Anda di halaman 1dari 36

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Isi Kandungan

M/surat

1.

Pengenalan

2.

Penyampaian data dan hasil Kajian

Komputer dan Internet

4.

Pandangan Guru

Pandangan Murid

Dapatan Hasil Kajian

7.

Gambar BBM

11

R e k o d Te m u b u a l

12

Kesimpulan

15

10

Rujukan

11

Lampiran

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

1 Pengenalan
Penggunaan alat (ABM) dan BBM yang berkesan dapat
membolehkan menarik minat dan guru dalam proses pengajaran
dan pembelajaran. Dapat meningkatkan dan mengukuhkan
kefahaman pelajar terhadap kandungan pembelajaran. Pelajar
dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka
berkaitan dengan apa yang telah mereka pelajari oleh guru.
Minat
adalah
sesuatu
yang
boleh
dibentuk
dan
dikembangkan. Ianya memerlukan bimbingan daripada orang
d i s e k e l i l i n g p e l a j a r. M e n u r u t Ab u Z a h a r i , ( 1 9 8 8 , d a l a m R o h a n i
Kasmani, 1999, m/s 5), mengatakan minat dan kecenderungan
m e m a i n k a n p e r a n a n u n t u k m e m p e n g a r u h i p e n c a p a i a n p e l a j a r.
Dapat membantu pelajar memperkukuhkan dan mengaplikasikan
hasil pembelajaran yang dipelajari oleh mereka. Penggunaan
ABM dan BBM yang berkesan dan mampu menarik minat pelajar
terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas
Peredaran masa dan zaman telah mempengaruhi proses
perkembangan ilmu pengetahuan pada hari ini. Perkembangan ini
juga dipengaruhi oleh faktor kehendak dan keperluan asas manusia
untuk hidup
Perubahan kurikulum, objektif dan matlamat pendidikan ini
secara tidak langsung melibatkan perubahan strategik dan teknik
dalam pengajaran dan pembelajaran guru. Dengan itu satu
perhatian yang serius perlu diambil oleh guru untuk menjadikan
dunia pendidikan sebagai satu bidang yang mampu berdaya saing
dengan peredaran zaman.
Penggunaan alat bantu mengajar (ABM) merupakan faktor
utama dalam mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran
y a n g p a l i n g k o n d u s i f d i m a n a p e n g g u n a a n AB M a k a n d a p a t
mengatasi masalah-masalah seperti kekurangan tenaga pengajar,
masalah kekurangan masa dan masalah mengadakan pengajaran
untuk kumpulan yang besar (Kamarudin, 1986).
A b . R a h m a n ( 1 9 9 5 ) m e n y a t a k a n b a h a w a AB M i a l a h s e b a r a n g
bentuk benda, bahan alat atau pekakas samaada konkrit atau
abstrak seperti alat audio, alat pandang atau alat pandang dengar
yang dapat digunakan dan dieksloitasikan oleh sesoarang secara
sistematik
untuk
membantunya dalam proses men yampaikan
mesej-mesej pengajaran .
M e n g i k u t Ab d u l R a h i m ( 1 9 9 2 ) AB M b o l e h d i k a t e g o r i k a n
d e n g a n b e r b a g a i c a r a . AB M b o l e h d i k e l a s k a n m e n g i k u t o r g a n
d e r i a ya n g t e r l i b a t s e p e r t i p e n d e n g a r a n , p e n g l i h a t a n a t a u
g a b u n g a n k e d u a - d u a d e r i a t e r s e b u t . AB M j u g a b o l e h j u g a
d i k e l a s k a n m e n g i k u t s u m b e r k u a s a ya n g d i g u n a k a n u n t u k o p e r a s i
seperti sumber kuasa elektrik bagi media elektronik dan sumber
tenaga manusia bukan elektronik.

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

O m a r d i n ( 1 9 9 0 ) m e n y a t a k a n b a h a w a AB M y a n g b o l e h
digunakan untuk menyampaikan pengajaran terdiri daripada:
i.

Bahan bergambar dan berbentuk grafik seperti buku teks,


g a m b a r f o t o , g a m b a r a j a h , g r a f d a n s e b a g a i n ya .

ii.

Alat pandang tayang seperti transparensi, slaid dan filem


j a l u r.

iii.

Bahan dengar seperti radio dan pita rakaman.

i v.

Alat pandang dengar seperti filem televisyen dan


persembahan video.

Daripada ken yataan-ken yataan di atas jelas menunjukkan


b a h a w a p e n g e l a s a n j e n i s - j e n i s AB M l e b i h b e r o r i e n t a s i k a n k e p a d a
p e n g g u n a a n o r g a n d e r i a p e l a j a r. I n i d i s o k o n g o l e h F a r r a n t ( 1 9 8 1 )
yang menegaskan bahawa secara keseluruhann ya, kerja guru
adalah menyampaikan pengalaman kepada pelajar dengan
menggunakan dua cara iaitu melalui bunyi dan penglihatan.
Manakala bantuan yang menolongn ya bagi perantaraan bun yi ialah
bantuan dengar dan pengantaraan penglihatan ialah bantuan
p a n d a n g . Wal a u
bagaimanapun,
Noraziah
(1981)
tetap
m e n g e l a s k a n AB M k e p a d a d u a k a t e g o r i i a i t u m e d i a e l e k t r o n i k d a n
media bukan elektronik.
P e n t i n g n y a B B M Ter h a d a p P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n
Dapat

membantu

dalam

pengajaran

yang

berkesan,

memperbagaikan pendekatan pengajaran , menyampaikan ssesuatu


k o n s e p d a e n g a n j e l a s , p e n ya m p a i a n d a n p e n e r a n g a n m a k l u m a t
l e b i h t e r p e r i n c i , m e m u s a t k a n p e r h a t a i a n p e l a j a r, m e n j i m a t k a n
masa, memberi suatu pengalaman baru kepada pelajar , melahirkan
interaksi dan kerjasaman antara pelajar dengan, guru dan pelajar
d e n g a n g u r u d a n m e l a h i r k a n d o r o n g a n d a ya k r e a t i v i t i k e p a d a
pelajar dan guru
Sekolah kajian, merupakan Sekolah rendah (Kebangsaan)
terletak dalam daerah Segamat. Ramai pelajar di sekolah ini
m e n c e c a h 3 6 7 p e l a j a r k a t e g o r i l u a r b a n d a r. S e k o l a h d i n a u g i o l e h
35 guru

ya n g

terdiri

daripada

Pendidikan

lepasan

Ijazah

dan

Diploma

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Kemudahan infrastruktur, memiliki 4 buah bangunan ,dan


lengkap dengan semua kemudahan masa kini bagi pembahagian
b i l i k m a k m a l s a i n s p e r p u t a k a a n , b i l i k K H , d a n s e b a g a i n ya .
S e k o l a h d i t e r a j u i o l e h s e o r a n g G u r u B e s a r ya n g b e r k a l i b e r d a n 3
orang GPK sebagai pembantu

