Anda di halaman 1dari 79
Click or Drag to Zoom KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SEKOLAH KEBANGSAAN Penulis SITI SARAH BINTI ABDUL MALEK AMIR HAZLIN BIN LIN KHADTJAH BINTI YUSUF Editor NOR AZLEENDA BINTI ABDUL HADI ZAIDAH BINTI AHMAD ROSLY FAZILAH BINTI MOHAMEDENT apt 9 Pereka Grafik HISHAM BIN ARTS Ilustrator: ROSMI BIN AB. RAHMAN: MOHD TAIB BIN SUPANDI KK 3728-1111 00666-2103, ISBN 778-983-06-0666-4 Colakan Pertama 2010 Cetakan Kedua 2011 Colakan Keliga 2012 Dewan Bahasa don Pustoka 2010 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mane bahagian ertkel, ilustrasi dan isi kondungan buku ini dalam apa- ‘9a juga bentuk dan dengan cara apa-epajua, sama ada secara elektronik, fatokopi, mekanik, rokoman, atau core lain sebelum mendapat izin bertulis daripado Kelua Pengarah, Dewan, Bahasa dan Pustaka, Pati Surat 10803, 50926 Kula Lumpur, Moloysia. Perundingan fertokluk kepada perkiraan royal claw honororium, Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka, Jolon Bewon Bahasa, 50460 Kuala Lumpur. Tel: 03-2146101) Faks: 03-21481969 Reka Letok den Atur Huruf: Dawame Sdn. Bhd, Muka Taio Teks = Azim Soiz Toip Teks = 16/18 poin Pereka Grafik = Hisham bin Aris Tlustrator — : Rosmibin Ab, Rahman Mahd Talb bin Supandi Nohd Sattig Fir bin Mohamad Padel Jurugamber : Dawamasdn, Bhd. Dicetak oleh: Angkatan Edaran Enterprise Sdn. Bhd Lot 6, Jalan Tukang 16/4 Seksyen 16 40000 Shah Alam Selangor Darul Ehsan PENGHARGAAN Penghasilan buku teks ini melibatkan kerjosama banyck pihak, Oleh itu, penulis merokamkan penghargaen dan julaan terima kasin kepada semua pihak yong telah bersama-sama memberkan sumbangan sehingga buku ini sempuma diterbitkan. Sekalung penghorgacn dan ucopan ierima kasih ditujukon kepada semus yang berikut * Pokor Rujuk Bohasa Muhammed Salshudin Aman * Jawatoniuosa Penilaian Teknikal 4, Bahagion Buku Teks, Kementerian Pelgjaron Molaysia © Jawatonkuosa Peningkaten Mutu, Dewan Bahasa dan Pustaka © Tbu Pejabat Polis Bukit Amon * Jabaton Alam Sekilar Nageri Sembilan © Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail 2 TEMA 2 TEMA 3 TEMA % TEMA 5 TEMA & KANDUNGAN — sone rYS Pendahuluan w Pengenalan wi KELUARGA 1 UNITI ; Gerita Huda: 2 UNIT? Keluarga Huda 7 UNITS : Kasih [bu HI UNITS Sayong Ayah 5 UNITS : Saudare-mara Huda 7 BERSIM DAN SIHAT as UNITS Bersinkon Biri 26 UNIT7 ; Rumah Bersih al UNIT Kelas Ceria 35 UNIT? Badan Cergos a9 UNIT 10 Nokanan Berzat 43, HIDUP SELAMAT a7 UNIT Simpan dengan Selamat 48 UNIT I2 Pasfikan Selomat si UNITI3 Berhali-hati Kowan 55 UNIT I Sayo Selamat di ini 54 UNIT IS Bethati-hati ei Jalan aya 63 Bocoan buds 68 HIDUP BAHAGIA 6a UNIT 6: Toman Kita 70 UNIT I7 Rokan Karib 75 UNIT 18 siran Huda BI UNIT 19 Hidup Saling Membantu 85 UNIT 20: Mariana 87 MARI BERTANI 93 UNIT 21 Kebun Datuk Anas cn UNIT 22: Buah-buahen Tempatan “ UNIT 23 Temokon Ayam 103 UNIT 24: Temokon Ikan or UNIT25 Seronoknya Bercucuk Tanam 11 ALAM INDAH DAN SELAMAT UNIT 26; Sungai Kila UNIT 27: Mari Berkelah UNIT 28: Fikir Dohulu Sebelum Buang UNIT29: Cekop dan Jimat 90; Bercut di Kampune PENDAHULUAN) Pake} buku Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK) yang terdiri daripada buku teks dan buku oktiviti ditulis berdasarkan kurikulum baharu, iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendch [KSSR} yang digubal oleh Bohagian Pembangunan Kurikulum (BPK). KSSR merupakan wahana bagi Kementerian Pelajaran Malaysia |KPM) melaksanakan transformasi kurikulum untuk memastikan perkembangan pendidikan yang dinamik dalam arus globolisasi. Satu daripada transformasi yang dilakukan dalam KSSR Bahasa Malaysia yang selain menekankan tiga kemahiran berbahasa yang perlu dipelajari oleh murid, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemohiran Menulis juga melibatkan penekanan kepada Aspek Seni Bahasa dan Aspek Tatabahasa Kandungan buku ini dibahagikan kepada 30 unit pembelajaran yang meliputi enam tema yang bersesusian dengan murid tahun satu, Tema yang disentuh ialah Keluarga, Bersih dan Sihat, Hidup Selamat, Hidup Bahagia, Mori Bertani dan Alam Indah dan Selamat. Setiap tema mempunyai limo unit pembelajaran. Semua kandungan buku ini dimuatkan dalam satu buku teks dan dus jilid buku aktiviti Buku Teks dan Buku Aktiviti Dalam buku teks, halaman perlama setiap tema merupakan halaman rangsangan yang dimuctkan dengan paparan grafik. puisi, lagu atau cogan kata. Halaman ini berfujuan untuk merangsang minda murid terhadap tajuk yang akan dipelojari, Buku Teks ini juga memuatkan Bacaan Luas pada akhir Unit 15 dan Unit 30. Pengajaran don pembelajaran dalam buku ini dibentuk berprinsipkan penggabungjalinan. Kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis digabungjalinkan dengan aspek seni bahasa dan ‘aspek fatabahasa. Penyerapan pelbagai imu, nilai mumi dan kemahiran bernilai fombah (KET) juga terdapat dalam setiap unit Selain itu, penggjaran casas membaca dan menulis dalam pakej buku ini diraneang secara berperingkal-peringkal. Pengajaran buku ini dimulakan dengan memperkenalkon ayat-cyat asas menurut prinsip pengajoran yong memberikan keulamaan kepada perkara-perkara yang mudah terlebih dahulu kepada yang sukar. Oleh itu, imbuhan hanya digunokan bermula pada unit 17. Bagi unit-unit awl, iaitu Unit I hingga Unit-16,.imbuhan tidak digunakan kerana ayat asas yang digunakan sesui dengan iahap penguasaon bahasa murid tahun satu Buku Aktiviti pula mengandungi latihan peneguhan kemahiran yang telah dipelajari dalam Buku Teks. Pada seliap tema, murid-murid juga berpeluang membuat _gktivifi pengukuhan dan pengayaan, Pada akhir Buku Aktivitl lid Dua ada disediakan jan Peniloian, Guru dan murid dapat menilaikemahiran yang dipelajariberdasarkan dard pembelajaran. | e oaerealion PENGENALAN Buku ini menggunakan ikon seperti yang berikut: 1 Hai, kawan-kawan! Penerangan Tkon Buku Teks Saya Huda. (iy, Ketmehiccn Mendengor don Bertutur manjosi fokus uloma untuk menu) kemampucn @ ¢ murid mendengar, memahami dan menghayoti secora lisan perkora yong didengar. Selain ity, kemohiran ini juga menguji keupayean murid untuk berkomunikas Kemahiron Membeca menjodi fokus utame untuk mengyi Kemampuan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda don kelancaran yang betul ‘ Kemchiron Menulis menjadi fokus utama untuk menguli kemompuan murid menulis EES>—petkara yang berkaitan dengan imu pengetahuan dan pengaloman peribadi murid. Aspek Seni Bohoso menjadi fokus utorna untuk menguji kemampuon mud memohami, mengungkop dan menghargal bahasa yang indah melalui pembelajaran {yong menyeronokkan secora didik hibur. ~ Aspek Tetabshesa meniod fokus uloma untuk mengui kemampuon murid menggunakan fotabohasa dengan belul dan tepat Memberkon panduan kepada guru untuk menjalonkan oklv penggjaran dan perbelajaran, Terdopat tiga eleren atou tiga perkera yang disertakan dalam nota guru, iat = menyaickan penduon aktiviti penggjaran dan pembelajaran 4 menyotekan aktiviti penilaien untuk kemahiran yang dajarken, 4 menyaickan aktiviti tambahan untuk mengukubkon kemahiran, han) Menyatekan nembor standard pembelajaran den nombor helamon Buku Aktiviti bog) (ira) halaman yang berkenaan. Nombor standard pembelajoran yang berwama merch Bit) idlah fokus ufamo, menakala yang berwere hitam ialoh fakus sampingan, Nembor mer) hdlamon Buku Akiviti berwema biter meryjuk kepada Jlid Sotu, manakala nembar holaman berwarna biru merujuk kepodo lid Dua Penerangan Tkon Buku Aktiviti (Memberkon panduan kepada guru untuk mengalankan akfvii pengajaran dan pemibelajaran Menyatakan nombar siendard pembelajaran dan nombor halaman Buku: Teks ogi halaman yong berkenoan \Murid boleh mevrarnokan binfang mengikut akfivii yang telah dibuat dengan jayanyo: Pakej buku ini diharapkan dopa! merangsang penggjaran dan pembelojaran bohasa yong menarik dan betmakna. Melalui pakej buku ini juga diharapkan murid dapat menguasai kemahiran berbahasa dan secara tidak langsung meningkatkan tahap: literasi murid. Akhir kata, semoga penggunaan pakej buku ini secara optimum dapat meningkatkan penguasaan Bahasa Malaysia dalam kalangan murid tahun satu SITI SARAH BINTI ABDUL MALEK AMIR HAZLIN BIN LIN KHADLJAH BINTI YUSUF =e SEKOLAH KEBANGSAAN | WANMELATI pa’ od © unit @) cerita Huda " 7 | t E MA a }: KELUARGA “ “= & Mari Cam Bunyi dan Ajuk Mari Dengar Bunyi dan Tunjuk Arah Mora) + Miro mud rrolokukon stunsiseper8 gamber di ates, Seorang murd dtulup metonua dan diminta g) © inva mud melakor bonki-bontuk yong beruoma dalom keroslukson S28 ener arah bunul yang ciburikan oleh rokarna satu sem) sah ‘= Pacorken kad «rbason berbensuk but, seal tiga don sagi emia Kerruion, rita muri sn] -_ teense hrs eee renriltertonktonutteacu dios over doe kets oncrkan KP Cnestotk eT k= Menghubingbatisn x —"eval-viona aie. vw 7 A 1 4 forte LJ CYT ETT u J ft U { fe f f— of CHICO it | “un <= if uw rl ju H ut b Sel I dan a in Ke ri a M n) @ Mari Sebut dan Eja Suku Kata @ Mari Bernyanyi hal nd bed o + 2 Ne bu ja je je di ju ka ke ke ki ku ma me me mi mu ra re re ri ru sa se se si su ta te te ti tu ya ye ye yi yu Ibu Bapa Saya 4 \ Sayaadaibu =, Ibu saya mana? Saya ada bapa S Bapa saya mana? Tbu, ibu, ibu o...la...la... Bapa, bapa, bapa, o... la... la... Ibu, bapa sayq, o... Ia... la... Suka ibu bapa. pee iat = tinting merida wd 2g 10 Sy: i ie 1G pe yang dibenkan - Sa ea ae Mi irkon gambar Car nt ur ment don mangas un pape¥ am © oat Law eepew! ur 2 ng) KBT-KE-Menjonion idea KP-Muzk KBT:KB-Mongecom aC —Mangingat bd 1 ef Monit © Kasih Ibu ge Mari Tulis dan Baca He Mari Tulis dan Baca 2. ES Soccoug mee wer noonous soo ees malaria) | MNS - G\elxlele) § Sm ge Mari Tulis dan Baca Ibu Huda nc Hu |da Ini ibu. Ini