Anda di halaman 1dari 170

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Kementerian Sumber Manusia


Aras 2,3 & 4, Blok D3, Kompleks D, Pusat
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62530
Putrajaya.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan


Kementerian Sumber manusia
Malaysia

Garis
Panduan
Hazard,
Penaksiran
Risiko dan
Kawalan
Risiko

(HIRA
RC)

2008
JKKP DP 127/789/4-47
ISBN 978-983-2014-62-1

bagi Pengenalpastian
Hazard, Penaksiran Risiko

dan Kawalan Risiko

(HIRARC)

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan


Kementerian Sumber Manusia
Malaysia

2008
2014-62-1
JKKP DP 127/789/4-47 ISBN 978-983-

GARIS

Prakata

alam beberapa tahun kebelakangan ini, Pengenalpastian Hazard, Penaksiran Risiko dan

Kawalan Risiko (HIRARC) telah menjadi amat penting dalam amalan untuk merancang,
mengurus dan melaksanakan sesuatu operasi sesebuah organisasi sebagai perkara asas kepada
pengurusan risiko. Organisasi yang telah melaksanakan penaksiran risiko di tempat kerja telah
mendapati beberapa perubahan positif dalam amalan kerja mereka. Organisasi ini dapat
mengenal pasti tindakan dan keadaan kerja yang substandard semasa ia membangunkan dan
mengambil tindakan pembetulan yang perlu. Perundangan menghendaki agar proses ini
bersistem dan direkodkan supaya keputusan yang dicapai adalah kukuh dan analisisnya lengkap.
Proses penaksiran risiko hendaklah dilaksanakan secara berterusan dan tidak boleh
dianggap sebagai kerja yang hanya dilakukan sekali sahaja.

Seiring dengan pendekatan yang diambil oleh Jabatan iaitu menumpukan kepada
LANGKAH PENCEGAHAN sebagai satu cara dalam menguatkuasakan undang-undang
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP), ianya seolah-olah telah menyebabkan
HIRARC menjadi amat penting. Dengan HIRARC, seseorang berupaya mengenal pasti
hazard, menganalisis dan menaksir risiko yang berkaitan dengannya dan seterusnya
melaksanakan langkah kawalan yang sesuai.
Garis Panduan ini memberikan panduan tentang metodologi pengendalian HIRARC, di
mana ianya adalah cukup ringkas untuk digunakan oleh industri kecil dan sederhana
disamping ianya boleh juga digunapakai oleh semua pihak dalam pelbagai sektor ekonomi,
sama ada dalam sektor pembuatan, sektor pembinaan atau mana-mana sektor ekonomi lain.
Metodologi HIRARC sebagaimana yang dicadangkan dalam Garis Panduan ini adalah untuk
tujuan menaksir hazard fizikal sahaja. Mereka yang berhasrat untuk menaksir hazard
kesihatan di tempat kerja, hendaklah menggunakan mana-mana garis panduan penaksiran
lain yang direka khusus untuk tujuan berkaitan.
Jabatan ingin merakam ribuan terima kasih kepada Bahagian Major Hazard atas usaha dan
sumbangan mereka dalam penyediaan garis panduan ini.
Ketua Pengarah
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan Malaysia
2008
2

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Jadual
Kandun
gan
Halaman

PRAKATA
1. Tujuan
2. Terma dan Takrif

2
5

3. Konsep Asas
3.1 Apakah itu risiko?
4. Merancang dan Melaksanakan HIRARC
4.1 Tujuan HIRARC

4.2 Merancang Aktiviti HIRARC


4.3 Proses HIRARC
4.3.1 Mengelaskan Aktiviti Kerja
4.3.2 Pengenalpastian Hazard
4.3.2.1 Hazard Kesihatan
4.3.2.2 Hazard Keselamatan

7
8

4.3.2.3 Hazard Alam Sekitar


4.3.2.4 Teknik Pengenalpastian Hazard
4.3.2.5 Metodologi pengenalpastian dan penaksiran hazard
4.3.3 Analisis dan Jangkaan Risiko
4.3.3.1 Kemungkinan berlakunya kejadian
4.3.3.2 Keterukan Hazard
4.3.3.3 Penaksiran risiko
5. Kawalan
5.1 Memilih Kawalan yang Sesuai

9
10
11
13

5.2 Jenis Kawalan


5.2.1 Pada punca hazard
5.2.2 Kawalan kejuruteraan
5.2.3 Kawalan pentadbiran
5.2.4 Kelengkapan Pelindung Diri (PPE)
5.3 Memantau Kawalan

14
15

5.4 Prosedur Kerja Selamat


5.5 Kelengkapan Pelindung Diri

16

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARI
S

6. Mendokumentasikan HIRARC
6.1 Tanggungjawab dan Akauntabiliti
6.2 Proses Dokumentasi

17
18

7. Perundingan
8. Latihan
LAMPIRAN A

19

Contoh Hazard Di tempat Kerja


LAMPIRAN B

22

Senarai Semak Contoh Hazard Di tempat Kerja


LAMPIRAN C

23

Borang HIRARC
LAMPIRAN D
Contoh Mengisi Borang: Senario 1

24
25

Contoh Mengisi Borang: Senario 2


LAMPIRAN E
Contoh Teknik Pengenalpastian Hazard
Contoh Analisis Hazard Kerja
Ke
sel
am
ata
n
da
n
Ke
sih
ata
n
Pe
ker
jaa
n

J
a
b
a
t
a
n

26
27

1.0 Tujuan
Tujuan garis panduan ini adalah untuk memberikan pendekatan yang sistematik untuk menaksir
hazard dan menganalisis risiko yang berkaitan, yang mana ianya akan dapat memberikan
pengukuran bagi sesuatu hazard yang telah dikenal pasti, serta menyediakan kaedah bagi
mengawal risiko berkaitan. Ia merupakan satu daripada kewajipan am majikan di bawah Akta
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), di mana majikan perlu menyediakan
tempat kerja yang selamat untuk pekerjanya dan orang lain yang berkenaan.

2.0 Terma Dan Takrif


Hazard bermakna sesuatu punca atau sesuatu keadaan yang mempunyai potensi dimana
boleh mendatangkan mudarat dalam bentuk kecederaan atau kesihatan yang buruk kepada
manusia, kerosakan harta, kerosakan alam sekitar atau gabungan daripada mana-mana
mudarat tersebut.
Kawalan hazard bermakna proses melaksanakan langkah untuk mengurangkan risiko yang
berkaitan dengan hazard.
Hierarki kawalan bermakna tertib keutamaan yang bersesuaian yang ditetapkan bagi jenis
langkah yang akan diambil untuk mengawal risiko.
Pengenalpastian hazard bermakna pengenalpastian kejadian yang tidak diingini yang
membawa kepada ujudnya hazard dan mekanisme yang membolehkan kejadian yang tidak
diingini itu berlaku.
Risiko bermakna gabungan faktor kemungkinan berlakunya sesuatu kejadian berhazard dalam
sesuatu tempoh khusus yang ditetapkan atau dalam keadaan yang ditetapkan dengan faktor
keterukannya iaitu kecederaan atau kesan buruk ke atas kesihatan manusia, harta, alam sekitar
atau gabungan mana-mana daripada ini yang disebabkan oleh kejadian tersebut.

Penaksiran risiko bermakna proses penilaian risiko kepada keselamatan dan kesihatan yang
timbul daripada hazard di tempat kerja.
Pengurusan risiko bermakna prosedur keseluruhan yang berkaitan dengan mengenal pasti
hazard, menaksir risiko, menetapkan langkah kawalan, dan menyemak hasil.

3.0

Konsep Asas

3.1 Apakah itu risiko?


Risiko ialah sesuatu yang kita sebagai individu, hadapi setiap hari. Manusia sentiasa membuat
keputusan berdasarkan risiko. Keputusan yang mudah dalam kehidupan sehari-hari seperti
memandu, melintas jalan dan pelaburan wang, semuanya mempunyai risiko. Risiko adalah

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARI
S

bagi
keja
gdian
aberh
bazar
ud
nterte
gntu
ayang
nberl
aku.
kDari
esegi
m
mate
umati
nk,
grisik
ko
ibole
nh
adihit
nung
deng
dan
apers
nama
an
k
R
e
i
t
s
e
i
r
k
u
o
k
a
=
n

K
gkin
ean
m
ialah
ukeja
ndian
gyang
kmun
igkin
nberl
aaku
ndala
m
xtem
poh
K
khus
eus
tatau
edala
rm
ukead
kaan
aterte
nntu;
dan
dKet
ieru
kan
m
ialah
ahasil
ndari
apada
,keja
dian
K
yang
eberl
m
aku
usepe
nrti

ta,
eatau
rkero
usaka
kn
nhart
ya,
aatau
gang
kguan
ekepa
cda
ealam
dsekit
ear,
ratau
aapaaapa
ngabu
ngan
ahasil
tyang
adise
ubabk
an
koleh
ekeja
sdian
iterse
hbut.
a
Me
t
ra
a
nnc

an
g
m
aDa
nn
uMe
slak
i

s
adal
aah:
n1. u
a n
k t
a u
n k
m
e
n
g
e
n
a
l
p
4.1 T a
u s
j t
u i
a s
n e
m
H u
I a

H
i
r
a
r
c

R
A f
R a
C k
T
u
j
u
a
n

t
o
r
y
a
n
g

H
I
R
A
R
C

m
u
n
g
k

d
a
n
o
r
a
n
g
l
a
i
n
(
h
a
z
a
r
d
)
;
2. u
n
t
u
k
m
e
m
p
e
r
t
i
m
b
a
n
g

i
a
p
a
d
a
l
a
m
k
e
a
d
a
a
n
t
e
r
t
e
n
t
u
d
a
n
k
e
t
e
r
u
k
a
n
y
a

;
d
a
n

3. u
n
t
u
k
m
e
m
b
o
l
e
h
k
a
n
m
a
j
i
k
a
n
m
e
r
a
n
c
a
n

p
e
n
c
e
g
a
h
a
n
u
n
t
u
k
m
e
m
a
s
t
i
k
a
n
r
i
s
i
k
o
t
e

s
a
.

4.2 M

e
r
a
n
c
a
n
g
A
k
t
i
v
i
t
i
H
I
R
A
R
C
Akti
viti
HIR
AR
C
hend
akla
h
dira
ncan
g
dan
dijal
anka
n:

dak
pas
ti
sa
ma
ada
ka
wal
an
sed
ia
ada
me
ncu
1. kup
i
ata
upu
n
tida
k;
ata
u/d
an
3. sebelum
mel
aks
ana
kan
lan
gka
h
pe
mb
etul
an
ata
u
pen
ceg
aha
n.
2. o

1.

l
e
h
o

2. r

b
a
i
k
S
i
s
t
e
m
P
e
n
g
u
r
u
s
a
n
K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n
d
a
n

e
r
u
s
a
n
.
Adal
ah
men
jadi
tang
gun
gjaw
ab
maji
kan
untu
k
men
etap
kan
kaki
tang
an
terla
tih
bagi
men
getu
ai
pasu
kan
peke
rja
yang
berk
aitan
deng

ajalan
nkan
HIR
pAR
rC.
o
4.3
s
Pro
e
ses
s

HI
RA
aRC

t
aPros
es
uHIR
AR
aC
kme
merl
tukan
iemp
vat
ilang
kah
tmud
iah:
1. m
t e
n
e
g
r e
t l
e a
s
n
k
t a
u n
a
k
t
i
v
i
t
m i
e k
n e
r
b
a
g
i

p
a
s
2. t
i
h
a
z
a
r
d
;
6

J
a
b
a
t
a
n
K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n
d
a
n
K
e
s
i
h
a
t
a
n
P
e
k
e
r
j
a
a
n

3. menjalankan penaksiran risiko (membuat analisis dan menganggarkan risiko


daripada setiap hazard), dengan menentukan atau menjangkakan:
1. kemungkinan berlakunya hazard, dan
2. keterukan hazard;
4. memutuskan sama ada risiko boleh diterima dan menggunakan langkah kawalan
(jika perlu).