2. Penyampaian Data dan Hasil Kajian


a.
Jenis Bahan Bantu Mengajar (BBM)
Bahan bantu mengajar boleh dibahagikan kepada tiga
k a t e g o r i ya n g t e r d i r i d a r i p a d a p e l b a g a i j e n i s i a i t u :
Bahan bantu mengajar bukan elektronik
Bahan bantu mengajar elektronik
Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar
Bahan bantu mengajar bukan elektronik :
1.
Papan hitam atau papan tulis
2.
Buku teks
3.
Papan pemer atau papan buletin
S u m b e r p e n g a j a r a n ya n g p r o d u k t i f
Untuk memperkenalkan idea baru, memberi maklumat
m e m b e r i k e f a h a m a n , m e m p e r k a ya k a n p e r b e n d a h a r a a n
kata, merangsang perbincangan, menimbulkan daya
kreativiti, membentuk sikap dan nilai serta menambah
pengekalan pembelajaran seseorang pelajar
4.
Fail tegak dan bahan bacaan
Ter d i r i d a r i p a d a b a h a n - b a h a n c e t a k i a i t u b a h a n - b a h a n
b a c a a n b u k a n b u k u s e p e r t i m a j a l a h , k a l e n d e r, p o s k a d ,
s u r a t k h a b a r, r i s a l a h a t a u b u l e t i n , p o s t e r , s a m p u l h a r i
pertama, buku panduan, carta, peta dan gambar skrip,
kertas kerja dan nota
5.
Gambar
6.
Kad imbasan dan kad cantuman
Kad imbasan terdiri daripada kata-kata atau rangkai
k a t a ya n g d i b e r i m a k n a d i b e l a k a n g n ya .
Untuk memperkenalkan perkataan-perkataan baru
kepada pelajar
Kad cantuman dibentuk dengan menulis perkataan dan
rangkai kata di atas kad dan kemudian kad itu dipotong

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

7.
8.
9.

10.
11 .

12.

Pelajar diminta mencantumkan semula keratan-keratan


kad supaya membentuk perkataan dan rangkai kata
ya n g d i k e h e n d a k i

Carta
Grafik
Papan pengajaran
Berguna untuk menunjukkan gambaran sesuatu
p e l a j a r a n ya n g m e m p u n y a i d a ya k o m u n i k a t i f d a n d a p a t
merangsang dan memotivasikan pelajar untuk terus
belajar
Contoh: papan flanel
s e k e p i n g p a p a n p l y w o o d ya n g d i a l a s k a n d e n g a n k a i n
flanel bagi meletakkan gambar-gambar dan kad-kad
maklumat
mudah alih dan mudah dibawa
d i b e l a k a n g p a p a n f l a n e l d i p a s a n g k a n s e b a t a n g k a yu
b e r s a m a e n g s e l s e r t a c a n g k u k p e n ye l a k s u p a y a p a p a n
ini boleh berdiri
Model tiga dimensi
Boneka atau patong
Biasanya berbentuk orang, binatang ataupun tumbuhtumbuhan
Dibuat daripada kain, kapas, tanah liat dan kertas
rendaman
Diorama
Satu rekabentuk gabungan bahan-bahan real, patung
dan model diletakkan dalam satu susunan kedudukan
seperti keadaan sebenar tetapi dalam skala yang
dikecilkan dalam persembahan tiga dimensi

Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik :


1.

2.
3.
4.

Overhead Projektor (OHP)


Menggunakn sistem pembalikan cahaya daripada satu
s u m b e r c a h a ya ( h a l o g e n ) k e p e r m u k a a n c e r m i n d a n
s e t e r u s n y a m e m b a l i k k a n c a h a ya t e r s e b u t k e s k r i n
C a h a y a ya n g t e r l i n d u n g a k a n m e m b e n t u k i m e j d i a t a s
skrin
Transparensi OHP
Pita slaid (filem slaid)
Radio

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

5.
6.
7.
8.

Tel e v i s y e n d a n V C R ( Vid e o C a s s e t e R e c o r d e r )
Alat rakaman
Filem tayang atau filem jalur
Komputer

Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar dari


alam sekitar:

1.

B a h a n - b a h a n ya n g b e r c o r a k p e n g a l a m a n a d a l a h s e p e r t i
lakonan, pantomin, lawatan dan projek pameran

2.

Bahan sebenar daripada alam sekitar atau disebut sebagai


realia iaitu merupakan benda semulajadi. Ia dikelaskan
dalam bahan jenis tiga dimensi dan dibahagi kepada
beberapa kumpulan iaitu:
Benda bukan hidup
Benda buatan
Tumbuh-tumbuhan
Benda hidup

b.

Kekerapan Penggunaan BBM

Guru-guru lebih berminat menggunakan bahan dan


alatan pengajaran yang terbatas kepada bahan yang mudah dibawa
dan senang digunakan.
Mengikuti laporan dapatan kajian penggunaan alat dan bahan
bantu mengajar di sekolah-sekolah Kelantan (1986) mendapati
penggunaann ya adalah pada tahap yang minima (Halimah,1998).
M a s a l a h - m a s a l a h p e n g g u n a a n AB M
Kamarudin (1986) menjelaskan bahawa terdapat tiga kategori
masalah yang dihadapi oleh guru.Diantaran ya ialah:
sebelum menggunakann ya
i
semasa menggunakannya
ii
6

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

iii

sedudah menggunakannya

B e l i a u j u g a m e n j e l a s k a n b a h a w a u n t u k m e n y e d i a k a n AB M
memerlukan perbelanjaan dan masa.Guru juga tidak mempunyai
m a s a u n t u k m e m b u a t AB M d a n a d a AB M y a n g m a h a l
harganya.Selain itu, guru juga kesuntukan waktu untuk mencari
ABM di pusat sumber sekolah.
M e n u r u t As i a h Ab u S a m a h , e t . a l ( 1 9 8 7 ) m e n y a t a k a n b a h a w a
antara masalah- masalah yang biasan ya dihadapi oleh guru-guru
semasa membuat bahan pengajaran ialah sikap pengetua atau guru
besar yang tidak mengambil berat tentang sistem pusat sumber
sekolah dan kurang mengendahkan keperluan guru-guru.

K e m a h i r a n g u r u m e n g g u n a k a n AB M
Menurut Ismail (1990), terdapat pelbagai usaha yang telah
dijalankan dalam usaha men yokong pelaksanaan KBSR dan KBSM
terutama dari segi teknologi maklumat. Usahausaha ini
termasuklah dengan menganjurkan kursus, bengkel, seminar,
taklimat dan sebagain ya.Di samping itu, sekolahsekolah juga
turut dibekalkan dengan pelbagai kemudahan seperti pembekalan
alatan dan bahan media, peruntukan kewangan dan kemudahan
fizikal.
c.

