Anda di halaman 1dari 10

(1)

Kaum muslimin rahimakumullah.


Sejak hilal nampak di ufuk timur, fajar telah menyingsing, sang
surya telah menampakkan sinar yang kuning keemasan, bertanda
tibanya idul Qurban 1431 H, yang merupakan hari kegembiraan
ummat islam sedunia, sehingga tampaklah tali persaudaraan, dan
persatuan bagaikan mata rantai emas yang takkan putus, antara
sikaya dan simiskin, orang kuat dan orang lemah.
Alangkah nikmat dan gembiranya perasaan hari ini, namun
perasaan tersebut dironrong perasaan sedih, di saat kita teringat
keluarga yang mendahului kita, masuk kelian lahat, seakan-akan
air mata akan tumpah di saat terbayang wajah ayah tercinta,
Yang telah lama tertidur, atau ibu yang telah lama terkubur, atau
munkin ada juga orang tua yang teringat anaknya yang tahun lalu
sang orang tua masih bergandengan tangan, dengan anaknya,
berangkat lebaran, namun ananda sekarang, ananda tercinta
telah tiada, karena telah terbujur di alam kubur, dan munkin juga
ada sang isteri yang sudah kehilangan suami, atau suami
kehilangan istri, atau sang sahabat yang di tinggalkan oleh
sahabatnya.
Olehnya itu, berapa banyak saudara-saudara kita yang telah
berpisah dari pergaulan kita, untuk selama-lamanya, perpisahan
yang tak dapat bertemu lagi kepadanya, padahal dahulu kala
mereka bergaul berkumpul bersama-sama di tempat ini, sekarang
mereka tinggalkan kita, tinggalkan pula anak-anaknya hingga
menjadi yatim, istrinya menjadi janda, harta bendanya akan
hilang, berpindah kepada orang lain, tidak berguna kepadanya,
harta bendanya, anak istrinya dan kawan-kawan sahabatnya,
hanya amal usahanya sajalah berguna dan berfaedah kepadanya.

Khutbah Idul Adha 1431 H/2010 M


Oleh : Drs.H.Ambo Angka, S.Ag
Mesjid TAQWA Tanru Tedong Kab.Sidrap

(2)
Sininna umma selleng engkae hadere
Mapaccingi puang Allah taala, iya pancajiengngi esso
aleppereng akkarobangnge iyanaritu esso asau kininawana tau
mateppee, esso alabonnai tau metaue ripuang Allah taala,
esso acaddiyorionai pakkeree, tokasi asie, ana biyubiyue, esso
assiamase-masengnge, ri padatta rupatau, rilalenna pabbanuae,
esso

assi

adampeng-dampengenna,

tau

engkae

dosana

ri

padanna rupatau, pappagilina tau teayae, papainge na tau


takkalupae, pappalecena tau magellie, pappakariona tau masara
ininnawae, esso alabongennai tosogie, esso pappedecengnge
rimakessinge atinna, esso assiame-amena tau massumpu loloe,
esso amaupekennai tau engkai mattongenge ri decenge.
Iyae essoe sininna umma sellengnge napakeni pakeang
mabarunna,
enrengnge

sulara

barunna,

rilainnae,

miskingnge,

iyaro

engkamiga

kasi

waju

barunna,

seajitta

lipa

ana

mabbaju

barunna,

yatingnge,

baru,

mallipa

tau
baru,

iyareganade.? Iyyae essoe, engka tau mario, engkato tau


masara, simata nawa-nawai totona, pada toha kajajiangnge
riwettunna nabitta Muhammad Saw, engka seddi anana simata
terri mario nasaba malleppeni taue, nekiya engkato anana simata
masara terri pikkirikiwi totona, nasaba engkani ritu ambona
leleripammasena puang Allah taala, matei rimusue parasabbelee
perjuangkangi agamana puang Allah taala, naiyamua indona
berkeluargani

paimeng,

nainappani

nasuro

anana

medde,

nasibawai seddi waju, seddi sulara, iyanaritu simata napakewe,


narekko

naitai

padanna

anana

sibawa

ambona

malleppe,

mappake pakeang mabaru terrisi iyaro ananae ri gau engkana


puadai rilalenna atinna makkedae.
1. eh..ambo,

bennengnge

engka

mopiro

tuwo

ambokku,

engkamatoiro indoku pojika kasi, naekiya nacaccana indoku


sibawa pura ambokku nasaba engkana passelleta ambo.
2. eh...ambo,

bennengne

engkamatokkaro

jokka

engka

mopi

malleppe

amboku

sibawaki,

tuwo,

naekiaya

makkukkue cilaleku mani bawang, sibawa masirika lao


Khutbah Idul Adha 1431 H/2010 M
Oleh : Drs.H.Ambo Angka, S.Ag
Mesjid TAQWA Tanru Tedong Kab.Sidrap

