Anda di halaman 1dari 8

TERHAD

PENERAPAN NILAI NILAI ISLAM DALAM TENTERA DARAT


MALAYSIA
Bidang ketenteraan merupakan satu aspek yang penting dalam islam.
Bidang ini sebenarnya berkait rapat dengan aspek pertahanan Negara dan
ketahanan ummah. Sesebuah negara yang dikatakan kukuh dan di takuti ialah
negara yang antara lain mempunyai Angkatan Tentera yang kuat dan mantap serta
canggih dari segi persenjataan.Dalam usaha membentuk angkatan tentera yang
mantap dan digeruni,kita sewajarnya tahu memilih sesuatu formula yang benar
benar berkeupayaan melahirkan anggota yang cekap dan berwibawa. Aspek-aspek
latihan

seperti

mendisplin

kan

anggota,melatih

kecekapan

menggunakan

senjata,membentuk moral anggota supaya taat kepada arahan, kuat bekerja dan
tidak melakukan sebarang penyelewengan adalah satu yang dititik beratkan. Namun
demikian, kejayaan aspek-aspek tersebut tidak boleh diharapkan tanpa ada satu lagi
elemen penting dalam pembentuk diri anggota tentera. Elemen tersebut ialah
elemen Kerohanian yang ada hubungan nya dengan keimanan,ketakwaan,dan
kepercayaan kepada agama. (Jabatan Arah KAGAT : Profesion Ketenteraan dan
Bimbingan Rohani : 1992). Kepentingan pengukuhan nilai nilai rohani ini perlu
terus

digerakan

bagi

memastikan

warga

Tentera

Darat

Malaysia

dapat

melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan.Jeneral Tan Sri Dato`Ismail Bin
Jamaluddin Panglima Tentera Darat Malaysia, dalam perintah ulung perlantikan nya
sebagai panglima Tentera Darat telah menegaskan Dalam Konteks Latiahan Dalam
Pasukan Tentera Darat,dan untuk membina profesionalisme dan pembangunan
insan yang di penuhi dengan nilai nilai islam yang bertamadun dan bersaksiah
tinggi.Aspek ini penting bagi mengukuhkan landasan latihan supaya lebih berkesan.
Bagi memastikan warga tentera keseluruhan nya dapat di bentuk dan dididik,proses
pembinaan

yang

berterusan

melalui

latihan

diperlukan,pembinaan ini memerlukan kepada dua

yang

sistematik

amat

elemen iaitu golongan yang

membentuk ( para anggota Agama ATM atau KAGAT) dan golongan yang dibentuk
(anggota ATM keseluruhanya). Menurut Mohammad Ahmad Bahsil ( 1989) dalam,
buku nya , politik dan ketenteraan Perjanjian Hudaibiyyah, telah menjelaskan
usaha-usaha dalam membentuk anggota tentera yang boleh memahami tugas
1
TERHAD

TERHAD

mereka dengan berkesan dan dalam masa yang sama menjadi hamba Allah yang
taat memerlukan usaha dakwah dan pendidikan yang berterusan.
Kenyataan seperti yang telah dikhuraikan jelas menunjukan bahawa bertapa
penting nya ilmu akidah,syariah,akhlak kepada anggota dan nilai-nilai islam didalam
Tentera Darat Malaysia. Dalam menghakis pengaruh negative sekularisme dan
membentuk mereka menjadi khalifah Allah yang bertakwa. Oleh yang demikian Kor
Agama Angkatan Tentera

atau KAGAT telah diberikan tugas, peranan dan

tangungjawab bagi membina aspek agama dan kerohanian di kalangan anggota


Tentera Darat Malaysia (TDM). Pada peringkat awalnya, proses penerapan nilai
islam didalam TDM ini dilaksanakan melalui pendidikan informal yang dipelopori oleh
guru-guru agama yang ditugaskan di dalam TDM pada waktu itu. Oleh kerana tidak
meempunyai suatu organisasi yang khusus,dengan jumlah keanggotaan yang
terhad dan keupayaan yang terbatas,guru-guru agama ini tidak dapat mengisi
keupayaan keperluan rohainiah
berpunca daripada

anggota secara keseluruhannya. Keadaan ini

pembantutan

dan ketidakseimbangan perkembangan

perhikmatan guru-guru agama tentera berbanding dengan perkembangan TDM itu


sendiri. Dalam usaha melaksanakan penerapan nilai-nilai islam dalam TDM dan
perlunya pendidikan agama dalam organisasi TDM.Sejajar dengan dasar kerajaan
menerapkan nilai-nilai islam dalam pentadbiran Negara. KAGAT sebagai jentera
utama penggerak perlaksanaan aktiviti keagamaan (ISLAM) dalam TDM . Ianya
juga bertujuan untuk membentuk satu generasi tentera yang beriman,bertaqwa, dan
berakhlak mulia. Sehubungan dengan itu , kajian tentang usaha-usaha KAGAT
didalam penerapan nilainilai islam