Komputer dan Internet

Dewasa ini, perkembangan teknologi banyak


mempengaruhi kehidupan mas yarakat terutamanya rakyat
Malaysia. Pelbagai aspek teknologi digabungkan untuk memupuk
m i n a t r a k y a t M a l a y s i a a m n y a d a n p a r a p e l a j a r k h u s u s n ya b a g i
m e l a h i r k a n r a k y a t M a l a y s i a c e l i k I C T.
Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran
penting pada masa kini untuk menjayakan wawasan 2020 untuk
menjadikan rakyat Malaysia berpengetahuan menggunakan
teknologi maklumat dan komunikasi.
Keberkesanan penggunaan komputer dalam pengajaran dan
pembelajaran bergantung kepada para guru dan pelajar tersebut
dalam mengaplikasikan bahan yang telah disediakan oleh
kerajaan. Dalam proses P&P para guru dianggap sebagai
fasilitator dalam kelas dan pelajar yang akan mengetahui
perbincangan tersebut.

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Penggunaan komputer dapat memudahkan pelajar dan guru


dalam mencari carian maklumat serta pelajar akan menjadi kreatif
untuk membincangkan sesuatu isu akan yang dibincangkan dalam
kelas.
Komputer merupakan mesin boleh atur cara yang
direka untuk membaca dan melaksanakan urutan sesebuah senarai
arahan yang membuatkan ia melakukan operasi aritmetik dan logik
berdasarkan angka binari. Pada asasnya, komputer terdiri dari
ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang untuk
peyimpanan data; dan unit pemprosesan pusat yang berfungsi
sebagai unit kawalan serta mengandungi unit logik aritmetik.
Kebaikan internet dalam kehidupan seharian, terutamanya
bagi seorang pelajar, sama ada di peringkat sekolah mahupun
universiti, ialah kebanjiran ilmu pengetahuan, yang membolehkan
pelajar mendapat apa sahaja maklumat yang diingini dengan
menggunakan enjin carian google, yahoo dan sebagain ya tanpa
perlu bersusah untuk pergi ke perpustakaan dan dalam masa yang
sama mampu menjimatkan masa.
Dengan menaip tajuk yang berkaitan, enjin carian ini akan
mencadangkan beberapa puluh laman sesawang yang
membincangkan tajuk yang berkaitan. Pelajar juga boleh memuat
turun buku elektronik secara percuma ataupun berbayar dilaman
sesawang yang berkenaan dan boleh mendapatkan sampel tugasan
untuk dijadikan rujukan, maklumat kini hanya berada di hujung
jari.
Tam b a h a n p u l a , p e l a j a r b o l e h m e n a m b a h i l m u p e n g e t a h u a n
mengenai dunia luar dan tidak hanya bergantung kepada silibus
p e l a j a r a n d i s e k o l a h s a h a j a . Ter b u k t i l a h i n t e r n e t m a m p u
m e b e r i k a n m a n f a a t k e p a d a g o l o n g a n p e l a j a r.
. Semestin ya untuk seorang guru internet sangat penting
untuk mereka, kerana boleh mengakses dan men yelitkan sedikit
informasi tambahan yang menarik dalam setiap topik pembelajaran
untuk dikongsi bersama anak didik mereka semasa mengajar dan
dalam masa yang sama mampu menarik perhatian pelajar dan
mampu meningkatkan kualiti pembelajaran di
d

Pandangan Guru tentang Penggunaan BBM

Ter d a p a t j u g a s e g e l i n t i r p e n g e t u a a t a u g u r u b e s a r y a n g
mengambil jalan mudah untuk mengatasi kekurangan bilik
darjah dengan menutup pusat sumber sekolah. Ini menyebabkan
timbulnya masalah yang mempengaruhi sikap guru terhadap
penggunaan abm ( kassim 1989).

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

M e m e t i k k e n y a t a a n I s m a i l H a j i Ad n a n d a l a m p e m b e n t a n g a n
k e r t a s k e r j a K o n v e s y e n Tek n o l o g i P e n d i d i k a n k e d u a y a n g
mengatakan ramai guru yang tidak mengambil peluang dari
potensi besar yang disediakan oleh teknologi pendidikan untuk
menjadikan pengajaran mereka di bilik darjah berkesan. Beliau
juga mendapati segelintir guru tidak menguji kesesuaian sesuatu
alat dan bahan seelum digunakan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
Hasil kajian Ismail (1987) telah menunjukkan bahawa Pusat
Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) Kedah telah berjaya
menjalankan aktiviti utaman ya dan mendapati guru yang telah
mengikuti kursus di PSPN mempun yai sikap serta pendapat yang
positif terhadap penggunaan media pendidikan dan lebih kerap
menggunakan alat dan bahan sumber dalam proses pengajaran dan
pembelajaran mereka (Balakrishnan,1995).
Kassim (1989) dalam kajiannya men yatakan kemudahan
pusat sumber sekolah kurang digunakan kerana guruguru,terutaman ya yang telah lama berkhidmat masih menggunakan
kaedah pengajaran kapur dan bercakap. Kaedah ini dikatakan
paling mudah disampaikan dan tidak memerlukan tumpuan masa
y a n g l a m a u n t u k m e n y e d i a k a n r a n c a n g a n m e n g a j a r, a l a t b a n t u
m e n g a j a r t i d a k p e r l u d i s e d i a k a n . Ak i b a t d a r i p a d a a m a l a n k a e d a h
i n i , g u r u - g u r u b e r a s a t i d a k p e r l u m e n g g u n a k a n AB M s e m a s a
proses pengajaran dan pembelajaran.
Farrant (1981) menjelaskan bahawa terdapat segelintir guru
y a n g b e r a n g g a p a n b a h a w a p e n g g u n a a n AB M a k a n m e n a m b a h k a n
beban tugas mereka dan ini menyebabkan tidak ramai guru yang
dapat menggunakann ya.
Ibrahim(1995) menyatakan bahawa guru-guru yang
perkhidmatan kurang daripada tiga tahun mendapati buku teks dan
ABM merupakan komponen penting dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
e.

Pandangan Murid tentang Penggunaan BBM

Pelajar merasakan bahawa pengajaran guru lebih menarik


j i k a g u r u i t u m e n g g u n a k a n B a h a n B a n t u M e n g a j a r. M e l a l u i
p e n g g u n a a n B a h a n B a n t u M e n g a j a r, s e s e o r a n g g u r u i t u l e b i h
bersedia dan lebih kreatif untuk men yampaikan pelajarann ya
dengan baik (Kamal et.al, 1987, m.s. 227). Dale (1963, m.s. 218 ),
telah men yatakan tujuh nilai penting tentang penggunaan Bahan
Bantu Mengajar :
1.

merangsang minat yang tinggi di kalangan pelajar dan minat


satu faktor yang penting dalam pembelajaran mereka.