(3)
malleppe

nasaba

kafe-kafe

kasi

pakaiakku,

eh

puang

bennenge engka mopi ambokku tuwo, engkamatokkiro


mappake pakaian mabaru.
Gangkanna monro kasi yaro ananae, mitai tauwe lao
malleppe nasimata tetti maddunu dunu wae matanna, pikkirikiwi
totona,

aga

nalesuna

pada

tauwe

pole

riallepperengnge

gangkanna riita rinabi Muhammad s.a.w, aga naleppanna surona


Allah taala, tanaiwi iyaro ana-nae makkedae:
eh.. ana magi muteri? aga mappebalini iyaro ananae
makkeda, iyya saisaka ana yatim, natemmakana maelokulao
malleppe sibawatomatuakku, naekia tennaelorengngi puang Allah
taala, nasaba ambokku lesuni ripammasena puang Allah taala,
naiyamua indokku berkeluargani paimeng, nainappa nasuroka
kasi medde pole ribolana ambokku, aga natettina waematanna
nabitta

mengkalingai

ceritana

iyyewe

ananae,

nainappa

napoadangni nabitta iyaro ananae makkedae, ajana muteri ana


makkukue, fatimah kakamu, aisyah indomu, iyyana ambomu,
nancajina caddio riyo iyaro ananae
Rilalenna iyyae essoe, pada laoni mai naripada pikkirikiwi
totona, anak biu-biue, naripada tanaiwi aleta makkeda, de togaro
natomadosa narekko riajjai mitai bahkan tannia toga idi gau
bawangngi ri gau engkata malai waramparanna, sikira-kira
akkacecceng ri waramparangnge? Aga naripasajuna kasi. Aga
naengkani wawang ri tengnga bombang peddie, nalabuna ri tasi
wae matae, ajalaloki naengka pada mitai-itai bawangngi terluntalunta, pada ripalisui ri aleta magaro narekko anatta mappakkotoro
rimunri mateta, nasaba iyya manennaro adalah merupakan
tanggung jawab kita bersama, topada malai sara, naribantu
sesuai pakkuletta, nasaba nabitta muhammad saw. Maladde
senna nacacca tau engkae de najampangiwi ana biu-biue.
Paimeng aja naidi nakenna adanna puang Allah taala ri lalenna
akorangnge
(QS. Al-Maun Ayat 1-3)

Khutbah Idul Adha 1431 H/2010 M


Oleh : Drs.H.Ambo Angka, S.Ag
Mesjid TAQWA Tanru Tedong Kab.Sidrap

(4)
Bettuanna: Missemmogaha tau pabbelleangnge agamana puang
Allah Taala?

Iyana rekkoero tau passia-siangngi ana biu biue

nenniya de

nassuroangngi panrewi tau kasi- asie

Sarekkuammengngi
akkarobangnge,

namalomo

riseseta

pasilellennrenngi

pada laoni mai topada mala contoh ri Nabi Ibrahim As ritujunna


alabongenna.
Rimonri tenri jajianna Nabi Ismail As. pura mettoni makkaroba
1000 kajunna bembe, 300 kajunna sapi, nenniya 100 kajunna
unta, nainappa makkeda nabi ibrahim Naengkai puang Alla taala
Bennengnge

engka

anaku

oroane

majeppu

relaka

makkarobangngi narekko parentana puang Allah taala". Iyae adae


napuadai nabi ibrahim rimunri purana makkaroba 1400 kajunna
olokolo.
Naiyya Riwettu narafina umuru acaraddekenna pangulutta
Nabi

ismail

taung

rifarengkalingaini

sadda

rilalettinrona

makkedae eh ibrahim padduppani janccimmu aga namaelo


tongenna paddupai janccinna parentana puang Allah taala.
Aga
caiyyana

nalaona

riseddena

matanna,

anana,

aruddaning

anana

buana

temmappettunna,

atinna,

angolong

temmabbokkonna tubunna, ana seddi-eddi iyyae siagae ettana


natajeng nellau ri puang Allah taala, yang menjadi harapan satusatunya, naikiya rela gerei, nasaba atturuna ri parentana puang
Allah taala. Nafuadanni anana dalam surah ASSAFAT Ayat 101
dan 102 :
Betuannah: eh anakku ismail, majeppu uwitako ana rilaleng
tinroku majeppu

ugereko ana, Jaji pekkogani tangamu

ana?
Naiyya Pangulutta Nabi ismail, saisai anana sabbara, de namaega
tangnga, ri tujunna pangellorenna ambona, nenniya deto natollai
parentana puang allah taala, enrengnge de naengka namaseleng
ri wettu ripodanna ri ambona, yakkeppaha mappebalimi riambona

