Anda di halaman 1dari 3

Minggu, 06 Januari 2013

Contoh SK Tata Usaha Sekolah Dasar

Minggu, 06 Januari 2013 Contoh SK Tata Usaha Sekolah Dasar PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI MURUNG KERAMAT 2

KECAMATAN BELAWANG

Jl. Desa Murung Keramat Rt 03 Kec. Belawang Kab. Barito KualaKode Pos 70563

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI MURUNG KERAMAT 2 Nomor : 421.2 / 13 / 01 / SD.09. / 11 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DALAM KEGIATAN TATA USAHA Tahun ajaran 2010 / 2011

Menimbang anak seutuhnya

: a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pendidikan

di Sekolah Dasar Negeri Murung Keramat 2 perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru untuk keperluan tersebut.

Mengingat

Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2003 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 84 /

1993 dan

: 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system

Badan Administrasi Negara Nomor 0433 / P / 1993 / nomor 25 / 1993

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Terhitung Mulai tanggal 13 Januari 2011, mengangkat sebagai Tenaga TATA USAHA di lingkungan SDN Murung Keramat 2 Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala.

 

1. Nama

: Imam Safi’i

2. Tempat / Tanggal Lahir

: Kediri, 16 Juli 1971

3. Jenis Kelamin

: Laki - laki

4. Pendidikan Terakhir

: SMA

5. Alamat : Desa Murung Keramat, RT.02 Kecamatan

 

Belawang Kabupaten Barito Kuala

Kedua

:

Gaji Bulanan disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan

1.

Apabila yang bersangkutan diberhentikan atau berhenti atas permintaan sendiri maka ia tidak berhak mendapat pesangon atau menuntut pesangon.

2. Yang bersangkutan setiap waktu dapat dibebaskan dari pekerjaannya apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya atau anggaran untuk itu tidak tersedia lagi.

Ketiga

:

Kepada nama tersebut di atas yang telah diangkat sebagai Tenaga Kontrak Honor Sekolah agar melaksanakan tugas dengan sebaik- baiknya.

Keempat

:

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima

:

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

Dibuat di Pada Tanggal

: Murung Keramat : 13 Januari 2011

   

Kepala Sekolah,

 

E.DARLEN ENTON

NIP. 195221110 197402 1 007

Tembusan

:

Yth.

1.

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Belawang

2.

Untuk yang bersangkutan

3.

Arsip

maha halid di 05.49 Berbagi 2
maha halid di 05.49
Berbagi
2

3 komentar:

3. Arsip maha halid di 05.49 Berbagi 2 3 komentar: ahmad rofii 16 Oktober 2013 06.38

ahmad rofii 16 Oktober 2013 06.38 Terima kasih sangat membantu bagi kami Balas

Abdul Syahril 26 Februari 2014 21.40 luar biasa makasih. silahkan kunjungin blog kami http://mlmt2u.blogspot.com/ Balas Abdul Syahril 26 Februari 2014 21.40 luar biasa makasih. silahkan kunjungin blog kami http://mlmt2u.blogspot.com/ Balas

MasukkankomentarAnda

MasukkankomentarAnda

Beri komentar sebagai:

Unknown (Goo

U n k n o w n ( G o o

Publikasikan

Pratinjau

Keluar

MasukkankomentarAnda Beri komentar sebagai: U n k n o w n ( G o o Publikasikan

Beri tahu saya

Mengenai Saya

Pratinjau Keluar Beri tahu saya Mengenai Saya maha halid Ikuti 5 Lihat profil lengkapku Beranda Lihat
maha halid Ikuti 5
maha halid
Ikuti
5

Diberdayakan oleh Blogger.