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

2.

Menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan


kefahaman dan corak pemikiran dan oleh itu mengurangkan
berbagai-bagai gerak balas lisan daripada pelajarnya.

3.

Membekalkan satu dasar untuk perkembangan pembelajaran


pelajar-pelajar dan oleh itu menjadikan pembelajaran mereka
lebih kekal.

4.

Menyediakan pengalaman yang tidak dapat diperolehi


dengan mudahn ya melalui cara lain dan menolong
menjadikan pembelajaran pelajar-pelajar lebih mendalam
dan pelbagai.

5.

Menolong dalam kefahaman, oleh itu mempercepatkan


perkembangan perbendaharaan kata.

6.

Menawarkan pengalaman yang sebenar dan dengan demikian


m e r a n g s a n g k a n k e g i a t a n s e o r a n g p e l a j a r.

7.

mendorong pelajar untuk men yiasat dan dengan demikian


menambahkan bacaan sukarela.

f.

Dapatan Hasil Kajian

Responden di kalangan Guru , Jumlah responden seramai 10


orang yang mengajar pelbagai mata pelajaran.Responden yang
dipilih merupakan guru-guru yang berada di dalam norma
pengajaran
Pemilihan ini berdasarkan matlamat untuk mendapatkan hasil
yang lebih spesifik bagi menilai keberkesanan penggunaan BBM
Untuk itu nilai bagi setiap bahagian di skala seperti berikut
Tidak Setuju = 0,
Tidak Pasti
= 1,
Setuju
= 2
Jumlah di bahagian A = 9, bahagian B = 9, bahagian C = 8
Jadual Pengskoran berdasarkan soalan
Bahagian A
No
Soalan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
JUM

Bahagian B

TS

TP

2
8

1
4
1
6
3
1
26

5
1
1
8
18

N oS
Soalan
6
10
2
11
10
12
8
13
6
14
4
15
3
16
6
17
1
18
46
JUM

TS

2
3
1
3
9

TP

3
2
5
3
4
4
210
23

10
10
7
6
5
4
6
5
5
58

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Bahagian C
No
Soalan
19
20
21
22
23
24
25
26
JUM

TS
6
7
7
2
4
1
27

TP

8
2
2
1
2
8

2
2
8
2
1
6

9
32

21

Bahagian A menentukan kemahiran dalam penggunaan BBM di


kalangan guru.Dapatan dari hasil kajian 51 % hasil kajian responden
men yatakan pada keseluruhan mahir dalam menggunakan BBM
20 % daripadanya tidak mahir menggunakan BBM terutama yang
m e l i b a t k a n Tek n o l o g i
Bahagian B menentukan bahawa keseluruhan mempunyai kesedaran
pentingnya penggunaan BBM dalam pengajaran berdasarkan hasil
dapatan seban yak 64 %
Bahagian C menentukan sama ada BBM mendatangkan masalah
kepada guru. Keputusan hasil kajian memberi satu tanda tanya di
mana di kalangan guru BBM yang hendak digunakan ada yang
mempunyai kesukaran tinggi dan ada yang mempunyai kesukaran
yang rendah.
Responden di kalangan pelajar jumlah responden seramai 10 orang
p e l a j a r. P e l a j a r y a n g d i p i l i h a d a l a h s e c a r a r a w a k b e r d a s a r k a n .
Kaedah pemilihan dijalankan ini bagi mendapatkan data maklumat
y a n g l e b i h t e l u s . Tah a p p e l a j a r 6 o r a n g p e l a j a r d i t a h a p 2 d a n 4
orang pelajar di tahap 1
Penilaian berdasarkan berikut ;
Sangat tidak setuju = 1, Tidak
Sangat setuju = 4

Setuju = 2, Setuju = 3 dan

Sebanyak 16 soalan dikemukan bagi menilai tahap penggunaan,


minat dan sebagain ya terhadap BBM

11

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

No
Soalan
Responsif

1
STS

No
Soalan
Responsif

TS

2
S
1

SS
9

STS

TS

5
STS

No
Soalan
Responsif

TS

No
Soalan
Responsif

TS

S
10

SS

STS
2

TS

SS
10

STS

S
10

SS

STS

SS
8

STS

TS
8

TS

TS

SS
4

STS

TS

S
2

7
SS

STS

TS

S
10

SS

STS
1

TS
9

S
8

SS
2

STS

SS

STS

TS

TS

S
9

SS

STS
10

TS

SS

S
10

SS

16
S
10

SS

STS

TS

Berdasarkan maklumat data kajian ,pandangan murid terhadap


Bahan Bantu Mengajar menyatakan perlunya penggunaan bahan bantu
mengajar digunakan dalam pengajaran bagi meningkatkan pemahaman
terhadap mata pelajaran yang dipelajari
J a d u a l 1 : Ta h a p P e n g g u n a a n B B M

Bil

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

Min

Ta h a p
1

B u k u Te k s

4.40

Ke r a p
Digunakan

Carta

3.90

Ku r a n g
Digunakan
3

L e m b a r a n Ke r j a

4.30

Ke r a p
Digunakan
4

B u k u Ke r j a

4.38

Ke r a p
Digunakan
5

Kad Imbasan

3.65

Ku r a n g
Digunakan

12

SS
1

12

15
S
10

SS
8

11

14
S
2

TS
6

10

13
STS

9
STS

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

B u k u Ru j u k a n

3.86

Ku r a n g
Digunakan
7

Majalah

3.01

Ku r a n g
Digunakan
8

Vi d e o

2.70

Sangat
Ku r a n g
Digunakan
9

Ko m p u t e r

3.11

Ku r a n g
Digunakan
10

Pe r a l a t a n A u d i o V i s u a l
Ku r a n g

Digunakan

Bahan Bantu Mengajar yang terdapat di sekolah

13

2.88

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

REKOD TEMUBUAL RINGKAS DENGAN PELAJAR.


Pen yelidik

Ada tak Cikgu gunakan bahan bantu mengajar


dalam kelas?

Subjek

Ada

Pen yelidik

Mata pelajaran apa?

Subjek

Matematik

14

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Pen yelidik

.......................

Subjek

.........................

Pen yelidik

Seronok tak belajar dengan adan ya BBM

Subjek

seronok

Pen yelidik

Matapelajaran apa yang awak paling suka?