Khutbah Idul Adha 1431 H/2010 M


Oleh : Drs.H.Ambo Angka, S.Ag
Mesjid TAQWA Tanru Tedong Kab.Sidrap

(5)
nasaba ada-ada mappacaddio riyo, iyya mompoe pole ri aro
macakkana, nenniya ati mapaccinna makkedae:
Artinya :

Eh amboku tapaddupai anu naparentayangekki

puang Allah taala,

mattipi

talollongekka

saisa

ana sabbara.
Agana nasuroni anana Jokka majjama-jama indona, Nainappa
naolli anana jokka rionrong masino-sinoe, riseddena bulue ri
Mina, Naiyya Riwettu lattuna rionrong nakkattaiyye, poleni Iblis,
maelo pakatulu-tului,
nakkedana

setangnge

rinabi

Ibrahim

:eibrahim

pekkogitu

tamaelo gerei anata nadegaro taitai kasi kessinna ampena ?


enrengnge kessinna appattongenna.
Nakkedana nabi Ibrahim ri setangnge : temmakaharo kasi
upojinna anakku naiyyakiya naparentakka puakku gerei aga
naulebbirengngi paddioloi pappojiku ri puakku naiyya pappojikku
ri anakku.
Naiyya riwettu maelonana gerei anana aga nagilinna lapong
ana ri ambona narigau engkana pappolo ada makkedae :

E... amboku, narekko meloni gereka talilingngi kasi ambo


wajutta, aja natabbessingi darah.

E....

amboku,

tataro

laloi

matareng

pisota

nenniya

tapasittakiwi narekko tagereka kasi sarekkuammengngi deto


kasi namaladde mapeddi riseseku.

E. amboku, tataroi kasi mare passioku bara aja urafa-rafa,


makkawai ammana ambo, nanakennaki sabani umadosa,
nancaji paccallang ri seseku rigau tekkiakkattai.

E. amboku, aja lalo kasi telorengngi padakku anana yolo


lao maccule-cule ri sedde bolae, nasaba ajakkammani ritawi ri
indoku, sabani nengngarakka naomposi essebabuana nawanawaika.

E..
nenniya

amboku,

tapalettukellaloka selleng pappakarajaku,

selleng

sarekkuammengngi

pappassalamakku
nahallalakengngi

ri

indoku,

patungka-tungkana

ri

iyya riwettu baiccuku, temmakamaniha kasi ambo meloku


Khutbah Idul Adha 1431 H/2010 M
Oleh : Drs.H.Ambo Angka, S.Ag
Mesjid TAQWA Tanru Tedong Kab.Sidrap

(6)
mpalei roja siwennina indoku, naiyyakiya agana rigaukengngi
tennaelorengngi Puang Allah Taala.
Gangkanna pangulutta Nabi Ibrahim napatopponi pisoe ri
ellonna anana, nainappa nagere, naiyakiya agi-agi napueloe
puang allah taala iyyatonatu kajajian. Narimakkuannanaro, oli
teya kafe, darah teya tetti, juku teya sebbo, ure teya pettu, nyawa
teya massarang tubue, naggangka ullengngi pangulutta nabi
Ibrahim gerei anana naiyakiya de namaelo makkanre pisoe,
nasaba memeng temmakkanreni anu matarengnge, teppaunoni
anu mamosoe, temmakkegunani apie, narekko de napueloi puang
Allah taala.
Jaji tappa gilissi kasi pangulutta nabi Ismail ri ambona,
pallessu ada makkedae : E. Amboku tataroi kasi matareng
pisota, nenniya appeddekki ambo narekko meloni gereka, aja lalo
kasi ambo taitawi rupakku, nasaba ajakammani iyyaro nassabari
nade narulle pakkanrewi pisota, nasaba messewi babuata mitaka
ambo, aga namaelona fangulutta nabi ibrahim gerei anana tappa
engkana sadda naengkalinga makkedae :
E.Ibrahim majeppu mufaddufani nippimmu namajeppu
iyae gaue

