Saka Samban

Dicetak

LAMPIRAI.I SIJRAT AJUAN KEAKTTFAN PTK KOLEKTTF

tgl:lo Ayril zot6

DAFTAR GURU AKTIF


sAP tD

No

'th. P,irran

3030525r)

Jenis Tugas

Gunr

flffi;,l n ARLANI

,l

&@}
@

USMAN

ffi

ot**

Musrim

ARPA,NT

lGpala Sekolah

Rombel
Ampu

(JrM)

(R)

Siswa
Ampu

(s)

120

Rasio
R:S

:40

Rasio/

Fhrrdf

Jd.S

Qru

Min.

:15

t8

\
-

Guru Mapel

12

Wakil Kepala Sekolah

12

Guru Mapel

16

120

:40

1:15

120

1 :40

'l :15

120

:40

120

;40

1:15

1 1

0042

C-,

28

Laboratori uny'Bengkel

12

/Produksi
Guru Mapel

12

Kepala
Laboratoriuny'Elengkel
/Produksi

12

Ekuivalensi

(3uru Mapel

Kepala Perpustakaan

l.lUPTK: 3648763665

Beban

Kepala

NUPTK: 675675s659200002

lbtal

Beban
(JTM)

temtrrrQuutl{t{.If

2 (Dua)

24

NUPfi : 48477536553000 1 2

24

ruUPrX, 7035749652300003

Semester

Gunr Mapel

NLPTK:,$51i737640200OO2

2015/2016

12

Ekuivalensi

GtruMapel

A$rrM4d

:15

27

{_

25

+l-

FAriz'
6

1?O

7:1O

't :15

1A!

'!:4{I

1:15

NUPTK: 6736759661 m0002

ffi,,

*o*

NTFTK: 1 950766670300002
zAntAL HAKni
8

13

Ekirialersi

GuuMapel

18

NUPTK : 5 4427 5 4656?0 OOO2

4
3

:40

:15

ft

Catatan:

, Taruls * berotti bohwct PTK berusal dari

tr

1:10

27

Ekuivalensi

sekolnlt: N'ott

t tb

uJ ti s te n

ry e I ]tlarb

&

M
a oa

lt/Mb

lko

tli bl)

hn[tk

I}elrxot adalah satrntJl'M yang untttk Guru Mupel / tugas


/ hnl. DIbr, adalah Rosio Minimal Gunt.'Sisroa atrnr
JumlahMinintal Siswayang diarqtu, sa.tuLai PI' no.74 di.2oo&

. Ilssia

*{tsL}{tr)
5\i:z
l&vap

I of4+

rAftWl20TL6T'.32 [mMl

I t"ll' I 4 I
@/lpaerrru-dap"web.id/91 00U))f'

,lii" 1l,{Y'lu,{liLt( ll''IK SIlHilll'AIIKA

FE${ERN{'I'AI}'I KFIE. BA}'.IJJPR

Trdak

nenitkt

Kementerian Agama Kab.Banjar Kalimantan Selatan

logosekohh

MTs HidaYatullah
Jl. Saka Sarban
f*ntnk

LAMPIRAI.I SURAT AJTJAN KEAKTIFAN PTK KOLEKTIF

tg

l:t a April 20 1 6

DAFTAR GURU AKTIF

l,lo

ffi

**tt"*
31 5376

663300003

Ekuivalensi

Gunr Mapel

15

M$

HUSATNT

Ekdvalersi

rg

Guru Mapel

(R)

Arpu
(s)

Rasio

Rasio

be

J.n[.5

RS

Mhn.