Subjek 2

Sains

Pen yelidik

Adakah cikgu menggunakan BBM untuk mengajar


Matapelajaran sains

Subjek

Tak d a

Pen yelidik

Faham tak apa yang diajar guru tanpa BBM

Subjek 2

Faham

Secara dasarn ya murid lebih menyukai guru-guru menggunakan


bahan bantu mengajar di dalam kelas. Pada pandangan mereka dengan
menggunakan bahan bantu mengajar pelajar lebih jelas memahami
proses pembelajaran.
Namun begitu, sekiranya guru tidak menggunakan bahan
bantu mengajar tidak menjejaskan kefahaman pelajar terhadap sesuatu
p e l a j a r a n . Wal a u p u n b e g i t u , h a r a p a n p e l a j a r a g a r g u r u - g u r u l e b i h
banyak menggunakan bahan bantu mengajar dalam proses pembelajaran
mereka

REKOD TEMUBUAL RINGKAS DENGAN GURU


Pen yelidik

Cikgu adakah BBM sesuai digunakan?

Guru

Pada saya Bahan Bantu Mengajar yang disediakan


oleh pihak sekolah mahupun individu pihak
cikgu-cikgu amatlah perlu sekali digunakan
dalam pengajaran

15

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Pen yelidik

Senang tak guna bahan bantu mengajar dalam


pengajaran dan pembelajaran

Guru

Pada saya memang memudahkan kita dalam PdP


tetapi akan mengambil masa untuk kita
menyediakan bahan tersebut

Pen yelidik

Maksud cikgu pengurusan bahan bantu mengajar


itu agak men yukarkan cikgu?

Guru

Tidak jugak dia Cuma mengambil sedikit masa


untuk pen yediaan dan tetapi dalam PdP
memudahkan kita bekerja

Pen yelidik

Apakah respon pelajar terhadap penggunaan


Bahan bantu mengajar sewaktu cikgu mengajar

Guru

Sudah pastinya dia akan menarik perhatian. Bila


cikgu bawa masuk ke kelas dia pun tengok apa
barang yang cikgu tu bawa. Itu belum lagi
m e n g a j a r , Ap a l a g i b i l a c i k g u t u m e n g a j a r d a n
menunjukkan bahan bantu tersebut agak sesuai
d e n g a n p e n g a j a r a n d a n p e m b e l a j a r a n s a ya r a s a
sudah pasti murid merasa seronok

Pen yelidik

Apa pandangan cikgu .ada tak cikgu menghadapi


kesukaran-kesukaran lain dalam menggunakan
bahan bantu mengajar

Guru

Ada sesetengah topik, sesetengah kemahiran kita


k e n a h a d a p i b e n d a t u . Ad a m a s a k i t a m e n g a j a r
t a n p a m e m e r l u k a n b a h a n b a n t u m e n g a j a r. N a k
kata menyukarkan adalah satu dua topik

Pen yelidik

Cikgu ada satu lagi persoalan kita nak tanya pada


cikgu Boleh cikgu beri pandangan kepada saya.
Soalan saya pandangan umum cikgu terhadap
bahan bantu mengajar

Guru

Pada saya mudah saja, apabila kita menggunakan


b a h a n b a n t u m e n g a j a r , B a g i s a ya l a h a p a l a g i
i a n y a r e l e v e n d e n g a n k i t a p u n ya P d P k i t a
t e r u s k a n k e r a n a i a n y a m e m u d a h k a n s a ya
mengajar

16

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Kesimpulan dari hasil temubual dengan guru, jelas


menyatakan kepentingan penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam
pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Namun begitu buka
s e m u a t o p i k m e m e r l u k a n b a h a n b a n t u m e n g a j a r. G u r u m e n g a k u i
kesukaran dari segi pengurusan dan ppentadbiran bahan bantu
mengajar disebabkan kedudukan bilik bahan bantu mengajar tidak
sesuai

3. Kesimpulan
Secara keseluruhann ya terdapat beberapa perkara yang
m e m p e n g a r u h i p e n g g u n a a n Al a t / B a h a n B a n t u M e n g a j a r ( A B M )
dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

17

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Kemudahan fizikal yang mencakupi dan memuaskan


d i p e r l u k a n b a g i m e m p e r t i n g k a t k a n t a h a p p e n g g u n a a n AB M d a l a m
pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada faktor kemudahan
fizikal, faktor sikap guru juga turut mempengaruhi amalan
p e n g g u n a a n AB M . I n i d i b u k t i k a n d e n g a n b e b e r a p a d a p a t a n k a j i a n
yang mengatakan bahawa ramai guru mempun yai sikap dingin
t e r h a d a p p e n g g u n a a n AB M w a l a u p u n k e m u d a h a n i n i m e n c u k u p i .
F a k t o r f a k t o r y a n g m e m p e n g a r u h i a m a l a n p e n g g u n a a n AB M
s e p e r t i f a k t o r p e n g u r u s a n d a n p e n t a d b i r a n AB M , k e m a h i r a n g u r u
menggunakann ya serta kepentingan penggunaannya dalam proses
pengajaran dan pentadbiran
Sebagai kesimpulann ya kajian ini dapat menjawab beberapa
p e r s o a l a n y a n g m e l i b a t k a n p e n g g u n a a n B a h a n B a n t u M e n g a j a r.
Secara keseluruhannya pelajar berpendapat Bantu Bantu Mengajar
yang digunakan oleh guru berupaya menarik minat mereka.
Dengan kata lain memang wujud hubungan positif di antara
p e n g g u n a a n B a h a n B a n t u M e n g a j a r d e n g a n m i n a t p e l a j a r. B a h a n
Bantu Mengajar yang digunakan oleh guru telah dapat mengelak
kebosanan pelajar dalam kelas dan menukarkann ya kepada suasana
yang memupuk minat yang positif terhadap pembelajaran.
Bahan Bantu Mengajar yang baik mestilah memenuhi ciricirin ya. Kesesuaian bahan dengan isi pelajaran yang diajar
penting bagi memastikan isi pelajaran yang disampaikan dapat
d i t e r i m a d e n g a n j e l a s o l e h p e l a j a r. S e t e r u s n y a k e k e m a s a n ,
kejelasan dan menarik perhatian pelajar mesti dipenuhi. Jika tidak
Bahan Bantu Mengajar yang digunakan tidak mampu mencapai
matlamat penggunaan Bantu Bantu Mengajar tersebut.
Jelaslah kepada kita dari kajian ini, jenis Bahan Bantu
Mengajar yang paling diminati oleh pelajar berbentuk bahan
e l e k t r o n i k s e l a r a s d e n a g n k e p e r l u a n m a s a k i n i . Wal a u
bagaimanapun tidak kira apa jua Bahan Bantu Mengajar yang
digunakan dalam pengajaran pembelajaran, yang perlu dipastikan
ianya mesti dapat men yediakan suasana pembelajaran yang
m e m b e r a n g s a n g k a n m i n a t p e l a j a r.

