Anda di halaman 1dari 10

SULIT

4571/2

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Bahagian A
[ 40 markah ]
Jawab semua soalan

a. Namakan salah satu proses sosialisasi dalam sukan?


______________________________________________________________
b. Jelaskan 2 kesan positif penglibatan dalam sukan dari aspek
perkembangan individu.

( 1 markah )

i. _____________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________
( 2 markah )

2.

Rajah 1 menunjukkan satu carta pertandingan kalah mati 2 kali.

RAJAH 1
a. Nyatakan 1 variasi lain pertandingan kalah mati selain variasi kalah mati
2 kali diatas ?
_____________________________________________________________
( 1 markah )

b. Nyatakan Q mewakili nombor berapa dan terangkan kenapa Q boleh


berada disebelah kiri carta pertandingan tersebut?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
( 2 markah )

SULIT

4571/2

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

c. Nyatakan 1 kelebihan menggunakan sistem pertandingan jenis ini.


i. ___________________________________________________________
( 1 markah )

d.Nyatakan 1 kelemahan menggunakan sistem pertandingan jenis ini.


i. ___________________________________________________________
( 1 markah )

3.

Rajah 2 menunjukkan satu jenis sendi senovial.

Rajah 2
a. Namakan 1 jenis sendi senovial lain pada tubuh manusia selain dari jenis
sendi diatas.
______________________________________________________________
(1 markah)

b. Nyatakan satu lokasi lain jenis sendi senovial yang sama dirajah 2 ini pada
tubuh manusia.
______________________________________________________________
(1markah)

c.Nyatakan kepentingan cecair X ?


______________________________________________________________
(1 markah)

SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

4571/2
4.

Rajah 3 menunjukkan struktur neuron .


Otot
X

Rajah 3
a.Namakan X.
______________________________________________________________
[1 markah]

b.Nyatakan fungsi utama sistem X.


______________________________________________________________
[1 markah]

c.Nyatakan dua fungsi sistem saraf


i ._____________________________________________________________
ii._____________________________________________________________
[2 markah]

SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

4571/2
5.

Rajah 4 menunjukkan sistem peredaran darah.

Kitaran 1

Kitaran 2

Rajah 4
a.Namakan kitaran 1
______________________________________________________________
[1 markah]

b.Terangkan bagaimana proses di kitaran 2 berlaku.

___________________________________________________________________________
[2 markah]

c.Terangkan 2 perbezaan antara kedua-dua kitaran tersebut dalam sistem


peredaran darah.
KITARAN 1

KITARAN 2

(2 markah)
4

SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

4571/2
6.

Rajah 5 menunjukkan satu kaedah pengurusan kecederaan RICE.

RAJAH 5
a) Namakan kaedah selain dari kaedah diatas dalam pengurusan kecederaan
RICE.
_____________________________________________________________
(1 markah)

b) Nyatakan salah satu tujuan kaedah pengurusan kecederaan dirajah 5 di


atas ?
______________________________________________________________
(1 markah)

c) Nyatakan satu jenis kecederaan yang boleh menggunakan kaedah


pengurusan kecederaan di atas.
______________________________________________________________
(1 markah)

SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

4571/2
7.

Rajah 6 di bawah menunjukkan satu latihan plyometric.

RAJAH 6
a) Namakan ujian yang boleh dilakukan untuk menguji kuasa dibahagian
yang bertanda X itu ?.
______________________________________________________________
(1 markah)

b) Nyatakan 2 alatan ujian yang digunakan untuk ujian di 7a seperti jawapan


yang anda nyatakan.

______________________________________________________________
(2 markah)

c) Namakan 1 ujian untuk ujian ketangkasan.


____________________________________________________________
(1 markah)

SULIT

Fasa X

REHAT
AKTIF
Pertandingan

Prapertandingan

Rajah 7 menunjukkan fasa dan sub fasa dalam perancangan program


periodisasi latihan.

Sub-fasa 2

8.

Sub-fasa 1

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

4571/2

Fasa Pertandingan

Fasa Y

a) Nyatakan satu komponen sub-fasa dalam fasa X?


_________________________________________________________________
(1markah)

b) Apakah tujuan fasa Y?


__________________________________________________________________
(1markah)

c) Nyatakan 3 tujuan diadakan periodisasi latihan


i : ________________________________________________________________
ii : ________________________________________________________________
iii : ________________________________________________________________
(3 markah)

SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

4571/2
9.

Rajah 8 menunjukkan 2 aksi dalam sukan sofbol.

Atlet X

Atlet Y
RAJAH 8

a.Nyatakan dua faktor yang boleh mempengaruhi stabiliti atlet X .


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
( 2 markah )

b.Jelaskan satu faktor kenapa atlet Y boleh hilang stabiliti.

( 2 markah )

SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

4571/2
10.

KEMAHIRAN MOTOR

Kemahiran Motor
Halus

a.Nyatakan kemahiran motor X ?


____________________________________________________________________
(1 markah)

c. Namakan satu otot dikaki yang terlibat sekiranya menggunakan


kemahiran motor X semasa berjalan
____________________________________________________________________
( 1 markah )

c.Berikan satu contoh aksi dalam sukan bola baling berkaitan dengan
kemahiran motor X ?
____________________________________________________________________
( 1 markah )

d. d.Nyatakan satu jenis sukan yang banyak menggunakan


kemahiran motor halus ?
____________________________________________________________________
( 1 markah )

SULIT

4571/2
BAHAGIAN B
[ 20 MARKAH ]
Jawab mana-mana 2 soalan

11. a. Jelaskan salah


pertandingan.

satu

peranan

Ahli

Jawatankuasa

Induk

sesuatu
(2 markah)

b. Anda dilantik sebagai Pengerusi pengelola pertandingan bola


antara sekolah peringkat daerah anda.
Jelaskan bagaimana untuk mengelolakan pertandingan tersebut
dari peringkat awal sehingga bermulanya pertandingan.

baling

(8 markah)

12.

Kemerosotan prestasi fizikal atlet yang mendadak disebabkan oleh kelesuan


otot.
a. Berikan definisi kelesuan otot.
(2 markah)

b. Berikan dua faktor yang menyebabkan kelesuan otot dan huraikan.

(4 markah)

c. Berikan dua teknik melengahkan kelesuan otot dan huraikan.

13.

(4 markah)

Maklumat berikut adalah berkaitan dengan latihan litar untuk pasukan bola
sepak.
Masa aktiviti
Jeda rehat
Jumlah stesen
Jarak antara stesen

: 30 saat
: 30 saat
:6
: 5 meter

a. Lakarkan plan sistem latihan litar berdasarkan maklumat di atas.


( 6 markah )

b. Senaraikan bagaimana prosedur latihan litar dilaksanakan.


14 a. Nyatakan
2
jenis
perbezaannya?

pemindahan

pembelajaran

dan

( 4 markah )

terangkan
( 4 markah )

b. Terangkan semua 3 jenis pemindahan pembelajaran beserta dengan


contoh ?
( 6 markah )

10