Carta Aliran Proses HIRARC


Mengelaskan aktiviti kerja

WAKIL MAJIKAN

Perundingan
Mengenal Pasti Hazard
Penaksir
an
Risiko

Menyediakan Pelan Tindakan


Kawalan
Risiko (Jika
Perlu)
Pelak
sanaa
n

4.3.1 Mengelaskan aktiviti kerja

WAKIL PEKERJA

Semakan

berkaitan
Mengelaskan aktiviti kerja dengan
menurut persamaannya,
kelengka
seperti:
1. kawasan
geografipan
atau keadaan fizikaltertentu
di dalam/di luardisebabk
premis;
an oleh
2. peringkat
dalamsumber
proses
tenaga,
pengeluaran/perkhid
keadaan
matan;
3. aktiviti tidak terlalukerja atau
besar,
misalnyaaktiviti
membina
sebuahyang
kereta;
dilaksana
4. aktiviti tidak terlalukan.
kecil,
misalnya
Hazard
membetulkan
nat;
boleh
atau
dibahagi
5. tugasan
yang
kan
telah ditetapkan,
kepada
misalnya
tiga
memuatkan,
kumpula
membungkus,
n utama
mencampurkan,
iaitu
membaiki pintu.
hazard
kesihatan
4.3.2 Pengenalpastian
, hazard
Hazard
keselama
Tujuan pengenalpastian
tan, dan
hazard adalah untuk
hazard
menentukan
operasi
alam
kritikal di dalam tugasan,
sekitar.
iaitu
tugasan
yang
mendatangkan
risiko
yang
ketara
kepada
keselamatan
dan
kesihatan pekerja serta
menekankan hazard yang

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARI
S

kerj
aan
4ialah
.apa3
apa
.
2agen
.yang
1bole
h
H
men
a
zdata
angka
rn
dpeny
akit
k
ekepa
sda
iindi
hvidu
a
.
t
aHaz
nard
kesi
H
hata
a
n
z
bole
a
h
r
men
d
yeba
bkan
k
kesa
e
n
s
yang
i
seriu
h
s
a
dan
t
serta
a
n
mert
a
p
(aku
e

tanja
)ng
,(kro
nik).
aSelu
truh
aatau
ubaha
gian
bterte
ontu
lbada
en
hbole
h
m
terje
ejas.
nSese
yoran
eg
byang
amen
bgala
kmi
apeny
nakit
peke
m
rjaa
an
smun
agkin
ltida
ak
hmen
yeda
jri
aakan
ngejal
ganya
kdeng
aan
serta
p-

m
kiba
et
rhing
tar
aserin
.g
kali
Ssuka
er
bdike
asan
goleh
aindi
ividu
yang
cterje
ojas
nsehi
tngga
olah
hpeny
,akit
itu
hsuda
ih
lmela
arat.
nHaz
gard
kesi
phata
en
nterm
dasuk
ebaha
nn
gkimi
aa
r(sep
aerti
nasid
bate
ari

dria,
aviru
ns,
debu
pdan
ekula
lpuk)
a,
ragen
ufizik
t(pun
)ca
,tena
ga
hyang
acuku
zp
akuat
runtu
dk
me
bmud
iarat
okan
lbada
on,
gsepe
irti
arus
(elekt
srik,
ehaba
p,
ecaha
rya,
tgeta
iran,
hing
bar
adan
ksinar
tan)
edan

h
aHaz
zard
kese
alam
ratan
d
Haz
rard
ekese
klama
atan
ialah
bapaeapa
ndaya
tyang
ucuku
kp
kuat
kyang
emen
rgaki
jbatk
aan
kece
(dera
e
an,
r
atau
g
kero
o
saka
n
n
o
kepa
m
da
i
hart
k
)a.
.Kec
eder
4aan
.
yang
3
.dise
2babk
.an
2

oebag
lai
econt
hoh,
peke
hrja
amun
zgkin
aluka
rteru
dk.
Haz
kard
ekese
slama
etan
lmen
adata
m
ngka
an
tmud
aarat
napab
ila
bkaw
ialan
atem
spat
akerj
na
ytida
ak
men
kcuku
epi.
t
Beb
aerap
ra
acont
oh
.
haza
rd
Skese

l
a
m
a
t
a
n

i
n
c
i
r
/
t
e
t r
e s
r a
m n
a d
s u
u n
k g
,
(
t s
e e
t p
a e
p r
i t
i
t w
i a
d y
a a
k r
y
t a
e n
r g
h
a t
d e
r
k e
e n
p t
a a
d n
a g
:
d
1. i
l
a
n
t
a

2.

j
e
n
t
e
r
a
,
a
l
a
t
a
n
d
a
n
k
e
l
e
n
g
k
a
p
a
n
y
a
n
g
b
e
r
g
e
r
a
k

3.

(
s
e
p
e
r
t
i
p
e
n

k
e
r
j
a
y
a
n
g
d
i
l
a
k
u
k
a
n

4.

d
i
a
t
a
s

p
e
r
a
n
c
a
h
)
;
5. l
e
n
t
i
n
g
a
n
b
a
h

e
r
a
a
n
(
s
e
p
e
r
t
i
f
o
r
k
l
i
f
d
a
n
t
r
a
k
)
;
8. o
p
vi e
sist r
em a
teka s
nan i
(sep m
erti e
dan n
dan g
g a
dan n
paipg
stimk
); a
7. t
d
a
n

a
n
.
4.3.
2.3
Haz
ard
ala
m
seki
tar
Haz
ard
alam
sekit
ar
ialah
pele
pasa
n ke
alam
sekit
ar
yang
bole
h
men
yeba
bkan
mud
arat
atau
9.
kesa
n
yang
mer
osak
kan.
Pele
pasa
n ke
alam
sekit

akerj
ra
yang
m
men
uyalir
nkan
gsiste
km
iglik
nol
dan
tmele
ipask
dan
aceca
kir
terse
kbut
eke
tdala
am
rpem
abetu
.ng
ribut
Smun
egkin
btida
ak
gseda
ar
iakan
kesa
cnnya
okepa
nda
talam
osekit
har.
,Haz
ard
palam
esekit

apros
redur
kerj
m
a
etida
nk
ddipa
atuhi.
t
4.3.
a2.4
nTek
gnik
kpen
gen
a
alpa
nstia
n
haz
m
uard
dMaji
akan
rhend
aakla
th
me
amba
pngu
nkan
a
met
b
odol
i
ogi
lpeng
aenal
pasti
kan
adan
pena
w
aksira
ln
ahaza
rd
n
yang
men
d
gam
abil
n

kume
in
rdan
amak
lum
dat
oberi
kkut:
8

J
a
b
a
t
a
n
K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n
d
a
n
K
e
s
i
h
a
t
a
n
P
e
k
e
r
j
a
a
n

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

apa-apa laporan siasatan kejadian berhazard;


rekod pertolongan cemas dan rekod kecederaan ringan;
program perlindungan kesihatan di tempat kerja;
apa-apa keputusan pemeriksaan tempat kerja;
apa-apa aduan dan komen kakitangan;
apa-apa laporan, kajian dan ujian oleh pihak kerajaan atau majikan berhubung
dengan keselamatan dan kesihatan kakitangan;
apa-apa laporan yang dibuat di bawah peraturan Akta Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan 1994;
rekod bahan berhazard; dan
maklumat lain yang berkaitan.

4.3.2.5 Metodologi pengenalpastian dan penaksiran hazard


Metodologi pengenalpastian dan penaksiran hazard hendaklah merangkumi:
1. Langkah dan tempoh masa untuk mengenal pasti dan menaksir hazard.
Langkah untuk pengenalpastian hazard dan tempoh masa untuk pengenalpastian ini
mestilah ditetapkan. Maklumat berikut hendaklah dimasukkan:
1. siapa yang akan bertanggungjawab atas pengenalpastian: misalnya, ia mungkin
jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, atau individu yang
dilantik oleh jawatankuasa;
2. cara laporan pengenalpastian tersebut diproses: misalnya, ia mungkin disusun dan
diproses oleh jawatankuasa, atau oleh individu yang dilantik oleh jawatankuasa; dan
3. tempoh masa pengenalpastian: contohnya, pengenalpastian hazard untuk
bengkel A mestilah disiapkan dalam bulan Disember, bagi bengkel B dalam
bulan April dan bagi bengkel C dalam bulan November.

2. Penyimpanan rekod hazard.


Selepas hazard dikenal pasti, rekod pengenalpastian hazard mestilah disediakan dan
disimpan, sama ada dalam bentuk bercetak atau dalam format elektronik.

3. Tempoh masa untuk menyemak dan jika perlu, ubah metodologi.


Tarikh

untuk

menyemak

pengenalpastian:

misalnya,

semakan

kaedah

pengenalpastian akan dijalankan setiap tiga tahun.


Untuk melengkapkan pengenalpastian hazard, beberapa teknik boleh digunakan untuk
mengenal pasti hazard. Beberapa contoh teknik termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
1. pemeriksaan di tempat kerja;
2. analisis keselamatan tugasan atau analisis hazard kerja;
3. siasatan awal;
4. faktor kemalangan yang mungkin;
5. analisis kegagalan;
6. siasatan kemalangan dan kejadian.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARI
S

naka
n
Tpros
ees
randa
psend
uiri
ldan
atekni
nk
gpeng
lenal
apasti
han
anda
ksend
eiri
psupa
aya
dbers
aesuai
an
adeng
nan
dpros
aedur
peng
uurus
nan
tdan
usaiz
kkerja
yang
m
dijal
eanka
nn.
gMala
gh,
u

keza
aberg
eantu
dng
apada
hsaiz
temp
pat
ekerja
n.
g

4.3.

