Anda di halaman 1dari 8

SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN


PROGRAM: PISMP Ambilan Jan 2014
KURSUS: BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

SEMESTER: 5
KOD: EDU3063

TAHUN: 2016
KREDIT: 3

Interaksi Bersemuka
Minggu
/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

1. Budaya dan
Kepelbagaian kelompok Di
Malaysia (4 Jam)
M1
4-8
Jan
2015

Hasil Pembelajaran

1.

Menjelaskan konsep budaya dan


kepelbagaian kelompok di Malaysia.
(C2,LO1).

Pengertian dan konsep


budaya serta
kepelbagaian kelompok
Jenis dan demografi
kelompok

Kuliah

Amal
i

Jam

Jam

1.Pengertian dan
konsep budaya serta
kepelbagaian
kelompok ( 2 jam)
2.Jenis dan demografi
kelompok ( 1 Jam )

Tutorial

Pentaksira
n

Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas kuliah)

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)

Jam

Jam

Jam

Jam

( 3 Jam )
Sediakan
Family Tree
peribadi serta
faktor-faktor
penghijrahan
nenek
moyang.

1.Menggunakan
pelbagai
sumber sebagai
rujukan.
2.Mengulangkaj
i
setiap tajuk
EDU3063
3. Setiap pelajar
menyimpan
maklumat
dalam folio
masing-masing
berkaitan
kursus
EDU3063

Penjelasan sesi
tutorial &
Independent
Student Learning
(ISL).
Pembahagian
kumpulan dan topik
tutorial untuk
dibentangkan
dalam sesi tutorial.
(1 jam]

2. Kesedaran
Kepelbagaian Sosiobudaya
Bangsa
Struktur masyarakat / Kelas
sosial
M2
Kepercayaan
11-15 Bahasa
Jan Adat resam
2016 Jantina (Gender)

M3

2. Kesedaran

1.

1.

Menjelaskan konsep budaya dan


kepelbagaian kelompok di Malaysia.
(C2,LO1).

Menjelaskan konsep budaya dan

( 2 Jam )
Bangsa
Struktur masyarakat /
Kelas sosial
Kepercayaan
Bahasa

Adat
resam

Jantina
(Gender)

Implikasi

Interaksi Bukan Bersemuka

Sediakan Family
Tree peribadi serta
faktor-faktor
penghijrahan nenek
moyang.
Bincangkan
tentang faktorfaktor penghijrahan
yang berkaitan

Bincangkan dalam

Buat tinjauan
pusat sumber
dan menemu
bual keluarga /
dengan rakan
pelbagai kaum
(4 Jam)

Catatan/
Refleksi

Semua
pelajar

Perbincamgan
kumpulan
( 1 Jam)
.

Membuat

SKEMA TLO
Interaksi Bersemuka
Minggu
/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kepelbagaian Sosiobudaya
Bangsa
Struktur masyarakat / Kelas
sosial
Kepercayaan
Bahasa
Adat resam
Jantina (Gender)
18-22
Jan
2016

M4
25-29
Jan
2016

Hasil Pembelajaran

2.

Kuliah

Amal
i

Tutorial

Pentaksira
n

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

4. Ketaksamaan Peluang
Pendidikan
4.1 Kelas sosial
4.2 Jantina
4.3 Kumpulan minoriti
4.4 Murid berkeperluan
khas (exceptional students)

1.
2.

3.

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)
Jam

Catatan/
Refleksi

kepelbagaian kelompok di Malaysia.


(C2,LO1).
Menghuraikan konsep ketaksamaan
peluang pendidikan dengan merujuk
kepada pelbagai sumber yang
relevan(C2,LO3)

Kepelbagaian Sosiobudaya
3.1Guru
3.2 Murid
3.3 Sekolah
( 2 jam)

kumpulan kecil
tentang pantang
larang pelbagai
kaum di Malaysia .
Bentangkan hasil
perbincangan
1. Melayu
2. Cina
3. India
4. Iban
5. Kadazan

pembacaan di
pusat sumber /
laman web /
menemubual
rakan-rakan
pelbagai kaum
/keluarga
tentang
kesedaran
kepelbagaian
sosiobudaya
dan pantang
larang
pelbagai kaum
di Malaysia

2
3
4

Menjelaskan konsep budaya dan


kepelbagaian kelompok di Malaysia.
(C2,LO1).
Menghuraikan konsep ketaksamaan
peluang pendidikan dengan merujuk
kepada pelbagai sumber yang
relevan(C2,LO3).
Menganalisis kepelbagaian
sosiobudaya dan implikasinya
terhadap
pengajaran dan pembelajaran melalui
temubual.(C4,A3,LO3, LO4).