Berdasarkan kepada respon guru sewaktu kajian yang


dijalankan. Boleh dibuat kesimpulan, bahawa minat guru untuk
m e n g g u n a k a n B a h a n B a n t u M e n g a j a r a g a k l e m a h . Wuj u d n y a
situasi sebegini disebabkan beberapa kekangan yang dihadapi oleh

18

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

guru dalam memperolehi Bahan Bantu Mengajar yang sentiasa


terkini. Proses ini melibatkan kewangan guru itu sendiri.
Di samping itu, Bahan Bantu Mengajar yang disediakan oleh
pihak sekolah banyak tidak menepati kehendak Sukatan Pelajaran.
Ini men yukarkan guru untuk menggunakan bahan bantu mengajar
yang disediakan oleh pihak sekolah. Berbagai keluhan yang
disampaikan oleh pihak guru seperti tidak dipertimbangkan oleh
pihak pentadbir
Pentadbiran Bahan Bantu Mengajar terutama dari segi
simpanan dan letak duduk Bahan Bantu mengajar yang disediakan
agak jauh dari bilik guru. Sedikit seban yak mengganggu masa
guru yang terpaksa mengendalikan bahan bantu mengajar yang
sedia ada.
Kebanyakan Bahan Bantu Mengajar sedia ada lebih bersifat
komersial sahaja, langsung tidak membantu pengajaran guru dalam
kelas. Bagi Penggunaan Bahan elektronik guru menjelaskan
keupayaaan bahan bantu mengajar tersebut tidak boleh
digunapakai atau dalam lain bahasa rosak tanpa diperbaiki kerana
kos yang agak tinggi.
Saranan bagi menyediakan bahan bantu mengajar sendiri
cukup tidak praktikal pada masa sekarang. Ini disebabkan oleh
minat generasi zaman sekarang ke arah
hiburan. Jika hanya
sekadar papan carta tidak memberi kesan yang lebih kepada
pembelajaran murid dalam sesuatu mata pelajaran
Boleh dirumuskan pihak guru dan pentadbir perlu banyak
mewujudkan komunikasi dua hala dalam menangani masalah dalam
p e n g g u n a a n b a h a n B a n t u M e n g a j a r. D e n g a n k e r j a s a m a y a n g e r a t
antara dua pihak pastinya segala yang dirancang akan dapat
dijayakan dengan lebih sempurna

Berikut beberapa cadangan bagi mempertingkatkan


penggunaan Bahan Bantu Mengajar

19

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Untuk Guru.
a.

Guru-guru perlulah meningkatkan kemahiran diri dalam


menghasilkan dan mengendalikan Bahan Bantu Mengajar supaya
dapat memenuhi ciri-ciri yang sepatutnya. Guru perlu bersedia
m e n g h a d i r i k u r s u s y a n g b e r k a i t a n d e n g a n B a h a n B a n t u M e n g a j a r.

b.

Pengendalian pengajaran dengan bantuan Bahan Bantu


Mengajar hendaklah dijalankan dengan cara yang menarik supaya
pelajar mendapat kesan positif.

Cadangan Untuk Pihak Sekolah


a.

Sentiasa peka dengan kewujudan Bahan Bantu Mengajar


berbentuk perisian yang terdapat di pasaran dan men yediakan
peruntukan sewajarnya bagi mendapatkann ya.

b.

Menyediakan kemudahan prasarana seperti bilik tayangan


d a n p e r a l a t a n t e r k i n i t e r u t a m a m e d i a a l a t p a n d a n g a n d e n g a r.

c.

Merancang dan mengadakan aktiviti penghasilan Bahan


Bantu Mengajar yang terancang dan berkesan dengan bantuan guru
yang berkenaan.

RUJUKAN

20

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

BUKU
Ab Rahman Ab Rashid (1995). Kepentingan Alat Bantu Mengajar Dalam Pengajaran
Bahasa. dalam Jurnal Teknologi Pendidikan .jilid 1 bil .2 November 1995. Kuala
Lumpur : Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia.hlm. 70-80.
Alsagoff, Sharifah Alawiyah (Psikologi Pendidikan II: Psikologi Pembelajaran dan
kognitif ,Bimbingan dan Kaunseling. Petaling Jaya : Longman Malaysia Sendirian
Berhad.
Asiah Abu Samad Haji Adam Taib, Othman Mohd Rasol dan Ab. Jalil Bulat (1987). Bahan
pengajaran Kos Rendah Peranannya kearah pengajaran dan Pembelajaran Yang
Berkesan. Dalam konvensyen Teknologi Pendidikan 18 20 Jun 1987. Kuala
Lumpur: Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan, Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Atan Along (1977). Sejauh Mana Teknologi Pendidikan Dapat Meningkatkan Mutu
Pelajaran. Dalam Suara Pendidik. Jilid 5 bil. 2 Dis 1977. Kuala Lumpur
Perkhidmatan Sebaran Pendidikan Kementerian Malaysia hlm 4.
Atan Long (1978). Prinsip-prinsip Dalam Perciptaan Dan Penggunaan Bahan-Bahan
Pendidikan. Dalam suara pendidik. Jilid 6 bil 2 Dis 1978. Persatuan Pendidkan
Malaysia. Hlm 4.
Azizah Abd. Rahman (1982). Inovasi Kurikulum Beberapa Pertimbangan Penting. Dalam
suara pendidik. Jilid 8 1982. Persatuan Pendidik Malaysia. Hlm 2.
Daud Hj. Mohd Noor (1983). Pemilihan dan penggunaan Bahan-bahan Pendidikan Sebagai
Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Dan Pembelajaran di Sekolah. Dalam suara
pendidik. Jilid 11 1983. Persatuan pendidik Malaysia. Hlm 58.
Kamaruddin Hj. Husin (1986). Kaedah Pengajaran dan Pembejalaran. Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mat Nor Hussin, Normah Abdullah dan Marzuki Nyak Abdullah (1998). Alat Bantu
Mengajar Dalam Bahasa Malaysia KBSM. Petaling Jaya : Longman Sendirian
Berhad.
Mohd Johar Ramani (1990). Penggunaan Bahan Murah Dalam Pembelajaran. Dalam Forum
1 Kumpulan Kertas Kerja Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 2. Persatuan
Teknologi Pendidikan Malaysia. Hlm 77.
Mohd Majid Konting (1993). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Noraziah Abdul Hamid (1981). Alatan Mengajar dalam pengajaran Basaha Malaysia. Dalam
Seminar Perguruan Dis 1981.Universiti Malaysia Hlm 26-30.
Nuruddin jamin (1980). Memilih Alat Dan Bahan Bantuan Mengajar. Dalam Suara Pendidik.
Jilid 8 Julai 1980. Persatuan Pendidikan Malaysia.