ibu Huda. Huda beli buku. i Huda beri Huda buku. — ~~ Huda suka baca buku. apg ne 7 ina rud menus suk koto terbuka dengan tuluan yong kama. aaa 2 inte musd mernbalanghan pckaloon a = KETAO- Monciikon GCE Bcngingat BA < * unit 4%) Sayang Ayah © Mari Sebut Suku Kata dik) mak (nek) (pal) pan (sam | tuk | yah cermin Moma) = Gaara menyebu suki kot tenstyp don meminta musid menguloaginy ta | 5 merysbutdon meniostongkan roku kate tertutup dengan ssbuten uonaibetil. f39 SN] 4. iins rund renushan pers yor dlskon ch mack wok dlon parr avis) 1 Pomabaresunds on og eos dobre teosmereta eran yong “ate BT. EB-Menghubungeatian Kershulsme~ Henero'o sduls ku kata terutup. NBT. KG Menghubungkatkon KangtruktMme— Menevoi i aie. ‘aaa anencoecl ois Mari Tulis Suku Kata 6 Ayahku balik dari kota %\ Ayahku belikan kereta Kereta kecil warna merah ch kupandu ke sekolah Pon pon pon pon pon \ Pon pon pon pon 4 , Kereta kecilku berbunyji Marilah adik mari naik Boleh kubawa jumpa nenek d Mini rurid menus porkotonn yang rrangondungi sk kata tarp yong terdopat dalam rangkap kedua Ing. imbng murc menyaryikon Iogu "Kereta Keci 44. Minto murd menggarnbarkan perasoon mereka sekranyo mandapatkereta kell KKBT: KB - Memnbuct goraran mentol P= Mak i }| Saua lihat gajah> Saya lint kuda. ‘Misia rmurid meribaca ks. Selogos itu, guru mamporkanalkon kata norma om kepada urd *= Misia mud menyotokan kata nema am yong lon berdasorkan teks don gambar Misia muted merroaca ceaia di aras Mita mud mengarl ria pareotaon yang dcetak dergan wera bu KET: KE Mengecom — BCE -Mandengar dengan bareason aie. co Mari Baca s 4 * unit 6) Saudara-mara Huda ae ‘ @ Mari Dengar, Eja dan wal on Huda ada datuk. Huda ada nenek. Mereka kasih akan Huda. Datuk dan nenek tinggal di kampung. Datuk dan nenek hidup bahagia. , =) . : Bi nd orbs pron dos degen : commie aaa i J hind mrcroncsd ctremericen wry reaonine|ssukisletdode | tt | (1G 20) ed) i Serene ans dads ns ie ™ Jertutup yang lin yong beekattan dengon tajuk. ) Sg KBE Ke Henimakan ideo KP —Yorboinguish a. hina rund enna yarg eh eta pane ae aap eet eres aaron i * Pak cik Huda Encik. Mak cik Huda Puan Mereka datang dari Hana sepupu Huda datang juga. Mereka naik kereta Proto g as ——————— —— Sd | Encik Johan, Puan Hawa, Huda, Hana, Ipoh dan Proton Saga (SAS Pak Ali datuk Huda. Mak Kalsom nenek Huda. Datuk Huda bela ayam. Datuk Huda beri ayam makar. © ~ " Si Jalak | ialah kata nama khas. Si Jalak ayam jantan datuk. epee rengeje tan novos petcaoonyary dapat don gor. Ba | 9 22 SR) 2 iekereeresesyenerton ge eee reepnteatcororotie Ca fired men ny calor bak ts ae22 Minka muni menyenarakan ke yarg loin orang, tampeot dan bendal. or don basouon KET: KE Mengecom BCE -May : jal yang | ra Khas yang kan baal erang dan hate. roan intent aie. EBT: KB ~ Menghabungy a & Mari Sebut, Eja dan Baca @ Mari Berpantun Bunga anggerik di dahan jati, Datuk dan nenek kita hormati. Burung belatuk di pohon renek, Sayangilah datuk dan nenek. Melur cantik baunya wangi, Pak cik dan mak cik kita kunjungi. Ini keluarga Encik Johan. Encik Johan pak cik Huda. Puan Hawa mak cik Huda. Encik Johan ada empat orang anak. Hanis, Hafiz, Hana dan Haris sepupu Huda. 2 ging ima ramboca parkroan yong erdopt dalam hpi pen| 3 orn, p eirbg pane arg menpandoe subs joint dan rertutup dalarn ayat perce ee a ae wes) 23 Ra) Gs Seerettnetes eter te i BT. KE - Menghubungkailkan KP ~ Verbabtinguicsik BT: KE - Menghubungkaltkon, mereko opta BCE - Mendengor dengan berkesan ie hacen Dae 4 < * unit (6) Bersihkan Diri & Mari Sebut, Eja dan Tulis Lompat Si Katak Lompat Lompat si katak lompat Lompat dalam perigi Cepatlah adik cepat a Cepatlah bangun pagi Lompat si katak lompat Lompat dalam perigi Cepatlah adik cepat ‘ Pergi mandi cuci gigi 4. Minia murd menyabut don mengale perkatoon lan yang mengardungi dong don woka begonding BT: KE Menghubungkatkon CB — Manangor dengan berkesan aie. ‘aucun soercrseel Awaits in Baca & Mari Sebut, Eja d - (air bersih Anas mandi guna air bersih. Anas guna sabun. guna tuala = ( bau harum pa ‘4 ss ( Anas guna fuala lap badan. . a Badan Anas bau harum. Pada setiap hari, Ravin main bola sepak. 7 Dia main dengan kawan-kawan. e Ravin pakai kasut bola warna Hijau, Selepas bermain, dia minum air kerana haus. di sungai (ikan kaloi Ravin lap kasut bola guna kain bersih. Tawi mandi di sungai. Di situ ada ikan kaloi. Se = Pada dahan ada burung murai. Di atas pokok ada tupai. BAG) a went gc nvopeh patch yargronganian argGnvacibagoang” [FEE | a ep er nT ins sey) © ae rei eruct den ron 34 | (97 (28)) MARU): sess Cessmurttontess donee ystommnn bag dengan rictbeedg or ” + Minto murid memahomi den memibaca trasa yang dioetak dengan wama hijou. Kernudion, boca ayat. ; = = dé Bimbing murid membina oyat lan coripade perkataan yang dicetok dengan wore biry dolam buku 4 lars mad mers ga lon dpa pues yargmenoondang org davai egsnana ue ree oe meee (aes egfubirgeinerpmolcivin “SCP enon renat aie. _ i Col G iter l tt { ne Pit Kamu buat apa, Anas? Bagus, Anas. Kuku kita mesti pendek dan bersih. Wor) = vin murcimerreace didby docs $e) © Giramemperenaiten at gor nana yong edzpc eam dl, SOON] Mow ruedbrtunlcergen reracinaion kos gon nao dt isebe Simone mute ema cyoruang mutoncergon kta gen arma drpsiane dan adn Karine wenghubanpenton ment "ScB Seca erat velour angus i Mari Berpantun Adik mandi di fepi perigi, Bangun pagi cuci gigi. Pergi berehat di Batu Pahat, Gigi kuat gusi sihat. Gelang emas dipakai Mak Utih, Baju kemas warnanya putih. Beli gula bersama-sama abang, Ibu suka guru pun sayang. aimbng munid melofozkan pantun cua keri dengan infonas! yang bet 4 aimbing mur menyotakon maksud sea pontun. 30 $B) Siriaas maroon prktom yong mengandung sus kta eboko don troup diam porn. | wy * RET: KE-Menghubungkaltkon KP -VerboHinguisik * Unit @) Rumah Bersih & Mari Sebut, Eja dan Baca Huda di Dapur : sun a i a coe se oe = Keluarga Devi 7 4 Ayah potong rumput. Ibu tanam pokok bunga anggerik. Abang cuci longkang pakai sarung tangan. Kakak lap tingkap sambil bernyanui. Adik tolong Devi sapu sampah di halaman rumah. = Bimbing murid membaca don menuls ayat yang mengendung digrof dan konsonan bergabung. 1 & Snbng meré rengetu! do enls perk lan yarg mergarding| go dankorsonan bengabung. ee ABT HE Menghubunglotian mangeean i -Bocaoh nut e Kata Kerja Boleh. Tolong kakak lipat selimut. Kemudian, susun buku di atas meja. [G3 (Baiklah, ‘ayah. { Saya akan bantu ayah = cuci singki. + Gary monerangkan parataon yong cietk dongon warno bin ty kaa ogo a 34 ‘© Bimbing srurid manyotakon aia uang seal dllakukon untuk: memboniu keluorga dk rumch, i = Wiurid melekarton doo disios menggunckon kata pangalen yang ses a NBT. KE Menjonaiien idea KP-Vertal-Inguiste Unit (8) Kelas Ceria & & Mari Dengar dan Sebut Saya Cikgu Haliza. Saya Guru Kelas Tahun 1 Pintar. Saya guru Bahasa Malaysia. Saya Tawi. Saya Ketua Kelas Tahun 1 Pintar. Saya Huda. Saya Penolong Ketuc Kelas Tahun 1 Pint Kami kemas kelas. Kelas kami ceria. + Gurarranyobut rasa yong Sectok dengon worna bu con merrnta mur merysbuinga dengan | 4: bat + Minto murid meenbaca ayot dengan lancar, sebuon yong jas dan intomasl yong betul aa 44. Mita murd renwal aust dengan tulzan yang kemas dolar buku tls BT: KB Menghabungkollkan BCE -Bacooninlenst i @ N KELAS KITA Anas susun kerusi. Huda sapu sampah. Kok Meng lap fingkap. Devi bersih papan tulis. Cikgu Haliza tampal gambar. Kelas Tahun 1 Pintar ceria. FOP a Cikgu Haliza masuk ke kelas Tahun 1 Pintar. Murid-murid memberi salam. Huda : Cikgu, kelas kita dapat Johan Kelas Ceria. Kok Meng _ : Ya, cikgu. Kelas kita dapat piala dan hadiah. Cikgu Haliza : Tahniah, kamu memang layak jadi juara! | Ravin : Betul, kita memang juara! Cikgu Haliza : Oleh itu, kamu pastikan kelas kita mesti ' menang lagi Tawi : Ya, cikgu. Kawan-kawan, kita mesti sentiasa jaga kebersihan kelas kita. Semua murid: Terima kasih, cikgu. Cikgu Haliza : Sama-sama. 326 . wan ins urd enti foco yong ferdopat dam diag ol cias dengan bel don hieon yang karas | Morng) = ints rid mengajakan dilog dangan nbuton dan norasi yar bel don las am buku ls ws | Bz BS Maw! = iseiamutd meatonkan dolog yang deren go imbng muri enyetut dialog dl as dengan beta BY Ké-—Henghubunghottkon 2 —VerboHlingustk 4. Minto murd metakoakan akon seper yang o tas. BT: KB — Menghubungeoltkan KP verbolinguste i . Monit Badan Cergas & Mari Baca dan Sebut =O = R= Minto mura meenibace sat yang erdgpa dalam gomisor dengan buat Sa] Serrano antec entra relly ake fersebut = + Mints rund meenenkan archan separ dalam qambor dan mur lan melokukan archan trsebut {A Mino rurid metakukon okt icebabon sepetl le anak dara ernpal setempat BT. KB ~ Mestghubungkolkan Kinase Marilah kita bersenam. Bersenam menyihatkan & Mari Baca hoki. bola tampar. badminton. pingpong. es es Sasa es paamign 3 * Minta ruvid mernbaca-eyot yong dibarian dengan seulon yang bet 40 ‘= Mita mud menelt gombor wang ferdapat dolor rajah takor gar 4 _ ‘= Bimbing murid menulls Fasacdan ayer tunggal dengan betul dan tllson yong kemas berdosorkan alah ruker gant, KBT-K2—-Menjonaton idea BCR Bacon hast aie. “Huda main buaian. _ Huda main buaian di - Dia main buaian di taman dengan : Mereka main buaian di taman pada waktu Minto rund mecuiis yet dalam buituhuls dengon betuldan hulson yong kerma ez) 4+ Minto murid memiboce syst tunggol dengan sebuton yang bet iat seeks es secon Perkataan lompat ialah contoh kata kerja. ap 8): Miia murid mernbina perkatoan bordasarkan cit yang terdapat dalorn gambox. Miia ruil menus perécioan yog reetgnndung’ auku kala terouee dan ierlutia berdesacon ‘skid yong tewdapat parks gomber dato bua ils A. Minto mud meming ayo! tunggal