Anda di halaman 1dari 9

IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK

PENTAKSIRAN KERJA KURSUS - PROJEK


(JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN, SOALAN TUGASAN DAN RUBRIK PEMARKAHAN)
KURSUS :

SCE 3103

Tempoh: 6 minggu

Tarikh mula: 8 FEBRUARI 2016

BUMI DAN ANGKASA LEPAS


Tarikh serahan: 21 MAC 2016
PROGRAM:

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA


PERGURUAN

KUMPULAN :

5 PISMP SN Ambilan Jan 2014

DISEDIAKAN OLEH:

En Fazali B Hashim & Dr Abu bakar Bin

Tahun/Semester:

2016 / Semester 1

Abdullah
DISAHKAN OLEH:
NAMA dan

PENYELARAS KURSUS

KETUA JABATAN

TANDATANGAN:

TARIKH:

IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK


JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK
JABATAN
MATA PELAJARAN
KUMPULAN
SEMESTER
Tarikh mula

: SAINS
: BUMI DAN ANGKASA LEPAS (SCE3103)
: PISMP
: LIMA (1/2016)
8 Februari 2016

Tarikh hantar

21 Mac 2016

Hasil Pembelajaran Kursus:


1.
2.
3.
4.

Membincangkan konsep dan teori asal-usul sistem bumi dan angkasa lepas.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran melalui amali dan aktiviti pedagogi isi kandungan
Mempamerkan sikap saintifik dan nilai murni dalam aktiviti bumi dan angkasa lepas
Menggunakan peralatan untuk memerhati dan merekodkan perubahan di cakerawala

Kerja kursus ini menilai hasil pembelajaran 1,2 dan 4


Objektif Projek:
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:
1. Mengumpulkan maklumat tentang topik-topik tertentu dalam subjek Bumi dan Angkasa Lepas. Kemudian menulis esei sekitar
1500 patah perkataan
2. Membuat pembentangan hasil daripada penulisan esei ini.
3. Merancang, melaksanakan amali dan menyediakan empat laporan amali lengkap (awan, matahari, bulan dan batuan).

SPESIFIKASI
TUGASAN

TUGASAN

WAJARAN

CATATAN

TAJUK
( Semua tugasan bersifat Individu)
1. Bumi
2. Angkasa Lepas

Kriteria penilaian keseluruhan:

a) 1. Mengumpulkan maklumat tentang topiktopik tertentu dalam subjek Bumi dan Angkasa
Lepas.
2.Kemudian menulis esei sekitar 1500 patah
perkataan

50%

10%

b) Membuat pembentangan hasil dari penulisan


esei ini.

c)

Merancang, melaksanakan amali dan


menyediakan empat laporan amali lengkap
yang mengandungi tajuk,tujuan,KPS terlibat,
peralatan, prosedur, dapatan, perbincangan,
kesimpulan dan cadangan
(amali : awan, matahari, bulan dan batuan).
*Ikut panduan cadangan amali

40%

Kefahaman masalah/topik
Pengetahuan sains dan
teknologi berkait dengan
masalah/topik
Kreativiti untuk mereka
bentuk, membuat inovasi
atau memberi cadangan
untuk menangani sesuatu isu
Kreativiti untuk menarik
perhatian dan mengerakkan
respons
Analisis data
Kemahiran persembahan

Kerja kursus :
60%
Peperiksaan akhir : 40%

IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK


TUGASAN PROJEK
TAJUK PROGRAM: PISMP
TAJUK KURSUS: SCE 3103 BUMI DAN ANGKASA LEPAS
TARIKH MULA:
8 FEBRUARI 2016

NAMA GURU PELATIH:


SEMESTER:
5
TARIKH HANTAR: 21 MAC 2016

Hasil Pembelajaran Kursus:


1.
2.
3.
4.

Membincangkan konsep dan teori asal-usul sistem bumi dan angkasa lepas.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran melalui amali dan aktiviti pedagogi isi kandungan
Mempamerkan sikap saintifik dan nilai murni dalam aktiviti bumi dan angkasa lepas
Menggunakan peralatan untuk memerhati dan merekodkan perubahan di cakerawala

Kerja kursus ini menilai hasil pembelajaran 1,2 dan 4


Objektif Projek:
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:
1.
2.
3.

Mengumpulkan maklumat tentang topik-topik tertentu dalam subjek Bumi dan Angkasa Lepas. Kemudian menulis esei sekitar 1500
patah perkataan
Membuat pembentangan hasil dari penulisan esei ini.
Merancang, melaksanakan amali dan menyediakan empat laporan amali lengkap (awan, matahari, bulan dan batuan).

Tugasan Projek (100%: Wajaran 60%)


Tugasan projek ini mengandungi tiga (3) bahagian iaitu penghasilan esei (50%), pembentangan hasil esei (10%) dan laporan empat (4)
amali lengkap (40%)

A.

Penulisan Esei

1. Mengumpulkan maklumat tentang topik-topik tertentu dalam subjek Bumi dan Angkasa Lepas.
2. Kemudian menulis esei sekitar 1500 patah perkataan
3. Senaraikan sekurang-kurangnya tiga jenis sumber rujukan yang berbeza dengan jelas

B.
Membuat pembentangan hasil dari penulisan esei
1. Bentangkan esei/laporan yang telah anda lakukan
2. Masa pembentangan adalah selama 10 minit
C.
Laporan Amali
1. Rancang dan laksanakan amali bersesuaian dengan kehendak amali
2. Sediakan empat (4) laporan amali lengkap (awan, matahari, bulan dan batuan)

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus Projek


1. Semua laporan bertaip hendaklah menggunakan font Arial, saiz 12 dan paragraph berjarak 1.5. Rujukan hendaklah ditulis
menggunakan format APA. Rujuk laman web www.apastyle.org untuk panduan.
2. Amalan plagiat tidak dibenarkan. Jika didapati berlaku pelajar akan digagalkan kerja kursus
3. Markah akan dipotong untuk tugasan yang dihantar lewat.
Kriteria pemarkahan:
Tugasan akan diperiksa mengikut set kriteria pemarkahan (rubrik) yang disediakan.