e3

nAna
alisis
ldan

pjang

kaa
n
srisik
to
a

i
Risi
a
ko
n
ialah
pene
m
ntua
u
n
nkem
gung
kkina
in
nberl
akun
bya
ekem
ralan
bgan/
ekeja
zdian
adan
-kete
bruka
n

kntuk
emen
m
entu
akan
ltaha
ap
ndan
gme
ambe
nrika
/n
kkeut
eama
jan
akepa
dda
ihaza
ard
nyang
dike
ynal
apasti
n. Ia
gbole
h
m
dila
ukuka
nn
gmen
kurut
ikaed
nah
kual
bitatif
e,
rkuan
ltitati
af
katau
usemi
kuan
utitati

fn
.untu
k
A
men
n
yata
a
kan
l
taha
i
p
s
kete
i
ruka
s
n
yang
k
mun
u
gkin
a
dan
l
kem
i
ung
t
kina
a
n
t
kete
i
ruka
f
n
terse
m
but
e
akan
n
berl
g
aku.
g
Skal
u
a ini
n
bole
a
h
k
diub
a
ah
n
suai
atau
p
dilar
e
as
r
untu
k
k
a
dise
t
suai
a
kan
a
deng

aunak
nan
untu
kk
erisik
ao
dyang
aberb
aeza.
nKae
dah
dini
amen
nggu
naka
kn
epeng
tetah
euan
rdan
apeng
nalam
gan
apaka
nr
untu
bk
emen
rentu
bkan
ekem
zung
akina
n
bdan
okate
lgori
ekete
hruka
n.
d
Dala
i
m
g

a sep
nerti
ayang
lditer
iangk
san di
iatas
sdilet
akka
sn
enilai
m
bera
ingka
k.
uObje
aktifn
nya
tadal
iah
tuntu
ak
tmen
ighas
filka
,n
skal
sa
kpena
arafa
ln
ayang
lebi
kh
uluas
adari
lpada
iyang
tbias
aanya
tdica
ipai
fdala

m
ngka
n
anilai
nreali
astik
lbagi
irisik
so
isepe
srti
yang
kcuba
udica
apai
ldala
im
tanali
asis
tkuan
ititati
ff.
,
Anal
isis
bkuan
utitati
kf
amen
nggu
naka
un
nnilai
tbera
ungka
k(dan
buka
nnya
m
eskal
na
cdesk
aripti
df
ayang

dikua
intita
gtif)
uuntu
nk
akete
kruka
an
ndan
kem
dung
akina
ln
amen
m
ggu
naka
an
ndata
adari
lpada
ipelb
sagai
isum
sber
sepe
krti
upeng
aalam
lan
ilalu
tdan
adari
tpada
ipeny
felidi
kan
dsaint
aifik.
nKete
ruka
sn
ebole
m
h

datau
iset
tkeja
edian,
natau
tdeng
uan
kmen
ageks
ntrap
olasi
dkan
edata
nkajia
gn
aeksp
nerim
en
patau
edata
m
yang
olalu.
dKete
eruka
ln
abole
nh
diun
hgkap
adari
ssegi
imon
letari
,
kkrite
eria
jimp
aak
dtekn
iikal
aatau
nman
usia,

adan
tkem
aung
ukina
n
adiun
pgkap
adan
-cara
aia
pdiga
abun
gkan
kuntu
rk
imen
tdapa
etkan
rtaha
ip
arisik
o
lakan
aberu
ibahnubah
.men
urut
C
jenis
arisik
ro
adan
tuju
kan
eoutp
tut
epena
rksira
un
krisik
ao
nakan
digu

nan
asemi
kkuan
titati
af
ndigu
.naka
n
D
seba
agai
lcont
aoh.
m
4.3.
g
3.1
a
Ke
r
mun
i
gkin
s
an
berl
p
aku
a
nya
n
keja
d
dian
u
aNila
n
i ini
iberd
nasar
ikan
,kem
ung
kkina
an
eberl
d
akun
a
ya
h
keja
kdian.
uAnd
aa
lbole
ih
ttany
aa
t
soal
i
fan
Ber
dapa

k?
aKem
lung
ikina
kn
adita
hksir
berd
kasar
ekan
jpeng
aalam
dan
ipeke
arja,
nanali
sis
iatau
npeng
iukur
an.
pTaha
ep
rkem
nung
akina
hn
berj
bulat
edari
rpada
lpali
ang
kmun
ugkin

shing
ega
btida
ek
ldapa
ut
m
dija
ngka
i
nSeba
igai

ct
odari
nbeka
tsnya
osem
hasa
,men
gisi
kke
edala
jm
aboto
dl
isem
abura
nn
adal
pah
eyang
lpali
ung
nmun
tgkin
uberl
raku
dala
am
ksetia
ap
nsyif
kerj
ta.
eWal
rau
tbaga
uima
m
napu
pn,
akebo
hcora
n
sbaha
en
dbaka
ir
kdies
iel

dyim
apana
rn
iindu
k
ttida
ak
ndapa
gt
kdija
ingka
bole
ph
eberl
naku.
1
0

J
a
b
a
t
a
n
K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n
d
a
n
K
e
s
i
h
a
t
a
n
P
e
k
e
r
j
a
a
n

Jadual A menunjukkan kemungkinan dengan menggunakan nilai berikut:

KEMUNGKINAN (L)

cONTOH

KADAR

Paling mungkin

Hazard/kejadian yang paling mungkin berlaku

Mungkin

Mungkin boleh berlaku dan bukannya luar biasa

Dapat dijangka

Mungkin berlaku pada masa akan datang

Jarang sekali

Belum diketahui berlaku selepas beberapa tahun

Tidak dapat dijangka

Boleh dikatakan mustahil dan tidak pernah berlaku

JADUAL A
4.3.3.2 Keterukan hazard
Keterukan boleh dibahagikan kepada lima kategori. Keterukan berdasarkan tahap keterukan
yang meningkat ke atas kesihatan individu, alam sekitar, atau kepada harta benda. Jadual B
menunjukkan keterukan dengan menggunakan jadual berikut:
KETERUKAN (S)
Mala petaka
Fatal
Serius
Ringan
Sedikit sahaja

cONTOH
Banyak kematian, kerosakan harta benda dan
pengeluaran tidak dapat dipulihkan
Kira-kira satu kematian, kerosakan besar harta
benda jika hazard berlaku
Kecederaan yang tidak fatal, hilang upaya kekal
Menyebabkan hilang upaya tetapi bukan
kecederaan kekal
Sedikit lelasan, lebam, luka, kecederaan jenis
rawatan kecemasan

KADAR
5
4
3
2
1

Jadual B
4.3.3.3 Penaksiran risiko
Risiko boleh dinyatakan dalam pelbagai cara untuk menyampaikan keputusan analisis bagi
membuat keputusan tentang kawalan risiko. Bagi analisis risiko yang menggunakan
kemungkinan dan keterukan dalam kaedah kualitatif, menyatakan keputusan dalam matriks
risiko merupakan suatu cara yang sangat berkesan untuk mengagihkan risiko di seluruh loji
dan kawasan tempat kerja.
Risiko boleh dihitung menggunakan formula berikut:
L x S = Risiko relatif
Di mana,
L = Kemungkinan
S = Keterukan

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARI
S

kka
n di
Sbaw
aah:
t
u
Kemungkinan (L)
c
5
o
4
n
t
3
o
2
h
m
a
t
r
iUnt
kuk
sme
ngg
r
una
i
skan
imat
kriks
oini,
mul
(
Jaamul
da
ucari
alaju
l
r
Cket
)eru
kan
d(S)
iyan
t
ug
npali
jng
uses

Keterukan (S)
1

10

15

20

25

12

16

20

12

15

10

JADUAL C
Tinggi

Sederhana

Rendah

uaris
ake
imu
mngk
eina
mn
e(L)
runt
iuk
hme
anda
lpat
kkan
ape
nmer
ihal
han
ayan
sg
ipali
lng
rses
iuai
sden
igan
kke
omu
. ngk
Kina
en
mbag
ui
dket
ieru
akan
nkej
adi
ian
kyan
ug
taka
bn

bak
edi
rma
lna
abari
ks
udan
. laju
Tr
abert
hem
au.
p
Nil
rai
irisi
sko
irela
ktif
obol
eh
ddig
iuna
bkan
eunt
ruk
ime
kmb
aerik
nan
keu
dtam
iaan
dkep
aada
ltind
aaka
mn
yan
pg
eperl
tu di

aja
msec
bara
iefe
lktif
u.
nJad
tual
uD
kme
nen
mtuk
ean
nkeu
gtam
uaan
rber
udas
sark
kan
ajula
nt
beri
hkut:
a
z
a
r
d
d
i
t
e
m
p
a
t
k
e
r

RISIKO

PERIHALAN

TINDAKAN

15 - 25

TINGGI

Risiko TINGGI memerlukan tindakan segera untuk


mengawal hazard seperti yang diperincikan dalam
hierarki kawalan. Tindakan yang diambil mestilah
didokumentasikan dalam borang penaksiran risiko
termasuk tarikh siap.

5 - 12

SEDERHANA

Risiko SEDERHANA memerlukan pendekatan


terancang bagi mengawal hazard dan mengguna
pakai langkah sementara jika perlu. Tindakan yang
diambil mestilah didokumentasikan dalam borang
penaksiran risiko termasuk siap.

1-4

RENDAH

Risiko yang dikenal pasti sebagai RENDAH boleh


dianggap sebagai boleh diterima dan pengurangan
selanjutnya tidak diperlukan. Walau bagaimanapun,
jika risiko tersebut boleh diselesaikan segera secara
berkesan, langkah kawalan hendaklah dilaksanakan
dan direkodkan.
JADUAL D

1
2

J
a
b
a
t
a
n
K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n
d
a
n
K
e
s
i
h
a
t
a
n
P
e
k
e
r
j
a
a
n

Hazard yang ditaksir sebagai Risiko Tinggi mestilah diambil tindakan segera untuk
menyelesaikan risiko kepada keselamatan nyawa dan/atau alam sekitar. Individu yang
bertanggungjawab atas tindakan yang perlu diambil, termasuk tindakan susulan mestilah benarbenar dikenal pasti. Kaedah penaksiran terperinci lanjutan mungkin memerlukan penaksiran
risiko kuantitatif sebagai kaedah untuk menentukan langkah kawalan yang sesuai.

5.0 Kawalan
Takrif: Kawalan ialah penghapusan atau penyingkiran hazard yang mana ianya tidak
mendatangkan risiko kepada pekerja yang perlu memasuki kawasan atau bekerja
menggunakan kelengkapan dalam tempoh kerja yang dijadualkan.
Hazard hendaklah dikawal di puncanya (tempat masalah tercetus). Sebaik-baiknya, kawalan
disediakan hampir dengan punca hazard. Kaedah ini sering dirujuk sebagai kawalan
kejuruteraan. Jika ini tidak berhasil, hazard selalunya boleh dikawal sepanjang laluannya ke
pekerja, di antara punca dengan pekerja. Kaedah ini boleh dirujuk sebagai kaedah
pentadbiran. Jika ini tidak dapat dilaksanakan, hazard mestilah dikawal pada tahap pekerja
dengan menggunakan kelengkapan pelindung diri (PPE), namun ini adalah kaedah kawalan
yang terakhir.

5.1 Memilih kawalan yang sesuai


Memilih kaedah kawalan sering melibatkan:
1. menilai dan memilih kawalan jangka pendek dan jangka panjang;
2. melaksanakan langkah jangka pendek untuk melindungi pekerja sehingga kawalan
kekal dapat dilaksanakan; dan
3. melaksanakan kawalan jangka panjang apabila dapat dilaksanakan dengan munasabah.
Sebagai contoh, katakan hazard hingar telah dikenal pasti. Kawalan jangka pendek mungkin
memerlukan pekerja menggunakan perlindungan pendengaran. Kawalan jangka panjang
yang kekal mungkin menyingkirkan atau mengasingkan punca hingar.