Implikasi
Kepelbagaian Sosiobudaya 3.4 Kurikulum
Tersirat ( 1 jam)

Banding beza
dengan
menggunakan
borang pengurusan
grafik (PG) tentang
implikasi
kepelbagaian sosio
budaya dari aspek
guru, murid,
sekolah dan
kurikulum tersirat.

Layari internet
untuk
memperolehi
maklumat
berkaitan
ketaksamaan
peluang
pendidikan
dari aspek
jantina

6.
7.

3. Implikasi Kepelbagaian
Sosio-budaya
3.1Guru
3.2 Murid
3.3 Sekolah

3. Implikasi Kepelbagaia
Sosio-budaya
3.4 Kurikulum Tersirat

Interaksi Bukan Bersemuka


Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas kuliah)

Ketaksamaan
Peluang Pendidikan
4.1 Kelas sosial
4.2 Jantina
4.3 Kumpulan minoriti
4.4 Murid
berkeperluan khas
(exceptional students

SKEMA TLO
Interaksi Bersemuka
Minggu
/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

4. Ketaksamaan Peluang
Pendidikan

Hasil Pembelajaran

2.

Isu-isu ketaksamaan
peluang pendidikan:
- Orang Asli,
-Indigenous,
-Pedalaman,
- Murid Berkeperluan
Khas

Menghuraikan konsep ketaksamaan


peluang pendidikan dengan merujuk
kepada pelbagai sumber yang
relevan(C2,LO3).

Kuliah

Amal
i

Tutorial

Pentaksira
n

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

(2 Jam)
Ketaksamaan
Peluang Pendidikan
Isu-isu ketaksamaan
peluang pendidikan:
Orang Asli,
Indigenous,
Pedalaman,
Murid Berkeperluan
Khas

M5
1- 5
Feb
2016

Dalam bentuk
forum kecil buat
perbincangan
tentang faktorfaktor yang
menyebabkan
ketaksamaan
peluang pendidikan
dari segi jantina
pada peringkat
pengajian tinggi
dan implikasinya
terhadap individu,
keluarga,
masyarakat dan
negara. (1 Jam )
Bincangkan dalam
kumpulan kecil
berkaitan dengan
perancangan,
pelaksanaan serta
kesan Program
Kelas Intervensi
Awal (LINUS / KIA
2M
(1 Jam )

M6
8-12
Feb
2016

5. Pembinaan Persekitaran
Bilik Darjah Yang Mesra
Budaya (10 Jam)
5.1 Pengurusan
persekitaran fizikal
5.2 Pengurusan
persekitaran sosio-emosi
5.3 Perhubungan antara

4.

Menghasilkan pelan persekitaran


pengajaran dan pembelajaran yang
mesra budaya (C6,A4,LO3)

Interaksi Bukan Bersemuka


Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas kuliah)

5. Pembinaan
Persekitaran Bilik
Darjah Yang Mesra
Budaya
5.1 Pengurusan
persekitaran fizikal
5.2 Pengurusan
persekitaran sosio-

Buat satu lakaran


Pelan lantai dan
bincang tentang
persekitaran bilik
darjah yang mesra
budaya,
terutamanya dari
aspek fizikal dan

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)
Jam

Catatan/
Refleksi

Layari internet
untuk
memperolehi
maklumat
berkaitan
kelas sosial,
kumpulan
minoriti dan
murid-murid
berkeperluan
khas.
Isu-isu
ketaksamaan
peluang
pendidikan:
Orang Asli,
Indigenous,
Pedalaman
Murid berke
perluan
Khas
(2 Jam)