bareasorkon gerkotaon yong tah gina KB. KB. Menjonaton daa’ KP Krestane i af e q+ Nive urd meayebus dan mena perkaiogn Yong mengandung sues kaa ferbuka den irutyp berdasorkan gambar. + Minis rund menus perkotoon ersebut dalam buku, ‘Minto mur menus perkotoan iain yora mengoncung)sukwkata rerbuea dn taup, KKBT: KB —Menghubungkottkan KP vereal-ingustk i e Mari Baca Anas bangun awal padi. Dia bersarapan sebelum ke sekolah. Dia makan roti bakar. Anas juga minum susu. Badan Anas sentiasa cergas. ‘4a hea | = Macleans ined erbrespeietenpeniey ube sees ei 4a Simbing muri membaca beberaea myst tunggal yang dita oleh gure KBT: KB Monghubungkaitkon BCA Aozaan mens, mendangar dengan berkesan i af “ Mari Buat Sorapan Emping Jagung 1 cawan emping jagung 1 cawan susu Cara Membuat: o yw | Kemudian, masukkan pula “Hic Mula-mula, tuangkan satu «+ ® satu cawan susu ke dalam cawan emping jagung / mangkuk. ke dalam mangkuk. Selepas itu, hidangkan emping jagung. | Sekarang, emping jagung sedia untuk dimakan. . BOme)| «bio mur mendengor arahon tniong care rargediacan erring jagung dan rer Hey | meebuomys secata berhumpalon Uf atmbng mirc memboca teks dengan sebuto dan fens yang bel HT; KE-Menghabungéation x? Kinestetk, Meval-uong & Mari Bercerita \ Kulit saya berwarna jingga. Kepala saya ada mahkota. | 4 Kawan-kawan, siapa saya? 1 Rasa saya manis dan masam. | Saya ada banyak rambut. | Siapa saya? wo &: Warna saya merah. Rasa saya manis. \ Kenal saya? Rasa isi saya enak. Saya digelar raja buah. I — “Gum boas berdoorten gombar Kernadon, gure mura pu barca nla rid mens petonn yora sens dango ooarsan mls gombor ths bohon dolor buku hs {A Mini rund bercerta tartan buoh-bushen yong sisuks|clsh marako. BT. KB. Menjonaan daa) KP Varbal-Ingusik KonteksIuol ~ Meaghubungkotkon aie. Badan saya ada banyak duri : eae “4 Par emia [39> your sama > / A Bunga melati tiada duri, Berhati-hati jaga diri. Zo My eee MA Tp ee Ayah letak tong gas di dalam kabinet. Ibu masukkan jarum ke dalam bekas. Abang simpan ubat di dalam peti ubat. Kakak simpan pisau di dalam laci. Huda simpan duit syiling ke dalam tabung. Weems)» tinting mosis morycroken borg boron yor brie dn hk di bate. a 48 Mee! 6 inting rund merbaca ayo! yara mengandingiperainen sus koja terbukn don erp cad 7 ‘Kemudan, tulls dalam buku tls. 2 Minto murd renyerakan matlumst pentng dalam gambar KBT: KE —Mengecors K® — verba-lnguisik aie. — @ Mari Teliti Gambar dan Jawab & Mari Baca dan Ceritakan Huda sedang makan. Gelas itu pecah. Gelas Huda terjatuh. Huda beritahu ayah. Ayah kutip kaca gelas itu. — Ayah buang kaca ke mths Baik, ibu. Saya simpan di dalam bekas pensel Ayah kutip kaca guna dalam tong sampah. Tong sarung fangan. sampah itu berwarna hijau. Been] «Ninn cundeenatigrbr eee | al Bean = sinbng muiéranibas cya urggaldongen scouon dan rons yo _ BE BI > Secesbercenere ruta sooeng redrarivet chen Bull denseoengenatieg | 22%|| Gaal 10)) aay > Win tutdterctctrary porters en Ba ~ ardent be ol wee) FT SD) RF ete an cmddonbduits sites + dimbng mare mle ayo terdasartan gambar pss, eau, parang, bat don men. ROT KE-Menghubunghation Ke “verbo nguatk eb eacoen iver BT: KB Mayjanakon idea KP vorbol-Inguisik i i af Anas tinggal seorang diri. Ibu dan ayah Anas hendak ke pejabat, a Ayah kunci pagar, pintu ©) dan tingkap sebelum tidur. Ada lelaki di luar rumah sedang mengetuk pintu. Adik masukkan buku, alat tulis dan botol air ke dalam beg sekolah. (© Bimbing murid membaca ayot tunggal dan ayat majmuk dengon seburon dan intonasi yong bat Morn) Minta murid meneliti gambar. vq seat npn dic fi | 5) Se a ere meetsouttasturareondegetonentinen att _ ’& Mints mund memboca oyat tunagal dan ayot mojmuk yang dibenkan oleh guru. - —=_ “ Sergabung untuk Gambar 4 dan Sambar 5 defom buku tuts. 2 esate arses Se aes ce ee re nee oe teat een Se Cae ee eee i aie. _ ‘Apakch yang dilakukan oleh kanak-kanak dalam | gambar itu, Huda? a ; ™ Kanak-kanak itu sedang mengelap lantai yang basah, cikgu. eer ae a actatan ontmngg ck ks oye 2 | (5a big murid menjawab soalan berdasarkan gambar dan tls dalom zulu tus KKBT: KE Menghubungkaitkan, meneanckan idea” xP - Verba-ingusth e |. Ibu simpan gelas di rak. 2. Ibu simpan pinggan di rak. Ibu simpan gelas dan pinggan di rak. |. Anas pakai kasut untuk bermain. [ 2. Anas pakai selipar untuk bermain. Anas pakai kasut aiau selipar untuk bermain? ) Se |. Abang Anas bukan kunci tingkap. 2. Abang Anas kunci pintu. Abang Anas bukan kunci tingkap ieiapi kunci pintu. |. Gunakan pisau untuk potong kertas. 4 2. Gunakan gunting untuk potong kertas. Gunakan pisau atau gunting untuk potong kertas. | Perkataan dan, atau dan tetapi dalam ayat ialah kata hubung. Bong) = \ievaruid meréacadan mamahar aya tung Stet! 6 ainting rund membora don mernshamayct maruk yong dba dengan menagunokon kaa - muna pene 44 Vinta rund menus ayatlon dergan tots hubung dl ome. KBT.Xe--Menjonaton ideo BC8~ sacoan has aie. ace sere! e Monit 13) Berhati-hati Kawan et € Mari Dengar dan Jawab Anas : Apakah yang kamu buat, Huda? Huda ; Saya menutup tingkap. Anas: Tulup tingkap dengan berhati-hati, Huda. Huda : Mengapakah kita mesti menutup tingkap dengan berhati-hati? Anas_: Kita mesti menutup tingkap dengan berhati-hati supaya tingkap tidak pecah. Se eet ees ict gegen eer melneg erage ae tlk con dour pi yng tedooa ln gambar uns mendaoaior espns } 4 Mints mund mieribaca diolog dengan sebutan aan itonasiyarg bet, KBT: KB Mengecam KP —verbol-Inguistic 55, e & Mari Baca Huda beratur semasa membeli makanan. membawa makanan dan minuman Bonq) = sera mud mebocsoyst unggol dan ayar majruk datos “I Seat] si mtd merbina dan mena ayot Sedasrkn suos| yong terdopot dala ombar don 83 re i 7 Somber ena 44 Mina mura bercerta tentang perkara yarg dialukon oleh mereka selapes maken, KET Ke Menjonaian idea Konfexstual -Renghubungkatkan aie. & 2s, Mori Tul 8 ———___ Saya berada di tempat yang tinggi. Saya melindungi kamu daripada hujan * os us dan panas matahari. Siapa saya? — Waktu siang saya dibuka. Waktu malam | i aL ed E =< Na | Fp} = PE y Saya kurus dan tinggi. | —— 1 Tugas saya membersihkan lantai. Siapa saya? ‘Saya tinggi. Badan saya T <= bertingkat-tingkat. Cuba teka siapa saya? Badan saya panjang. -| Air mengalir melalui saya. | Cuba teka siapa saya? Nowy)» iinta musid mernboca ‘oka eki dongan rons yang betul den birbing mur riencerijowoparnya | 3-2 SMtees |» Bimbing urd membnaperkataan yang mengendking: drat don konsonan bernobuns 2 | (SZ - berdasorion gorbar dan menuisnyo dol buku hls Se, ,| 4 Minta mud menuls petiatan lan yong akefonuolgh mereka BT: Menjonacan ideo. KP~ verbal nqulsk i Ketika pulang dari sekolah, Anas menegur Huda. Anas bertanya sama ada Huda pulang dengan menaiki bas atau berjalan kaki. Huda memberitahu Anas bahawa dia pulang berjalan kaki. Biasanya, Huda pulang bersama-sama Ravin dan Devi felapi hari ini Huda pulang seorang diri. Ravin dan Devi pulang lewat kerana ada latihan koir. Huda sentiasa ingat akan pesanan ibunya. Ibu meminta Huda berhati-hati semasa berjalan pulang. Perkataan dan, atau, tetapi dan kerana ialah kata hubung. ainbiywartromincs pti, 5 um oonericionperifecn a Seek danger ware bu, thks bene | Mista murid mengend! past idea utoma yong terdapat dakrn petican. = i. eva und menbina aaron bersmaion kara Mibung yong deta for is tengecam eco Becoon nara e © unit (4) Saya Selamat di Sini & Mari Baca Anas melihat papan iklan. Dia membaca maklumat pada papan iklan itu. EO ts berhati-hati a & Mari Dengar dan Baca Beratur semasa naik fangga gelongsor. | Naiklah dengan ena dengan orang yang tidak kamu kenali. Baiklah, ibu. sala ingat = akan pesanan ibu. (~ Beratur. Naik” \, “dengan Sem ima kasih ayah kerana memberikan BB) civrecnnsion pronto frat od FH Bbog| = tet tories Sonera a uo ay Se S| Sfomenonbig fusenbeten rpc doe arene att | 5g Bae) + ara mete resus oo fajobornsian ts sonbl aaa ar re -Mnoecon menonanien (f * teio murd mens psenor yong dampen oleh as kes towonnonrabedosarkan Sambo 2 tom bas rar f= eghubungeathan | Korteeus- Mego i SS? TE 9 i a Be. Mari Tulis dan Baca Mari Bernyanyi Anas| .# | dengan menunggang basikal. Pesan Ibu Ayun-ayun tangai Dia) 4 |basikal 9 dengan berhati-hati. Waktu pergi tamar s Ingat pesan ibu + topi keledar pelindung siku Anas memakai topi keledar, pelindung lutut dan siku semasa menunggang basikal. pelindung lutut Mesti hati-hati Ayun-ayun tang Dia berjumpa dengan Pusing kanan kit Huda, Devi dan Ravin. Waktu pergi tal n lll, Pandai jaga diri Sagi) « Sromentntngrwiimerdno tle tricatonsoni waikrsoneponaya | P33 kenge mnganytaryaorang ee yg aes a 1 Menrunimentira edenznioncn bsonene mendonneneayennesnactenons 84 6 ox an SN] estore Se ee oe op an Peas Thu dou } a svar mena oe aa yng non maul dat far 8 shrunken BT: KB Meqjanakon dea BCE Bacosn wert brah om Unit Berhati-hati di Jalan Raya & Mari Bertutur Tunggang basikal dengan cermat dilorong basikal. | a Bimbing murid Sertutur dengan menggunokan diksi carat dan selomat | std) © Sia mute renal alent Gon ore et] (63) = 4. Mints mund menyatokan simbel-simbal jalan raya yong terdopat dalam gambar, } farie-syonionaea eb mona ra a & Mari Baca dan Catat Maklumat Mari kita lihat cara Anas melintas jalan dengan selamat. Berhenti di bebendul jalan sebelum melintas jalan. Lihat ke kanan dan ke kiri. Kemudian, lihat ke kanan semula. as. Fikir sama ada selamat untuk melintas jalan. Berwaspada semasa melintas jalan. ‘= Misia murid mencotot mckiumat berdosarkan gambar dalam busts aes 44. Miia mutd melakenken att metinsas jaan dergan selamat \ fear &e) ‘= Bimbing murié mambaca don mengenel pastidea utemayong terdaper dalam garibor don oy. 34 MBT.KE—Mengecom — Kentekstual