5.2 Jenis Kawalan


5.2.1 Kawalan pada punca hazard
1. Penghapusan Menyingkirkan kerja, alatan, proses, mesin atau bahan yang
berhazard mungkin cara terbaik untuk melindungi pekerja. Sebagai contoh, firma
kitar semula mungkin memutuskan untuk berhenti daripada membeli dan memotong
tangki bahan api pukal buangan disebabkan oleh hazard letupan.
2. Penggantian Kadang-kadang melakukan kerja yang sama menurut cara yang
kurang berhazard dapat dilakukan. Sebagai contoh, bahan kimia berhazard boleh
diganti dengan bahan kimia yang kurang berhazard. Kawalan mestilah melindungi
pekerja daripada apa-apa hazard baru yang timbul.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARI
S

m
u
5.2.2 K l
a a
w u
a
n
l
a t
n u
k
k m
e e
j
u n
r j
u a
t d
e i
r
k
a
a a
n n
n
y
1. Re a
ka
l
be
e
ntu
b
k
i
se
h
mu
s
la
e

l
Ke
a
rja
m
dan
a
pro
t.
ses
S
bol
e
eh
b
dir
a
eka
g
ben
a
tuk
i
se
c

2.

ont k
oh, a
bekd
as a
bol n
eh g
dij adi k
kana
leb d
ih a
mu n
dahg
dip i
ega a
ng b
dano
dia l
ng e
kat h
. d
Pe i
ng a
asi s
ng i
an n
g
Jik k
a a
haz n
ard ,
tid d
ak i
bol b
eh e
dih n
apud
ska u
n n
ata g
u a
dig t
ant a
i, u

dij d
auha
kanli
dar d
ipa a
da ri
pekp
erj a
a. d
Se a
bagb
ai a
conh
toh a
, n
bili k
k i
ka m
wali
an a
ber t
teb o
at k
dans
me i
mp k
un .
3.yai A
penu
ya t
ma o
n m
udaa
ra s
bol i
eh
me P
lin r
du o
ngi s
par e
a s
penb
gene

rba ti
hayti
a k
bol d
eh i
dia d
uto a
ma l
sik a
an m
ata
u k
di il
me a
kann
ikk g
an. p
Se e
bagm
ai a
cons
toh a
, n
rob g
ot a
ka n
walk
an e
ko r
mp e
ute t
r a
bol .
eh L
me a
ngen
ndag
lik k
an a
opeh
rasib
ki e
mp r
al h

4.

ati- m
hat p
i a
heni
dakk
lah e
dia p
mb e
il k
unt e
uk rj
me a
lin .
du S
ngi e
pekb
erj a
a g
dar a
ipa i
da c
haz o
ard n
rob t
oti o
k. h
Pe ,
ng p
ad e
an li
g n
Ha d
zar u
d n
bol g
eh k
dis h
eka a
t s
seb b
elu o
m l
ia e
sa h

me d
nce a
gaht
kec e
ede r
raa k
n e
ma n
ta a
dar a
ipa l
da a
sin t
ara y
n a
ark n
a g
ki b
mp e
ala r
n. g
Pe e
ngar
dana
g k
kel .
5.engP
kape
an n
yany
g e
ses r
uai a
aka p
n a
me n
lin
du S
ngi e
peks
erj e
a k
dar a
ipa t

bol r
eh a
me a
nye n
kat .
ata B
u i
me a
nye s
rap a
hin n
gar y
. a
Sis ,
te s
m e
ku m
nci a
dar k
i i
lua n
r j
bol a
eh u
me h
ngas
sin a
gkat
n u
pu nca s
ten a
aga t
se u
ma k
sa a
pe w
mb a
aik l
an a
dann
penit
yenu
ggam

engr
asi k
ng
a
kan
n
haz
ard .
dar S
ipa e
da
b
pek
erj a
a, g
se a
ma i
kin
c
efe
ktif o
ka n

6.

walt
an o
itu.
h
Pe
,
nca
s
ira
i
n
s
Ses
t
ete
e
nga
m
h
haz
ard
bol
eh
dic
air
kan
ata
u
dis
eba

p
e
n
g
a
li
h
u
d
a
r

5.2.3

aan
bol

1.

P
eh r
me o
nca s
e
irk
d
an
u
gas r
tok k
sik e
r
seb
j
elu
a
m s
ia e
sa l
a
mp
m
ai a
kep t
ada
pen P
e
gen
k
dali e
. rj
a
K
d
a
w i
a k
l e
a h
n e
p n
e d
n a
t k
a i
d
m
b
i e
r n
a g
n

gu P
nakr
an o
pro s
sed e
ur d
ker u
ja r
sel k
am e
at rj
yana
g s
sta e
ndal
rd. a
Ma m
jik a
an t
dih h
ara e
p n
dapd
at a
me k
ma l
stika
an h
pekd
erj i
a s
me e
ma m
tuh a
i k
pro s
sed e
ur c
ker a
ja r
sel a
am b
at e
ini. r

2.

kal j
a a
ber s
sa e
ma l
- a
sa m
ma a
pekt
erj d
a a
dann
sen l
tias a
a ti
dik h
em a
as n
kin u
i. l
Pe a
ng n
aw g
als a
eli n
aa h
n e
da n
n d
lati a
ha k
n l
Lat a
iha h
n d
aw i
al s
ten e
tan d
g i
pro a
sed k
ur a
ker n

3.

. j
Pe a
ngad
wala
seli n
aan p
yanr
g o
ses s
uai e
unt d
uk u
me r
mb l
ant a
u i
pekn
erj b
a o
me l
ngee
nal h
pas m
ti e
haz n
ard g
yanu
g r
mu a
ng n
kin g
dank
me a
nil n
ai m
pro a
sed s
ur a
ker p
ja. e
Per k
gili e
ran rj
ker a

ter u
ded k
ah m
kep e
ada n
haz c
ard.e
Seb g
aga a
i h
con k
toh,e
pek c
erja e
bol d
eh e
dig r
ilir a
kan a
bag n
i tr
ker a
ja u
yan m
g a
me k
me u
rlu m
kan u
per l
ger a
aka ti
n f.
ten P
don r
dan o
oto s
t e
yan s
g h
ber i
ula n
ng g
unt a

4.

r a
bol r
eh a
dija a
dua n
lka
n P
apa e
bila n
tiad g
a e
sesi m
apa a
ber s
ada a
di n
tem d
pat i
ker t
ja. e
Pr m
ogrp
am a
pe t
ng k
em e
asa rj
n a
di t
te e
mp r
at m
ker a
ja, s
pe u
mb k
aik p
an e
da n
n c
pe u
ny c
en i
gg a

n, n
pel ji
up k
usa a
n i
sis a
a d
danij
pe a
mb g
ersia
hanb
tu e
mp r
aha s
n. i
Alah
tan d
, a
kel n
engd
kapi
an s
dane
jen n
ter g
a g
ber a
ke r
mu a
ng d
kin e
an n
bes g
ar a
tid n
ak b
me a
nye i
babk
kan.
kec
ede
raa

1
4

J
a
b
a
t
a
n
K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n
d
a
n
K
e
s
i
h
a
t
a
n
P
e
k
e
r
j
a
a
n

5.

Kebersihan Amalan kebersihan boleh mengurangkan risiko bahan toksik yang diserap
oleh pekerja atau dibawa pulang kepada keluarga mereka. Pakaian rumah hendaklah
disimpan di dalam lokar yang berasingan untuk mengelakkannya daripada dicemari oleh
pakaian kerja. Tempat makan mestilah disekat daripada hazard toksik. Dilarang makan
di kawasan kerja yang bertoksik. Sekiranya perlu, pekerja dikehendaki mandi di bawah
pancuran dan menyalin pakaian pada penghujung syif kerjanya.

5.2.4

Kelengkapan pelindung diri

Pakaian dan kelengkapan pelindung diri (PPE) digunakan apabila langkah kawalan lain tidak
dapat dilaksanakan dan apabila perlindungan tambahan diperlukan. Pekerja mestilah dilatih
untuk menggunakan dan menyenggarakan kelengkapan dengan betul. Kakitangan dan
pekerja mestilah tahu batasan kelengkapan pelindung diri ini. Majikan menghendaki pekerja
menggunakan kelengkapan pelindung diri apabila perlu. Langkah berjaga-jaga hendaklah
diambil untuk memastikan kelengkapan berfungsi dengan baik. Jika tidak, PPE boleh
membahayakan kesihatan pekerja.

5.3

Memantau kawalan

Keberkesanan kawalan mestilah diperiksa secara berkala. Penilaian dan pemantauan setiap
kawalan hazard dilakukan semasa pemeriksaan, penyenggaraan rutin dan aktiviti lain.
Pemantauan boleh dijalankan berasaskan kepada soalan berikut:
1. adakah kawalan tersebut menyelesaikan masalah?
2. adakah apa-apa risiko kepada pekerja berpunca daripada kawalan yang digunakan?
3. adakah semua hazard baru dikenal pasti?
4. adakah hazard baru yang ketara dikawal dengan betul?
e adakah laporan kemalangan dianalisis?
6. adakah langkah lain diperlukan?
Aktiviti kawalan didokumentasikan bagi mengetahui keberkesanannya, jika perlu, nilai
semula hazard dan laksanakan langkah kawalan baru.

5.4

Prosedur kerja selamat

Semasa menyiapkan Analisis Hazard Kerja (JHA), kadang-kadang hazard dapat dikenal
pasti tetapi tidak boleh dihapuskan atau dikeluarkan daripada tugasan tertentu. Prosedur
Kerja Selamat ialah arahan langkah demi langkah yang membolehkan pekerja melaksanakan
kerja mereka dengan selamat apabila terdapat hazard. Prosedur Kerja Selamat mengenal
pasti bahan dan kelengkapan yang diperlukan, dan bagaimana serta bila hendak
menggunakannya dengan selamat.
Umumnya, Prosedur Kerja Selamat disediakan untuk:
1. kerja berisiko tinggi yang kritikal, iaitu kemalangan boleh atau akan mengakibatkan
kecederaan teruk;

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARI
S

2.

k
a
ker n
ja d
ber a
haz l
ard a
yanm

g
ke s
ma a
lan t
ganu
ker ap s
ber a
lak t
u; u
p
3. tug r
asa o
n s
bar e
u s
ata ;
u
5.tug k
asa e
n rj
yana
g y
diu a
bahn
telag
h m
dip e
erk m
ena e
lka rl
n; u
k
4. kel a
engn
kapb
an a
bar n
u y
di a
ma k
suk t

ugau
san s
ter u
per
s
inc
i; s
6. apa e
bil c
a a
sat r
u a
tug s
asa e
n r
me e
me n
rlu t
kana
duak
pek;
erj d
a a
ata n
7.u t
u
leb
g
ih, a
dans
seti a
ap n
pekk
h
erj
u
a s
me u
sti s
me y
lak a
n
san g
aka j
n a
tug r
asa a
n
n
g
yang j
kh a

