Anda di halaman 1dari 22

Analisis Keperluan

Latihan : Panduan
T. Shanmugam
IPG KP Teknik

Kompetensi
Modal Insan
Knowledge
Skills
Attitude

Misi & Visi


Organisasi
Key
Performances
Index (KPI)

Pengenalan : Training Needs Analysis (TNA)


Latihan atau pembangunan sumber manusia merupakan
suatu proses untuk meningkatkan potensi pegawai melalui

penguasaan ilmu pengetahuan, pembinaan kemahiran dan sikap


yang diperlukan
untuk melaksanakan sesuatu tugas secara efektif bagi memacu

pencapaian misi dan visi organisasi.


Bagi memastikan aspek perancangan dan pelaksanaan latihan

dilaksanakan berasaskan kepada keperluan sebenar pegawai dan


organisasi, proses Analisis Keperluan Latihan (TNA) perlu
dilakukan.

Kompetensi
Modal Insan

Misi & Visi


Organisasi

Objektif TNA
TNA merupakan langkah asas yang perlu dilaksanakan terlebih

dahulu sebelum sesuatu perancangan mengenai latihan dibuat.


Objektif utama TNA ini dilaksanakan adalah untuk
mengumpul dan menganalisis keperluan sebenar latihan bagi pegawai

sesuai dengan tugas dan tanggungjawab jawatan yang disandang.


pelaksanaan latihan merupakan suatu pelaburan jangka panjang dan

oleh itu ianya hendaklah menjadi suatu program yang cost effective.
Cost Effective - economical in terms of tangible benefits produced by money spent
or producing good results without costing a lot of money
Cost Efficient- economical in terms of producing optimum results for the
expenditure

Mengapa TNA diperlukan?


TNA memberi maklumbalas tentang keperluan latihan dan perkembangan/

pembangunan kemahiran dikalangan ahli-ahli dalam suatu organisasi.


TNA adalah landasan kepada perancangan latihan dalam usaha mencapai

sesuatu sasaran tertentu.


TNA membolehkan:
Mengenalpasti jurang antara tahap piawai pengetahuan, kemahiran dan

aptitude yang diperlukan (required level) dengan tahap sedia ada.


Mengenalpasti kandungan umum sesuatu latihan yang perlu dilaksanakan
Menjadi asas kepada pelan latihan
Menyediakan panduan dasar (baseline) untuk penilaian sesuau pelan latihan
Memastikan kesesuaian dan kerelevan latihan yang disampaikan
Memaksimakan penggunaan sumber-sumber kewangan, kakitangan,

kepakaran yang sentiasa berkurangan.

Proses TNA
Analisa Keperluan Latihan (TNA) ialah satu proses yang sistematik dan berstruktur

untuk mengenalpasti
apakah tugas/kerja yang perlu dilakukan oleh kakitangan syarikat dan
apakah tahap dan komponen yang diperlukan dari segi ilmu pengetahuan
(Knowledge - K), kepakaran (Skills -S) dan sikap (Attitude - A), untuk
melaksanakan tugas/kerja tersebut dengan berkesan.
Tahap KSA terkini akan dibandingkan dengan tahap KSA piawai yang telah ditetapkan

oleh syarikat untuk mengenalpasti jurang prestasi (Performance Gap - PG).


Jurang prestasi merujuk kepada perbezaan antara: Keputusan organisasi yang dikehendaki dengan keputusan terkini sebenar
Keputusan prestasi kerja yang dikehendaki dengan keputusan prestasi kerja

terkinisebenar (PG)
Tahap KSA kakitangan syarikat dengan tahap KSA yang diperlukan atau yang
akandiperlukan untuk melaksanakan tugasan tertentu.Latihan yang sesuai akan
dicadangkan untuk mengatasi PG yang telah dikenalpast

Proses TNA
3
4

8
7

Penentuan Keperluan Latihan


Analisis pekerjaan boleh digunakan dalam keperluan
penilaian/latihan (needs assessment/ training) untuk
mengenalpasti dan membangunkan
Kandungan latihan
Proses penilaian untuk mengukur keberkesanan latihan
Peralatan yang digunakan ketika memberi latihan
Kaedah/Teknik latihan (kumpulan kecil, latihan

berasaskan komputer, video dan bilik darjah)