Mangalam a ee e I e e., Mari Bina Ayat & Mari Berlakon Cara Menunggang Basikal Kita mesti pakai topi Pakai saja tidak cukup. keledar dengan betul Kancing tali topi keledar dengan betul. Pastikan brek basikal berfungsi. Pastikan loceng basikal berfungsi. Pastikan brek dan loceng basikal berfungsi. Pakai topi keledar. Pakai pelindung siku. Pakai pelindung lutut. __ Anas menunggang basikal di laluan basikal { Tawi menunggang basikal di Ialuan basikal. Peluk ayah kuat-kuat supaya selamat. Berhenti! Murid sekolah hendak melintas jalan. Anas melihat ke kanan sebelum melintas jalan. Anas melihat ke kiri sebelum melintas jalan. Kemudian, Anas melihat ke kanan semula sebelum melintas jalan. None) «aiming mers mambie yct majruk darpoda ayst Lnggal yorg dibarkanmarggunakon kata | SA tei) utr dan a5 | (65 = + Mins mune menus ayet yana lah bina dalam buku ck BT: KB Menjanakan idea Kantekstual -enghubungketkan Miia murtd mengomallrriak percotaon yang mengandungi suk kota tefouk don tert. 44. Misia muted melakanken alti datas, NBT, KE-—Menghubungkamion KP —VerboHinguestk 66 a intorasi yang ben oat ‘= ita mud mengujrkon oyar dengan sabutan don intorasi yang ben oat i af gq Kata Adjektif Anas menunggang basikal dengan berhati-hati. Dia nampak lampu isyarat di simpang empat. Warnanya merah, dan hijau. Lampu menyala. Anas bersedia untuk berhenti. Apabila lampu merah menyala, Anas berhenti. Anas mengayuh basikal apabila lampu hijau menyala. Hijau, Hani) dan merah lalah kata adjektif warna, Minto rurid menyebu* ware yong tergopot pada lompuisyora! dan wotna-worna lan a berdasorkan gambar. + Gurumenyebut rosa yang mengondngl suk kata ferbuka don teeutup berdasarkan teks dan minta rourel menus y> dolor Buku tl. {+ Mina urd menyebu! yrome-wema ain yang dketabu' alah merska, KBT:KB-Mesigecam GCE Bocaon tans i ] econ se Aku Sebuah Basikal Namaku Juara. Aku berwarna ungu. Aku diperbuat daripada besi yang bermutu tinggi. Tubuhku kuat dan lasak. Aku tinggal bersama-sama keluarga Anas di Taman Melati. Anas ialah tuan aku. Anas menjagaku dengan baik. Dia menunggang aku dengan cermat dan berhati-hati. Aku membawa Anas ke kedai. Aku juga selalu membawa Anas ke taman untuk bersiar-siar dan bersenam. Badan Anas akan berpeluh setiap kali dia mengayuh aku. Aku berjanji akan menjalankan fugasku dengan baik. Aku mahu Anas sentiasa gembira. Aku akan membawa Anas ke mana-mana sahqja dia ingin pergi. Anas sangat sayang akan aku. Aku juga sayang akan Anas. Aku sentiasa di sisi Anas apabila diperlukan. ‘= Mita muri membacesdan mernahamcerho untuk ramperkaya kosa kara 2.8.1 for) 6B MMR! a sinio mud menyercrakan peknioan yong deeick dengon werra bi dolom bub tls f RBTRS“Henotubsrchotion RO3-aacson mest . Di tepi bendang teman menanii, Selamat datang ke Taman Melati. Di dalam peti simpan peria, Taman Melati taman ceria. Bunga raya kelopaknya lima, Hidup sejahtera dan bekerjasama. a 70 unit Taman Kita € ”) Mari Bertutur (Selamat petang, Anas. » peptic Selamat petang, Kok Meng. Maafkan saya, Anas. Saya terlambat. re yl) Tidak ray Kok Meng. |, Saya pun baru tiba. ene ch Bilakah gotong-royong membersihkan taman kita akan dijalankan? ( Gotong-royong akan ij ijalankan pada pukul 8.00 pagi. Anas, ambillah air botol ini. Ibu Saya membelinya untuk kamu. Bong) + Secor berpasargan,minia muri tonurwr menggunckay dit yong betulsacora borers at Mey! 4 \inia mud menbacaoyct dengan sebulan yarg elas dan fora! yang betul = 3 ora ora _ d& Mita murid bertutur tentang pengalaman mereka semasa bermah di taman. mt NBT, KE-—Menjonaiisn idea KP Interpersonal i af e Mari Dengar dan Tulis BE ree = Gotong-royong Taman Melati Tarikh —: 21 Mei 2011 (Sabtu) - Masa : 8.00 pagi hingga 12.00 tengah hari \ AH 49 Pertandingan Taman Tercantik Rumah anda ada taman? Pastikan taman tersebut: 4 cantik 4) bersih {menarik. 4) ceria x Tempat berkumpul : Taman Permainan Kanak-kanak » Pemilik taman paling cantik akan mendapat hadiah. Pemenang akan diumumkan pada Hari Keluarga Taman Melati nanti. Ayuh, hias taman anda sekarang! Jangan ketinggalan. membersihkan longkang — cangkul Bora © rss rd mongorlmbk prkatoon yong mengorvugi sdk kro frbuka don hotup Fry PU «iris murid membaca perictoon yang dcetak dengan wena birsurmg mengondungs cigar a ww * don vokal berganing. <4. Minta mari melukis gamber tmnan don menulislima parktaon tentang tara. 4) + Mivo murd mencii gorar dan menyaiakn rroklrat Minto muni mencolot matumat tectana gambar untuk dklasfikaskon dam bat ul oe ) BT. tdorjonakan ideo CB Vendenger dengan berks Nora, Sueg | 4. Ui mur mensKostkaskon cendo-Sende oman pernairon yong bola buat bernan dan yang tok boleh slbuat bemvain. KBT: KE Mengurpulgan mangelaskan KP Waturalie aie. i Mari Berlakon ( ” Kata Tanya ( Devi, ini bunga apa? | - 3 i eee Ini bunga melur. Pokok bunga ini ditanam | — 10 Cinta J oleh siapa? Pokok bunga ini ditanam oleh ibu saya. Sama-sama Hebat Mawar — : Matahari, lihatlah badanku yang merah. Taman ini tidak akan cantik fanpa aku. Matahari =: Jangan terlalu angkuh, Mawar. Aku hebat seperti kamu juga. Badan aku cantik juga Mawar —: Badan kamu memang cantik, Matahari. Kamu tidak boleh melawan bauku yang harum. Matahari =: Cuba kamu lihat badanku yang besar dan kelopakku yang kuning ini. Aku kelihatan amat berseri di faman ini. Kupu-kupu: Mawar, Matahari, jangan bergaduh. Kamu berdua memang cantik. Taman ini telah menang dalam pertandingan taman tercantik kerana kamu berdua. Hendak kamu buat apa bunga melur ini? 4 ois. f) *Bimbing murid mengenatbalaforyo. Winiamurld membine ayal dangon kota tengo 74 7 + Berdosaikon dala, rio mud menuturcon souk bering don resnberkon respons secora Coateton: Kale tanya menaguaken por XBT - Menjonaton goa KP Nona NOm= | «Minto murid mengujarcon dioksg dengan sabutan don intanas yang betul don jelas sorta ; ‘tei | menqqunakan bahosa oadon dengan Heck | Gs ‘Mint rund menysakan perkafoan yang seer dengan perkotzan yana dicetak dengan wrama bi 44. Minto murd menytokan wat yang dlgemarinya dan menfloskan sebabrya. KKBT: KB - Mengesan kecongongan gendapat KP —"verbal-ingulenk perl dipotonalin clei guy, i i af e < © unit 47) Rakan Karib & Mari Berbual 7 Tawi adik saya. Namanya Azam. Umur Azam berapa tahun? (Umur saya lima tahun mak cik. } _ “A sasecescuesssseeseseee { Abang ngah, boleh saya bertanya? ) pisccsesseseesseterses ‘Anas, Tawi, __ | jemputlah minum. ~ rE | Boleh, silakan Azam.): im Abang Tawi berasal dari mana? a Abang berasal dari Sarawak, adik. ial ee, © | abang ngah: anak kedua (Anas anak kedua) a Mm) «Minto murid berbual dengan menggunakon kata ponggikon yong sesuat 1 Stic) Miia rut mens mokador Tard Gon Acar Slr eke Tas 3 = BT: KB - Mengureul dan mengelaskan —KP-— Interpersonal a TBR AF 4 4 Mari Baca dan Catat Maklumat EM Anas Nama saya Anas. Saya berumur tujuh tahun. Saya tinggal di Taman Melati. Makanan kegemaran saya ialah karipap. Saya suka minum air laici. Saya suka akan warna biru S Pada masa lapang, saya suka mengumpul poskad. Saya bercita-cita untuk menjadi doktor. in Rakan Anas Nama rakan karib saya ialah Tawi. Umur Tawi tujuh tahun. Dia tinggal di Taman Melati. Dia suka makan ayam goreng. Minuman kegemarannya pula ialah air koko panas. Tawi gemar akan warna merah. Pada masa lapang, dia suka bermain badminton. Dia bercita-cita ingin menjadi jurutera. 4+ Minto rurid meeniboca moklumst tentang Anasdan Tow 4 Minto munid mengelaskon maura tentang um, tempat nagal,hobl. ctoxia don sebogainyo ‘enforg dinas dan Tat darn buku tu 44. Minto mur rengelaskan makumat rakan dolor kel, BT: KB Menguygulgan mangelaskan — Koneksrual~ Menghubungealtkon i e Bermain Layang-layang Anas dan Tawi hendak bermain layang-layang. Mereka tidak ada layang-layang. Oleh itu, bapa Tawi membantu mereka membuat layang-layang. Pada suatu petang, mereka pun bermain layang-layang. Mereka bermain layang-layang di padang sekolah. Kawasan padang itu lapang. Angin bertiup dengan kencang. Layang-layang mereka naik tinggi. Mereka berasa sunggul gembira. ez) = iene anthony bel ung ebeterembes dtr vnalehl _ mengikut fanda boca. 44 Mina mutd menyatakan tempat lan yong sesu0 untuk berman loyang-layana, KET KE—Menio! SCE—Mendengor dengan berkasen aie. _y & Mari Bercerita Ini kisah kambing dan kerbau. Kambing dan kerbau bersahabat baik. —lalu - titi - ~ meng anit tali g) © Minto murd bercaree berdasarkon gorbar 4 Minto urd menuils ayet berdasarkan gambardan fiosa yang berkan dalom buku ills = 44. Mino urd mecamakean kesudahan certa dan rrenallsnya dalam bul fuk BT: KEMeamakan KP Verbal-Ingulsle “ins meTpoierazn nbn meni rs mari rmamaca prkoan gong rangondngh (eo) & Irmbuihar owalan met Maa mmc melon para dl ot Imbuhan Awalan Pantun Rakan Karib Daun padi daun sawi, Anas menjadi rakan Tawi. Daun ketapang daun pakis, Waktu lapang Tawi melukis. Daun mangga daun duku, Anas pula membaca buku. Daun peria daun kari, Tawi bergaya menghias diri. | Daun langsat daun kasturi, Anas melihhat senyum sendiri, | Daun jambu daun lalang, Suka membaniu ringan tulans Imbuhan awalan bercetak dengan warna merah. Kata dasar bercetak dengan wama biru. 4 Mevarmind merzing ayot donaan pekatoon beterbuban men. KBT-K2--Mencrikon | KP — VerborIngutk i af PS unit (18) siran Huda & Mari Berbual Kak long, mangga itu telah masak. Kak long, alang, tolong hantarkan mangga itu ke rumah jiran. q+ Berdosnion clog, ints mur bexbnl dengan menggunakan kata pagan yong sesuah Alang, tolong masukkan mangga itu ke dalam b (oe Meng, ambillah mangga ini. Terima kasih, Huda dan Kak Hani i + Mata murid mengaril lak rosa yong mengandunal suku kas ierbuko don tetutup dengan pot, SM?) BI * 44. Mina murid menyatokan kata panggilan usna