perlu dibuat untuk melihat sejauh mana

penhayatan dan keberkesanan perlaksanaannya di dalam TDM

setelah

enam

tahun perlaksanaannya. Diharapkan hasil dari kajian ini nanti dapat dimanfaatkan
oleh KAGAT khususnya dan TDM amnya dalam menilai dan menyusun semula
strateginya

supaya matlamat untuk mencapai tiga ketahanan utama dalam

komponen pembanguanan manusia iaitu pembinaan mental,spiritual,dan jasmani


dalam memenuhi tuntutan dunia dan akhirat. Kajian ini lebih menjurus dari sudut
penerapan nilai dan keberkesanan pemcapaian objektif dasar pembinaan mental
dan kerohanian islam di kalangan anggota tersebut . Berdasarkan kepada nilai nilai
murni islam dari sumber Al-Ouran

dan Hadis sebagai asas piawaian

2
TERHAD

untuk

TERHAD

mengukur

anggota tentera yang terlibat dalam mengukuhkan lagi nilai-niai

keperibadian dan tingkahlaku setiap individu tentera itu.


Penerapan nilai islam dalam TDM adalah sifat ketinggian pemikiran, agama
dan kemasyarakatan adalah nilai-nilai yang merangkumi akhlak yang baik atau budi
pekerti yang mulia himpunan dari sifat-sifat yang baik dan terpuji ada pada diri
seseorang anggota tentera. Yang menjadi asas perhubungan manusia dan
menjamin keselamatan, keamanan dan kebahagian hidup berkeluarga dan
kemasyarakatan di dalam TDM. Pemerintahan yang betul-betul menerapkan nilainilai islam tetap akan berjaya. Tetapi jikalau tafsiran berkenaan nilai-nilai islam
adalah sempit atau gagal yang salah maka ang salah bukan agama islam tetapi
mereka yang membuat tafsiran yang salah. Dalam konteks kajian ini, nilai-nilai yang
perlu diterapkan dan dihayati pada setiap anggota tentera ialah nilai-nilai murni islam
yang berupaya menyediakan anggota tentera yang berdisiplin, amanah, terlatih dan
beriman kepada Allah SWT. Sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, tawakal,
merendah diri, syukur, pemurah, tidak mngutamakan dunia dan sebagainya perlu
diwarisi oleh setiap anggota supaya mereka tidak akan menjadi manusia sombong
dan lupa diri dengan kelebihan yang dimiliki. Walaupun mempunyai sifat-sifat terpuji
dan murni yang dinyatakan di atas, setiap anggota tentera perlu berwaspada dan
harus menghindari sifat-sifat yag tercela seperti hasad dengki, takabbur, cinta
kepada dunia, banyak bercakap, sombong, bongkah dan lain-lain dari diri masingmasing. Ini disebabkan sifat-sifat keji akan merosakkan diri dan iman seseorang.
Keadaan ini bermakna barang siapa yang tidak berakhlak baik dan mulia maka akan
berlakulah kepincangan terhadap agamanya. Sehubungan dengan itu, setiap
anggota tentera haruslah berusaha sedaya upaya untuk menghiasi diri masingmasing dengan sifat-sifat mulia dan menjauhi sifat-sifat tercela agar setiap anggota
menjadi contoh kepada masyarakat dan sesebuah keluarga di dalam TDM. Keadaan
ini secara langsung akan membuktikan anggota tentera jugak mampu memiliki
akhlak islam dengan mempamerkan imej tentera yang berdisiplin dan yang unggul.
Keberkesanan membawa erti kepada impak ke atas suatu tindakan atau perbuatan.
Di dalam konteks kajian ini keberkesanan bermaksud sejauh mana kesan dan impak
peranan khususnya dalam perlaksanaan program penerapan nilai-nilai islam di
dalam TDM. Sehubungan dengan itu, ini akan dapat dilihat sejauh mana
peningkatan dan penghayatan atau penerapan ini membawa kepada perubahan
3
TERHAD

