Anda di halaman 1dari 11

SK ULU BAWAN

UJIAN BULANAN
2016

SAINS TAHUN 5
NAMA:___________________________________
KELAS:__________________________________

Bahagian A
1

[30 markah]
Jawab semua soalan
.

Rajah 2 di bawah menunjukkan aktiviti seekor haiwan.

Apakah yang ditunjukkan oleh aktiviti tersebut?

A Persaingan

Kemandirian spesies

B Pembiakan

Tumbesaran

Haiwan X mempunyai cirri-ciri berikut untuk memastikan kemandirian spesiesnya.

Menghasilkan telur yang mempunyai cengkerang keras


Mengeram telur-telurnya

Antara berikut yang manakahboleh mewakili haiwan X?


A

3. Bagaimanakah seekor penyu memastikan kemandirian spesiesnya?


I

Bertelur banyak
2

II

Membawa telurnya di dalam uncang

III Menimbus telurnya di dalam pasir


IV Menyembunyikan telurnya di dalam cangkerang

A I dan III

II dan III

B I dan IV

II dan IV

Antara haiwan yang berikut, yang manakah adalah karnivor?


A

Tikus

Helang

Kambing

Rusa

Rajah 5 menunjukkan satu rantai makanan di dalam sebuah habitat.

Apakah yang akan berlaku jika lebih banyak helang dalam habitat di atas?
I

Lebih belalang akan dimakan

II

Bilangan daun akan berkurangan

III Bilangan burung akan berkurang

A I dan II sahaja

I dan III sahaja

B II dan III sahaja

I, II dan III sahaja

Rajah 6 menunjukkan serangga X.

Antara berikut yang manakah kedudukan yang betul bagi


serangga X dalam rantai makanan berikut?

Daun ---> Burung ---> X ---> Ular

X ---> Daun ---> Burung ---> Ular

Daun ---> X ---> Burung ---> Ular

Burung ---> Daun ---> X ---> Ular

Rajah 7 menunjukkan satu siratan makanan dalam sebuah habitat.

Apakah P?
A Rumput

Gajah

B Burung Pipit

Singa

Rajah 8 menunjukkan tiga jenis haiwan.

Antara berikut, yang manakah betul?

9.

Haiwan X

Haiwan Y

Haiwan Z

Omnivor

Herbivor

Karnivor

Karnivor

Karnivor

Herbivor

Herbivor

Karnivor

Omnivor

Karnivor

Herbivor

Omnivor

Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan dan anaknya.

Antara haiwan berikut, yang manakah memastikan kemandirian spesisnya


melalui cara yang sama seperti haiwan di atas?
A
Siput
C
Ular
B
Harimau
D
Penyu
10.

Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan

Bagaimanakah haiwan di atas memastikan kemandirian spesisnya?


A
Bertelur dengan banyak
C
Bertelur pada waktu malam
B
Bertelur di dalam pasir
D
Menjaga anaknya
5

11.

Maklumat di bawah menerangkan cara haiwan P, Q dan R memastikan


kemandirian spesis.
P
Q
R

- memberi makan kepada anaknya


- hidup secara berkumpulan
- membawa anaknya di dalam mulut

Apakah haiwan P, Q dan R?


P
Q
A
Kucing
Lembu
B
Penyu
Monyet
C
Burung
Gajah
D
Ayam
Ikan
12.

R
Kala jengking
Ikan
Buaya
Kala jengking

Antara haiwan berikut, yang manakah menyembunyikan telurnya untuk


memastikan kemandirian spesisnya?
A
C

13. Rajah 1 menunjukkan tiga jenis haiwan.

Rajah 1
Haiwan manakah yang menjaga anaknya?
A X sahaja
B X dan Z sahaja

14.

C X dan Y sahaja
D X, Y dan Z

Haiwan manakah yang mempunyai ciri-ciri seperti di bawah.


Bertelur banyak
6

Tidak menjaga telurnya

Bertelur di bahagian bawah daun


A Burung

B Ular

C Rama-rama

D Siput

15. Rajah di bawah menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh sejenis haiwan.

Apakah yang dilakukan oleh haiwan tersebut?


A Persaingan
B Pemuliharaan

C Pemeliharaan
D Kemandirian sepsis

16. Manakah di antara berikut BENAR tentang siput?


A Bertelur sedikit
B Menjaga telurnya

C Bertelur di dalam tanah lembap


D Telur diliputi kulit yang keras

17. Bagaimanakah cara haiwan dalam Rajah 4 memastikan


kemandirian spesisnya?

A
B
C
D
18.

Melahirkan dan menyusukan anaknya


Membawa anaknya di belakang badannya
Mengejar pemangsa yang mengganggu anaknya
Melahirkan lebih daripada seekor anak dalam satu masa
Rantai makanan dalam sebuah belukar mungkin bermula dengan
A

rumput.
7

19.

20.

belalang.

rumpai air.

ular.

Berdasarkan rantai makanan di atas, X mungkin ialah


A

beluncas.

serangga kecil.

katak.

ular air.

Antara berikut, yang manakah rantai makanan yang betul?


A

Nyamuk katak ular helang

Lobak arnab musang harimau

Rumput kucing ayam musang

Serangga tupai burung hantu ular

Bahagian B
1

Rajah 1 menunjukkan dua puluh ekor cacing di dalam sebuah bekas kaca yang ditutup dengan jaring.
Bekas itu diletakkan di tengah panas Matahari.
8

Jadual 1 menunjukkan keputusan bagi pemerhatian yang dibuat ke atas cacing-cacing itu.
Masa (minit)
Bilangan cacing yang mati

20
4

40
10

60
15

80
18

100
20

(a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(2 markah)
(b
)

Beri dua sebab (inferens) mengapa cacing dalam bekas mati.


1. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(2 markah)

(c) Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) di (b).


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(1 markah)

2.

Rajah di atas menunjukkan hubungan makanan yang boleh didapati di sebuah habitat.

(a)

Mengapakah fitoplankton boleh disebut sebagai pengeluar?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1markah)
(b)

Yang manakah antara hidupan dalam siratan makanan di atas ialah herbivor?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1markah)
c)

Apakah habitat bagi siratan makanan yang ditunjukkan dalam rajah di atas?

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1markah)
(d)
Ramalkan apa yang akan terjadi jika jumlah fitoplankton berkurang akibat
pencemaran air.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(2 markah)

10

11