digunakon oish mereka d ruth, Ba) ae BT: Ka Mencritan BCB-Merdengar dengan berkesan —Kantekstual~ Mengrubungkatkn & Mari Baca dan Fahami Hidup Berjiran Keluarga Huda balik ke kampung. Kampung mereka di Kerian, Perak. Ayah Huda ‘ie ayah Anas mengawasi rumahnya. Dia memberikan kunci rumah kepada ayah Anas. Anas menyjiram pokok bunga jirannya. Pokok bunga itu akan layu jika Setelah dua hari, keluarga Huda pulang dari kampung. Tbu Huda memberikan buah tidak disiram. rambutan kepada ibu Anas. an > Serscl feb crag rad spa mud ve yochan rolbaro| oe zus Seat). Nnaenbitecett wrarg ste Sees mertneargs wea La ” 4& Minto murid menyotokon kebsikan yang dilakukan oleh jron berdosarkon teks. aie MBT: KE—Menial Korszkstual~ Menghwourghatean Pf al Saya Huda. Saya ada kakal abang dan adik lelaki. Bapa saya doktor. Ibu saya pula guru. Anas dan Kok Meng : Kok Meng Kok Meng ada seorang 7 abang. Bapanya bekerja sebagai pegawai bomba. Ibunya pula suri rumah. Anas ada kakak dan abang. Bapa Anas memiliki kedai telefon bimbit. Ibunya pula membantu ayah Anas di kedai. Bilangan adik-beradik 2 Fy Pekerjaan bapa 2 Nm 2 2 Pekerjaan ibu oo & Wana ? # 4+ Minis rurid moncatat maitmar tentang Hua don jarnya, Anas don Kok Meng {Minto rrunid meayorneakean maidumat fenton iran mereka pula = 4A. Coto maklumetfentana jan karnu, KET. KE~Menguaulgan mengeloskan Kenfekstual~ Menghubungkaltkan eS e a & Imbuhan Awalan Taman Ibu Kok Meng berkunjung ke rumah jirannya, Huda. Kok Meng: Wah, banyak bunga di sini! Huda : Ya, Kok Meng. Ibu saya suka akan pokok-pokok berbunga. Kok Meng: Di manakah ibu kamu mendapai pokok bunga? Huda : Ibu membeli pokok bunga daripada penjual tanaman hiasan. Kok Meng: Huda, itu bunga apa? Huda : Itu bunga raya. Kok Meng: Wah, cantik bunga itu! Boleh saya bantu 2 kamu menjirus pokok bunga? Huda : Boleh, Kok Meng. Terima kasih. Gunakanlah penjirus ini. Soieteuiiien Geta Rea, berkunjung kunjung berbunga bunga mendapat dapat membeli beli penjual jual menjirus Jjirus penjirus jirus ors can met, pot dan Bok ant = i ‘ rer a on ap ar sk ay Ba isontoh: bos alo, don lon KET: KE-Monerkon 2 Nawal i af - unit Hidup Saling Membantu & Mari Berbual dan Catat Maklumat @ Selamat sejahtera, 6 Apa khabar, mak cik? Tawi. Kami datang Kami ucapkan tahniah untuk melihat adik kerana mendapat baharu kamu. cahaya mata. Selamat sejahtera, Anas. Silalah masuk. (Boot) «ra mir beta barczeatan og yang menganeurg kata gart nama. gerara dan keaia | | Seat) © fig uid menccict kun bscosatan dog x SS 4. ante mri bexertaentng penptann rendopaedktihan } OT. KE —Herghuburalatvan merjanckan tea” KP Verool igus ornate Mrjeos ea bahona & Mari Baca dan Fahami Penduduk Taman Melati Angin kencang telah melanda Taman Melati. Banyak rumah yang rosak. Rumah Mimi rosak kerana ditimpa dahan pokok yang patah. Keluarga Mimi tidak dapat tinggal di rumah itu lagi. Penduduk Taman Melati telah mengutip derma. Wang itu digunakan untuk membaiki rumah Mimi. Mereka membaiki atap rumah Mimi yang bocor. Mereka juga menggantikan tingkap rumah yang pecah. Rakan- rakan bapa Mimi pula membersihkan kawasan rumah, Keluarga Mimi sangat bersyukur dan gembira. Mereka mengucapkan terima kasih kepada pendudu Taman Melati. ie J Simbing mur monyatakan makkumatrenang Bantuan yang dltorkan olsh penducuk Terman Mek aie. | @ | ef & Mari Baca dan Catat ¢ Mari Berlakon Anas yang Baik Hati Gagak yang Sombong Waktu pulang dari sekolah, Azhar jiran baharu Anas. Dia are R , " Anes AS eae Cik Siti Gan Ce OE Eon ‘Anas gembira Air tasik semakin kering. Gajah, rusa, musang dan membawa barang yang mendapat jiran baharu. Anas gagak berkumpul dan berbincang. banyak. Dia membantu menolong Azhar mengangkat . I " cei Mak Cik Siti membawa barang-barang deripada lori. Ggjah__ : Saya cadangkan kita gali sebuah perigi. barang-barang tersebut. Rusa —: Bagus cadangan kamu itu. = = Gagak : Ah, saya tidak mahu! Saya boleh terbang untuk mencari air. Musang : Jika begitu, jangan kamu minum air perigi kami. Gagak terbang meninggalkan kawan-kawannya yang mula menggali lubang. Beberapa hari kemudian, gagak datang semula. Anas dan ibu ke Kuala Cikgu Haliza membawa Anas Gagak : Tolong beri saya sedikit air. Saya sudah as Marea menalkl fan toe end beberapa hari tidak minum air. as. Banyak orang di ¢ Rumah Anak Yatim Taman a i 7 dalam Be crn Anas Budi. Mereka berasa sangat Musang : Kami tidak mahu memberi kamu ol Kamu memberikan tempat duduknya gembira. Mereka bergotong- tidak membantu kami menggali perigi ini. kepada seorang nenek. royong membersihkan Gagak : Maafkan saya. Saya menyescl. a” AT ail kawasan rumah tersebut. Rusa — : Baiklah, kami maafkan tetapi kamu mesti berjanji dengan kami. Gagak : Janji apa? Gajah__ : Selepas ini, kamu haruslah tmembantu kami. Gagak : Baiklah, saya berjanji. Are Noma) = vinve mund memnbaca dan memnahern teks dan gomber. 331 Bowx) + aiming murié manguyorken doleg dengan sebuten dan irtana yang beni one S| cng nr renter Corpo at San grr dam buts hk aaa | (BF BB AMES aintrg artnet donner cy Senger berate, ae ™ KBT: KB - Mentafsir, menfanakan idea BCB - Mencatat nota our) ie - & Bimbing murkd meloksanokue fealer pemboca. x MBI. KB Menjenaian idea KP verbal Inguislk, Hevaleung & Mari Baca dan Catat Hari Keluarga Taman Melati a? Monit 20) Meriahnya & Mari Tutur Selamat Hari Lahir Tbu, boleh Huda bantu ibu buat kek? terompah gergasi tarik tali Boleh, Huda bantu ibu pecahkan telur dan masukkan ke dalam mangkuk. 3 (lari dalam guni ( isi air dalam botol Siggy) | ee est mnt gern eran deg ise fieey) = sea nwt on reshniganb con big md engohonnctiet | ERY 4 Bimbing muri bextturian menyataken peeinizon unc matkakn seu ekara 10 smengiut pengeson ueng berkit «coro sukeneks - Perelaiar ona duck : i ™ + Minto mun menulis moidumat yong dipsraleh dalam buku tks, uy . bordasorkan gambar. Gorioh fan yong bol igunacan— nin, sla. dan ist site KT. KB Menjanokon idea, mengrubungkarkon

| salur getah fle : So 5 i Datuk Anas, Pak Amin, sedang membuat batas. <=> Dia menggunakan cangkul untuk membuat batas. ~~ Di kebun datuk ada sayur bayam, bendi dan kangkung. : FP Selain itu, ada juga sayur petola, kacang panjang Pak cik, sayur yang dijaga dengan = dan terung. baik akan hidup subur. Sayur hendaklah Anas membantu datuknya menyiram sayur setiap hari. = ( dibaja dan mendapat air yang cukup. R Nenek Anas, Mak Jah pula membubuh baja pada i Jika dijaga dengan baik, hasil tanaman sayur-sayur itu. — akan lebih banyak. Selain itu, _ Sayur-sayuran itu hidup subur, sayur-sayuran tidak mudah rosak. % sarungtangan __ % A Scaenry : Mon tas rieaceicaacna ma manana py meng aon gobo ooo tH Miia murid mencatat mcklumot berdasorkan gambor doa teks, aaall KB—Membanding dan membezckon BCB—Mencatal nota a) qs 96 27428 fa Datuk Anas, Pak Amin, menjual sayur di gerai di hadapan rumahnya. Anas selalu membantu Pak Amin di gerai. Pak Amin menjual pelbagai jenis sayur. Ada sayur jenis buah seperti timun, tomato, petola dan cili. Selain itu, ada juga sayur jenis daun seperti sawi, bayam, kangkung dan pucuk ubi. Sayur yang dijual oleh Pak Amin segar dan murah. Seikat sawi dijual dengan harga RM2.50 sahqja. Harga sekilo fimun pula hanya RM2.00. BERG © ns chore dverchondtictroalde Ba) os rund neaenscorsrocn® rar alo gonba dans 24 | 7 i. ruven sua sagt engorged pot al Mate —uesguautcan erosion Weaken Anas melawat ke Tanah Tinggi Cameron, Pahang. Anas pergi dengan datuknya. Suhu di Tanah Tinggi Cameron sangat sejuk. Anas memakai baju tebal. Mereka melawat ke Ladang Teh Sungai Palas. Pokok teh ditanam di lereng-lereng bukit. Anas dapat melihat cara daun teh dipetik. Pekerja ladang memetik daun teh yang masih muda. Daun teh dimasukkan ke dalam bakul yang digalas di belakangnya. Mereka juga melawat ke kebun sayur-sayuran. Sayur-sayur ditanam tanpa menggunakan tanah. Sayur ditanam di dalam bekas berisi air. Baja juga digunakan. Datuk berasa kagum. Datuk ingin mencuba cara tersebut di kampung nanti. tis noaaeeaakae eapniat ier aban pagncantmalyagiad | Sinory nae ranoondlsoskaatPie doors Mita rud melt oye Reset clo ahs ais ROrKEmengeal Bl eocoar nent PS unit (22 e I e Mari Baca dan Tulis a ) |) Mari Bercerita | alla a. “i { memotong oe lvang fereapat dolam gambar ats, han ferpatan dan tr negara yang deta Pause a BE. Mari Menulis Mimi: Jemputlah makan pisang ini, Huda. Huda : Terima kasih, Mimi. Mimi_ : Pisang ini banyak kelebihannya. Huda : Apakah kelebihannya, Mimi? Mimi: Pisang ada banyak vitamin dan sangat baik untuk kesihatan. Pisang juga boleh dibuat pelbagai jenis makanan. Huda : Wah, banyak sungguh kelebihan buah pisang! ae pisang goreng Jjemput-jemput \ kek om | 7 iro rr membaca doa don po anc set| + hint mrt ema okt rhe para do sealer apr kon. 32] (lal = i Minto murid rrenyampoikan maklumat tenfong kelebhan buoh-buohsn yang lan. waa) KT: KB Meryanokanidea Interpersonal € Mari Bernyanyi Musim Buah-buahan Buah duku, buah nangka 6 Buah manggis dan kelapa Sama soja jambu dan mangga Hai, sedap manis pula! Pisang, langsat, buah rambai Ciku, Lazat juga buah tembikai Menambah zat di badan Rasa limau manis Belimbing, cempedak dan durian Harga tidak mahal Di kedai atau di pinggir jalan S Sungguh enak, hai rasanya Sungguh kaya khasiatnya \ Kalau makan buah-buahan Sihat seluruh badan (Dipetik dan diuboh suai daripada lagu *Musim Buoh-buohan' } Mora) + 102 nanas dan rambutan Miva uid menyobut sani kata can menyanyjkon lagu datos. ‘© Misia mud bercento terang buaf-bushen yen terdacat daiom logy ‘Minin murid menyotokar buoh yong dgemnan cleh mereka menagunakon oyat turgacl MB. KE—Menjonaken idea KP Musk i af * unit (23) Ternakan Ayam Atuk, bolehkah atuk buatkan reban —— ”) Mari Bercerita