21

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Yeo Kee Jiar dan Baharudin Aris (1996). Amalan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Dalam
Pengajaran Pembelajaran Di kalangan Guru Sekolah Menengah. Dalam prosiding
pendidikan ke-IX. Kuala Lumpur : Persatuan Teknolgi Pendidikan Malaysia.

22

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

TUGASAN
JANUARI 2013 SEMESTER
KOD KURSUS

EIT 311

NAMA KURSUS

TEKNOLOGI INSTRUKSIONAL & SUMBER


PEMBELAJARAN

PROGRAM

SARJANA MUDA PENDIDIKAN


NORASHIKIN BIN ISMAIL

NAMA PELAJAR
E 30203120296
NO. MATRIK

NAMA FASILITATOR
AKADEMIK

PUSAT PEMBELAJARAN

BORANG KAJI SELIDIK

23

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR


1.

a.

L at ar Be l akan g S eko l ah :

Bil. Murid

Bil. Guru

orang

orang

B i l . Ke l a s :

b.

Ke l e n g k a p a n B i l i k Ko m p u t e r

Items

**

Ad a

1.

Ko m p u t e r / Ko m p u t e r R i b a * *

2.

Ke m u d a h a n I n t e rn e t * *

3.

Pe n c e t a k

4.

Pe n g i m b a s

Ti a d a

Jika

ada

isikan maklumat di bawah

i.

Ju m l ah ko m p u te r / ko m p u t e r ri b a

ii

Bermasalah

________

iii

Nisbah

ko m p u t e r / m u r id

________/buah

iv

Ta h a p Ke l a j u a n I n t e r n e t

3G/4G

Pe n g e n d a l i I n t e r n e t ( N y a t a k a n ) =

Bilik Sumber ( potong mana yang tidak

be r ke n aan )

24

________

_____________

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Khusus

ii

Ke d u d u k a n

=
Sesuai

Ya

Ti d a k

Ya

Ya

Ti d a k

Ya

Ti d a k
iii

Menyimpan BBM

iv

Ke l u a s a n b i l i k s e s u a i

Bahan Bantu Mengajar

tidak

i.

Jenis

Ad a

1.

B a h a n B e rc e t a k

2.

Pe r a l a t a n S e b e n a r

3.

O H P d a n Tr a n p a re n s i

4.
Ko m p u t e r d a n L C D
Pr o j e k t o r
5.

Model

6.

Po s t e r / C a r t a

7.

G a m b a r Fo t o

8.

Pa p a n G e l u n g

9.

Te l e v i s y e n d a n v i d e o

10.

Ra d i o d a n K a s e t

11.

Kad Imbasan

ii.

25

Ti a d a

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Jenis

iii

1.

B a h a n B e rc e t a k

2.

Pe r a l a t a n S e b e n a r

3.

O H P d a n Tr a n p a re n s i

Ti d a k
Sesuai

M e n c u ku
pi

Ti d a k
M e n c u ku
pi

Elok

Ti d a k
Elok

4.
Ko m p u t e r d a n L C D
Pr o j e k t o r
J5e. n i s M o d e l

iv

Sesuai

6.

Po s t e r / C a r t a

7.
1.

G a m b a r Fo t o
B a h a n B e rc e t a k

8.
2.

Pa p a n G e l u n g
Pe r a l a t a n S e b e n a r

9.
3.

Te l e v i s y e n d a n v i d e o
O H P d a n Tr a n p a re n s i

1 0 . Ra d i o d a n K a s e t
4.
Ko m p u t e r d a n L C D
Pr
ka
t odr I m b a s a n
1 1o. j eK
J e. n i s M o d e l
5
6.
Po s t e r / C a r t a
1.
B a h a n B e rc e t a k
7.
G a m b a r Fo t o
2.
Pe r a l a t a n S e b e n a r
8.
Pa p a n G e l u n g
3.
O H P d a n Tr a n p a re n s i
9.
Te l e v i s y e n d a n v i d e o
4.
Ko m p u t e r d a n L C D
1
dri o d a n K a s e t
Pr0o. j eRa
kto
1
51
..

K
Maodd eI m
l basan

6.

Po s t e r / C a r t a

7.

G a m b a r Fo t o

8.

Pa p a n G e l u n g

9.

Te l e v i s y e n d a n v i d e o

10.

Ra d i o d a n K a s e t

11.

Kad Imbasan

26

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Senarai semak
Pemerhatian Hubungkait Penggunaan BBM dalam Pengajaran
Tan d a k a n ( ) d a l a m r u a n g a n d i s e d i a k a n
Penggunaan di dalam Kelas
Bil
Item Rujukan

Ada

Penggunaan Dalam Kelas

Kepelbagaian BBM

Menepati Perancangan Harian

Memberi peluang kepada pelajar

Mencapai objektif dengan


penggunaan BBM

Respons pelajar terhadap BBM

Kesukaran Penggunaan

Kecekapan Pentadbiran BBM

27

Tiada

Catatan

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Kesan kepada Pelajar


Bil

Item Rujukan

Ada

Pelajar lebih aktif

Penglibatan pelajar dalam


pembelajaran

Latihan kepada pelajar


menggunakan BBM

Keseronokan kepada pelajar

Suasana terkawal sewaktu


pembelajaran

Respon terhadap pembelajaran


meningkat

Lebih berminat

Membosankan

28

Tiada

Catatan

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

L AMPIR AN A
Borang soal selidik (untuk dijawab oleh pelajar)
Arahan: Jawab semua soalan di setiap bahagian. Sila bulatkan satu
daripada 4 aras persetujuan anda yang terdapat di setiap hujung
pernyataan tersebut.
Rujukan pernyataan:
Aras persetujuan Skor
Sangat Tidak Setuju
Tid a k Se tu ju
Setuju
Sangat Setuju

(STS)
(TS)
(S)
(SS)

1
2
3
4

B AH AGI AN A

BIL

Hubungan minat pelajar dengan Bahan Bantu


Mengajar

Saya sangat minat belajar bila guru


menggunakan Bahan Bantu Mengajar semasa
mengajar

STS

TS

SS

Saya tidak suka belajar tan pa Bahan Bantu


Mengajar

Saya rasa bosan belajar sekiranya guru tidak


menggunakan Bahan Bantu Mengajar semasa
mengajar

Saya merasa seronok belajar dengan adanya


B a h a n B a n t u M e n g a j a r.

29

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

BIL

10

11

12

13

14

Penggunaan Bahan Bantu Mengajar oleh


guru menjadi motivasi kepada saya untuk
mengikuti pelajaran

Saya tidak dapat menumpukan perhatian


walaupun guru menggunakan Bahan Bantu
Mengajar semasa mengajar

Saya berasa seronok belajar jika guru


menggunakan Bahan Bantu Mengajar

Hubungan minat pelajar dengan Bahan Bantu


Mengajar

Bahan Bantu Mengajar yang digunakan semasa


pengajaran dapat mengekalkan minat saya
pada
pembelajaran

STS

TS

SS

Penggunaan Bahan Bantu Mengajar oleh guru


tidak langsung menarik minat saya pada
Pembelajaran.

