Anda di halaman 1dari 7

Model Pembinaan

Kurikulum(Model Objektif
& Proses)

Model Kurikulum
(1)Model Ralph Tyler (1949)
(2)Model Hilda Taba (1966) Objektif
(3)Model Stenhouse (1975) Proses

Pembentukan Model
Kurikulum
Tyler
Penekanan terhadap pembentukan objek

tiftingkahlaku sebagai tujuan asal proses pendidikan;


Membawa perubahan yang signifikan terhadap pola
tingkah laku pelajar. Perubahan terhadap pelajar
berlaku bagi setiap kali perubahan pernyataan
objektif sekolah.
Kekuatan model ini dalam pendekatan terhadap teori
kurikulum dan praktis: ia amat bersistematis dan
mempunyai kekuatan untuk mengurus dengan
membentuk objektif tingkahlakumenyediakan idea
yang jelas terhadap hasilan agar kandungan dan tata
cara dapat disepadukan serta dapat dinilai hasilan
tersebut.
Objektif - Kandungan Kursus-Tatacara-Penilaian

MODEL TABA
Kurikulum sebagai pelan tindakan;
Pendekatan Bawah-Atas (Bottom-up) terhadap kurikulum
di mana guru memainkan peranan utama;
Terdapat susunan yang tertib semasa membentuk kurikulum
dan berpendapat bahawa guru perlu terlibat sama
membantu dalam proses pembentukan tersebut; dan
Tujuh langkah pembentukan kurikulum :
(1)Mengdiagnos keperluan
(2)Pembentukan objektif
(3)Pemilihan kandungan
(4)Menyusun kandungan
(5)Pemilihan terhadap pengalaman pembelajaran
(6)Mengurus aktiviti-aktiviti pembelajaran
(7)Penilaian

MODEL STENHOUSE
Kurikulum sebagai Proses;
Kurikulum bukan bersifat fizikal tetapi merupakan
interaksi di antara guru, pelajar dan ilmu
pengetahuan;
Kurikulum merupakan apa yang sebenarnya berlaku
dibilik darjah serta persedian-persedian yang
dilakukan, dan menilai;
Proses yang aktif dan dikaitkan dengan penaakulan
praktikal yang diperkenalkan oleh Aristotle;
Suatu percubaan untuk menerangkan prinsipprinsip dan ciri-ciri usul Pendidikan di dalam bentuk
yang telus dan berupaya menterjemahkannya ke
dalam bentuk amalan.

Berupaya untuk menyediakan asas bagi merancang


sesuatu kursus, meneliti secara empiris serta dapat
dijadikan asas menjustifikasikannya. Menawarkan
untuk:ProsesPerancangan:
=prinsip pemilihan kandungan: apa yang perlu diajar dan
dipelajari
=prinsip pembentukan strategi pengajaran:bagaimana ia
patut diajar dan dipelajari
=prinsip menentukan susunan pengajaran
=panduan secara praktis untuk melaksanakan kurikulum
dalamkonteks sekolah yang berlainan, dalam konteks
para pelajar, situasi rakan sebaya dan persekitaran
=maklumat mengenai kepelbagaian kesan hasil daripada
pelbagai konteks situasi dan pelajar serta memahami
faktor-faktor kepelbagaian tersebut;
Justifikasi:Pembentukan matlamat kurikulum yang boleh
dikawal selia

Melihat kurikulum sebagai suatu bentuk spesifikasi


tentang amalan pengajaran (suatu cara menterjemahkan
idea pendidikan kepada hipotesis yang boleh
diuji:menggalakkan pengujian secara kritis dan bukan
menerima secara membuta tuli; ia bukan sebagai
kurikulum pukal yang direkabentuk dengan tujuan untuk
disampaikan di mana-mana sahaja);
Hasilan bukan lagi merupakan ciri asas yang penting dan
bukan untuk mendefinisi fiturnya. Apa yang penting
menurut model teori dan amalan kurikulum ini ialah
kandungan dan cara akan berkembang maju apabila guru
dan pelajar berinteraksi dan bukannya menentukan
objektif tingkahlaku yang ketat; dan
Mengikut modelini, pelajar bukannya objek pasif untuk
diajar. Mereka perlu sama-sama menentukan bagaimana
sesuatu sesi pengajaran danpembelajaran perlu
dilaksanakan. Fokus utamanya ialah terhadap proses
interaksi (perubahan tumpuan daripada pengajaran
kepada pembelajaran:bagi guru, proses pembelajaran
diberi penekanan yang utama).