Boleh, Anas. Kita buat reban ayam mudah (ayam untuk anak-anak Jaja dan Jiji’ Mm k& x Re uk terangkan cara-cara membuat Mula-mula, sediakan reban? Anas hendak » potak. Kemudian, tebuk mencatainya kotak untuk dijadikan pintu dan tingkap. Masukkan Pak Amin memeli Setiap pagi, Pak Amin Be co Prrress) e kotak untuk dijadikan alas dua ekor ayam. Ayamnya = memberi Jaja dan Jiji Bees PSN | Selepas itu, sediakan bekas bernama Jaja dan Jij. makanan. Makanan Joja Se poe mmakanon dan minumon. ii Pak Amin sayang akan dan Jiji ialah dedak dan WS lf Jaja dan Jiji. nasi. J i Pak Amin menyediakan Jaja mengeram telur- tempat untuk Joja bertelur. — telurnya. Telur-telur Jaja Jaja bertelur di dalam mula menetas. Jaja dan reban. Pak Amin berasa Jiji mendapat anak-anak gembira. yang sungguh comel. Sma « Garvrmonuumpaton conta bordsrton tak, (52) long) + tariamwsid bora don maryatolan pemiaenbordasrkon sta at Saat + esa nencrcatsr anton dies senda oraonmeeaandenaxstnest *24,| (103 (08) Aime) > tercecntccret ee ee careabucesten yam ie ~ 4 hes rnd beers onion tawansahorasn ree wnat) Ne ow « trusch th saa IKBT; KE—Manjarakan idea KP verbol-Inguistc BT. K—Mernbuaturutan KP —verbol-linguisic & Mari Baca Datuk membawa Anas ke ladang ternakan ayam kawannya, Encik Fauzi. Semasa di sana, Encik Fauzi memberikan penerangan tentang penjagaan ayam. Possafssessesse = Ss SESS DSRS s9 SP = oar BBRG) = esting id wera rcced den ogee via da gr ih 1 Darr oars peaetanpectorec oben 38) 105 _ Minto murid mancan maklurrat tentang penternakan itk atau heawan ksin dalam wvtemet KT: KB Monanokan idea Konsubthisrss - Menghuturgkarkon & Kata Kerja Ternakan Ayam Kampung Datuk meniernak ayam kampung. Ayam-ayam datuk semakin membiak. Datuk membina reban untuk ayam-ayamnya. Pada waktu malam, ayam-ayam datuk akan tidur di dalam reban. Pada waktu siang pula, ayam-ayam ini dilepas bebas. Datuk memberi ayam-ayamnya makanan. Ayam-ayam ini makan dedak, nasi dan hampas kelapa. Selain itu, ayam-ayam ini juga mencari makanan sendiri seperti ulat, belalang dan cacing. Datuk menjua! ayam-ayamnya di pasar tani. . 2 Banyak orang membeli ayam kampung ini e kerana dagingnya enak dan berkhasiat. x OP RRS SKK? nud mengarnal rolak kalakega yong duetak dengan warna bi, uri medina oul bers peskalian lesetul {© iia raid menyerorakan ito keg ein yong diketobul ele meres BT K®.- Monjonaton idea BCB- Bacon mekans aie. * Unit (24) Ternakan Ikan r G Mari Fahami Cikgu Haliza membawa murid Tahun 1 Pintar melawat ke kolam ikan sekolah. Anggota Kelab Kemahiran Hidup pula sedang menangkap ikan di kolam itu untuk dijual. = nbs Secate kumpulan, rina murid mencoktd dengan menyotokan cktivi yong diakukon berdasorkan error “+ Mint rrurd anus maklimat yong diperoish pads kad marils: Kemuian, manarmpetharays odo popan tli KBT: -KE—ranoaku K—Aonuls nora e & Mari Dengar dan Ceritakan Kolam Ikan Keli Datuk Semasa cuti sekolah, saya pulang ke kampung datuk. Datuk saya tinggal di Jasin, Melaka. Datuk saya menternak ikan keli, Datuk ada tujuh buah kolam. Kolam ikannya terletak di belakang rumah. Setiap pagi, saya mengikut datuk ke kolam ikan. Saya memberikan makanan kepada ikan. Saya juga membantu datuk membersihkan kolam ikan. Setiap hari, datuk menangkap ikan-ikan kelinya. Kemudian, saya membantu datuk menjual ikan di pasar tani. Banyak orang membeli ikan keli datuk. Saya sangat gembira kerana dapat membantu datuk. Di rumah, nenek saya membakar ikan keli. Ikan keli bakar itu sungguh sedap rasanya. \ | ay a * emeina murd menyerypoken certo yong ish ckdenpor dengan ovat tage a 4 ania mun bercerta fenrang pengalaman masa oun mereka. ny er: 2 —Meryenskon tea, menghiounghatkon BCE ~ Mendangar dengan becasan 1 Verbal agua 108 a) * ania murid merbaca cet ols dan murah merdenger os aie. & Mari Tutur dan Lakonkan Nelayan dan Ikan Kecil Seorang pemuda menjala ikan di sungai. Seekor ikan kecil tersangkut pada jalanya. Weahdai tuan, 7 aku. a 9 Baiklah, kamu akan aku os ! lepaskan di dalam & Aku hanya seekor yang kecil. o perlu aku lepaskan kamu? i af Pemuda itu melepaskan ikan kecil itu ke dalam kolamnya. Keesokan harinya, apabila tiba di kolam, pemuda itu terkejut. Selamat pagi, kawan-kawan. Mari kita lihat gambar ini. Kita boleh menangkap ikan... "Tis meal San meal yoga Ser pb Ma ~ tinting meriérrarion doa eral a ang em. {bina me mers mune ane ey) 5 ona maton dg enoen benassi KBT: KE Menogkul — Kanstulilisme— Menghubungkanen 44. Guru dan mud bersoalawob tentang nasi kon bec KBT-KE—Mayjonaton idea KP—varbal-nguistk: EMD - Meromal oe bd & Unit 25) ) Seronokinya Bercucuk © Mari Teliti dan Fahami Menanam Pokok Bunga | botol, bijl kristal rendam dan pokok CESS ar masukkan a) ies aramid ens garter Ravan rita natbecrin a, | ET Sime) Nes mans esonorrpncne om 1 | All COD] Gratien te "cP wees poe veal eona e & Mari Baca dan Fahami Faedah Bercucuk Tanam Tawi : Apa khabar, pak cik? Pak Cik Isa : Khabar baik, Tawi. Tawi : Wah, banyaknya sayur yang pak cik tanam! Pak Cik Isa : Pak cik memang suka bercucuk tanam, Tawi. Tawi : Apakah kelebihan bercucuk tanam, pak cik? Pak Cik Isa : Kelebihan bercucuk tanam... * Tawi : Baja apakah yang pak cik gunakan? Pak Cik Isa : Pak cik gunakan baja yang pak cik buat sendiri. Tawi : Bagaimanakah pak cik membuat baja itu? Pak Cik Isa : Pak cik mencampurkan rumput kering, sisa makanan dan kapur. Tawi : Kalau begitu, saya juga ingin membuat baja sendiri. Pak Cik Isa : Bagus, Tawi. Bolehkah kamu tolong pak cik membaja pokok-pokok ini? Tawi : Boleh, pak cik. =: erticara ei ledch bercuuk nom berdasrkon gambar eh i af @ Mari Berbicara Sayur-sayuran boleh dijadikan pelbagai makanan lain. 4 4 «a J Jjeruk jus lobak [es apakah makanan yang boleh )) | dibuat daripada lobak? Zz jus dan makanan bayi. ‘Lobak boleh dibuat jeruk, |__~ = es makanan bauyi ‘+ Mints murié ranaokel gambar rojo datos. ++ Brrbing mud betbicora untuk mendopatkan reaklurca tentang makcrian yong boleh dbuct = daxipada sayur-soyuran berdasarkan gomborrajah. Minto murs beebleara tentang sayLr-sayuran lon yang boleh djadkon palbaga makanan, KBT: KB Manjanakan dea, manoakal xP — Verbstingustk, interpersonal i a, Mari Fahami dan Tulis Huda_: Apakah hobi ibu kamu, Anas? Anas: Hobi ibu saya ialah menanam cendawan. Huda: Dimanakah ibu kamu menanamnya? Anas: Ibu menanamnya di dalam rumah sqja. Huda_ : Bolehkah kamu ceritakan kepada saya tentang cara ibu kamu menanam cendawan? : Boleh, Huda. Ibu saya menanam cendawan di dalam beg plastik. | ~ { tepung ‘i y | ) ( serondeng ‘= ima mudd menyombung perbucion untuk berbicora tentang condowon +) 4 . ‘= Bimbing murkd menulis maklurmat fenong sendaowon, Kemudian, menyampaikannya keoads bales. Sf ker et Herkmalan dea, menghubungialiton P= Vebaringustk tea | al & Mari Baca dan Lakonkan Usoaha Tangga Kejayaan Najmi sedang membersihkan batas A di kebun bapanya sambil bernyanyi. Pokok seraiku menjadi (Asrul memegang belakang badan { Kujual setiap pagi Najmi.) \ Asrul : Wah, gembiranya kamu Najmi! \| | Najmi : Oh, Asrul! Tentulah saya gembira. Pokok-pokok serai saya hidup subur. Asrul : Dulu tanah ini terbiar saja. Najmi_ : Ya, Asrul. Kami membersihkan kawasan ini. Kemudian, ayah menanam pokok serai. Setiap petang, saya dan ibu ~ Z menyiram pokok-pokok serai ini. ~~~: (Asrul melihat ayah Najmi memasukkan serai ke dalam van.) Astul : Ke manakah ayah kamu hendak membawa serai-serai itu, Najmi? Najmi : Oh, ayah saya hendak menghantarnya ke kedai! Sekarang, ayah saya menjadi pembekal serai kepada peniaga di kawasan ini. Asrul : Saya bangga akan usaha kamu sekeluarga, Najmi. Najmi_ : Terima kasih, Asrul. Untuk menambah rezeki j (NOx | + Minic rund mengujarean dan memahern dialog 4) NS + Secara berposangan, minia murid melaonkon dhalog does + Mino murd mencerlicvon certa yong didenga ly semua menggundean oyalhurggal BT; KB Menghabungkailkan KP— verbaHinguak, interpersonal oo 1 Senangnya dalam hati Murid Sekolah Kebangsaan Taman Melati rajin berkebun. Mereka berkebun di taman pertanian sekolah. Guru dan murid menanam berbagai-bagai jenis tumbuhan. Mereka menanam tumbuhan seperti pokok kunuit, pokok serai dan pokok sirih. Mereka juga menanam pokok buah-bughan. Tumbuh-tumbuhan di taman itu mula bertunas, berbunga dan juga berbuah. Semua murid gembira melihat tumbuh-tumbuhan itu higuip subur. Jorg bet dn las ga reopen, unit (26) Sungai Kita © Mari Berbicara a, ALAM! INDAH ~ DAN SELAMAT é Jagalah Alam Indah alam ini Tuhan menciptanya Mari kita jaga Bersama-sama dD . é) Jangan dicemari Mari kita jaga Setiap masa Indah alam ini Penting untuk kita ™ Mati kita jaga Sampai bila-bila Abang : Ya, Huda. Kita mesti mencintai sungai. Huda :Mengapa, abang? Huda_ : Air yang kita minum itu? Abang : Ya, air yang kita minum juga... 138 cee «© Bimbing murid berbicora untuk mendapalkan maklurnat berdasarkan gambar dan dialog secara | Et “ cll aul yong ana dan garb {4 Socara terparangan, mins rnd melakenkan dito ot alas, EBT: KB -Manghuoungkarkan KP Yerbol-Inguisk aie. Huda :Wah, cantiknya sungai dalam gambar ini, abang! Abang : Air paip yang kita gunakan datangnya dari sungai. aA 53 Mari Baca Huda melihat orang ramai = * banyak sampah bergotong-rayong. Mereka © mengutip sampah membersihkan sunggi. o . mengikat beg sampah = * mencacakkan papan tanda * menanam pokok bunga * masukkan sampah * bersih © makan dan minum * cantik No Minis rad nmiboce danmencobdgonbor yeadawken, 233 ~ "| fet kh licjwoeneee BCR bocenrekans nema wa: Ikan dan udang tinggal di dalam sungai yang cetek. tersepit di celah | | Kedua-dua binatang ini a ingin pergi ke kawasan yang dalam. eo A cuba membantu @__menolak|_ #4 [A tetapitidak berjaya. Ikan berjaya diselamatkan. 