Anda di halaman 1dari 9

Masa

Teks
10.30pg Pelajar mengambil tempat di
Dewan Bitara

Catatan

11.30pg MengumumkanketibaanYang
BerhormatDatoSeriMustapha
Mohamed,MenteriPerdagangan
AntarabangsadanIndustriMalaysia,
Diiringiolehdifdifkehormat,barisan
pengurusandanguruguruMRSMJeli.
Hadirindimohonberdiri.
Majlisdengansukacitanyamenjemput
parahadirinbersamasamauntuk
menyanyikanlaguNegarakudanlagu
MARA.
.nyanyianlagunegaraku
nyanyianlaguMARA..
Majlismengucapkanribuanterimakasih
atasnyanyiansebentartadi.
Hadirindipersilakanduduk.
Daunlayuditengahgurun,
Nampakjalurpohoncemara;
TradisiMelayuturuntemurun,
Pantundituturpembukabicara.
Bismillahirrahmannirahhim,
/Assalamualaikumwbt./DanSalam1
Malaysia.
YangBerhormatDatoSriMustapa
Mohamad,MenteriPerdagangan
AntarabangsadanIndustriMalaysia,

Salutasi

YangBerusaha,EncikRosliDeraman,
TimbalanPengarahMARANegeri
KelantanyangmewakiliPengarahMARA
NegeriKelantan,
YangBerbahagia,DatoIsmailbinNgah,
NaibPresidenOISCAMalaysia,
YangBerusaha,EncikZulnaidibinMohd
Noor,wakilkepadaPengarahBahagian
PendidikanMenengahMARA,
YangBerusahaPuanNikZainunbintiNik
AbuBakar,PengetuaCemerlangMRSM
Jeli,
PegawaipegawaiKananJabatanKerajaan
danNegeri,
Pengawalpengawalpusatdanwargakerja
MARA
DatoDato,DatinDatin,Tuantuan,
Puanpuan,paragurudanpelajarserta
rakanrakanmediayangdikasihisekalian.
BumiJeliTanahKeramat,
Maruahdijulangperjuangandiangkat;
Bersamakitamemohonrahmat,
Mogamajlismendapatberkat.
Bagimemberkatimajliskitapadapetang
ini,
dijemputUstazMohammadbinAliuntuk
mengetuaibacaandoa.
Majlismempersilakan.
2

.bacaanDoa
Terimakasihdiucapkankepada
Ust.MohammadbinAliatasbacaandoa
sebentartadi.
Hadirinsekalian,untuktidakmelengahkan
masa,
Majlisdengansegalahormatnya
menjemputEn.RoslibinDraman,
TimbalanPengarahMARANegeri
KelantanyangmewakiliPengarahMARA
NegeriKelantan,untukmengungkap
bicara,sepatahduakataaluan.
Majlismempersilakan.
UCAPANTIMBALANPENGARAH
MARANEGERIKELANTAN
Majlismerakamkanribuanterimakasih
kepadaEn.RoslibinDraman,Timbalan
PengarahMARANegeriKelantanatas
ucapanalualuannyasebentartadi.
Besarlangitditepibusut,
Diataspapanbatangjerami,
Besarhajatkamimenjemput,
Tibamasanyabicaraperasmi,
BagimelengkapkanMajlisKitapadaHari
ini,
MajlisdenganSegalaHormatdan
Sukacitanya
MenjemputYangBerhormatDatoSri
MustapaMohamadbagimenyampaikan
3

ucapanbeliau,dansekaligusmerasmikan
majlisSambutanHariBumi2016
peringkatMRSMJeli.
Majlisdengansegalahormatnya
mempersilakan.
UCAPANPERASMIANOLEHYANG
BERHORMATDATOSRIMUSTAPA
MOHAMAD
Majlismerakamkamsetinggitinggi
penghargaanatasucapanperasmianDato
SriMustapaMohamadsebentartadi.
Hadirinsekalian,
Untukacaraseterusnya,marilahkitasama
samamenontonpersembahanmontaj
sempenaHariBumi.
PERSEMBAHANMONTAJ
Terimakasihatasperhatianparahadirin
keranasudimenontonmontajsebentartadi
MajlissekalilagimenjemputYang
BerhormatDatoSriMustapaMohamed,
diiringiolehEncikRoslibinDraman,
TimbalanPengarahMARAKelantan,dan
PuanNikZainunbintiNikAbuBakar,
PengetuaCemerlangMRSMJeliuntuk
menyampaikananakpokok,hadiah
pertandingansempenaHariBumidan
bantuanRM100kepadaparapemenang
danwakilwakilpelajar.
Untukmaklumanparahadirin,bantuan
RM100diberikanolehMARAkepada
4

manamanapelajaryangibubapanya
berpendapatanRM3,000kebawah.
Bagiacarapenyampaiananakpokok,
DijemputMuhammadAzribinAhmad,
Wakilpelajartingkatan5untuk
menerimanya.
Seterusnya,dijemputNikMuhamadHanif
binMohdNasran,
Wakilpelajartingkatan4
Seterusnya,dijemputFazrienbinZuki,
Wakilpelajartingkatan3
Seterusnya,FariesDanielbinZaki,
Wakilpelajartingkatan2
Danyangterakhir,dijemputMuhammad
NajwanbinZulkifli
Wakilpelajartingkatan1.