Disediakan Oleh:

Penyelaras Kursus SCE 3103


Jabatan Sains
IPG Kampus Pendidikan Teknik

Disemak Oleh;

Disahkan Oleh:

SME
Jabatan Sains
IPG Kampus Pendidikan Teknik

Tarikh:

Ketua Jabatan
Jabatan Sains
IPG Kampus Pendidikan Teknik

RUBRIK PEMARKAHAN
TUGASAN PROJEK
TAJUK PROGRAM: PISMP AMBILAN JANUARI 2014

SEMESTER 5

TAJUK KURSUS: SCE 3103 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

SESI: 1/2016

ASPEK DINILAI

A. Penulisan Esei
(50%)

Cemerlang
(A) 50-40
(B) 10-9
(C) 10-8
Pengetahuan sains dan
teknologi berkait
dengan topik dengan
jelas
Kreativiti untuk mereka
bentuk, membuat
inovasi atau memberi
cadangan untuk
sesuatu topik tahap
tinggi
Kreativiti untuk menarik
perhatian dan
mengerakkan respons
Analisis data tepat
Mempamerkan tiga
sumber rujukan
muktabar yang berbeza

Aras Kriteria
Baik
Memuaskan
39-30
29-20
8-7
6-5
7-5
4-3
Pengetahuan sains dan
Pengetahuan sains dan
teknologi berkait dengan
teknologi berkait dengan
topik masih jelas
topik kurang jelas
Kreativiti untuk mereka
Kreativiti untuk mereka
bentuk, membuat
bentuk, membuat inovasi
inovasi atau memberi
atau memberi cadangan
cadangan untuk sesuatu
untuk sesuatu topik
topik tahap sederhana
kurang tepat
terdapat kreativiti untuk kurang kreativiti untuk
menarik perhatian dan
menarik perhatian dan
mengerakkan respons
mengerakkan respons
Analisis sederhana data Analisis data kurang
tepat
tepat
Mempamerkan tiga
Mempamerkan kurang
sumber rujukan yang
tiga sumber rujukan yang
berbeza
berbeza

Lemah
19-1
4-1
2-1
Pengetahuan sains dan
teknologi berkait
dengan topik tidak jelas
Kreativiti untuk mereka
bentuk, membuat
inovasi atau memberi
cadangan untuk
sesuatu topik tidak
tepat
Tiada kreativiti untuk
menarik perhatian dan
mengerakkan respons
Analisis data tidak
tepat
Mempamerkan kurang
tiga sumber rujukan
yang berbeza

ASPEK DINILAI

Aras Kriteria

B. Pembentangan
(10%)

Cemerlang
(A) 50-40
(B) 10-9
(C) 10-8
pengenalan sangat baik
dan menarik
bahan sangat jelas
fungsinya
perkembangan idea
tersusun
unsur kreativiti yang
jelas
dapat menjawab soalan
yang dikemukakan

Baik
39-30
8-7
7-5
pengenalan sangat baik
dan menarik
bahan jelas fungsinya
perkembangan idea
tersusun
ada unsur kreativiti
dapat menjawab soalan
yang dikemukakan

Memuaskan
29-20
6-5
4-3
pengenalan sangat baik
dan menarik
bahan kurang jelas
fungsinya
perkembangan idea
tersusun
kurang kreativiti
kurang dapat menjawab
soalan yang
dikemukakan

Lemah
19-1
4-1
2-1
pengenalan sangat
baik dan menarik
bahan tidak jelas
fungsinya
perkembangan idea
kurang tersusun
tiada unsur kreativiti
tidak dapat menjawab
soalan yang
dikemukakan

ASPEK DINILAI

Aras Kriteria
Cemerlang
(A) 50-40
(B) 10-9
(C) 10-8

C. Laporan Amali
(40%)
Amali 1 (10%)
Amali 2 (10%)
Amali 3 (10%)
Amali 4 (10%)

Melaporkan amali yang


dijalankan dengan
lengkap
kaedah pengumpulan
data sangat sesuai
data mencukupi
analisis dan interpretasi
keseluruhan data tepat
kesimpulan dan
cadangan sangat sesuai
dan relevan

Baik
39-30
8-7
7-5
Melaporkan amali yang
dijalankan dengan
lengkap
kaedah pengumpulan
data sesuai
data mencukupi
analisis dan interpretasi
keseluruhan data masih
tepat
kesimpulan dan cadangan
sesuai dan relevan

Memuaskan
29-20
6-5
4-3

Lemah
19-1
4-1
2-1

Melaporkan amali yang


dijalankan dengan
kurang lengkap
kaedah pengumpulan data
kurang sesuai
data mencukupi
analisis dan interpretasi
keseluruhan data kurang
tepat
kesimpulan dan cadangan
kurang sesuai dan masih
relevan

Melaporkan amali yang


dijalankan dengan
tidak lengkap
kaedah pengumpulan
data tidak sesuai
data kurang mencukupi
analisis dan interpretasi
keseluruhan data tidak
tepat
kesimpulan dan
cadangan tidak sesuai
dan kurang relevan