120

1:tO

1 :'ll{$

12t0

't'.40

120

1 :40

t:tt;

mrtl

bohu'<t l>TR berasal

Ekuivalensi

C.alatan:

trEHS

NSl,
6, zt--l
7tr:::xi,:::;,,. lt ursfoiu

dai ;ckolah Non Iniluk


t

. kbun adalahsahtanJTM yang tLnluk Grr nt Mopel / 'l\gas


. Rnsio / Jml.Ifiin. adolahRqsio Mbia,mai
Junlah M

(Jnil)

Sisu.a

Anpu

13

NUPTK: I 5557566631 1 0002

. Tanda '

Rombel

Pafaf
@xul

:15

24

i.ltFTK: 253974 1 64:120001 2

Total
Eieban

l8

Guu Mapel

HUSNI

11

(Jn-l)

2"1

NUPTK:

10

Beban

Jurrls fug,as

Guru

ittanzal Siswo yong dianlpu, sesur

s te

mpl Ma.tnlslb/ $fd@dh)

@)
/:

\f\

\ *)Qat*

nbuhi

:&\

: t21 26

(.b

WY

F\

{arrax

{offi'4

4!LWnai6.T:32?M

PTNDIDIK
M.Ts

Hidayatuliah

Kab. Baniar
Kaiinrafrtan Seia:Gn

Serester 2 - Th Ara.an 2014/2015

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAHTSANAWIYAHHIDAYATULLAH
Jl,sakasambanDesaAluh-AluhKecilMuarakec.Aluh.AluhKab.Banjar

REKAFITI.ILASIME,NGAJARHARIA^NGI.IRU
SEMESTERGENAPTAI{UNPELAJARAN2ot5l2ol6
Nama
Tempat Tugas

: Usman, S.Ag
: MTs. HidaYatullah

a. Keadaan kelas, siswa dan rombel


Kelas

No

vll

vm

1
J

Program
(Khusus MA)

Jumlah Siswa
Rombel

LklPtlJumlah

2
7

22
31

t7

39

18

55

l5

11

26

74

46

120

4
5

6
1

Jumlah

b. Rekaf keadaanmengajar harian guru

ffiffiffi

Januari 2016
Guru Mata Pelajaran,

Aluh-Aluh,

MhI[Di

Usriran, S.Ag

NUPTK

48567

A$7 64020a002

NUPTK.

7 A3

57 49 6523

00003

z
3

W
@

-o

z.

zza

C TQ >
o)(D-i'n
f 26 -{

>>

i.r
o- f'

C
-o

oi>

-l
x

Eg
:'F
xm
T
(_
T
N

m
@
m

U)

\s=
S.3A
\' (n'
N<

<Y

36

n{

SF
E

rC
+

z
z
"U
zC

W
w
zzQ
qTp>

or
f,

TI
o)c
76!
J

-;i

d'n
o-T
oi>

1l

--l

ss
JX

/\

T
C-

1'

n
m
a
m

z@

(i{

}E v-t
6' (n

il(i

F8

6
>

?,

:\

s\

{
rr

:E

rC
:rI

rC

z
3

z-o
z.
C
1l

{x

w
-ooi ]>
c zzo
0r (/)f .n
r zor {
;E
o-T
oi
qg>
U)d

m
;0
L.

-o

n
m
a

zU)m
'(,, !{
x\ Xr=

s -Ul
an'
lu-

\
\

<l=

F O;
.D
^{
YJC
f'.
\)r

or

rC
i,r
C
T

z
=

zza
(,
'r't
or
=-up>
f zo)-l {
w

z
T

z.

ilr
!+r

1l

d>
(nn

--{

:rtr
N-

-\

x(-

ffi

1'

n
m
a
m
2

's"88

8s,'
Nf
>
(r=
$
\. O(J
^(,l

}JF
or
S"r

{
rT:r

ir

:f

(C
i

z
=

z-o
z.
C
ro

-os
c zzu

o) (rJ'n>

= zo)

-'l

\n

o1-

-l
x

tri

>

so
fE

xm
x(1'
^)
rn

a
rn
L

-n31

!BBa
>, r$:r
R.50

(-N

t-rr

x*

\-1

rr
F
r
:E
I

r
C
I

z:o
z

M
w
-oot >
r zzo
or
r1
:l c0j
zor -l
?>

tE
u-I.

il>
Eg

-t

='nX
m

n
(_

:'o

m
a
m

z@

\H=
th
1N os)
cn'
/\ (n=
(..
O L,,

(o>
\{

C
)-E
sb
^\
:E

crT

tr

d<y
,:,, /

tl-l

,\

z
3

zC
ao

-t

w
-utrr >
c zza
o)
r (/)l'n
zg)i
?>
=7'
o-f

0i>

9?O
UJP

,r1:;;,";