paccoba mannessa-nessa mufunnai

Majeppu sitongenna iye gaue fangoji marajami risesemu


Nainappa rifasellengen Ismail seekor domba itulah yang di
korbangkan Nabi Ibrahim As.
E.. umma selleng malebbi, tacaobani gare pada mattangnga
pengorbanan dan peristiwa akkarobae nafafolewe Nabi Ibrahim
As. Nasaba tania bawang waramparanna nakkarobang, malahan
anana rela nakorbangkan, narekko parentana mua Puang Allah
Taala.
Fada

mattangani

risilessuretta

pakkeree,

nenniya

miskingnge, makkutoparo silessuretta engkewe makkukkuwe


sementara tinggal di tenda-tenda pengungsian,, akibat dari
letusan gunung berapi, dan sunami, yang ada di sumatra barat,
jawa tengah, yokyakarta, risesena iyyae essoe, adalah merupakan
hari yang paling pedih dirasakan oleh mereka, nasaba melo
motoiro kasi pada idi, naiyakiya totona kasi mancaji tau peddi, tau
Khutbah Idul Adha 1431 H/2010 M
Oleh : Drs.H.Ambo Angka, S.Ag
Mesjid TAQWA Tanru Tedong Kab.Sidrap

(7)
kasi-asi, jaji engkai duppaiwi iyae essoe nasibawai wae mata,
dengan perasaan pilu, hati yang luka, karena serba tidak ada,
tacobani fikkiriki narifalesu lao rialeta nari tanai aleta makkeda
megaro na rekko idi makkutoro, nari makkuannaro idi tosi
nawereng pallebiteng puang Allah taala naengkae maka riseseta,
maka sisihkanlah harta benda kita sebagian dari apa yang di
berikan oleh Allah SWT. kepada kita, untuk menolong saudarasaudara kita yang di landa oleh berbagai bencana, sekaligus
meringankan beban penderitaan yang tak kunjung berakhir,
Makku mutoro kasi paimeng silessuretta ana biu-buiue, teng indo
teng ambo, mereka tak punya apa-apa sama sekali, ia merayakan
hari raya ini dengan hati pilu, serta perasaan sedih, hati teriris, air
mata ber linang, maelo mutoi kasi pada anana tauwe, naiya kiya
tegani kasi mangolo, nasaba ambo indo leleni ri pammasena
puangnge,
membantu

paman
dan

yang

menjadi

membimbing,

tumpuan
ia

juga

harapan,
telah

untuk

berpulang

kerahmatullah, maka hidup mereka terlunta-lunta, di iringi


dengan air mata. Olehnya itu :
Puraniga rikorbangkan warang paratta, untuk bantui saudara
kita Di sumatra barat, mentawai, jawa tengah, yokyakarta,
yang baru-baru ini di goncang oleh gempa bumi, sunami, serta
letusan gunung merapi?
Puraniga ri korbangkan wettutta pikkirikiwi mabberangngi
waramparatta

untuk

fakir

miskingnge,

anak

yatinge,

makkutofaro ribali bolata mapeddie,


Puraniga

rikorbangkan

sebahagian

waramparatta

untuk

kelanjutanna pembangunanna masijita,


Peristiwa yang di alami Nabi Ibrahim sangat menjadi perhatian
bagi kita sekalian, apa lagi akhir-akhir ini, pengorbanan sangatsangat di butuhkan, Makkedai haddese kudesie:
Nigi-nigi

punnai

makkarobangngi
assumpajangetta.