1.ran k

g e
sek p
ali e
dil rl
akuu
kana
. n
u
P n
r d
o a
s n
e g
d u u
r n
d
K a
e n
r g
j ;
2.a k
e
S l
e e
l n
a g
m k
a a
t p
a
m n
e p
s e
t li
i n
l d
a u
h n
g
m d
e ir
r i
a y
n a
g n
k g
u d
m i
i p
:

erl d
ukae
n; n
3. lati g
hana
yan
g n
dip s
erl e
ukal
n; a
4. tan m
gg a
un
gja t;
6.wa p
b e
pekr
erj m
a; it
5. sus y
a
unan
n g
lan d
gkai
h p
e
yan
rl
g u
kh k
usu a
s n
yan;
d
g
a
per n
7.lu p
dip r
atu o
hi s
unt e
d
uk
u
me r
nyi k
apke
an c
ker e
m
ja a

san
n
.pros
edur
C
kerj
o
a
n
sela
t
mat
o
ialah
h
beke
rja
t
di
u
ruan
g
g
a
terk
s
urun
g.
y
Peke
a
rja
n
yang
g
beke
rja
m
di
e
dala
m
m
e
ruan
r
g
l
terk
u
urun
k
g
a
mest
n
ilah
me
p
mast
e
ikan
m
baha
b
wa
e
pros
n
edur
t
kerj
u
a
k
sela
a

m
n
akese
tlama
tan
dnya
iwa.
s
Kel
e
eng
d
kap
i
an
apeli
kndu
ang
ndiri

(PP
dE)
aKele
nngka
pan
dpeli
indu
png
adiri
tber
umak
hna
iapaapa
ukele
nngka
tpan
uyang
kdira
ncan
m
g
euntu
nk
jdipa
akai
m
atau
idigu

n mel
aindu
kngin
aya
ndari
pada
orisik
lo
ekesi
hhata
n
oatau
rkese
alama
ntan
gserta
apayapa
aalat
ntam
gbaha
n
buntu
ek
kme
emen
ruhi
jobje
aktif
terse
dbut.
i
PPE
m
bias
a
anya
n
dipil
a
ih
untu
ak
kme
ambe
nrika

n jeni
s
phaza
erd
ryang
ltimb
iul.
nTerd
dapat
uspes
nifika
gsi
abagi
njenis
PPE
yyang
adigu
nnaka
gn
untu
sk
emeli
sndu
ungi
akepa
ila,
mata
t,
ekasu
rt,
hangg
aota
ddan
abada
pn,
paka
sian
epere
tncat
iapi,
apern
pafas

airi
nindi
,vidu
.
p
PPE
e
juga
n
term
d
easuk
npaka
gian
ayang
rdipe
arluk
nan
,
cont
ohn
d
ya,
a
apab
n
ila
pterd
eapat
rhaza
ard
ntrafi
tk,
ives
hend
p
akla
e
h
n
gdipa
akai
pdan
umest
nilah
gtam
apak
njelas
dan
d

kngj
eawa
tb

adan

aka
unt
a
abil
.iti
r

6.0

M
Pen
eguru
nsan
dhaza
rd
oyang
kbetu
ul
dan
m
eyang
nada
kala
tnya
adike
snal
ipasti
kdi
atem
pat
nkerj
a

H
bole
Ih
dila
R
ksan
A
akan
R
mela
C
lui
pros
es
6.1 T
yang
aberk
nesan
g.
gPada
udasa

ran
nyang
ymen
agena
,l
pasti
ihaza
nrd
dmest
iilah
vme
imast
dikan
upene
rang
aan
tyang
abetu
ul
tenta
png
asesu
satu
uhaza
krd
1
6

J
a
b
a
t
a
n
K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n
d
a
n
K
e
s
i
h
a
t
a
n
P
e
k
e
r
j
a
a
n

diberikan kepada pihak yang berkuasa tempat kerja (pengurus, ketua jabatan, atau orang
yang dilantik). Setiap HIRARC mestilah didokumentasikan sepenuhnya. Borang HIRARC
mestilah dilengkapkan oleh pasukan HIRARC dan ditandatangani oleh kakitangan yang
bertanggungjawab dalam bidang tersebut. Bahagian yang bertanggungjawab terhadap hazard
tersebut dan pengawalannya dikehendaki menyimpan semua laporan penaksiran selama
sekurang-kurangnya tiga tahun. (Dalam sesetengah kes, keperluan perundangan akan
menentukan masa penyimpanan rekod yang minimum).
Pihak yang berkuasa di bahagian berkenaan bertanggungjawab untuk memastikan kawalan
yang efektif dan tepat pada masanya diguna pakai terhadap hazard dan menyampaikan
keputusan tersebut kepada kakitangan yang mengemukakan laporan. Pihak pengurusan atau
majikan hendaklah mengesahkan dan meluluskan keputusan HIRARC. Majikan hendaklah
menerangkan seluruh HIRARC kepada kakitangan, memantau tindakan susulan dan
menyimpan semua rekod. Borang HIRARC (lihat LAMPIRAN C) merupakan contoh untuk
mendokumenkan proses HIRARC.

6.2 Proses Dokumentasi


Panduan kepada ketua pasukan dan orang yang menjalankan HIRARC -

1.

Lengkapkan borang HIRARC. Disarankan untuk menggunakan satu borang bagi


setiap proses kerja.
2. rekodkan nama dan jawatan anggota pasukan HIRARC;
3. kenal pasti aliran proses kerja dan nyatakan dalam borang di bawah lajur proses/
lokasi;
4. senaraikan semua aktiviti (rutin dan bukan rutin) bagi setiap proses kerja di bawah
lajur Aktiviti Kerja;
5. kenal pasti hazard yang berkaitan dengan setiap aktiviti dan rekodkan dalam lajur
Hazard;
6. tentukan kesan setiap hazard yang dikenal pasti dan rekodkan di dalam lajur Kesan;
7. rekodkan apa-apa langkah kawalan hazard sedia ada;
8. tentukan kemungkinan (L) dari Jadual A dan keterukan (S) dari Jadual B bagi setiap
hazard. Berikan kadar (L) dan (S) di dalam lajur yang berkaitan. Langkah kawalan
sedia ada hendaklah diambil kira semasa menentukan (L) dan (S);
9. dengan menggunakan Matriks Risiko (Jadual C dan D), tetapkan satu risiko dan
rekodkan di dalam lajur Risiko;
10. berdasarkan risiko yang ditetapkan, sarankan langkah kawalan risiko yang sesuai
(lihat Jadual D);
11. tetapkan orang yang sesuai untuk melaksanakan kawalan risiko yang disarankan dan
nyatakan tarikh dan status tindakan susulan;
12. ulang HIRARC bagi aktiviti dan proses lain;

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARI
S

u
a

13. lak p

san
aka a
n b
sat il
u
lag a
i t
pus e
ing
an r
HI d
RA a
RC
sel p
epa a
s
t
lan
gkap
h e
ka
r
wal
an u
dil b
aks
a
ana
kanh
; a
dan
n
14. se
d
ma
a
k
l
HI
a
RA
m
RC
seti
ap
tig
a
tah
un
ata

p
r
o
s
e
s

ata
peru
undin
gan
akt
mest
ivit
ilah
i.
diad
7akan
.deng
0an
waki
l
P
ekese
lama
r
tan
udan
nkesi
dhata
in
nyang
gberk
aenaa
nn,
sem
Sasa
emen
kgena
il
rpasti
a,
nmen
yaksir
adan
men
pgaw
ral
arisik
ko.
tPeru
indin
kgan
,terus

dme
empu
nnyai
gpeng
aetah
nuan
adal
kah
alang
kkah
iberk
tesan
adala
nm
gusah
aa
nmen
gura
yngka
an
nrisik
go.
b8.0
eLa
rtih
pan
e
Mak
n
lum
g
at,
a
arah
l
an
a
dan
m
latih
a
an
n
hend
akla
d
ah
ndise
diak
an

k dan
epeng
petah
auan
dkepa
ada
mer
peka
euntu
kk
emela
rksan
jakan
akerj
a
bmer
aeka
gdeng
ian
cara
m
yang
elebi
nh
ysela
emat
ddan
itanp
aa
krisik
ao
nkepa
da
kkesi
ehata
m
n.
aIany
ha
ime
rmbo
alehk
nan

m
e
r
e
k
a

d
u
n
g
a
n
d
ir
i
u m
n e
t r
e
u k
k a
: ;
d
1. me
a
ma
n
tuh
3.i m
pro e
sed
m
ur
kes a
ela h
ma
a
tan
danm
kes i
iha
s
tan
; if
2. me a
ng t
gu
nakh
an a
set z
ka
wala
an r
risi d
ko
yan;
g ri
ada
s
unt
uk i
per k
lin
o

yan
urus,
gPen
yelia
ber
,
kai
Wak
tan
il
den
Kes
gan
elam
pen
atan
gg
dan
una
Kesi
an
hata
ka
n
dan
wal
piha
an
k
risi
lain
ko;
yang
dan
mun
ala
gkin
san
dike
me
hend
nga
aki
pa
men
ka
jalan
kan
wal
pena
an
ksira
risi
n
ko
risik
ters
o
ebu
oleh
t
piha
dig
k
una
peng
kan
urus
.an
hend
P
akla
e
h
n
dilat
g

i pen
haksir
an
trisik
eo
ndan
tkaed
aah
nkaw
galan.
Mer
keka
ahend
eakla
dh
adilat
hih
tenta
png
epros
nes
gpena
eksira
nn
arisik
lo
pdan:
1.a m
s e
t m
a
i
h
a a
n m
i
t
h
e
a n
z t
a a
r n
g
d p
, e

2.

3.

rat m
ura e
n r
yanu
g j
ber u
kai k
tan W
dena
gank
haz il
ard K
terse
ebus
t; e
me l
mp a
un m
yai a
pent
gal a
am n
an d
pra a
kti n
kal K
dal e
am s
haz i
ard h
ker a
ja; t
dana
n
dap
.
at

Ja
bat
an
Ke
sel
am
ata
n
da
n
Ke
sih
ata
n
Pe
ker

ja
an

LAMPIRAN A
Contoh Hazard Di Tempat Kerja
Pengenalpastian Hazard yang disenaraikan adalah untuk membantu pengenalpastian hazard
di tempat kerja. Jadual ini memberikan beberapa penjelasan tambahan tentang makna
pengelasan hazard.
PESEKITARAN KERJA
Akses yang Cukup

Merujuk kepada akses yang mencukupi di tempat kerja

Penyaman Udara

Merujuk kepada udara yang tidak tercemar di tempat


kerja

Ruang Terkurung

Bermakna ruang kerja tertutup yang biasanya orang tidak


bekerja di situ (ditakrif dalam standard)

Suhu Melampau:
a) Hangat
b) Sejuk

Ini termasuk bekerja dalam keadaan objek panas,


hipertermia, kebakaran (bukan letupan)
Ini termasuk bekerja dalam keadaan objek sejuk dan
hipotermia

Pencahayaan

Merujuk sinaran cahaya yang cukup untuk kerja tertentu


yang dilaksanakan

Stres Mental

Termasuk buli, keganasan di tempat kerja, kerja syif, beban


kerja berlebihan

Pendehidratan

Bekalan air yang mencukupi untuk individu semasa


bekerja

TENAGA
Elektrik

Termasuk terdedah kepada terkena wayar dan terkena


voltan tinggi

Graviti

Termasuk jatuh, tersandung dan tergelincir, juga objek


jatuh dan bekerja di tempat tinggi

Tenaga Kinetik:
a) Anggota badan digunakan
untuk memukul objek
b) Terkena objek bergerak
c) Letupan
d) Objek yang menusuk
Getaran

Memukul objek dengan anggota badan


Terkena objek bergerak tetapi tidak termasuk objek yang
jatuh
Letupan juga termasuk haba sebagai hazard
Ini termasuk semua objek yang boleh menusuk, termasuk
jarum
Termasuk getaran kepada beberapa bahagian badan atau
seluruh badan