.5'.*>-,,4",/*I

F
(_

fr
m

}r;

a
m
2

P<

--\-+ i3

-l
A (r=
J- OTJ

,If
R J'
W FJ:r
\{

^t

ST
(..
"c r
-

n
r
C
4

z
3
Z
-o

zC

W
8
c ZZA
Tp >
o (fjri TI

r zo

-{

;'r
o'r

!
-l
x

oi >

9(]
tu<
JN

z\
ttt

-"1:

! /'d

x(-

/t/,$)

,,/ita:

n
rn
a

#n6r\

m
4

H=

e|lo(,t
*, (n'
w
N)b(n=
a\. O \J

&>.
.\E

r
q.-,
//\* *

YPe
s'.
I
ir

:'
(D

(r)
(,
(,
A
E @
(rl :=
--l c -_t
a o)
(, g.
(,
o,
o) ). O)
O)
o)
G)

(,l

o
o
(f,

o
o
5

N)

N)

(0)

3
L-

0)

(^)

ss
(n
-.1

o)
t\)
o)

(,
(Jt

--l
(,t

-N.

:tr

O)

1l

9.

o) 3
o)
T (,
I\)

9)

-n

(, 0)c
o,

o)
--l

;'

(o 9)
O)

N)
o
3 o
o
!)
o
o
-g
(r)
(, 3 o
N)

(r)

--l

O)

o,

-\t
(rl
O)
--l
(,t 3
@
o) 9)

(I

.E

N m

sN) N.
)

I {

--I
--t

!L
(,
.r T
o,
o) 0) o)
(,
(,
I
T
(rl
o_ o,
N 3 c,
o
g) o
o
o
o
1l O
o
o_
N)
N
(,l

(n
(,
(o

s\,
o)
so)

:E
o)

-og>
co zzo

N)

l\)

f cD3'!
Z.o:{
-D'
il;o

o
o
o

g,d>

9,
irtri,
E

x.
ml
di
>li

ai:
n
Et'
@

z
a
(0)

(5'

-TT (l)c>
m(,
;-a
v' o
(,

;
I

EO
F

lvN
-(Jl

c-{r
C

t
l-

x
=
@
(0,

(o

tr

z
3
4
!

W
$
-DOr>
c zzo
o) o)i
r

"n

zo {
>>

il:E
4L

C
1,

il>

-{

s9

=Ax

T
(_

'o

vm

zm

g
-g=

o-l
\-\ og'

x s;
l8E
,}

a.
pc

-{

T-.r
!F
o\ -

Ir

=
I

;i::l;l .

z
3

zc
T
{x

s zza
!Q >

(,i'rt
o)
:l= z$ -{
2>

;:n
d>

sg
J7

xm

T
(-

.10

n
m
a
m
za

r
4;

i"8;
H;'

R*=
\C]tJ

Ar{
(C
\)r

s\l

.L

cI

r
I

riifri

z
3

z:g
z.

c?
x

zzg
cTo)b
'.n
zb -,1
2>
@

o)
r (,f

i.E
o-T

d>
90
=nX

--J

N-

n
C.

7
m
@

zm
g.
(,

E dr=,

\_

s2!n

.\ (,
NI
Ctr'(lu =

,}

fuJ
vr
\,r

cr

ir
C

T,

z
3

zzv
-trO, >
cst (,?
.l
rD
3 zir ar
I

4
E

zC

->
i:r

:o

o-'f

oi>

x-l

so
JN

xm
n
(_

]J

xm

a
zam

r*

F
"."
+

ei
(d-l

>.o9r

> $!88
9.,=
Cr
-r

t)\

t_
I

$
r

(-

w
-DO >
E zzo
o (/) j -n
r Zo) -l

ilro
o'r

C
-o

-{

oi >

ils
:r i0
X
m

i0
(_
'o
AJ

rfl
<n

e
Cd=
Oi
(J -1
OO
(fi '

N:r
rlu

>

{C
rr
I

rC

T
I

r
C
I