Khutbah Idul Adha 1431 H/2010 M


Oleh : Drs.H.Ambo Angka, S.Ag
Mesjid TAQWA Tanru Tedong Kab.Sidrap

asenangeng

untuk

makkaroba

nade

majeppu aja lalo naddepperi onrong

(8)
Nari

makkuannanaro

riwettu

engkana

maka

riseseta

riakkarobang, akkarobang laloni, aja napuang Allah taalafa


malengngi alena, nasaba narekko alena Puang Allah Taala
Malengngi alena, naulle mega angkena nala, wedding jaji degaga
nasesangekki, bahkan nyawa kita diambil seketika, seperti apa
yang pernah kita saksikan bersama di layar kaca, ratusan
manusia korban bahkan beribu-ribu jiwa menjadi korban, Olehnya
itu Makkedai Nabitta ri Hadis kudesie:
Naiyya tausogie wakkelekku, Naiyya tokasiasie refoku.
Narekko masekkei wakkelekku masse ri refoku de tekku callana,
na de ubati-batiwi parellau doanna.
Naiyya tau makkarobae riwalei ripuang Allah taala ritungketungke tasseddie bulu-bulu seddi deceng.
Sebelum saya tutup khutbah ini, marilah kita menundukkan
kepala, dan berdoa bersama-sama, mengiringi jejak hidup,
dengan hati yang lapan, dan ikhlas dihadapan Allah SWT.
Ya Allah. Siramilah kami dengan rahmat-Mu
Curahkanlah pada kami ampunan-Mu
Dan pada saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu
Dengan membawa tumpukan dosa
Dosa-dosa pada-Mu ya Allah
Yang selalu terulang, dan semakin bertumpuk
Hingga, kami tak mampu pula untuk menghitungnya
Bahkan tak mampu pula untuk mengingatnya
Terlalu banyak dosa kami Ampunilah kami ya Allah.
Ya Allah Janganlah Engkau biarkan kami tersesat
Karena kesombongan kami
Janganlah Engkau campakkan kami, karena keangkuhan kami
Janganlah Engkau hinakan kami, karena kebodohan kami
Janganlah Engkau acuhkan kami, karena kesesatan kami
Sesungguhnya kami, mencintai-Mu yaa Allah
Kami mengharap ampunan-Mu yaa Allah,
Kami mengharap Kasih sayang-Mu yaa Allah
Ya Allah, berilah pada hati kami keinginan untuk bertaubat
Karena sesungguhnya kami mencintai-Mu
Ya Allah, berilah pada kami hidayah dan taufik-Mu
Khutbah Idul Adha 1431 H/2010 M
Oleh : Drs.H.Ambo Angka, S.Ag
Mesjid TAQWA Tanru Tedong Kab.Sidrap

(9)
Karena sesungguhnya kami mencintai-Mu
Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang kau ridhoi
Ya Allah, siramilah bangsa kami, negara indonesia
Dengan air kedamaian, hingga setiap orang
Dapat menguak arti kedamaian
Taburilah bangsa kami, dengan ketentraman
Lindungilah bangsa kami, dari kedzaliman musuh-musuh agama-Mu
Ya Allah, janganlah Engkau bebankan cobaan pada bangsa kami
Sekiranya kami bangsa Indonesia tidak sanggup memikulnya

Khutbah Idul Adha 1431 H/2010 M


Oleh : Drs.H.Ambo Angka, S.Ag
Mesjid TAQWA Tanru Tedong Kab.Sidrap

(10)
Ya Allah, seandainya bangsa kami, terlalu jauh melupakan-Mu
Dan tidak mensyukuri nikmat-Mu
Maka sadarkan mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui..
Bimbinglah bangsa kami, menuju cahaya dan cinta-Mu
Ya Allah, hadiahkanlah pada kami
Seorang pemimpin berjiwa besar, yang berhati lembut
Bagi rasul-Mu Muhammad SAW,
Ya Allah, perlihatkanlah pada kami dan pada para pemimpin kami
Bahwa yang benar adalah benar
Agar kami dan para pemimpin kami dapat menyapa
Dan merenggut kebenaran itu.
Dan perlihatkan pula pada kami dan para pemimpin kami
Bahwa yang salah itu adalah salah
Agar kami dan para pemimpin kami menjauhi
Kesalahan dan kebatilan itu
Ya Allah, tangisan ini.
Linangan air mata ini bukti dari taubat kami pada-Mu
Ya Allah, jadikan tetesan air mata ini
Sebagai saksi di akhirat nanti, bahwa kami pernah
Menangis dan menjerit karena mengharap ampunan-Mu
Jadikan pula tetesan ini sebagai jembatan buat kami
Untuk tiba di Syurga-Mu, Syurga yang penuh dengan kenikmatan
Dan kami berharap, agar Engkau kumpulkan kami di syurga-Mu
Beserta istri dan anak-anak kami,
Ya Allah tentramkan keluarga kami
Jadikan anak-anak dan istri kami sebagai pelipur
Kami tatkala kami ditimpa musibah
Jadikan istri kami dan anak-anak kami
Sebagai peyejuk hati, dan penenang jiwa kami
dan jadikan istri dan anak-anak kami sebagai tali
untuk menuju cinta dan syurga-Mu
dan jangan Engkau jadikan istri dan anak-anak kami
sebagai jurang pemisah, antara kami dengan-Mu Ya Allah..
Robbanaa hablanaa min azwadjina wadzuriyatinaa qurrota
ayunin
wajaalnaa lilmuttaqiina imaamaa

Khutbah Idul Adha 1431 H/2010 M


Oleh : Drs.H.Ambo Angka, S.Ag
Mesjid TAQWA Tanru Tedong Kab.Sidrap