6 —— e nd Ikan mengucapkan Ikan dan udang berjaya 4 kepada |dan sampai di kawasan air | yang # |. = iia muvid membacakarangar dengan kus, lancar. sebuton yang jatas on intanasi yang oh RS SS (RET. Menjonakon idea, menghubungkarean KP — Naturals ‘= Bimbing mur melengkxpton kerangon berdaserkon gambar. uy 120, Ra) © int nce dct : aie. ‘aaa snocoectl i af & Mari Berpantun Singgah di gerai bersama Amar, Jagalah sungai jangan tercemar. Subur bercambah daun semalu, Kutip sampah janganlah malu. Tanam sirih waktu petang, Sungai bersih cantik dipandang. Tumbuh di sawah pohon ara, Sungai indah hati gembira. Di celah batu ikan kelisa, Gi ATSUNGAT KITA Mino rund meiafazkon pontun dengen insonesl yang bet. + Minio murid mencol perkaioan boharu colom pani untuk memparcayskosa kate KRBT: KB ~Menghabungkallkan KP WerboHingusi,Intapersanal ey e Imbuhan Awalan Dahulu, manusia menggunakan sungai untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat yang Iain. Mereka juga menggunakan air sungai untuk memasak, membasuh dan mandi. Sungai juga menjadi tempat mencari rezeki seperti ikan dan udang. Kini, manusia juga menggunakan sungai untuk aktiviti seperti berehat dan berkelah. Aktiviti bersenam seperti berjoging juga dapat dilakukan di sini. Sungai sangat penting kepada manusia sebagai : sumber bekalan air. Oleh itu, cintailah sungai kita. Ba) + Mesos ngs prs pom yg tert oon Bot do me. ah) 122 9+ Misia maid mernbina dan msnalss ayottunggal berdasarkan perknioan yong mengondum a. s imbuian rae can a one KET K2—Menjonaton idea BCR Racoon intensi e Mari Baca dan Lakonkan Berkelah di Air Terjun Ibu sedang sibuk menyediakan bekalan makanan untuk kami pergi berkelah. Anas: Wah, banyaknya makanan yang ibu sediakan! Tentu lazat. Ibu _ : Ya, Anas. Tolong ibu masukkan makanan ini ke dalam bakul Anas: Baiklah, ibu. (Anas memasukkan makanan ke dalam bakul.} Kakak : Kita hendak berkelah di mana, ayah? Ayah: Kita akan berkelah di kawasan air terjun. Ibu —: Udara di sana segar dan nyaman. 5 Ada kawasan air yang ceiek sesuai untuk kamu berdua mandi. Kakak : Barang-barang yang hendak dibawa sudah kamu siapkan? Anas: Sudah, kakak. Pakaian mandi dan pelampung sudah saya masukkan ke dalam kereta. : Mari kita bertolak sekarang. E = —— are —— hotel == ={ restoran )={ bermain pasir ea asa ot ening lempar yang ingindkunjung 0ich i . eid me ech BT: «2 —Membanding don membazakan KP Verbal-snguisek e & Mari Baca IHUTAN LIPUR ULU BENDUL Kuala Pilah, Negeri Sembilan berkelah mandi-manda berehat Aktiviti Kemudahan percuma surau ’ tandas awam gerai makanan gerai kraf tangan Ikmal : Hutan Lipur Ulu Bendul terletak di| . |, Negeri Sembilan. Anas : Apakah yang boleh kita buat di sana? Ikmal : Kita dapat | 4 |dan|_# | Tempat ini sesuai juga untuk pengunjung| bersama-sama keluarga. Anas : Berapakah bayaran masuknya? Ikmal : Tiada bayaran masuk dikenakan. Hutan lipur ini ada pelbagai kemudahan seperti surau, 2 |. 2 \dan A | Anas: Saya dan keluarga juga hendak ke sana nanti. BANG) = Sistig vatroaghaon preccnene tocare oe Ba BS eo catna pa toed nneen ane zy + Minn nanesshnaterangn to ice our ss en evra sk WS sinSrraretospaen seas tsanba decd remetrg as a Us oy) Sincaeaiacn degen teal oes én u 2) 95 126, Fe Se ares par esr cect ers nuk 2 Sf Ret 2 Menjonaean eo BC! ~Bocoan nferst 4. airing rund menus karangan bukan nat =niong sinh fevoat ora mena = KBY:KEMemodarkan KP—Yersalinguist @ Dreamers A) Ikan kelah ikan pelaga, Alam yang indah perlu dijaga. i Tkan tenggiri ikan toman, Tempat mandi indah dan nyaman. a) © 4 Ikan kerisi ikan belida, Semasa mandi mesti waspada. jb Ikan merah ikan sembilang, Kutiplah sampah sebelum pulang. wi. —— ‘o Buah betik di dalam peti, Teluk Batik tempat bercuti. = Daun layu di tepi kolah, Tanjung Aru tempat berkelah. an ae a Patah dahan pokok petai, Pantai Pandan tempat bersantai. Berkelah di Pantai Teluk Kemang Hujung minggu yang lalu, saya dan keluarga berkelah di Pantai Teluk Kemang, Port Dickson. Kami membawa bekalan makanan dan minuman ke sana Kami juga membawa pakaian mandi dan pelampung. Selain itu, saya juga membawa buku bacaan. Adik saya pula membawa barang mainan. Air laut yang membiru dan pohon yang menghijau sangat cantik dipandang. Di sana, kami mandi-manda. Sungguh seronok berkelah di sana. Semud ini menjadi kenangan indah buat saya. as : Tanam pinang di hutan Kancing, * Teluk Kemang tempat memancing. i af : Fikir Dahulu Peunit 28) Sebelum Buang & Mari Berbicara Selamat sejahtera, Anas. Apakah yang hendak kamu terpakai ini? Kamu hendak membuat apa dengan straw dan kotak ini pula? = Mi berbincang dole surypufan uniuk manalismaklurat tentang kequniam barang ‘erpekai don menyampokkonnyo secore benirosusle KOT: KE- Mombuat biieens —Koniokcus- Mengolami i Selamat sejahtera, Tawi. buat dengan barang-barang) Saya hendak membuat tabung daripada tin ini. jka moklurvat teniong kegusiann berang-borang & Mari Baca Bahan Kitar Semula 0 ~/ .. —— Saya sebuah tin minuman. Saya telah dibuang ke dalam tong sampah setelah isi saya habis. Seorang budak perempuan mengambil saya. Dia mencuci dan menghias saya. Kini, saya menjadi bekas bunga hiasan yang menarik. See Saya senaskhah akhbar. Saya diletakkan di dalam stor setelah dibaca. Saya berjumpa dengan rakan-rakan yang lain di situ. Seorang pemuda telah mengambil kami. Dia menggulung dan menganyam kami hingga menjadi tudung sqji yang cantik. ee. Mari Betulkan (s Selamat pagi, encik. ieeeeananes Saya ada barang-barang terpakai. Apakah yang perlu saya lakukan? b Selamat pagi. Boleh saya bantu? Kami memang mengumpul barang terpakai di sini. Barang- barang ini akan karni kitar semula. Ini maklumatnya. Saya sebuah tong cat. Seorang budak lelaki mengambil saya setelah isi saya habis. Dia telah mencuci badan saya. Badan saya dilukis dengan cantik dan dihias dengan reben. Sekarang, saya menjadi sebuah tong sampah yang cantik dan menarik. i af Panduan Kitar Semula : * Asingkan sampah mengikut at Z jenisnya sebelum dibuang. * Masukkan semua jenis kertas ke dalam tong berwarna biru. * Masukkan tin minuman dan bekas plastik ke dalam tong berwarna jingga. ® Masukkan semua jenis kaca ke dalam tong berwarna coklat. Kami cebisan perca kain. Tuan kami tukang jahit. Dia meletakkan kami di dalam kotak. Pada masa lapang, dia menjahit untuk mencantumkan kami. Akhirnya, kami menjadi beg, alas kaki dan selimut yang unik. ey) {+ Miva murid menyenorcikon petkaiaan bohory yong tedoeot dalam foks dan meerbincargkarnya | *¢-4 131 dengan aun itz | + Minio rund merurzrmosikon certo yang talahdianca tah guna dangan menqgunckn parkatsan sande: BAS 6%) _ 44 Minra mud merainzan paranen gebopal th manuman, exhib, ng eadan pore Kan AT Ka Menghubungkatikon © ~ Irtaperson i oI = EEST=1 Pe oe De sa ae FO € Imbuhan Akhiran Sekolah Tawi mengadakan pertandingan reka cipta. “Hasilkan rekaan daripada bahan-bahan terpakai. SELAMAL DATANG Gunakan bakat yang kamu miliki. Setelah siap, jade Ke (uc qe rekaan kamu kepada saya,” kata Cikgu Husin , kepada murid-muridnya. Kn iale SEMUL A Tawi hendak mengambil bahagian dalam pertandingan itu. Dia mengajak Anas menyertai kumpulannya. “Marilah sertai pertandingan ini bersama-sama dengan saya,” kata Tawi memujuk rakannyg itu. Anas Saya hendak menjadikan kitar | pun bersetuju. “= semula sebagai amalan hidup. eB “Mula-mula, kita bersihkan balang Oleh itu, saya akan mengasingkan. ——— kaca ini. Kemudian, kita hias dengan sampah mengikut jenisnya sabelom ~___ manik,” kata Tawi memberikan idea. dibuang. Semua jenis keretas akan] ——— Tawi dan Anas bekerjasama menghasilkan bekas saya masokkan ke dalam tong | pensel yang menarik. Selepas itu, mereka menghantar a ney . i 5 a 5 - berwarne biru. Tin minoman dan ! hasil kerja tangan mereka kepada Cikgu Husin. = bekas pelastik pula akan saya “Syabas saya ucapkan kepada kamu. Saya harap | = masukkan ke dalam tong berwarna sikap sebegini menjadi amalan hidup kamu,” kata Cikgu ~2 jinga. Tong berwarna cokelat pula Husin, -® ialah tong untuk semua jenis kace. “Terima kasih, cikgu. Nasihat cikgu akan kami ingati selalu,” kata Tawi dan Anas. +_ Mine hurd eration aloha en doom nt Huo don manus do aku ts i. Seca tururreun ten pernahan manu pees batten don Kapa KKBT: KB - Memtonding dan mambszakon BCE Bacam Insert ‘gang dapat maruts perkarioan paling banyok ikea sebogal pamenang. BT: KB Menjonaton idea KP= Norris i aie. _ | = ' SS unit 24 Cekap dan Jimat & Mari Membaca Saya lampu cekap tenaga. Badan saya terdapat dalam = pelbagai bentuk. Pengguna boleh menggunakan cahaya say Mmengikut kesesuaian. Misalnya, cahaya yang terang digunakan untuk membaca buku. Cahaya yang malap pula digunakan untuk menonton televisyen. Pengguna tidak berasa panas apabila menggunakan saya. Saya juga dapat menjimatkan tenaga elektrik. Huda : Bolehkah kita sampai ke Jalan Jelatek dengan cepat? Nadia ; Tidak. Jalan raya sangat sesak, Banyak kenderaan di jalan raya. Huda : Semua kenderaan itu mengeluarkan asap. Alam sekitar kita semakin tercemar. Nadia: Benar, Huda. Kita sepatutnya menggunakan kenderaan awam yang tidak mencemarkan alam sekitar. els Di Dalam Monorel Anas: Bolehkah kita tiba di Jalan Hang Tuah tepat pada masanya? } Hanif : ... Saya lampu kalimantang. Saya telah lama digunakan | oleh manusia. Badan saya ada yang berbentuk panjang, pendek dan bulat. Cahaya saya terang dan berwarna putih. Pengguna tidak berasa panas apabila menggunakan saya. Saya tidak menggunakan elektrik sejimat rakan saya, a > igitu lampu cekap tenaga. Minin musid mrembooe feks don menyotoka raklirval yang dfealah ale meena = Binsing murd mencalal makumal yang diperoleh daripod fi eT: 42 —Mencrizan KP Kinesaie menjimatkan masa ina muri borbicara