TERHAD

positif ke atas TDM yang merangkumi aspek-aspek berikut. Pengetahuan Asas


Agama Islam. Dalam perkara ini keberkesanan di ukur melalui tahap perubahan
pengetahuan asas agama islam sebelum anggota menyertai TDM. Tahap
pergetahuan ini berkisar di dalam menyatakan Bab Air, Bab Najis, Mandi Hadas,
Wuduk/Tayamum, Azan, Solat dan Bab Tauhid. Penyertaan Aktiviti Agama Pasukan.
Di dalam perkara ini pengukuran akan dibuat melalui sejauh mana penyertaan
anggota di dalam menghadiri aktiviti keagamaan di pasukan berdasarkan arahan
angg dikeluarkan PMAT 9/91. Penghayatan dan Penerapan Nilai Islam. Di dalam
soal ini, anggota akan dilihat dari tanggapan terhadap nilai-nilai murni berhubung
pekerjaan mereka sebagai anggota tentera. Nilai-nilai yang diberi penekanan adalah
sifat

amanah,

bertanggungjawab,

kesungguhan

dalam

tugas

dan

tahap

perhubungan mereka dengan rakan sejawat dan juga pihak atasan/pegawai atasan.
Keberkesanan Peranan Anggota KAGAT. Di dalam perkara ini keberkesanan
anggota-anggota KAGAT akan dilihat melalui tahap penglibatan di dalam
pendakwah dan tentera dari kacamata anggota tentera yang lain. Nilai-nilai yang
dimaksudkan

adalah

peranan

mereka

sebagai

guru

agama/pendakwah,

pembimbing/pendorong, menerakan nilai murni/baik di pasukan, sebagai sahabat


dan sebagai anggota tentera (penglibatan dalam aktiviti-aktiviti ketenteraan
pasukan).
Kajian ini ditumpukan hanya kepada anggota tentera dari pasukan-pasukan
TDM yang di pilih sahaja. Kawasan dan unit yang dipilih adalah Markas Gerisen Port
Dickson bagi mewakili keseluruhan anggota TDM. Responden yang terpilih terdiri
daripada kalangan anggota tentera dari pelbagai Kor dalam TDM dari seluruh
Malaysia yang mana sedang menghadiri kursus di Institusi Pengurusan Tentera
Darat (IPDA). Dengan adanya wakil dari pasukan-pasukan di seluruh Malaysia,
maka sampil yang diambil diyakini dapat mewakili keseluruhan keanggotaan di
dalam TDM. Kumpulan kajian hanya mengambil seramai lebih kurang 150 respoden
sahaja dari institusi tersebut untuk mewakili keseluruhan kekuatan anggota TDM.
Berdasarkan kepada skop yang dinyatakan, kumpulan kajian mendapati terdapat
batasan-batasan yang tersendiri di dalam menyempurnakan kajian ini. Di dalam
factor-faktor yang berkemungkinan boleh menjejaskan penemuan kajian yang lebih
tepat adalah. Masalah Bias Responden. Semasa kajian dijalankan adalah dijangka
bahawa tidak semua responden akan memberikan kerjasama yang sepenuhya di
4
TERHAD

TERHAD

dalam menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Kemungkinan terhadap


masalah bias reponden yang begitu serius dan menunjukan sikap main-main tidak
dapat dinafikan. Masalah Kemasukan Data dan Penganalisaan. Kaedah kajian yang
digunakan serta semasa proses penganalisaan dijalankan kemungkinan akan
berlaku beberapa kesilapan oleh kerana kesalahan memasukkan data dan juga
semasa interpretasi data dibuat. Apabila ini berlaku, maka bias terhadap keputusan
kajian kajian kemungkinan akan berlaku. Kumpulan Kajian juga menhadapi masalah
untuk memproses dan menganalisa data-data yang diperolehi menggunakan
perkakasan SPSS Version 6 disebabkan kesukaran untuk mendapatkan perkakasan
ini dan juga kekurangan keupayaan ilmu dan kemahiran kumpulan kajian dalam
menggunakan perkakasan ini. Limitasi Masa Kajian. Masa yang diperuntukan untuk
menyiapkan kajian ini hanya lebih kurang lapan minggu (2 bulan) sahaja. Tempoh
ini adalah amat suntuk untuk mengkaji topik kajian secara lebih terperinci, lebih-lebih
lagi skop penghayatan penerapan nilai Islam dalam TDM adalah amat luas. Oleh
kerana kajian akan dibuat semasa Semester Kedua pengajian, maka ianya terpaksa
dibuat secara sambilan dan bukan sepenuh masa disebabkan kesibukan
menyiapkan course work yang perlu disiapkan. Tiada Peruntukaan Dana dan
Bantuan Logistik. Selain daripada itu, kajian yang akan dibuat tidak peruntukan
bantuan kewangan (dana) dari mana-mana pihak dan dengan ketiadaan sumber
kewangan ini, maka kajian tidak dapat menggunakan field worker, dan ini
bermakna keseluruhan kajian akan dibuat sendiri. Pengkaji juga mempunyai
keupayaan yang terbatas di dalam mengguna serta memperolehi kemudahan
komputer untuk menyiapkan kajian. Segala keperluan dari aspek pengkomputeran
adalah tanggungjawab sendiri. Malah segala perbelanjaan untuk menyiapkan
laporan kajian seperti pembelian kertas menaip, penjilidan dan perbelanjaan
perjalanan untuk tugas kajian adalah menggunakan wang sendiri dan tuntutan ke
atas segala perbelanjaan tidak boleh dibuat. Masalah Pengumpulan Data Primer
dan Sekunder. Kumpulan kajian juga menghadapi masalah bagi pengumpulan data
primer dan sekunder kerana hari yang telah di tetapkan untuk kajian adalah pada
hari Jumaat dan Sabtu. Masalah ini secara umumnya telah menjejaskan keupayaan
kumpulan ini dan kelicinan perjalanan kajian disebbkan masa yang ada pada harihari tersebut adalah terlalu singkat.