Pembelajaran tidak menarik dengan


p e n g g u n a a n B a h a n B a n t u M e n g a j a r.

Penggunaan Bahan Bantu Mengajar oleh guru


telah mendorong minat saya untuk lebih rajin
belajar

Pembelajaran menjadi lebih menarik dengan


a d a n y a B a h a n B a n t u M e n g a j a r.

Minat saya pada bertambah bila guru


menggunakan Bahan Bantu Mengajar dalam
pengajarannya
Saya berminat membuat latihan yang
disediakan oleh guru pada lembaran kerja

30

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

15

16

Saya minat membuat latihan yang terdapat


dalam buku rujukan selain yang diberi
oleh guru

Saya berjaya men yelesaikan masalah apabila


guru gunakan Bahan Bantu Mengajar ketika
mengajar

BAHAGIAN B

Ciri-ciri Bahan Bantu Mengajar yang Sesuai

BIL

Ciri-ciri Bahan Bantu Mengajar yang sesuai

STS

TS

SS

17

Bahan Bantu Mengajar yang digunakan oleh guru


sesuai dengan isi pelajaran yang disampaikan.

18

Bahan Bantu Mengajar yang digunakan oleh guru


dapat dilihat dengan jelas

19

Bahan Bantu Mengajar yang digunakan oleh guru


menarik perhatian saya

20

Bahan Bantu Mengajar yang digunakan oleh guru


kemas dan mudah digunakan.

BAHAGIAN C

Saya sangat seronok jika Bahan Bantu Mengajar berikut digunakan


mengajar.

oleh guru semasa

BIL

JENIS BAHAN BANTU MENGAJAR

STS

21

B AH AN BE R CE TAK.

22

BAHAN BU KAN BERCETAK

23

BAHAN 3D

31

TS

SS

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

24

B A H A N T AYAN G A N .

25

BAHAN AUDIO

26

BAHAN VIDEO DAN KOMPUTER

L A M P I RA N K S ( 2 )
Borang

K a j i s e l i d i k Pe n g g u n a a n A B M d i K a l a n g a n G u r u

J u m l a h Ke l a s d i a j a r : _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ta h a p : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

J u m l a h Pe r u n t u k a n M a s a
Seminggu

: _________

Pe n g a l a m a n M e n g a j a r

: _________

M a t a Pe l a j a r a n d i a j a r a

: ___________________________________
___________________________________

Nota.
TS

Ti d a k S e t u j u

TP

Ti d a k p a s t i

Setuju

* * Ta n d a k a n d a l a m r u a n g a n p i l i h a n a n d a

Bahagian A
Ke m a h i r a n Pe n g g u n a a n A l a t B a n t u M e n g a j a r
No.
Soala
n

Items

TS

1
Pe n g g u n a a n a l a t b a n t u m e n g a j a r t i d a k
memberi
m a s a l a h ke p a d a s a y a

32

TP

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Ke m a h i r a n m e n g g u n a k a n a l a t b a n t u m e n g a j a r
amat
2
pe nting dalam prose s pe ngajaran
danpembelajaran

Pe n d e d a h a n t e n t a n g ke m a h i r a n me n g g u n a ka n
alat bantu mengajar amat diperlukan oleh
saya

Saya mempelbagaikan penggunaan alat bantu


mengajar
saya

Sekiranya diberi peluang, saya ingin


meningkatkan
5
l a g i ke m a h i r a n p e n g g u n a a n a l a t b a n t u
mengajar

Pe m b a c a a n m e m b a n t u s a y a d a l a m
meningkatkan
ke m a h i r a n m e n g g u n a ka n a l a t b a n t u m e n g a j a r

No.
Soala

Saya kre atif dalam me nggu naka n alat bant u


mengajar

Items

TS

33

TP

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

Ke k e r a p a n m e n g g u n a k a n a l a t b a n t u m e n g a j a r
dalam prose s pe ngajaran bole h me namb ahka n
ke m a h i r a n s a y a

Saya mudah menyediakan alat bantu


mengajar

Bahagian B
Ke p e n t i n g a n Pe n g g u n a a n A l a t B a n t u M e n g a j a r
No.
Soala
n

Items

TS

10

Pe n g g u n a a n a l a t b a n t u m e n g a j a r
a d a l a h p e n t i n g d a l a m p ro s e s
pengajaran dan pembelajaran saya

11

Pe l a j a r l e b i h b e rm i n a t d a l a m
pembelajaran apabila menggunakan
alat bantu mengajar

12

Pe n g g u n a a n a l a t b a n t u m e n g a j a r d a p a t
m e m b e r i g a m b a r a n y a n g j e l a s ke p a d a
pelajar

13

Pe l a j a r l e b i h a k t i f a p a b i l a s a y a
m e n g g u n a ka n a l a t b a n t u m e n g a j a r
semasa mengajar

14

Interaksi antara saya dengan pelajar


l e b i h b e r ke s a n a p a b i l a s a y a
menggunakan alat bantu mengajar
semasa mengajar

34

TP

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

15

Alat bantu mengajar memudahkan saya


m e n g a w a l ke l a s

16

Pe n g a j a r a n l e b i h m u d a h d a n c e p a t
dengan penggunaan alat bantu
mengajar

17

Pe n g g u n a a n a l a t b a n t u m e n g a j a r
membantu saya menyampaikan isi
p e l a j a r a n y a n g s u ka r

18

Pe n g g u n a a n a l a t b a n t u m e n g a j a r d a p a t
memotivasikan pelajar

Bahagian C
Masalah-Masalah yang dihadapi dalam Menggunakan Alat Bantu
Mengajar
No.
Soala
n

Items

TS

19

Saya mahir menggunakan alat bantu


mengajar

20

Alat bantu mengajar yang,digunakan


tidak membebankan

21

Pe n g g u n a a n a l a t b a n t u
m e n g a j a r , m e m b e r i f a e d a h ke p a d a s a y a

35

TP

EIT311 Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

22

M e n y e d i a ka n a l a t b a n t u m e n g a j a r t i d a k
memerlukan perbelanjaan yang mahal

23

S a y a b e r ko n g s i a l a t b a n t u m e n g a j a r
dengan kawan-kawan

24

Ku a n t i t i a l a t b a n t u m e n g a j a r a d a l a h
m e n c u ku p i d i s e ko l a h s a y a

25

26

Saya tidak mengambil masa yang lama


untuk menyediakan alat bantu
mengajar

A l a t b a n t u m e n g a j a r y a n g d i s e d i a ka n d i
s e ko l a h s a y a s e n t i a s a d a l a m ke a d a a n
yang baik

36