Anda di halaman 1dari 4

Adat Manten Jawa

Upacara kawinan adat pengantin Jawa sabenere bersumber saka tradisikeraton. Bebarengan karo kuwi
lair uga seni tata dandan pengantin lan model klambi pengantin sing aneka ragam. Sairing
perkembangan zaman, adat istiadat kawinan kesebut, alon alon ngobah lan metu tembok keraton. Pisana
wis dianggep duwe masyarakat, ning isih akeh calon pengantin sing ragu-ragu nganggo klambi
pengantin telesan (pundhak bukak) sing konon mung diperkenankan kanggo dekne kabeh sing
berkerabat karo keraton.
nang dasarnya akeh padhan sing ngusung upacara kawinan arepa tata dandan mawa klambi kegedhen
sing kanggo keraton Yogyakarta, Surakarta lanmengkunegara. Sejen sing ana bisa diomongke
ngrupakne identitas masing-masing sing menonjolkan ciri khusus, lan kuwi justru nyugih khasanah
budaya bangsa awake dhewe. Bertolak saka keyekten kesebut, wis kerep dianaknesarahsehan sing
berkenan karo adat istiadat kawinan saka kerabat keraton,ben masyarakat rumangsa mantep
mendandani calon pengantin karo gayakeraton, sisan ben ora kedadean kekleron jero pangerepane. Kali
iki PENGANTIN nampilake rangkaian upacara adat Pengantin Jawa.

Lamaran
Sing nglamar wong tuwane calon
penganten lanang. Calon
penganten lanang ora kena melu,
amarga yen ditampik ben ora
isin.Iku dilako'ake kanggo tandha
resmi yen pihak kaluarga
calon manten putri utamane
wongtuane isa nerima calon
manten kakung dadi pasangan urip
putrine.

Sing Dilamar

Sing mangsuli lamaran wong tuwane bocah wadon dhewe,epepet wong tuwane ora bisa, kena diwakili sedulure
sing cedhak.

Wanci (Wektu) Lamaran

Ditemtokake dinane, tanggal, waktu, lan jumlahe wong sing arep mara (dadi kudu disetujoni saka keluarga
temanten lanang lan keluarga penganten wadon)

kang awujud perentah (wewarah) lan ngedohi larangane agama. Tatacara ing siraman iku nganggo dodol dhawet. tentrem.  Wardine Janur Kuning* Supaya pengenten sarimbit tansah entuk cahaya sejati saka Gusti.  Kembar Mayang Iku Ono Loro Werdine sing siji kanggo pralambang lanang. lan kembar cipta. rasa lan karsane  Janur Kuning Janur saka tembung Jan+Nur Nur tegese cahaya Jan tegese sak nyatane utama sakbenere Dadi janur tegese cahaya sejati kang diparingake gusti kang maha Agung.Tatacara Siraman Sedina sedurunge tempuking gawe. . Wardine Kembang Mayang Dianggo panyuwunan amrih lakuning penghargyan bisa rahayu slamet ora ana alangan apa-apa. lan sijine maneh kanggo pralambang wadon (putri).  Sing Dodol Dhawet Ibune penganten putri. Sing nukoni dhawet yaiku para tamu lan dhuwite kanggo tuku nganggo dhuwit kreweng/wingko (pecahan gendheng)  Wardine (tujuane) dodolan dhawet yaiku: Wong omah-omah iku lanang wadon nggayuh jejege bale wisma (bale omah). karo nyeyuwun ing ngersane Gusti Kang Maha Agung.bahagia)  Wardine Dhuwit Kreweng Kreweng (pecahan gendheng) iku digawe saka lemah. asale saka Gusti Allah. amarga manungsa iku asale ya saka lemah kan lantaran bapa biyunge. dene bapake mayungi ibune. muga-muga uripe calon penganten bisa sesrawungan karo liyan lan seneng dedana. supaya tundhone padha-padha marem ing ati (ayem. supaya dadi keluarga sakinah. dianakake tatacara siraman kang pamrihe (tujuane) supaya calon pengenten loro-lorone bisa suci lahir batine. supaya panganten loro-lorone bisa kembar tresna. ilang rereged rekating awak lan ati sarta kabeh alangane. Iki duweni pralambang lan pangajab supaya ing upacara dhaupe pengenten suasanane bisa rengeng.

seneng nandur kabecikan. saekapti ing pakarti. golonganing budi saekapraya ing pakarya. berbudi bawa lksana. Wiru kanggo kakung cacahe : 7 . tresna asih marang kluwargane. Werdine Kapas Supaya pengentin sakloro tansah kecukupan ing sandhang. Godhong apaapa lan suket alang-alang Minangka pralambang manawa tumpaking gawe saka wiwitan tumeka ing rampunging gawe bisa kaleksanan kanthi lancar. ing tembene bisa dadi tepa-tuladhaning sapdha-padha Cengkir Gadhing Ing sakjroning cengkir gadhing iku isi banyu kang wening. tekan sikil (suku):]  Blangkon yaiku : iket sing bisa ditata lan didandani kari nganggo  Beskap yaiku : Klambi saemper jas cekak  Jarik yaiku : Kain amba wuju bathik kanggo tapihan (jarikan)  Wiru yaiku : Lempitan kanggo jarik 1. lan diparingi anak serta ngajeni marang liyan. Pari Sak Wuli Werdine supaya pengenten sakloro bisa tansah kecukupan ing pangan (boga). yaiku tansah tanggung jawab. Muga tresnane penganten kaloro tilambaran weninging cipta rasa lan karsa satemah uripe atutruntut rerentengan. luwih-luwih marang sanak kadhang lan kanca (mitra) Jeneng ageman anggon-anggon wiwit saka sirah. Tebu wulung iku tebu sing kuwat (santosa) tegesing kasantosaning brayat (kluarga) bisa digayuh menawa linambaran tresna kang suci. bagya mulya. slamet. lan suka dedona. Wiru kanggo putri cacahe : 5 2.Werdine Pisang Raja Kang Wis Suluh Supaya bisa duweni wataking raja. sesepuh kadang lan sanata. lan dadi pangayoman tumpraping liyan. tangan. Muga-muga penganten sarimbit dadi pepengene wong akeh amarga uripe ayem tentrem. Godhong Kaluwih lan Godhong Waringin Minangka pralambang supaya uripe penganten sakloron tansah pinaringan kaluwehan sandhang pangan sarta wibawa. Werdine kembang kembang iku dadi pepenging wong akeh. ora ana alangan apa-apa. Tebu Wulung Yen dijarwakake tebu : antebing kalbu Kalbu : ati. galih Dadi werdine tebu wulung yaiku manunggaling temanten sarimbit satuhu linambaran antebing ati lan dipangestuni marang para pinisepuh.

. Wong kang ngagem busanan kejawen. iku ngemu teges nengenake watak satrya.Keris Gaman (pusaka) khas wong jawa. karo nyengkilit keris ing geger.