5
TERHAD

TERHAD

Walau bagaimana pun dibebani dengan batasan-batasan dan masalah segala


usaha yang termampu telah dilaksanakan oleh kumpulan kajian bagi memastikan
matlamat kajian tercapai. Segala pengorbanan yang perlu terpaksa diberikan oleh
setiap anggota kumpulan khususnya dengan memberi komitmen yang tidak
berbelah bagi walaupun terpaksa mengeluarkan belanja sendiri serta mengorbankan
peruntukan masa yang bersifat social dan peribadi masing-masing. Di antara usahausaha yang di ambil oleh kumpulan kajian adalah. Mereka bentuk soalan kaji selidik
yang mudah difahami oleh anggota dan member penjelasan serta penerangan yang
terperinci kepada responden yang terpilih sebelum mereka menjawab soalan.
Semakan kepada soalan yang telah dilengkapkan oleh respoden secara terus di
tempat kajian dilaksanakan juga bagi memastikan tiada kesilapan yang berlaku.
Kumpulan kajian juga mengambil langkah berhati-hati di dalam proses kemasukan
data dengan mengadakan penyemakan bertindih di kalangan anggota kumpulan dan
juga dengan pengawasan dan penyemakan dari penyelia. Kumpulan juga telah
meminta bantuan rakan sejawat dan beberapa pegawai lain yang mahir dalam
menggunakan perkakasan SPSS.Jadi penerapan niali nilai islam pada hakikatnya
adalah kumpulan dari prinsip prinsip hidup, ajaran tentang bagaimana seharusnya
menjalankan kehidupan di dunia dan diakhirat nanti. Nilai nilai keislaman merupakan
bahagian dari nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan
jasmani seseorang tentera tersebut. Nilai islam juga bersifat mutlak kebenarannya ,
urniversal dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan
keinginan, nafsu-nafsu manusiawi dan mampu melanpaui subyektifitas golongan ,
bangsa dan stratifikasi social. Nilai nilai islam atau agama mempunyai dua segi
iaitu segi normatif dan segi operatif. Segi Normatif menitik beratkan pada
pertimbangan baik bruk , benar salah .Sedangkan segi operatif mengandungi lima
kategori yang menjadi prinsip standarisasi prilaku manusia iaitu baik buruk, setengah
baik , dan sebagai nya lagi.

6
TERHAD

TERHAD

Selain itu juga aktiviti untuk mengukuhkan lagi dan menerapkan nilai-nilai
islam,pasukan mengadakan program penting yang dikelolakan oleh

mereka

termasuklah sistem sekolah agama,sistem undang-undang makamah syariah,


pembinaan

surau

dan

masjid

,pungutan

dan

pengurusan

Zakat

dan

Baitulmal.Aktiviti sedemikian telah dipergiatkan untuk member kesedaran kepada


anggota TDM bagi member pemehaman yang sistematik kepda setiap individu TDM
tersebut bagi menerapkan nilai-nilai islam didalam TDM terus berkembang pesat
selaras dengan peredaran masa.
Sebagai pengulungan kepada tajuk yang di bincangkan, sebenarnya
terdapat banyak lagi nilai-nilai islam yang begitu baik dan murni untuk dipraktikkan
dalam amalan hidup kita seharian berdasarkan kepada sejarah dan riwayat hidup
Nabi Besar Junjungan kita sendiri iaitu Nabi Muhammad S.A.W . Jika di kaji
sehalusnya ,kehidupan rasulullah SAW adalah satu perjalanan

hidup yang

sempurna dan menyentuh segala sudut kehidupn manusia sehingga ke hari ini.
Semeua

yang

dibincangkan

dan

ditulis

hanya

sebahagian

kecil

yang

berkesempatan dilakar pada kertas ini. Namun begitu,matlamat yang paling penting
yang hendak dicapai adalah penhayatan kepada nilai-nilai tersebut

dan

mengamalkan nya pada diri kta masing-masing dan mudahan individu sesebuah
anggota itu akan lebih berjaya.

7
TERHAD

TERHAD

8
TERHAD