Anda di halaman 1dari 8

JADUAL SPESIFIKASI ITEM

PEPERIKSAAN AWAL TAHUN NEGERI PERAK


2016
MATA PELAJARAN : SEJARAH KERTAS 2

TEMA

NO.
SOALAN

KONSTRUK

JENIS ITEM
JUMLAH

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

KBAT

1a

1b

1c 1d

STRUKTUR

ESEI

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN


AWAL
Kehidupan manusia pada Zaman
Prasejarah (Paleolitik dan Neolitik)
Definisi tamadun mengikut perspektif
Barat dan Islam
Ciri-ciri tamadun awal manusia dan
proses pembentukan tamadun di
lembah sungai
Tamadun Mesopotamia:
a) Ciri-Ciri Tamadun Mesopotamia
b) Sumbangan Tamadun
Mesopotamia
Tamadun Mesir Purba
a) Ciri-Ciri Tamadun Mesir Purba
b) Sumbangan Tamadun Mesir
Purba
Tamadun Indus
a) Ciri-Ciri Tamadun Indus
b) Sumbangan Tamadun Indus
Tamadun Hwang Ho
a) Ciri-Ciri Tamadun Hwang Ho
b) Sumbangan Tamadun Hwang
Ho
1

Disediakan oleh Jurulatih Utama Sejarah Negeri Perak

JADUAL SPESIFIKASI ITEM


PEPERIKSAAN AWAL TAHUN NEGERI PERAK
2016

TEMA

KONSTRUK

NO.
SOALAN

PENGETAHUAN

5a

JENIS ITEM
JUMLAH

KEFAHAMAN

KBAT

STRUKTUR

ESEI

BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA


TENGGARA
Bukti-bukti tamadun awal di Asia
Tenggara berasaskan sumber India dan
China
Ciri-ciri dan contoh-contoh kerajaan
agraria di Asia Tenggara
Ciri-ciri dan contoh-contoh kerajaan
maritim di Asia Tenggara
Cara-cara penyebaran pengaruh Hindu
dan Buddha di Asia Tenggara
Pengaruh Hindu dan Buddha dalam
Sistem Pemerintahan
Pengaruh Hindu dan Buddha dalam
Kesenian dan Kesusasteraan

5c
5b

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI


MADINAH
Isi kandungan Perjanjian Aqabah I dan II
serta implikasinya terhadap
penghijrahan orang-orang Islam
Hijrah
a) Konsep Hijrah
b) Sebab dan Tujuan Hijrah
c) Kepentingan Hijrah

Disediakan oleh Jurulatih Utama Sejarah Negeri Perak

JADUAL SPESIFIKASI ITEM


PEPERIKSAAN AWAL TAHUN NEGERI PERAK
2016

TEMA
Piagam Madinah
a) Kandungan Piagam Madinah
b) Kepentingan Piagam
Madinah

KONSTRUK

NO.
SOALAN

PENGETAHUAN

6a

JENIS ITEM
JUMLAH

KEFAHAMAN

KBAT

STRUKTUR

ESEI

6cii
6b

6ci

Penyebaran Islam
Perjanjian Hudaibiyah
a) Peristiwa-peristiwa penting
ke arah termeterainya
Perjanjian Hidaibiyah
b) Kandungan Perjanjian
Hudaibiyah
c) Kepentingan Perjanjian
Hudaibiyah
a) Pembukaan semula Kota
Makkah
b) Kepentingan Pembukaan
Semula Kota Makkah
BAB 8 PEMBAHARUAN DAN
PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA
SEBELUM KEDATANGAN BARAT
Kesan Kedatangan Islam Terhadap
Politik
a) Pentadbiran
b) Perundangan

Disediakan oleh Jurulatih Utama Sejarah Negeri Perak

JADUAL SPESIFIKASI ITEM


PEPERIKSAAN AWAL TAHUN NEGERI PERAK
2016

TEMA

NO.
SOALAN

KONSTRUK

JENIS ITEM
JUMLAH

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

KBAT

STRUKTUR

ESEI

Kesan Kedatangan Islam Terhadap


Sosio budaya
7a

a) Pendidikan
b) Bahasa dan Kesusasteraan

c) Kesenian

7b

d) Gaya Hidup

7c

Kesan Kedatangan Islam Terhadap


Ekonomi
a) Perdagangan
b) Penggunaan Mata Wang
c) Percukaian
BAB 9.1 PERKEMBANGAN DI
EROPAH
Perubahan Masyarakat dan Budaya
Eropah
a) Zaman Gelap
b) Zaman Renaissance

