Anda di halaman 1dari 9

JADUAL PENGGUBAL SOALAN KBAT

TINGKATAN

SATU

BAB

PENGGUBAL

1&2

PN. ROBIAH

3&4

PN. MAIZURA

5, 6 & 7

PN. ROZI

1&2

PN. AZIZAH

3&4

PN. NORLIDA

DUA
5, 6 & 7

EN. AHMAD IZAUDDIN

8, 9, & 10

1, 2 & 5
3&4
TIGA
6&7
8, 9 & 10

PN. NORAIN

PN. SITI NAZILAH


PN. AZIZAH
PN. ROZI
PN. ROBIAH

SATU SALINAN SKEMA PERLU DISERTAKAN BERSAMA-SAMA SOALAN


SOALAN PERLU DIHANTAR SELEWAT-LEWATNYA 11 MAC 2016
KEPADA:
PN. HAFILAH @ PN ROBIAH
TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA

1 | Page

Bab 1 : Pengenalan kepada sains


SOALAN 1
Nyatakan satu sumbangan sains kepada setiap bidang yang berikut.

(a
)
(i)

Pendidikan
_____________________________________________________________________

(ii
)

Kesihatan

_____________________________________________________________________
(iii
)

Komunikasi

______________________________________________________________________
(iv
)

Teknologi makanan

_____________________________________________________________________
( 4 Markah)
(b
)

Kenal pasti alat pengukuran berdasarkan pernyataan yang berikut.


(i)

Alat ini digunakan untuk mengukur berat objek.

(ii
)

Alat ini digunakan untuk mengukur jisim objek.

(iii
)

Alat ini digunakan untuk mengukur diameter dalam


objek.
( 3 markah)
SOALAN 2
Sharifah menjalankan suatu eksperimen untuk menenentukan bagaimana panjang
bandul mempengaruhi masa ayunannya. Perincian tentang eksperiman ditunjukkan
dalam Rajah 1.

2 | Page

(a
)

Nyatakan pemboleh ubah.


(i)

(ii
)

Dimalarkan
____________________________________________________________________
Dimanipulasikan

__________________________________________________________________
(iii Bergerakbalas
)

____________________________________________________________________
(3 markah)
(b
)

Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini.

___________________________________________________________________
( 2markah)
(c
)

Sharifah telah merekodkan bilangan ayunan yang dibuat dengan panjang bandul
22 cm adalah 65 ayunan untuk 1 minit dan panjang bandul 31 cm adalah 52 ayunan.
Anggarkan bilangan ayunan bandul yang dibuat dalam satu minit jika panjang bandul
ialah 25 cm.
________________________________________________________________

(a
)

SOALAN 3
Seorang murid menjalankan aktiviti untuk menganggarkan luas Pulau Pangkor pada
peta seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

3 | Page

(i)

Tentukan luas Pulau Pangkor pada peta


____________________________________________________________________

(ii
)

(b
)

Nyatakan unit S. I untuk luas.

___________________________________________________________________
( 2 markah)
Ramai pemandu kereta menggunakan Google Maps untuk mencari arah dari satu ke
satu tempat yang lain. Rajah di bawah menunjukkan arah dari Paradign ke Kuala
Lumpur.

4 | Page

(i)

Nyatakan satu kacdah untuk menentukan jarak dari Paradigm Mall ke Kuala Lumpur
seperti yang ditunjukkan dalam rajah itu.

( 2 markah)
(ii
)

Jarak sebcnar boleh dikira dari skala yang ditunjukkan pada peta. Skala pada peta
adalah 1 cm . 200 m. Jarak dari Paradigm Mall ke Kuala Lumpur boleh ditentukan
dengan rumus:
Jarak = Panjang yang diukur X 200 m
Dengan menggunakan rumus di atas, tentukan jarak dari Paradigm Mall ke Kuala
Lumpur.
____________________________________________________________________
( 2 markah)
SOALAN 4
Kebanyakan rumah dipasang dengan jenis tingkap seperti yang ditunjukkan dalam rajah
(i). Ini adalah untuk membolehkan pengudaraan di dalam rumah.

5 | Page

Rajah (ii) menunjukkan bagaimana ketebalan kepingan kaca ditentukan. Rajah (iii)
menunjukkan rangka dimana kepingan kaca dipasang.

(a
)

Namakan alat yang ditunjukkan dalam rajah (ii).

____________________________________________________________________
( 1 markah)
(b
)

Lukis pada ruangan di bawah untuk menunjukkan bagaimana celah yang ditunjukkan
dalam rajah (iii) boleh ditentukan. Scrtakan satu lagi radas yang perlu digunakan dalam
lakaran anda.

(c
)

(3markah)
Nyatakan dua langkah berjaga-jaga untuk memastikan supaya kepingan kaca dipasang
dengan ketat pada rangkanya
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6 | Page

( 2 markah)
SOALAN 5
Rajah di bawah menunjukkan label pada tiga botol reagen.

(a
)

Tulis R, SdanTdi dalam petak yang disedi^^i ^ntuk memadankan simbol pada botol
reagen dengan contoh yang diberi.
(i)
(ii
)
(iii
)

(b
)

( 3 markah)
Simon menemani datuknya ke hospital. Dia ternampak tanda seperti yang ditunjukkan
dalam rajah di bawah pada satu pintu.

Anda adalah seorang doktor pelatih di hospital tersebut. Terangkan kepada Simon dan
datuknya tentang simbol itu.

______________________________________________________________________
( 3 markah)
7 | Page

SOALAN 6
Pernyataan di bawah menunjukkan ciri-ciri bagi jisim dan berat. Tulis 'jisim' atau 'berat'

(a
)

pada pernyataan yang menunjukkan ciri-cirinya.


Ciri ciri
(i)

Jisim atau Berat

Dipengaruhi oleh tarikan gravity


Unit pengukurannya ialah kilogram

(ii
)

(iii
)

Nilai sukatannya tetap di tempat yang berlainan


Neraca spring ialah radas yang digunakan untuk
pengukurannya

(iv
)

( 4 markah)
(b
)

Farhan mempunyai jisim 40 kg. Adakah jisimnya masih sama apabila dia berada di
Bulan? Terangkan mengapa.
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(3 markah)
Berikan dua alat yang digunakan untuk menyukat jisim sesuatu objek

(c
)
(i)

_________________________________________________________________
(ii
)

_________________________________________________________________
( 2 markah)

8 | Page

9 | Page