Anda di halaman 1dari 1

SMK NEGERI 1 CIBINONG

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH
Jln. Raya Karadenan No. 7 Cibinong Kab.Bogor 1639
Telp. (0251) 8663846 Fax. (0251) 8665558
BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN KETUA MPPK
Yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama
: FARUQ JABAR RABBANI
NIS
: 1013004722
Jabatan : Ketua MPPK SMK Negeri 1 Cibinong
Yang kemudian disebut Pihak Pertama
2. Nama
: KHIMA KHOLIDINA ALBI
NIS
: 1014
Jabatan : Plt. Ketua MPPK SMK Negeri 1 Cibinong
Yang kemudian disebut Pihak Kedua
Pada hari ……………….. tanggal ……………….. bulan ……………. tahun dua ribu
…………………… Pihak Pertama menyerahkan wewenang dan tanggung jawab Ketua MPPK SMK
Negeri 1 Cibinong beserta barang inventarisnya.
Pihak Kedua menerima penyerahan dan tanggung jawab Ketua MPPK SMK Negeri 1 Cibinong beserta
barang inventarisnya.
Setelah berita acara ini dibaca dan dipahami isi dan maksudnya serta ditanda tangani oleh kedua belah
pihak, maka berita acara serah terima ini dinyatakan berlaku dan mengikat.
Berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apabila
ternyata di kemudian hari ada kekeliruan dalam berita acara ini akan dibetulkan sebagai mestinya

Cibinong,
Mei 2016
Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

KHIMA KHOLIDINA ALBI

FARUQ JABAR RABBANI
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 1 Cibinong

ZAINAL ABIDIN, S.Pd