Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN: PEND JASMANI


MINGGU/TARI
KH/ HARI
MODUL
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PRESTASI

BBB
KBAT
AKTIVITI

12 APR 2016/
SELASA

KELAS

6 BK/AD

MASA

6.45-7.15/
7.15-7.45

Kemahiran asas permaina


1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan
1.6.2 , 2.6.2
Pada akhir PDP, muriddapat:
1. Menerima bola ketika diadang oleh pemain lawan
2. Mengaplikasi strategi sesuai samasa menerima bola apabila diadang
oleh pemain lawan
3. Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mncapai matlamat
Bola, kon
Mengaplikasi
1. Aktiviti pemanasan
2. Permainan kecil
3. Cooling down

PENILAIAN
PENTAKSIRAN

DAN

EMK
NILAI

Kreativiti & inovasi


Bekerjasama

Pemerhatian .
REFLEKSI

MATAPELAJARAN :PSV
MINGGU/TARI
KH/ HARI
TEMA
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN

BBB

12 APR 2016/
SELASA

KELAS

MEMBUAT CORAK

TAJUK

6 ST

MASA

0745-0845

RENJISAN DAN PERCIKAN

2.1, 2.2 ,2.3 , 2.4


2.11 , 2.12
Pada akhir PDP, muriddapat:

i)

Memahami dan menyatakan bahasa seni visual

ii)

Menyenarai dan mengaplikasi pelbagai mendia proses dan teknik


kreatif

Warna air, daun, berus, straw

EMK
Kreativiti & inovasi
KMS
KAEDAH P&P
Penggunaan teknologi/Perbincangan
KBAT
menghubungkait
1)INDUKSI- gurumenarikminatmuridtentangtajukhariini.
AKTIVITI
2)PENCETUSAN IDEA-sesisoaljawabmencungkil idea murid
3)PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA- menghasilkan corak pada kertas lukisan
4)APLIKASI IDEA- Muridmembuat nota hasildaripadamaklumatdiperoleh.
5)PENUTUP- Muridmembuatrumusan
PENILAIAN
DAN Pemerhatian , Hasil Kerja
PENTAKSIRAN
REFLEKSI

MATAPELAJARAN :SAINS
MINGGU/TARI
KH/ HARI
TEMA
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN

12 APR
2016/ SELASA

KELAS

SAINS FIZIKAL

TAJUK

6 BAIK

MASA

1105-1205

7.1 Kelajuan

7.1 Kelajuan
7.11 , 7.12, 7.13 , 7.14
Pada akhir PDP, muriddapat:

i)

Menyatakanunitbagikelajuan.

ii)

Menyelesaikanmasalahuntukmenentukankelajuan,
jarakataumasamenggunakanrumus

BBB
Buku teks,
EMK
Kreativiti & inovasi
KPS
Memerhati , berkomunikasi
KMS
KAEDAH P&P
Penggunaan teknologi/Perbincangan
KBAT
menghubungkait
1)INDUKSI- gurumenarikminatmuridtentangtajukhariini.
AKTIVITI
2)PENCETUSAN IDEA-sesisoaljawabmencungkil idea murid
3)PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA- eksperimenringkas.
4)APLIKASI IDEA- Muridmembuat nota hasildaripadamaklumatdiperoleh.
5)PENUTUP- Muridmembuatrumusan
PENILAIAN
DAN Pemerhatian , Hasil Kerja
PENTAKSIRAN
REFLEKSI