Anda di halaman 1dari 4

SK 011

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
TAHUN LIMA 2016
PEMAHAMAN (BAHAGIAN A)
KONSTRUK : JENIS KATA (MORFOLOGI)
KONTEKS
1. Kata Ganti Nama
2. Kata Kerja
a. Kata kerja transitif
b. Kata kerja tidak transitif
3. Kata Adjektif
a. Sifat / keadaan
b. Ukuran
c. Bentuk
d. Pancaindera
e. Waktu
f. Cara
g. Perasaan
h. Jarak
4. Kata Tugas
a. Kata hubung
b. Kata Tanya
c. Kata perintah
d. Kata seru
e. Kata bantu
f. Kata naf (dalam ayat)
g. Kata pemeri (dalam ayat)
h. Kata sendi nama
i. Kata bilangan
j. Kata arah
k. Penanda wacana
5. Kata Terbitan
a. Imbuhan awalan
b. Imbuhan akhiran
c. Imbuhan apitan
6. Kata Majmuk
7. Kata Ganda
a. penuh
b. separa
c. berentak
8. Ketepatan kata
9. Kata banyak makna
10. Kata Seerti
11. Kata Berlawan
12. Penjodoh Bilangan
13. Peribahasa
-simpulan bahasa

NO. ITEM & ARAS


R
S
T
/
/

JUMLAH

1
1
1

1
/
/

1
1
1
1

/
/

1
1

/
/
/
/
/
/

1
1
1
1

KONSTRUK : SUSUNAN KATA DALAM AYAT


(SINTAKSIS)
14. Ayat Penyata
15. Ayat Tanya (dalam
ayat)
16. Ayat Perintah
17. Ayat Seruan
18. Jawapan bagi soalan
19. Soalan bagi jawapan
20. Bentuk Ayat
a. Ayat tunggal
b. Ayat majmuk
c. Ayat majmuk pancangan
d. Ayat majmuk gabungan
21. Ayat sama maksud
a. Cakap ajuk / cakap pindah
b. Ayat aktif
c. Ayat pasif
KONSTRUK : MEMBACA & MEMAHAMI (PETIKAN)
KONTEKS
22. Petikan 1
Teks Dialog
a.
b.
c. Pernyataan yang benar
d. Maksud frasa
J U M L A H

NO. ITEM & ARAS


R
S
T

JUMLAH

1
1
1

/
/
/
10

1
20

JSU PEMAHAMAN BAHAGIAN B SOALAN 21 - 25


BAHAGIAN B PEMAHAMAN
SOALAN

21

KONSTRUK
KATA KERJA
BERIMBUHAN
AWALAN

ARAS
S

/
/

MARKAH
5 MARKAH

CATATAN
MENULIS JAWAPAN
BERDASARKAN
GAMBAR

/
RANGSANGAN
GRAFIK
a.penjodoh
bilangan

1 MARKAH

b.cakap ajuk/pindah

2 MARKAH

c.Ayat penyata

2 MARKAH

d.kata ganda
separa

2 MARKAH

22

23

24

RANGSANGAN
PETIKAN
a.melengkapkan
jadual
b.soalan
pemahaman
b.pernyataan
betul/salah
RANGSANGAN
GRAFIK
a.

JUMLAH

2MARKAH

Apresiasi
maklumat

2MARKAH
/

2MARKAH

Item padanan

2MARKAH

Jawapan dalam
ayat lengkap
Jawapan dalam
ayat lengkap
Tandakan betul
atau salah

b
b.Maklumat petikan

25

Padankan
penjodoh bilangan
yang betul
Menulis dialog
pesanan
Bina ayat
berdasarkan
gambar
Tulis kata dasar
kepada kata
ganda separa

2MARKAH
/

2MARKAH

RANGSANGAN
PUISI
-PANTUN NASIHAT
a
b

/
/

1MARKAH
2MARKAH

3MARKAH
30 MARKAH

Makna perkataan
Jawapan ayat
lengkap
Respons terbuka/
pendapat/pandan
gan