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARI
S

Akustik/Hingar

Termasuk pendedahan kepada satu pendedahan bunyi yang


mengejut atau pendedahan jangka panjang

Tekanan

Tekanan dalam sistem hidraulik

MEKANIKAL
Kenderaan

Tersepit di antara kenderaan, dilanggar oleh atau terlanggar


kenderaan (termasuk forklif)

Alatan Mudah Alih


dan Tetap

Tersepit di antara alatan, dilanggar oleh alatan atau terlanggar


alatan (ditakrif dalam perundangan)

Kelengkapan Berkuasa
Elektrik

Termasuk kelengkapan, perkakas dan peralatan yang Elektrik


berkuasa elektrik atau bahan bakar

Kelengkapan Tanpa
Kuasa Elektrik

Termasuk perkakas tangan, peralatan dan kelengkapan yang


tidak menggunakan kuasa elektrik

PENGENDALIAN MANUAL
Stres Otot
a) Mengangkat, membawa

Merujuk stres otot semasa mengangkat, membawa atau

b) Pengendalian lain

meletakkan objek
Merujuk stres otot semasa mengendalikan objek selain di atas

c) Tanpa pengendalian
d) Pergerakan berulang

Merujuk stres otot tanpa mengendalikan objek


Merujuk pergerakan berulang dan pergerakan memuat yang
menggunakan otot rendah

Ergonomik

Termasuk lesu, stres atau kesilapan disebabkan reka bentuk


tempat kerja

HAIWAN/SERANGGA
Gigitan/Sengatan

Termasuk gigitan dan sengatan daripada haiwan dan/atau


serangga

BIOLOGI
Biologi/Mikrobiologi

KIMIA

Termasuk bakteria, kulat, virus, parasit atau produk tisu/


bendalir manusia/haiwan
Merujuk terkena satu kali atau terkena jangka panjang dengan
bahan kimia

Mudah bakar

Merujuk bahan kimia yang terbakar

Mengakis

Merujuk bahan kimia yang mengakis tisu atau logam

Toksik

Merujuk bahan kimia yang beracun

Pengoksida

Merujuk bahan kimia yang akan memberikan oksigen kepada


api, atau sedia bertindak balas

sela

2mat
an
0dan
Kes

ihat
an
Pek
Jerja
aan
b
a
t
a
n
K
e

Gas
Termampat
SINARAN PENGION

Merujuk gas
yang berada di
bawah tekanan
tinggi
Merujuk bahan radioaktif dan kelengkapan yang menghasilkan
sinaran seperti sinar-X

SINARAN LAIN
Laser

Merujuk sinaran elektromagnet capahan rendah yang jelas,


Laser neon helium yang digunakan di dalam makmal fizik
untuk pelajar peringkat sarjana muda, atau penunjuk laser

Ultraungu

Merujuk sinaran elektromagnet dari 180 nm hingga 400 nm

Inframerah

Merujuk sinaran elektromagnet dari 700 nm hingga 1 mm

Radiofrekuensi

Merujuk sinaran elektromagnet dari 100 kHz hingga 300 MHz

Gelombang mikro

Merujuk sinaran elektromagnet dari 0.3 GHz hingga 300 GHz

Medan Elektromagnet

Termasuk medan magnet statik dan frekuensi rendah dari


0 hingga 100 kHz. Magnet NMR yang digunakan di dalam
makmal penyelidikan. Medan magnet ELF mengaruh medan
elektrik di dalam jasad yang mengakibatkan arus mengalir
dan pemanasan di dalam tisu biologi.

ALAM SEKITAR
Pelepasan pencemaran

Atmosfera, pembetung sanitari, pembetung ribut


Air bawah tanah, air tawar, tanah

KEJADIAN/AKTIVITI UTAMA
KEJADIAN/AKTIVITI LAIN

Termasuk kejadian seperti acara sukan atau acara awam di


dalam atau di luar kampus

KEJADIAN/AKTIVITI SEMULAJADI
Hujan/Ribut/Kilat/Banjir
KEJADIAN/AKTIVITI LAIN
Bekerja Sendirian

Persiapan merupakan perkara penting dalam menangani isu ini

Tidak ada keselamatan diri, tidak dapat berhubung dengan


perkhidmatan kecemasan

KEJADIAN/AKTIVITI HARTA
Keruntuhan Struktur

Bangunan roboh

Kerosakan Struktur

Dinding runtuh

Komponen Sistem

Tidak ada sistem pemantauan atau sistem penindasan

Kerosakan Air

Kebocoran paip

Gangguan Utiliti

Putus bekalan penting - gas, elektrik, air

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARI
S

mak
bagi
Con
L
toh
A
Haz
M
ard
PDi
Tem
Ipat
R
Ker
ja
A

N
B
S
e
n
a
r
a
i
S
e

CON
TOH
HAZ
ARD
YAN
G
BER
POT
ENSI
UNT
UK
MER
OSA
KKA
N

l
M
Pe
P e
nd
E l
R
ehi
a
S
dra
E m
tan
K p
I a
Ter
T u
j
A
O
R
(
A
b
N t
A
K e
n
E
T
r
R
e
J m
L
A a
e
s
Akse
t
Su
u
uk
h
ut

p
a

P
n Ele
E
Objktri
ek kS
t
yanK
el
g r
en
e
men
g
s
usuka
k pa

onoti
k

P
eP
e
l
nO
Getaran e
Ta
p
Tekanan -nt
a
o
pnepa
s
t
umKua
a
M
ati sa
n
k, Elek
e
k
hidtrik
e
n
H
raug
a
lik a
r
Akust
n
ik/Hin t
a
garg
k
HAR
a
TENAG
TA
A t
,
K
Elektrik
m
Graviti e
r
e
u
m
n
b
Kendera t
an a
u
h
L w
a
o a
n
ji
MP
S
u
t
d e
r
a n
u
h g
k
A e
t
li n
u
h
d
r
d
a
a
K
n l
e
t i
r
e
a
o
t
s
a n
a
p
k
l
Keleng
a
kapan
a
Darah
n
Berk
i
uasa

Stru
Si
g
ktur
I
i
N
PelG
Kega
Aea
galan
Rl
Utiliti
Ao
Gang
Nm
guan
Pb
Utiliti
Ea
Kerosa
Nn
kan
G gAir
I
Om
Ni
k
B
r
ao
h
aM
ne
K
R
E
a
M
d
ia
o
a
k
t
i
f

Laser
Ult
rau
ng
u
Inf
ra
me
rah
R
a
d
i
o
f
r
e
k
u
e
n
c

an
ai y
/S
we
en
a
ga
n
tap B
ne e
Hn k
2
2

J
a
b
a
t
a
n
K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n
d
a
n
K
e
s
i
h
a
t
a
n
P
e
k
e
r
j
a
a
n

LAMPIRAN C

Jabatan
Keselamatan

B
o
r
a
n
g
H
I
R
A
R
C

BORANG HIRARC

dan
Kesihatan

Syarikat:

Dikendalikan oleh:

Proses / Lokasi:

(Nama, jawatan)

Diluluskan oleh:

Tarikh: (dari... hingga ...)

(Nama, jawatan)
Tarikh:

Tarikh Semakan:

Tarikh Semak

Pekerjaan

1. Pengenalpastian Hazard
Bil.

1
2
3
4
5

24

23
Jabatan
Keselamatan
dan Kesihatan
Pekerjaan

C
o
n
t
o

Aktiviti
Kerja

Hazard

Yang Boleh Mengakibatkan

2. Analisis Risiko
Kawalan
Risiko
(jika ada)

Kemungkinan

Keterukan Risiko

L
Kaw
Di

h
M
e
n
g
i
s
i
B
o
r
a
n
g

L
A
M
P
I
R
A
N
D
S
e
n
a
r
i
o
1
:
P
r
o
s
e

s
m
e
m
o
t
o
n
g
p
a
n
e
l
k
a
y
u
S
a
t
u
p
a
s
u
k
a
n
y
a
n
g
t
e
r
d
i
r

i
d
a
r
i
p
a
d
a
d
u
a
p
e
k
e
r
j
a
m
e
n
g
e
n
d
a
l
i
k
a
n
m
e
s
i
n
g
e
r

g
a
j
i
p
o
t
o
n
g
r
e
n
t
a
s
.
K
e
r
j
a
m
e
r
e
k
a
t
e
r
m
a
s
u
k
m
e
m
u
a

t
k
a
n
p
a
n
e
l
k
a
y
u
k
e
d
a
l
a
m
m
e
s
i
n
,
m
e
m
o
t
o
n
g
k
a
y
u
d

a
n
m
e
m
u
n
g
g
a
h
k
a
y
u
y
a
n
g
t
e
l
a
h
d
i
p
o
t
o
n
g
.
M
e
r
e
k
a

j
u
g
a
p
e
r
l
u
m
e
m
b
a
i
k
i
d
a
n
m
e
n
y
e
n
g
g
a
r
a
k
a
n
m
e
s
i
n
s

e
c
a
r
a
b
e
r
k
a
l
a
s
e
r
t
a
m
e
n
u
k
a
r
p
i
s
a
u
p
e
m
o
t
o
n
g
p
a
d

a
m
e
s
i
n
.
(
A
m
a
r
a
n
:
C
o
n
t
o
h
i
n
i
m
u
n
g
k
i
n
t
i
d
a
k
b
o
l
e
h

d
i
g
u
n
a
k
a
n
u
n
t
u
k
k
e
r
j
a
y
a
n
g
s
e
r
u
p
a
d
i
t
e
m
p
a
t
k
e

r
j
a
a
n
d
a
)
.

BORANG HIRARC
Syarikat:

2F Furniture Entp

Dikendalikan oleh:

En. S (Penyelia), Ci

Proses / Lokasi:
Diluluskan oleh:
(Nama, jawatan)

Potong kayu/kerat panel


En. K
(Pengurus)

(Nama, jawatan)
Tarikh: (dari... hingga ...)

24 Jun 2007 hingga

Tarikh:

25 Julai 2007

Tarikh Semakan:

1.