8.
9.
10

Layari internet
untuk
memperolehi
maklumat
berkaitan
perancangan,
pelaksanaan
serta kesan

11
12

SKEMA TLO
Interaksi Bersemuka
Minggu
/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

kelompok ethnik

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amal
i

Tutorial

Pentaksira
n

Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas kuliah)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

emosi
5.3 Perhubungan
antara kelompok
ethnik

sosio emosi.
Buat satu lakaran
Pelan lantai dan
bincang tentang
persekitaran bilik
darjah yang mesra
budaya,
terutamanya dari
aspek fizikal dan
sosio emosi

Program Kelas
Intervensi
Awal ( LINUS /
KIA 2M
( 2 Jam)

5. Pembinaan
Persekitaran
Bilik Darjah
Yang Mesra
Budaya
Berbincang
dalam
kumpulan kecil
dan
menyediakan
pelan lantai
yang mesra
budaya

M7
15-19
Feb

Praktikum Fasa 1

M8
22-26

Praktikum Fasa 1

M9
29 4
Mac
2016

Praktikum Fasa 1

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)
Jam

Catatan/
Refleksi

SKEMA TLO
Interaksi Bersemuka
Minggu
/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amal
i

Tutorial

Pentaksira
n

Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas kuliah)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)
Jam

Catatan/
Refleksi

M10
7-11
Mac
2016
M 11
14-18
Mac
2016

M12
21-25
Mac
2016

Praktikum Fasa 1

CUTI SEMESTER
5. Pembinaan Persekitaran
Bilik Darjah Yang Mesra
Budaya
5.4 Pengurusan
Pengajaran dan
pembelajaran
5.5 Pedagogi relevan
budaya dan kepelbagaian
kelompok.
5.6 Pedagogi kelas
bercantum

4.

Menghasilkan pelan persekitaran


pengajaran dan pembelajaran yang
mesra budaya (C6,A4,LO3)

Pembinaan
Persekitaran Bilik
Darjah Yang Mesra
Budaya
5.4 Pengurusan
Pengajaran dan
pembelajaran
5.5 Pedagogi relevan
budaya dan
kepelbagaian
kelompok.

Pembentangan
hasil perbincangan
tentang rasional
pelaksanaan
Rancangan
Intergrasi Murid
untuk Perpaduan
(RIMUP)

Cari maklumat
RIMUP dan
bersedia untuk
pembentanga
n
(3 Jam)

13
14

Pelajar
menyediakan peta
pemikiran/peta
minda tentang
kriteria untuk
pembinaan
persekitaran bilik
darjah yang mesra
budaya
Pelajar merancang
dan menyediakan
RPH untuk
Pedagogi kelas
bercantum (1 jam )

Menyediakan
Peta
pemikiran
/Peta minda
yang berkaitan

15
16

5.6 Pedagogi kelas


bercantum

M13
28-1
April
2016

M14
4-8
April
2016

5. Pembinaan Persekitaran
Bilik Darjah Yang Mesra
Budaya
5.7 Pedagogi Pribumi
5.8 Sosiolinguistik

5. Pembinaan Persekitaran
Bilik Darjah Yang Mesra
Budaya
5.9 Pentaksiran
berasaskan budaya

4. Menghasilkan pelan persekitaran bilik


darjah yang mesra budaya (C6,A4,LO3)

4.

5.

Menghasilkan pelan persekitaran


pengajaran dan pembelajaran yang
mesra budaya (C6,A4,LO3)
Merangka langkah-langkah untuk
menangani isu-isu kepelbagaian

Pembinaan
Persekitaran Bilik
Darjah Yang Mesra
Budaya
5.7 Pedagogi Pribumi
5.8 Sosiolinguistik

Pembinaan
Persekitaran Bilik
Darjah Yang Mesra
Budaya
5.9 Pentaksiran

(3 Jam)
Berbincang
dan
melengkapkan
borang PG
membanding

17
18

SKEMA TLO
Interaksi Bersemuka
Minggu
/
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

( Culturally Responsive
Assessment)

budaya dan bahasa secara


berpasukan di dalam bilik darjah.
(C5,A3,LO3,LO4,LO5)

