Anda di halaman 1dari 4

PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKA

TINDAKAN

BENGKEL KAJIAN TINDAKAN 2015 – SANBAY HOTEL SANDAKAN

Sertakan masalah yang dikaji.2 PENDAHULUAN Pengenalan: latar belakang kajian Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran : nyatakan isu BENGKEL KAJIAN TINDAKAN 2015 – SANBAY HOTEL SANDAKAN . kaedah.0 1.TAJUK: _________________________________________________________ Nama Pengkaji: __________________________________________________ ABSTRAK: ditulis adalah dalam anggaran antara 150 hingga 250 patah perkataan. dapatan dan kesimpulan. 1. penerangan ringkas tentang peserta kajian.1 1.

teks.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN : jadual pelan tindakan BENGKEL KAJIAN TINDAKAN 2015 – SANBAY HOTEL SANDAKAN .2 Tinjauan Literatur : menggunakan sumber-sumber yang boleh didapati seperti perpustakaan. laporan tesis dan penyelidikan.0 FOKUS KAJIAN 2. 3.0 KUMPULAN SASARAN : bilangan dan siapa sample kajia 5. 2. akhbar dan lain-lain lagi.1 Isu Kajian : tumpukan masalah yang difokuskan dala kajian. jurnal.2.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN : apa sebenar yang hendak dikaji 4.

0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA: menyatakan dengan BENGKEL KAJIAN TINDAKAN 2015 – SANBAY HOTEL SANDAKAN . 8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI :bentangkan tenta penemuan baru yang utama dan diikuti dengan penemuanpenemuan yang lain dan nyatakan bagaimana data yang diperolehi dianalisis dan dibuat interpretasi.0 RUMUSAN / REFLEKSI SELEPAS DATA: buat kesimpulan secara menyelur 9.7.