Disediakan oleh Jurulatih Utama Sejarah Negeri Perak

JADUAL SPESIFIKASI ITEM


PEPERIKSAAN AWAL TAHUN NEGERI PERAK
2016

TEMA

NO.
SOALAN

KONSTRUK

JENIS ITEM
JUMLAH

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

KBAT

c) Zaman Reformation
Penjelajahan dan Penerokaan
a) Penemuan Jalan Laut dan
Dunia Baru
Revolusi Pertanian dan Revolusi
Perindustrian
a) Perkembangan Bidang
Pertanian
b) Perkembangan Bidang
Perindustrian
c) Kesan Revolusi Pertanian
dan Perindustrian
Imperialisme Barat di Asia Tenggara
a) Faktor yang mendorong
Kedatangan Kuasa-kuasa
Barat ke Asia
b) Kesan-kesan Imperialisme
Barat Terhadap Asia
Tenggara
9.2 Dasar British dan
kesannya terhadap ekonomi
negara
a.

Ekonomi tradisional

Disediakan oleh Jurulatih Utama Sejarah Negeri Perak

STRUKTUR

ESEI

JADUAL SPESIFIKASI ITEM


PEPERIKSAAN AWAL TAHUN NEGERI PERAK
2016

TEMA

NO.
SOALAN

KONSTRUK

JENIS ITEM
JUMLAH

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

KBAT

STRUKTUR

ESEI

b. Ekonomi dagangan
i.

Sistem pertanian komersial

ii.

Industri perlombongan

iii.

Penggunaan tenaga buruh

iv.

Institusi kewa ngan dan insurans

c.

Dasar British terhadap pertanian

d. Kesan dasar ekonomi


i.

Perbandaran

ii.

Pembentukan masyarakat
berbilang kaum

iii.

Sistem pendidikan vernakular

iv.

Sektor perkilangan

v.

Sistem pengangkutan dan


perhubungan

vi.

Perkhidmatan kesihatan

2a

2b / 2c

2d

Disediakan oleh Jurulatih Utama Sejarah Negeri Perak

JADUAL SPESIFIKASI ITEM


PEPERIKSAAN AWAL TAHUN NEGERI PERAK
2016
KONSTRUK

JENIS ITEM

NO.
SOALAN

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

KBAT

a. Imperialisme Barat di Asia Tenggara


i. Imperialis barat
ii. Faktor imperialisme Barat

c, d

b. Perubahan sistem politik di Asia


Tenggara
i. Pengenalan sistem birokrasi Barat

ci, cii

b, ci, cii

10

b,c

TEMA

JUMLAH
STRUKTUR

ESEI

10. KEMUNCULAN DAN


PERKEMBANGAN
NASIONALISME SEHINGGA
PERANG DUNIA
KEDUA
10.1 Kemunculan dan
perkembangan
nasionalisme di Asia Tenggara

c.
i.
ii.

Nasionalisme di Asia Tenggara


Faktor kemunculan nasionalisme
Perkembangan nasionalisme

10. KEMUNCULAN DAN


PERKEMBANGAN NASIONALISME
SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
10.2 Nasionalisme di Malaysia
sehingga Perang
Dunia Kedua
a. Perjuangan pemimpin setempat
menentang British
i. Sebab penentangan
ii. Peristiwa penentangan
pemimpin tempatan

Disediakan oleh Jurulatih Utama Sejarah Negeri Perak

JADUAL SPESIFIKASI ITEM


PEPERIKSAAN AWAL TAHUN NEGERI PERAK
2016

TEMA
b. Gerakan nasionalisme
sehingga Perang Dunia Kedua
i. Faktor pemangkin nasionalisme
ii. Gerakan Islah dalam
meningkatkan minda bangsa
iii. Akhbar, majalah, dan novel :
penggerak kesedaran kebangsaan
iv. Perjuangan nasionalisme oleh
persatuan-persatuan Melayu
v. Gerakan nasionalisme semasa
pedudukan Jepun

JUMLAH SOALAN

KONSTRUK

JENIS ITEM

NO.
SOALAN

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

KBAT

c,d

11

11

20

JUMLAH

Disediakan oleh Jurulatih Utama Sejarah Negeri Perak

STRUKTUR

ESEI

11

Anda mungkin juga menyukai