Anda di halaman 1dari 1

MACAPAT MASKUMAMBANG

BILA ORANG TUA MEMBERI PELAJARAN TIDAK BAIK, JANGAN DIANUT


Pada pupuh Maskumambang bait ke 1 sd 4 disebutkan:
1. nadyan silih bapa biyung kaki nini | sadulur myang sanak | kalamun muruk tan bcik | nora pants yn
dn nuta ||
2. apan kaya mangkono watkan iki | sanadyan wong tuwa | yn duwe watk tan bcik | miwah tindak tan
prayoga ||
3. aja sira niru tindak kang tan bcik | nadyan ta wong liya | lamun pamuruke bcik | miwah tindake
prayoga ||
4. iku pants sira tirua ta kaki | miwah bapa biyang | amuruk watkan bcik | iku kaki stokna ||
Pengertian secara keseluruhan sebagai berikut: Piwulang yang tidak baik, yang disampaikan oleh orang
yang watak dan perilakunya tidak baik, tidak perlu dituruti, walaupun mereka adalah ayah ibu kita atau
sanak saudara sendiri. Sebaliknya piwulang yang baik dan disampaikan oleh orang yang watak dan
perilakunya baik, walaupun disampaikan orang lain, hendaknya diikuti.

KESIMPULAN
Orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik, sebenarnya hanyalah kasuistik. Umumnya orang
tua akan mengorbankan apa saja untuk anaknya. Itulah sebabnya dalam Serat Wulangreh: Lelima
Sinembah, Sembah Lelima maka salah satunya sembah ditujukan kepada kedua orang tua kita