unk mengampeikan rrakluma! bercasorkon dislog Stun | dengan menggunokan pesknioan yorig sesucisecara berlin sia Hania murid mergambung din‘og Sua: 2 berdasarion gambar sian fsa yan diberkan, wits ania munis mangatakon maklumat berdesarkan ahon gr. BT: KB—Monghuoungkarcan KP -Nourols ee. Mari Betulkan Pelanggan sekalian, eS Salam sejahtera. Mulai minggu depan, pihak ‘> pasar raya tidak akan menyediakan beg plastik. = Anda perlu membawa beg sendiri jika mahu ‘=< membeli barangan di sini. Langkah ini diambil bagi @<3; Mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. a> Pihak pasar raya berharap agar para pelanggan & memahami perkara ini. ‘= sekian. Terima kasih. P™ pada hujung mingu yang lalu, Nabiha dan ibunya ©pergi ke Pasar Raya Murni. Banyak pelangan yang ‘@® berkunjung ke situ. Mereka membawa bag seniri. (@™®) Pehak pasar raya hendak mengurangkan (@e@) Penggunaan pelastik. @ Ibu Nabiha memyji langkah yang diambel ~ oleh pasar raya ini. Beg plastik lambat reput apabila _ dibuang. Oleh itu, langkah ini dapat mengurangkan ~ maasalah pencemaran alam seketar. Dia berharab agar amalan yang baik ini akan diteruskan. past kesciahan sfacn yong lerdapat dalam ks B Tals id memberulkon keealchan alnan yang tersopt dolom sot perenggan teks. penal pai &CB—Bacoan iniense i jong letapat darn aks A BRET e & Mari Membaca Taman Kencana Taman Ceria Taman Kencana ialah kawasan perumahan baharu Tidak banyak pokok ditanam di sini. Oleh itu, udaranya tidak begitu segar dan suasananya kurang indah. Pada suatu hari, penduduk Taman Kencana mengadakan mesyuarat. Encik Jalil, Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Kencana mencadangkan agar pokok-pokok ditanam di kawasan ifu. “Setiap keluarga mesti _ menanam sebatang pokok di kawasan perumahan ini,” kata Encik Jalil. Penduduk Taman Kencana bersetuju dengan cadangan Encik Jalil. Mereka pun bergotong-royong menanam pelbagai jenis pokok di Taman Kencana. Antara pokek yang ditanam termasukiah pinang raja, buluh dan mempelam. Tidak lama kemudian, keadaan di Taman Kencana mula berubah. Udaranya lebih segar daripada dahulu. Suasana di taman ini juga semakin indah. “Nampaknya taman ini semakin ceria sekarang,” kata Encik Jalil kepada penduduk Taman Kencana. Bong) © icra mud menyotakan mokluat yorg dgeralsh dorado tak. re Sie! «icra mur meneatos moklumct dolar buku ful aH ~ 4. Minto muri bercenta tentong keson penebangan potok teshadop suhw i} KBT:KE—Membust nferens KMD ~ Maram! dan analiss ae. Mari Menulis Guna dengan Jimat Mari Membina Ayat Frasa Nama (FN) Frasa Nama (FN) Ibu mengingatkan saya il ——— Sf ae Nama saya Amin. supaya menjimatkan Saya tidak membiarkan Saya murid Tahun 1 Pintar. tenaga elektrik. Saya Z |menyala jika tidak bapa Amin. menutup suis digunakan. Saya hanya Pegawai Alam Sekitar. selepas menonton. menggunakan| a _jika ema EArinn cuaca panas. 7] 5 — Saya hendak membasuh ry Frasa Nama (FN) Frasa Kerja (FK) @ | Saya menggunakan | mle, Amin dan emaknya pergi ke pasar raya. | 4 | penjimat elektrikdan Saya tidak akan membuka Mereka menaiki teksi. air. Saya tidak akan Z| peti sejuk selalu. Saya Emak Amin 2 membasuh | # |jika akan membuka pintu | 4 | Beliau jumlahnya terlalu sedikit. apabila perlu sahgja. a BOY! > Moss cmc rotengcpion cto Gangon pein garg sani ar) ong | = Tororgean bork yo! bmpola VPA Fe Rt SS weer] (39 0) SS) ; Sciacca tigtnimtctmerte Sy BT: KB-Manjarakanidea &P— verbat-Inguistk i af © unit (30) Bercuti/ di Kampung © Mari Bercerita Nama Daerah Negeri Kampung Kubu Gajah Kerian Perak Kampung Huda Pekerjaan Penduduk Kelebihan Kampung ¢ usahawan ikan kelisa ¢ kawasan penternakan ikan * pengusaha sarang burung kelisa layang-layang © terdapat sarang burung * pesawah layang-layang © pekebun sayur © dekat dengan kawasan pelancongan Bukit Merah ( Selamat petang, Huda = (Selamat petang, Mimi. Sekolah akan bercuti e i} tidak lama lagi. Kamu Saya dan keluarga akan \.akan bercuti di mana? bercuti di kampung. ——l — (Apakah nama kampung kamu? ) Nama kampung saya... ders) + Sze bn iar nh ag angry us Karan organ _ekluno!Ieesebut sacora berickasrsln dengan menyembung diolag ales 4 Minin mund berbicarateniong penaalomon samasa bercut =) 4. Minto murd menuts mokiumot tentang kowosen kedionnan mereko dolor bu ul BT: KB—Monjonakon Isao Kontokstval-— Monghubungkarian, i 142 & Mari Membaca Ini rumah datuk dan nenek Huda di kampung. |: Rumahnya sangat cantik. Ada kolam ikan di tepi rumah datuknya. Ada sawah padi di belakangnya pula. i es | Boleh saya lihat kolarn ikan kelisa datuk? Boleh, Huda. Mari datuk pulang ke kampung. tunjukkan. Pern em ( Tnilah kolam ikan kelisa datuk. Ada peminat ikan yang membeli ikan ini daripada datuk. Mereka memeliharanya di dalam akuarium may hiosan. Oh, begitul Apakah makanan ikan kelisa, datuk? Antara makanan ikan kelisa termasuklah cacing, cengkerik dan udang. Benar, Huda. Harga ikan ini sangat mahal. Pembelinya datang dari dalam dan luar negara. | Mari kita pergi lihat sawah datuk pula. } ane dan tikus suka makan ‘ padi di sawah ini. Oleh itu, datuk » a letakkan orang-orang di sawah i, 7 On j l untuk menakutkan burung. Pada ary a 1 pe i ©Y Baiklah, datuk. Saya seronok | mendengar cerita datul i. 7 Tan OTe eT cae waktu malam, burung hantu ez) + Berscol avis dengcn musi ieniang pengetchuon yang dpeoich dorfpade gambor den dilog (86-2 | akan menangkap tikus pula. Huda, hari hampir senja. Mari kita balik ke rumah. {in iid menus kl: yong “rcp la |g SOGU] 4. Miva nantdmertut tutucp rag Srety boairg & kamana weal BT. KE Menjenokon leo. KP Nowra, mori Betulkan Catatan Harian Huda @ 20 November 2011 .Sudah seminggu aku berada di kampung. Semalam, datuk dan nenek membawa aku ke dusun durian. opens sungguh mengutip buah durian yang gugur. =) Pada pagi tadi, aku mandi di perigi. Wah, airnya ‘© sungguh sejuk dan nyaman! Selepas mandi, nenek (2 menghidangkan sarapan. Pagi ini aku makan ubi (@= rebus dengan gula melaka. & Ayah dan ibu akan mengambil aku esok. Aku - akan balik ke Taman Melati. Pengalaman bercuti di kampung amat berharga. A B 28 November 2011 ‘© Aku telah balek ke Taman Melati. Pengalamman <@) semasa di kampong masih aku ingat. Suhu wy di kampong pada waktu pagi sunguh sejok. Udaranya pula nyamman. Aku amat berselera makan di kampong. Duriyan dan ubi rebos dengan gule melaka sangat enak. Datok dan nenek telah melayan aku dengan baik. Aku berharap agar ‘© dapat bercuti di kampong lagi. =a as so Mora) + Micta musi memboce dan membandingtn catsio horion A dengan carcion horion B datiseg UR! eioan ~ + Misa muri merustakon peekainan yong sain aancus dar cata aan dan smembetlesnrys dolam bul us eva mur menyarakan makiumar tobaru yorg diperolahnye darpads cotton. KT: Memtanding dar mambezalan CB ~ Bacoon iter aie. & Mari Bernyanyi Balik Kampung Perjalanan jauh tak kurasa Kerang hatiku melonjak sama * Ingin berjumpa sanak saudara Yang selalu bermain di mata Nun menghijau gunung, ladang dan rimba . Langit nan tinggi bertambah birunya Deru angin turut sama berlagu Semuanya bagaikan turut gembira Balik kampung... 3 Ho... ho... ho... balik kampun' Ho... ho... ho... balik kampung, hati girang Ho... ho... ho... balik kampung Ho... ho... ho... balik kampung 5 Ho... ho... ho... balik kampung, hati girang e Terbayang wajah-wajah yang kusayang % Satu-satu tersemat di kalbu J Pasti terubat rindu di hati Menyambut kepulanganku nani Pencipta dan Penulis Lirik: Sudirman Haji Arshad e & Bacaan Luas Kuala Gula Pernahkah kamu mendengar nama Kuala Gula? Jika pernah, tahukah kamu di mana letaknya? Kuala Gula terletak di daerah Kerian, Perak. Jauhnya kira-kira 50 kilometer dati bandar Taiping. Jaraknya dari Ipoh pula ialah 126 kilometer. Pada masa dahulu, banyak tebu ditanam di sini. Tebu itu digunakan untuk membuat gula. Oleh itu, tempat ini dinamai Kuala Gula. Kini, tebu tidak banyak ditanam di sini lagi. Kuala Gula sekarang lebih dikenali sebagai pusat perlindungan burung. Terdapat lebih kurang 160 jenis burung disini. Ada yang berasal dari negara bi yang jauh seperti Rusia dan Jepun. Antara yaa burung yang terdapat di sini termasuklah burung botak, bangau, kedidi dan pekaka. Banyak orang yang datang ke Kuala Gula kerang ingin melihat burung. burung (Sumber: Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara [PERHILITANI pekaka SOG S ierceieceyconchapewcsuees heen | EA 146 See eerste ee : 382 44. Mina mud menyotakan tempat pelancengan yong menjadipilhannya don sebab-sebab tempat ry dei. KET KE—Mengonalse KP-Nawrol. Dengan ini SAYA BERJANJI akan menjaga buku ini dengan baik dan bertanggungiawab atas kehilangannya serta mengembalilcannya kepada pihale sekolah pada tarikh yang ditetapkan, BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA MENDUKUNG CITA-CITA HENDAK: * Mencapai perpaduan yang lebih erat dij kalangan seluruly masyarakatnyas, * Memelihara satu) cara hidup demokrat _ + Mencipta satu masyarakat yang adil ke ana, kemakmuran negara Skim Pinjaman Buku Teks akan dapat dinikmati bersama secara, dan saksama; Sekolah ___ * Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi an kebudayaannya yang kaya dam berbagai-bagai corak; Tahun | Darjah Nama Murid yang Menerima Terma + Membina satu masyarakat progresif yang alan menggunakan sains dan teknologi moden; M 1i, rakyat, cS seluruh tenaga dan usaha cl berdasarkan) prinsip-prinsip yang beri + KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN « KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA. * KELUHURAN PERLEMBAGAAN + KEDAULATAN UNDANG-UNDANG + KESOPANAN DAN KESUSILAAN Nombor Perolehan + Tarikh Penerimaan : BUKU INI TIDAK BOLEH DIJUAL || sab sin eruwmeninds 4 asia sasacew | | VISAVIVI VSVHWE uSSW