1. Pengenalpastian Hazard
Bil.
1
2

Aktiviti
Kerja

Hazard

Memuatkan kayu
ke dalam mesin

Pisau pemotong

Mengendalikan
mesin

Mesin
tidak dijaga

Serpihan
melayang

3
4

Memungah kayu
potong

Beban berat

Membaiki dan
menyenggarakan
mesin

Mesin tidak dijaga;


amalan kerja tidak
selamat

2. Analisis Risiko

Yang Boleh
Mengakibatkan

Kawalan
Risiko
(jika ada)

Terpotong/kecederaan memerlukan
pertolongan cemas

Amalan
kerja selamat

Tangan termasuk ke dalam bahagian


mesin yang berputar/amputasi

Amalan kerja selamat,


pemeriksaan harian
sebelum guna dan
penyenggaraan berkala

Luka teruk dan kecederaan mata


Tanda amaran, Latihan.
disebabkan serpihan kayu yang patah
Gogal keselamatan
dan melayang semasa memotong

Otot tegang/sakit belakang


Luka teruk disebabkan pisau dan
terperangkap ke dalam bahagian
mesin yang berputar jika mesin
dihidupkan dengan tidak sengaja

Kemungkinan Keterukan
1

Risiko

(Rendah)

12

Pa

(Sederhana)

12

(Sederhana)

Gu

Pa

Prosedur angkat secara


manual

Tutup butang ON
Amalan kerja selamat

3
(Rendah)

16

(Tinggi)

GARI

Jabatan
Keselamatan

dan
Kesihatan
Pekerjaan

C
o
n
t
o
h

25

M
e
n
g
i
s
i
B
o
r
a
n
g
S
e
n
a
r
i
o
2
:
K
e
r
j
a
m
e
l
e
p
a

d
i
n
d
i
n
g
l
u
a
r
S
at
u
p
as
u
k
a
n
y
a
n
g
te
rd
iri
d
ar
ip
a
d
a
ti
g
a
p
e
k
er
ja
di
ar

a
h
m
e
l
a
k
u
k
a
n
k
e
r
j
a
m
e
l
e
p
a
p
a
d
a
d
i
n
d
i
n
g
l
u
a
r
d
i

ti
n
g
k
at
p
er
ta
m
a
b
a
n
g
u
n
a
n.
K
er
ja
m
er
e
k
a
te
r
m
as
u
k
m
e
n
di
ri
k
a
n
p
el
a
nt
ar

k
e
r
j
a
,
m
e
l
e
p
a
d
i
n
d
i
n
g
d
e
n
g
a
n
k
o
n
k
r
i
t
d
a
n
k
e
r
j
a

p
e
m
b
er
si
h
a
n.
(
A
m
ar
a
n:
C
o
nt
o
h
in
i
m
u
n
g
ki
n
ti
d
a
k
b
ol
e
h
di
g
u
n
a
k
a
n
u

n
t
u
k
k
e
r
j
a
y
a
n
g
s
e
r
u
p
a
d
i
t
e
m
p
a
t
k
e
r
j
a
a
n
d
a
)
.

BORANG HIRARC

GARI
S

A.
An
alis
LAMPIRAN
E
is
Haz
C
oard
nKer
tja
o
hTak
rif

T
Anal
eisis
k
Haz
n
ard
i
Kerj
k
a
(JH
P
eA)
nme
gmba
ehagi
nkan
asatulsatu
pkerj
aa
satau
ttuga
isan
akepa
nda
lang
H
kah
akhus
zus,
amen
rgana
dlisis
setia

ppros
edur
lkerj
aa
nsela
gmat
kuntu
ak
hmen
ghap
buska
an
gatau
imen
gura
hngka
an
zhaza
ard
rterse
dbut,
dan
kmen
hyatu
ukan
spros
uedur
skerj
,a
sela
m
mat
eke
m
dala
bm
aprog
nram
gkese
ulama
ntan
kdan
akesi
nhata
n.

Jatau
H
tuga
A
san.
Pen
m
yelia
edan
speke
trja
imest
li
asam
hasam
da
imele
bngka
apkan
nJHA
g.
u
nPros
edu
k
r
a
nLan
gkah
bAsas

a
Anal
gisis
iHaz
ard
sKerj
a
edipe
tcahk
ian
akepa
da
p
ena
m
klang
ekah
ruta
ma:
j
a
1. P

i
l
i
h
t
u
g
a
s
a
n
k
e
r
j
a
y
a
n
g
h
e
n
d
a
k
d
i
a
n
a
l
i
s
i
s

t
u
g
a
s
a
n
k
e
r
j
a
y
a
n
g
h
e
n
d
a
k

d
i
a
n
a
l
i
s
i
Beri s
kan .
keut T
ama u
an g
kep a
ada s
a

n a
kerj k
a u
yan n
g y
bole a
h
berl k
aku e
nya c
keme
alan d
gan e
dan r
kec a
eder a
aan n
hen
dakl s
ah e
dian r
alisi i
s u
terl s
ebih .
dah P
ulu. e
Per r
hati h
kan a
tuga t
san i
kerj k
a a
yan n
g
terd t
apat u
kemg
ung a
kina s
n a
berl n

sker

ja
t
yan
i
g
bar
s
u,
u
ini
s
pent
ing
u
jika
n
pros
a
es
n
bar
u
u
me
mer
t
luka
a
n
m
pem
a
ban
gun
an
l
pros
a
edu
n
r
g
dan
k
tuga
a
san

kerj
h
a
bar
b
u.
a
g
2. K
ei
n
as
le
t
pi
aa
p

j
la
a
ny
ga
kn
ag
h
k
(h
K
u
es
tu
es
r)
a
n
g
a
n
b
a
g
i
l
a
n
g
k
a
h
k
e
r

S
e
b
a
i
k
s
a
h
a
j
a
s
a
t
u
t
u
g
a
s

an g
kerj
a b
tela o
h l
dipi e
lih, h
ia
mes d
ti i
dipe u
cah r
kan u
kep s
ada .
beb K
erap e
a b
lang a
kah n
yan y
g a
mu k
nas a
aba n
h.
Had k
kan e
bila r
nga j
n a
lang
kah b
dala o
m l
JH e
A h
kep
ada d
bila i
nga t
n e
yan r

ang d
kan i
dala b
m u
sep a
ulu t
h k
lang e
kah m
atau u
kur d
ang. i
Lan a
gka n
h n
kerj y
a a
dala
m d
sus a
una l
n a
yan m
g
betu a
l n
unt a
uk l
me i
mas s
tika i
n s
anal
isis t
yan e
g r
betu s
l. e
Sar b
ana u
n t
bole .
h

3. K
eb
na
ag
li
ps
ae
st
ti
ia
p
h
al
za
an
rg
dk
a
yh
a
n(
gP
e
n
m
ug
ne
gn
ka
il
np
a
ts
it
i
m
ba
un
l

H g
a
z
a
r
d

b
o
l
e
h

)
s
i
Seb
l
aik
a
saha
p
ja
lang
a
kah
k
kerj
a
a
n
tela
h
j
dipil
a
ih,
d
haza
i
rd
s
yan
i
g
l
mun
a
gkin
p
timb
!
ul
A
bagi
p
setia
a
p
k
lang
a
kah
h
bole
h
h
dike
a
nal
z
past
a
i.
r
Apa
d
saha
ja
y
yan

ang b
mun e
gkin k
timbe
ul r
dari j
pad a
a
setiad
p i
lang s
kah t
tuga e
san? s
Ada e
kah n
pek
erja k
terd e
eda r
h j
kep a
ada
bah y
an a
kimin
a g
yan
g s
berh u
azar s
d? u
Ada n
kah a
pek n
erja
terp
aksa
mat

2an
dan
Kes
6ihat

an
Pek
erja
Jan
a
b
a
t
a
n
K
e
s
e
l
a

kerjanya tidak betul? Mungkin hanya ada satu hazard, atau mungkin ada banyak hazard
bagi setiap langkah kerja.

4. Tentukan langkah pencegahan untuk melindungi daripada


hazard (Langkah Berjaga-jaga Diperlukan)

1. Aspek yang paling penting dalam analisis hazard kerja adalah untuk menentukan

2.
3.
4.
5.

langkah pencegahan bagi mengawal atau menghapuskan hazard yang dikenal pasti.
Apakah langkah yang mesti diambil untuk mengawal atau menghapuskan hazard
tersebut?
Hapuskan Hazard Gantikan dengan bahan/benda yang kurang berhazard.
Bendung/Bina pengadang di kawasan hazard Guna hud wasap atau pelindung
yang sesuai.
Semak Prosedur Kerja Selamat Sediakan langkah tambahan.
Kurangkan Pendedahan Pekerja Ini merupakan pilihan yang paling kurang efektif
dalam kebanyakan kes, tetapi mungkin perlu digunakan apabila perubahan dalam
proses kerja yang tetap adalah mustahil atau tidak dapat dilaksanakan. Contoh
pilihan ini termasuk pergiliran kerja, yang pendedahan pekerja dikurangkan, dan
penyediaan kelengkapan pelindung diri (PPE) kepada pekerja.

5. Bangunkan program latihan pekerja


Format semula analisis hazard kerja kepada program latihan untuk membantu
kakitangan menghapuskan atau mengurangkan hazard.

6. Penilaian semula
Nilai semula keterangan kerja dan ubah suai analisis hazard kerja sewajarnya.

B. Contoh Analisis Hazard Kerja


1. Memilih Kerja Untuk Analisis
Analisis hazard kerja boleh dilaksanakan untuk semua kerja di tempat kerja, sama ada
tugasan kerja itu khas (bukan rutin) atau rutin. Kerja yang ada satu langkah sekalipun
seperti kerja yang hanya memerlukan menekan satu butang boleh dan mungkin perlu
dianalisis dengan menilai persekitaran keadaan kerja. Untuk menentukan kerja mana
yang perlu dianalisis dahulu, semak laporan kecederaan dan penyakit di tempat kerja
anda. Pastinya, analisis hazard kerja perlu dilaksanakan terlebih dahulu bagi kerja yang
mempunyai kadar paling tinggi boleh menyebabkan kecederaan dan penyakit. Juga,
kerja yang bersifat nyaris atau hampir-hampir berlaku hazard hendaklah diberikan
keutamaan. Seterusnya, analisis kerja baru dan juga kerja yang proses dan prosedurnya

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARI
S

t
e
tela m
h p
diu a
bah. t
Akh k
ir

e
sek r
ali, j
anal a
isis .
haz
2. L
ard
kerj i
b
a a
hen t
k
dakl
a
ah n
dila
K
ksa
a
nak k
an i
t
dan
a
dise n
diak g
a
an n
unt
uk

S
kaki e
tang b
an a
bagi i
sem k
ua

kerj s
a
a di

haja y
and a
a .
tela T
h e
me r
mili a
h n
kerj g
a k
unt a
uk n
dian
alisi b
s, a
binc h
ang a
kan w
pros a
edu
rny a
a n
den d
gan a
kaki
tang s
an e
yan d
g a
mel n
aks g
ana
kan m
kerj e
a n
ters g
ebut k
dan a
tera j
ngk i
an k
tuju e
ann r

ja k
itu, e
buk r
ann j
ya a
me
mer h
iksa i
pres n
tasi g
kerj g
a a
kaki
tang m
an. e
Lib m
atka b
n i
kaki n
tang c
an a
dala n
m g
sem k
ua a
peri n
ngk
at h
anal a
isis z
a
dari r
pad d
a
men y
yem a
ak n
lang g
kah
dan m
pros u
edu n
r g

kin n
tim g
bul e
n
sert d
a a
men l
yara i
k
nka
a
n n
pen
yele A
saia n
a
n.
l
And i
a s
juga i
bole s
h H
ber a
binc z
ang a
den r
d
gan
pek K
erja e
lain r
j
yan
a
g
per
nah S
mel e
aks b
ana e
kan l
kerj u
a m
yan
g b
seru e
pa. n

3. M
e

a
r

- b
ben a
ar w
me a
mul h
aka
n a
anal d
isis a
haz l
ard a
kerj h
a,
liha b
t e
dah b
ulu e
kea r
daa a
n dip
man a
a
kerj c
a o
ters n
ebut t
aka o
n h
dila
ksa s
nak o
an a
dan l
sedi a
aka n
n
sen y
arai a
sem n
ak. g
Di

mu e
ngk l
e
in
k
and t
a r
ingi i
k
n
tanyh
a: i
d
1. Ada u
kah p
terd
apat d
bah i
an t
di a
atas p
lant a
ai k
yan
g k
bolee
h r
menj
yeb a
abk ?
an
4.pek A
erja
ters p
and a
ung k
? a
2. Ada h
kah
pen
t
cah
aya e
an r
mend
cuk a
upi?p
3. Apa a
kah t
terd
apat a
haz p
ard a

-apad
haz a
ard n
kim
ia, k
fizi e
k, l
biol e
ogi, n
atau g
sina k
ran a
yan p
g a
ber n
kait
an
den
gan p
kerj e
a r
atau l
yan u
g
mu d
ngk i
in b
tim a
bul?i
5. Ada k
kah i
per ?
kak
6.as A
ter p
mas a
uk k
per a
kak h
as
tangt
an, e
mes r
in, d

7.

apat p
hin r
gar o
s
berl
e
ebihd
an u
di r
kaw k
asa e
r
n j
kerj a
a
yan y
g a
n
men
g
yeb
abk d
an i
pek k
erja e
t
tida
a
k h
dap u
at i
ber d
a
ko
n
mu
nikai
si a
atau
mend
i
yeb
i
abk k
an u
hila t
ng i
pen a
t
den a
garau
n?
Apa d
kah i
terd u
apat b
a

8.