Hadirinsekalian,
BagipertandingansempenasambutanHari
BumiperingkatMRSMJeli,terdapat3
acarayangdipertandingkan,iaitukitar
semula,menciptasepandukdan
persembahanchoralsical.
Untukpertandingankitarsemula,
tempatketigadimenangiolehHomeroom
Zamzuri.DijemputPresidenHomeroom
untukmenerimahadiah.
ManakalaNaibJohanjatuhkepada
HomeroomHalimatu.
Dan,Johanpertandingankitarsemula
5

dimenangiolehHomeroomSyaadah.
JEDA
Bagipertandinganmenciptasepandukatau
banner,
tempatketigadimenangiolehHomeroom
Hafiz.DijemputPresidenHomeroom
untukmenerimahadiah.
ManakalaNaibjuarapuladisandangoleh
HomeroomSyahidah.
Dan,juarapertandingansepandukatau
bannerdimenangiolehHomeroomChe
Normaziah.
JEDA
BagipertandinganChoralsical,
Tempatketigadimenangiolehkelas4
Cemerlang.DijemputPresidenkelas4
Cemerlanguntukmenerimahadiah.
Manakala,naibjohanpulajatuhkepada
kelas4Bestari.
Dan,JohanbagiacaraChoralsical
dimenangiolehkelas4Efisien.
Majlismerakamkansetinggitinggitahniah
kepadasemuapemenang.
JEDA
Seterusnya,bagipenyampaianbantuan
RM100,
DijemputNurFarhanabintiKamaruzaman
6

Wakilpelajartingkatan5
SeterusnyadijemputNurFarahShafinee
binMohdShaufi
Wakilpelajartingkatan4
SeterusnyaErniNatasyabintiZailani,
Wakilpelajartingkatan3
SeterusnyaNikHardinabintiRudziha
Wakilpelajartingkatan2
Danyangterakhir,dijemputAinSofea
bintiYufferi,
Wakilpelajartingkatan1
Majlismerakamkanucapanterimakasih
kepadaYangBerhormatDatoSriatas
penyempurnaanacaratadi.
Launganguruhmenggegaralam,
Mengerikansilumanlaribertempiaran,
Bersatunyahatimengukuhkanazam,
Ungkapdilidahzahirdiperbuatan.
Majlisditeruskandenganacaralafazikrar
sebagaitandakomitmenuntukmeneruskan
usahamenyelamatkanbumi.
DijemputsaudaraAhmadAlifbinNawi,
PresidenBadanWakilPelajaruntuk
mengetuaiacarabacaanikrar.
BACAANIKRARPELAJAR
Majlisditeruskanlagidenganpersembahan
parapelajar.Majlisdengansegala
hormatnyamenjemputpelajarpelajarkelas
4Euntukpersembahanchoralsical.

PERSEMBAHANCHORALSICAL
Terimakasihparapelajarkelas4Efisien
ataspersembahanmerekasebentartadi.
Seterusnya,
parapelajardimohonberdiriuntuk
menyanyikanlaguGerakanMumtaz
AkademikatauGeMA
NYANYIANLAGUGEMA

Majlismengucapkanterimakasihkepada
semuapelajaratasnyanyiansebentartadi.
Hadirinsekalian,
Majlisdengansegalahormatnya
menjemputPuanNikZainunbintiNikAbu
Bakar,PengetuaCemerlangMRSMJeli
untukmenyampaikancenderamatakepada
YangBerhormatDatoSriMustapa
Mohamadsebagaitandakenangkenangan.
PENYAMPAIANCENDERAMATA
KEPADAYANGBERHORMATDATO
SRIMUSTAPAMOHAMAD
Majlismengucapkanribuanterimakasih
kepadaPuanNikZainunbintiNikAbu
Bakarataspenyampaiancenderamata
sebentartadi.
Denganberakhinyapenayampaian
cenderamatasebentartadi,maka
berakhirlahMajlisPerasmianProgram
HariBumi2016peringkatMRSMJeli.
Majlismerakamkansetinggisetinggi
8

penghargaankepadaYangBerhormat
DatoSriataskesudiaanuntuk
menyempurnakanprogrampadakaliini.
Sebagaimakluman,programHariBumi
kitaakanditeruskanlagiselepasinidiluar
DewanBitaraiaitudiUjanaS.I.K.A.P.
Majlisyangakanberlangsungdisanaialah
MajlisPerasmianUjanaS.I.K.A.Pyang
jugaakandisempurnakanolehYang
BerhormatDatoSriMustapaMohamed,
MenteriPerdaganganAntarabangsadan
IndustriMalaysia.
JEDA
MengumumkankeberangkatanYang
BerhormatDatoSriMustapaMohamedke
UjanaS.I.K.A.P.
Hadirindimohonuntukberdiri.