6. Kemahiran Komunikasi
Guru
M15
12-15
April
2016

M16
18-22
April
2016

7. Pelan Tindakan
Mewujudkan Persekitaran
Yang Mesra Budaya
7.1 Merancang dan
melaksanakan pelan
tindakan untuk Orang Asli,
Indigenous dan
pedalaman:
Latihan kemahiran
dan keusahawanan,
Pembangunan
keagamaan,
Pendidikan literasi
Program
kesejahteraan
keluarga

Kuliah

Amal
i

Tutorial

Pentaksira
n

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

berasaskan budaya
( Culturally
Responsive
Assessment)

6.1 Lisan dan bukan


lisan
6.2 Laras bahasa
6.3 Kesantunan
(2 jam)

6.1 Lisan dan bukan lisan


6.2 Laras bahasa
6.3 Kesantunan
7.Pelan Tindakan
Mewujudkan Persekitaran
Yang Mesra Budaya
infrastuktur,

7.Pelan Tindakan
Mewujudkan
Persekitaran Yang
Mesra Budaya
( 1 jam)
4.

5.

Menghasilkan pelan persekitaran


pengajaran dan pembelajaran yang
mesra budaya (C6,A4,LO3)
Merangka langkah-langkah untuk
menangani isu-isu kepelbagaian
budaya dan bahasa secara
berpasukan di dalam bilik darjah.
(C5,A3,LO3,LO4,LO5)

Interaksi Bukan Bersemuka


Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas kuliah)

7.1 Merancang dan


melaksanakan pelan
tindakan untuk Orang
Asli, Indigenous dan
pedalaman:
infrastuktur,
latihan kemahiran
dan keusahawanan,
pembangunan
keagamaan,

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)
Jam

Catatan/
Refleksi

beza (2 Jam)

Video klip yang


berkaitan dengan
kemahiran
komunikasi guru
ditayangkan,
pelajar berbincang
dan memberi
pendapat mereka.
(1 Jam )

Setiap kumpulan
mempersembahka
n simulasi yang
bertemakan adat
makan salah satu
etnik. Bincangkan
keunikan pelbagai
adat yang patut
dihormati dan
dihargai (1 Jam)

Membuat
persediaan
simulasi

19
20

Semua
pelajar

SKEMA TLO
Interaksi Bersemuka
Minggu
/
Tarikh

M17
25-29
April
2016

M18
2-6 Mei
2016
M19
9-13
Mei
2016
M 20
16- 20
Mei
2016
M 21
23-27
Mei
2016
M22
28-19

Tajuk dan Kandungan

7. Pelan Tindakan
Mewujudkan Persekitaran
Yang Mesra Budaya
7.1 Merancang dan
melaksanakan pelan
tindakan untuk Orang Asli,
Indigenous dan
pedalaman:
infrastuktur,
latihan kemahiran dan
keusahawanan,
pembangunan
keagamaan,
Pendidikan literasi
program
kesejahteraan
keluarga
ULANGKAJI

MINGGU PEPERIKSAAN

MINGGU PEPERIKSAAN

MINGGU PEPERIKSAAN
CUTI PERTENGAHAN
SEMESTER 2016

Hasil Pembelajaran

4. menghasilkan pelan persekitaran bilik


darjah yang mesra budaya
5. Membincangkan langkah-langkah
untuk menangani isu-isu kepelbagaian
budaya dan bahasa di dalam bilik
darjah

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amal
i

Tutorial

Pentaksira
n

Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas kuliah)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Perbincangan
tentang proses
merancang dan
menyediakan pelan
tindakan yang
mesra budaya.
Fokus
perbincangan ialah
kumpulan sasaran ,
objektif, tempoh
masa dan langkahlangkah tindakan.
(1 Jam )

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)
Jam

Catatan/
Refleksi

Semua
pelajar

Cuti
Hari
Buruh
1 Mei

SKEMA TLO
Interaksi Bersemuka
Minggu
/
Tarikh

Jun
2016

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Interaksi Bukan Bersemuka

Kuliah

Amal
i

Tutorial

Pentaksira
n

Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas kuliah)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji dll)
Jam

Catatan/
Refleksi