9.

h g
suai e
? a
Ada r
kah s
pint
u t
kec e
ema r
san e
dita n
nda
g
den
gan ,
jela d
s? a
Ada n
kah
trak n
dan o
ken m
derab
an o
ber r
mot p
or e
dile n
ngk g
api e
bre n
k, a
pen l
gad a
ang n
ove
rhe k
d, e
lam n
pu d
isya e
rat r
tam a
bah a
an, n
hon ,
, s

eba k
gai e
mann
a d
yan e
g r
dipea
rluk a
an? n
10. Ada
kah d
sem a
ua n
kaki
tangk
an e
yan l
g e
menn
gen g
dali k
kan a
ken p
deraa
an n
dan
kele t
ngk e
apa r
n s
dila e
tih b
den u
gan t
betu?
l
11.
dan A
dibed
nar a
kan k
mena
gen h
dali
kan k

akit p
ang e
an r
yan n
g a
me h
mak
ai m
kele e
ngk n
apa g
n a
peli d
ndu u
ng
diri s
yan a
g k
betui
l t
unt k
uk e
kerj p
a a
yan l
g a
sed ,
ang m
dija a
lanks
an a
olehl
mer a
eka h
?
12. Ada p
kah e
manr
a- n
mana
a f
kakia
tangs
an a

n, n
penig
ng,
atau t
terd e
apat r
bau k
kuatu
? r
13. Ada u
kah n
pen g
gali
hud d
araa a
n n
men
cuk t
upi, e
teru r
tam t
any u
a dit
dala u
m p
rua ?
2
8

J
a
b
a
t
a
n
K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n
d
a
n
K
e
s
i
h
a
t
a
n
P
e
k
e
r
j
a
a
n

14. Adakah ujian pernah dibuat untuk menguji kekurangan oksigen dan terdapatnya
wasap toksik di dalam ruang tertutup sebelum memasuki ruang itu?
15. Adakah stesen kerja dan perkakas direka bentuk untuk mencegah kecederaan
belakang dan pergelangan tangan?
16. Adakah kakitangan dilatih menyelamatkan diri sekiranya berlaku kebakaran,
letupan, atau pelepasan gas toksik?
Secara umumnya, senarai ini tidak lengkap kerana setiap tapak kerja mempunyai keperluan
dan keadaan persekitarannya sendiri. Anda hendaklah menambah soalan anda sendiri dalam
senarai ini. Sekiranya sesuai, gambar foto boleh digunakan untuk menghasilkan analisis
yang lebih terperinci bagi persekitaran kerja tersebut.
d. Membahagikan Kerja
Hampir setiap kerja boleh dipecahkan kepada tugasan atau langkah kerja. Dalam bahagian
pertama analisis hazard kerja, senaraikan setiap langkah kerja menurut tertib kejadian ketika
anda memerhatikan kakitangan melaksanakan kerja. Pastikan maklumat yang cukup
direkodkan untuk memerihalkan setiap tindakan kerja, tetapi jangan buat pecahan yang
terlalu terperinci. Kemudian, bincangkan langkah kerja ini bersama-sama kakitangan.
e. Mengenal Pasti Hazard
Setelah langkah kerja direkodkan, periksa setiap langkah untuk menentukan hazard yang
wujud atau yang mungkin berlaku. Tanya soalan seperti ini kepada diri anda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adakah pekerja memakai pakaian dan kelengkapan pelindung diri, termasuk abahabah keselamatan yang sesuai untuk kerja tersebut?
Adakah kedudukan kerja, jentera, lohong atau lubang, dan operasi berhazard dijaga
secukupnya?
Adakah prosedur kunci dari luar digunakan untuk mematikan jentera semasa
prosedur penyenggaraan?
Adakah pekerja memakai pakaian atau barang kemas yang menyebabkan dia boleh
terperangkap ke dalam jentera atau menimbulkan hazard?
Apakah terdapat objek tetap yang boleh menyebabkan kecederaan, seperti
bahagian tepi mesin yang tajam?
Adakah aliran kerja tidak disusun dengan betul (misalnya, adakah pekerja perlu
bergerak pantas)?
Adakah pekerja boleh terperangkap di dalam atau di antara bahagian mesin?
Adakah pekerja boleh tercedera apabila cuba mencapai sesuatu pada bahan atau
bahagian jentera yang bergerak?
Adakah pekerja pada bila-bila masa berada dalam kedudukan tidak seimbang?

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

GARI
S

k
e
10. Ada r
kah j
ked a
udu
kan m
pek e
erja m
ber b
dek a
atan w
den a
gan
mes k
in e
dala p
m a
kea d
daa a
n
yan a
g t
mu a
ngk u
in
ber m
bah e
aya n
? y
11. Ada e
kah b
per a
ger b
aka k
n a
pek n
erja
di k
tem e
pat c

ede o
raa b
n j
tan e
gan k
atau
kak a
i, t
atau a
otot u
tega
ng t
aki e
bat r
me k
nga e
ngk n
at a
haz
ard b
ger a
aka h
n a
ber g
ula i
ng? a
12. Ada n
kah
pek m
erja e
bol s
eh i
dila n
ngg
ar a
obj t
ek a
atau u
bers
and o
ar b
pad j
a e

k? m
13. Ada b
kah a
pek w
erja
a
bol
eh
terj o
atu b
h j
dari e
satu
k
ting
kat
ke b
ting e
kat r
yan a
g
lain t
? ?

14. Ada
15.
kah A
pek d
erja a
bol k
eh a
terc
h
ede
ra
aki h
bat a
me z
nga a
ngk r
at
d
atau
me
nari a
k l
obj a
ek, m
atau
aki
s
bat
me e

kita g
r
deb d
u, i
bah l
an a
kim k
ia, u
sina k
ran, a
sina n
r

kim
pala
Ulan
n,
gi
hab
pem
erha
a,
tian
atau
kerj
hin
a
seke
gar
rap
berl
yang
ebi
perl
u
han
sehi
ngga
ber
sem
ua
pun
haza
ca
rd
telah
dari
dike
pad
nal
apasti
.
kerj
a
yan

3
0

J
a
b
a
t
a
n
K
e
s
e
l
a
m
a
t
a
n
d
a
n
K
e
s
i
h
a
t
a
n
P
e
k
e
r
j
a
a
n

C. Contoh Analisis Hazard Kerja (JHA)


Mencuci Permukaan Dalam Tangki Bahan Kimia - Laluan Masuk Melalui Lurang Atas

LANGKAH
1. Tentukan apa

HAZARD

KEPERLUAN

Paras oksigen tidak sesuai

Bentuk prosedur memasuki ruang terkurung (Kod Amalan

yang ada di

Pendedahan kimia

bagi ruang terkurung).

dalam tangki,

Gas, debu, wap

proses apa

perengsa, toksik

yang sedang

Cecair perengsa, toksik

Uji udara oleh mereka

berlaku di

mengakis, dipanaskan

Alih udara kepada 19.5%

dalam tangki,

Pepejal perengsa,

daripada 10% LEL bagi mana-

dan hazard

mengakis

Stim di dalam tangki, penjirusan dan penyaliran,

apa yang akan

Pisau/kelengkapan

kemudian pengalihudaraan, seperti yang diterangkan

timbul

bergerak

Dapatkan permit kerja

yang

penyelia keselamatan dan penyenggaraan.


yang
-

terdahulu, mungkin diperlukan.

Sediakan kelengkapan perna


atau alat pernafasan talian udara.

Sediakan pakaian pelindung


dan kaki.

2. Pilih dan latih

Pengendali dengan

pengendali

masalah pernafasan

Sediakan abah-abah dan tal


Pemeriksaan oleh pakar per
kesesuaian kerja.

atau jantung; had fizikal

Latih pengendali.

yang lain. Pengendali

Latihan percubaan. (Rujuka

Susun hos, kord, wayar dan

tidak terlatih gagal


melaksanakan tugasan
3. Sediakan
kelengkapan

Hos, kord, kelengkapan


hazard tersandung.

supaya bilik dapat dikendalikan dengan selamat.

Elektrik voltan terlalu

tinggi, pengendali

terdedah.

Guna pengganggu litar kega


Kunci dari luar dan bubuh
pencampuran, jika ada.

Motor tidak dikunci dari


luar dan tidak dibubuh
tanda,
4. Pasang tangga

Tangga tergelincir.

Ikat pada penutup lurang a

di dalam
tangki.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

31

GARIS

LANGKAH
5. Bersedia untuk
masuk ke dalam
tangki.

HAZARD
Gas atau cecair di dalam
tangki.

KEPERLUAN

Kosongkan tangki melalui


Semak prosedur kecemasan
Buka tangki.

1 Pemeriksaan

tapak kerja industri atau profesional

keselamatan.

Pasang bebibir kosong di


(asingkan tangki).

3 Keadaan di dalam tangki berkelayakan (prob panjang).


6. Letakkan

Tersandung atau jatuh.

kelengkapan di
laluan masuk
tangki.

Guna kelengkapan yang


mekanik.

Sediakan selusur adang


di bahagian mulut tangki.

Sediakan kelengkapan p
jua keadaan yang dihadapi. (Rujukan ...).

7. Masuk ke
dalam tangki.

8. Membersihkan
tangki.

Tindak balas kepada

bahan kimia,
menyebabkan kabut
atau pembuangan bahan
cemar udara.

ediakanS pakaian dan kelengkapan pelindung

9. Pembersihan.

Pengendalian
kelengkapan,
menyebabkan
kecederaan.

Sediakan pembantu di l
memerhatikan, mengarahkan, dan memandu
pengendali memasuki tangki, yang dapat
mengangkat pengendali keluar dari tangki
sekiranya berlaku kecemasan.

bagi semua pengendali dan pembantu.


Sediakan pencahayaan u
Div. 1).
Sediakan pengalihudara
Sediakan bekalan udara
tangki.
Sentiasa pantau udara
Gilirkan pengendali at
Sediakan saluran komun
mendapatkan bantuan, jika perlu.
Sediakan orang yang da
jika berlaku apa-apa kecemasan.

Latihan percubaan

Guna kelengkapan penge

32

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Anda mungkin juga menyukai