Kaedah Mendapatkan Maklumat Pekerjaan

Soal selidik.
Pemerhatian.
Temuduga.
Kumpulan fokus
Dokumentasi
Pemerhatian

Temu duga

Soal-selidik

Kumpulan
Fokus

Dokumentasi

Kebaikan Dan Keburukan Teknik-teknik


Penilaian Keperluan
Teknik
Pemerhatian

Soal selidik

Kebaikan

Keburukan

Menghasilkan data yang

Memerlukan pemerhati yang

mempunyai kaitan dengan


persekitaran kerja
Mengurangkan gangguan di
tempat kerja

berkemahiran
Memberi kesan terhadap
tingkah laku pekerja yang
diperhatikan

Murah
Berupaya mengumpul data

Memakan masa
Berkemungkinan kadar
daripada bilangan orang yang
pulangan yang rendah,
ramai
tindak balas yang kurang
sesuai
Data mudah diringkaskan
Kurang perincian
Maklumat yang diberi
hanya berkaitan dengan
soalan yang ditanya

Kebaikan Dan Keburukan Teknik-teknik


Penilaian Keperluan
Teknik
Temu duga

Kumpulan Fokus

Kebaikan
Baik untuk mendapatkan

butiran lanjut mengenai


keperluan latihan
Baik untuk mengetahui
sebab berlakunya dan cara
mengatasi sesuatu masalah
Boleh menerokai isu-isu
yang di luar jangkaan
Soalan boleh diubahsuai
Berguna untuk isu-isu yang

kompleks dan kontrovasi


yang tidak mampu dikaji
secara perseorangan
Soalan boleh diubah bagi
menangani isu-isu di luar
jangkaan

Keburukan
Banyak masa digunakan
Sukar untuk di analisa
Memerlukan penemu duga

yang berkemahiran
Sukar dijadualkan
Mendedahkan maklumat
tertentu sahaja

Banyak masa digunakan


Maklumat yang hanya sedap

didengar didedahkan
Status atau kedudukan yang
berlainan akan menghadkan
penyertaan

Kebaikan Dan Keburukan Teknik-teknik


Penilaian Keperluan
Teknik

Kebaikan

Keburukan

Dokumentasi
(Manual Teknikal dan
Rekod)

Sumber maklumat yang

Tidak faham bahasa yang

baik mengenai
tatacara/objektif
Sumber maklumat yang
baik mengenai kerja
baharu dan kerja dalam
proses

terlalu teknikal
Sumber maklumat yang
telah lupus

Perbincangan dengan
badan berkaitan (kesatuan
sekerja, dll)

Sumber maklumat yang

Badan berkaitan hanya

baik dari badan berkaitan


kerana identiti pekerja
yang memberi
maklumbalas tidak
didedahkan

mementingkan keperluan
ahli tanpa mengambil kira
keadaan organisasi
Desakan yang melampau
& tidak rasional

Langkah-langkah membangunkan TNA


Rancang dengan teliti
Amalkan struktur metodologi yang standard
Hubungkaitkan keperluan latihan dengan objektif organisasi
Dapatkan komitmen dari para pekerja ketika menyertai TNA
Berkomunikasi dengan kesemua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

latihan
Pastikan jurulatih mempunyai kemahiran yang trampil untuk mengendalikan

latihan
Gabungkan keputusan latihan dan tentukan keberkesanan latihan yang telah

diberikan
Kenalpasti kelemahan/kekurangan/jurang dalam latihan dan sediakan latihan

intervensi yang untuk mencapai sasaran/objektif latihan

General Approach to Develop a Training


Programme

Manfaat TNA kepada Organisasi


Mengenalpasti pengetahuan, kemahiran dan kemampuan yang

diperlukan oleh tenaga kerja dalam sesuatu organisasi untuk


mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan
Menentukan jurang dalam peruntukan latihan dalam sesuatu

sektor/kawasan tertentu
Membantu dalam penyaluran langsung sumber-sumber kepada

bidang yang diutamakan


Mengagihkan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi

untuk mencapai misi, mengembangkan produktiviti, dan


menyediakan barangan-perkhidmatan yang berkualiti

Manfaat TNA
TNA akan bantu menyediakan jawapan kepada perkara-perkara
berikut:
Apakah masalah yang wujud? Adakah wujud masalah dalam
latihan yang telah disediakan? (Latihan bukanlah penyelesaian
muktamad kepada sesuatu masalah)
Apakah tugasan utama sesuatu jabatan dalam sesuatu

syarikat? Bagaimanakah tugasan ini dihubungkaitkan? Apakah


jurang dalam tugasan utama ini?
Berapakah staf yang perlu diberikan latihan? Apakah tempoh

masa kritikal yang dikenalpasti? Apakah masa yang selesa/sesuai


untuk mengendalikan latihan ini? Adakah diperlukan tutor luar?