Anda di halaman 1dari 8

PENGATAHUAN

ISLAM
Penempatan Tertib Ayat dan Surat Dalam Al Quran

Printthispost

KATAPENGANTAR
SegalapujibagiAllah,Tuhanseluruhalam.KarenatanparahmatdankasihsayangNya,kamitakakandapatmenyelesaikanmakalahkamitepatpadawaktunya.Dan
taklupa,sholawatsertasalamsemogasenantiasaterlimpahkepadajunjungankita,nabiagungMuhammadSAW.
MakalahinidibuatuntukmemenuhitugaskelompokuntukmatakuliahUlumalQuranpadasemesterIdenganmengangkattemamunasabah.Diharapkan,makalah
iniakandapatmembukapengetahuanpembacamengenaiilmumunasabahdalamalQuranyangtakbanyakdiketahuiolehmasyarakatawam.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hidayat Noor, M.Ag selaku dosen pengampu mata kuliah Ulum alQuran yang telah memberi kami kesempatan untuk
memaparkan materi ini serta telah membimbing kami dalam menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Juga, kepada semua pihak yang telah berperan dalam
penyusunanmakalahini,kamiucapkanterimakasih.
Dalampenyusunanmakalahini,kamimenyadariadanyabanyakkekurangansertakesalahanyangbertebarandidalamnya,makakamiharapkankritiksertasaranyang
membangunsehinggadikemudianhariakanmenjadilebihbaik.Kamiberharapbahwamakalahiniakanbermanfaatbagipembacanya.
Yogyakarta,27September2013

Penyusun

DaftarIsi
1.KataPengantar1
2.DaftarIsi2
3.BABI
A.LatarBelakang3
B.RumusanMasalah4
C.TujuanPenulisanMakalah4
4.BABII
A.PengertianMunasabah5
B.BentukBentukMunasabah7
C.UrgensidanManfaatMempelajariMunasabah12
5.BABIII
A.Kesimpulan15
6.DAFTARPUSTAKA16

BABI
PENDAHULUAN
A.LATARBELAKANG
Dewasaini,ilmuilmumengenaikitabsuciumatislam,alQuranalKarimsudahtidakterlaludiminatiolehkaumpemuda.Padahal,kaumpemudasaatinilahyang
akan menggantikan dan meneruskan estafet keilmuan pedoman umat islam tersebut. Padahal, dalam keeharian, alQuran sangatlah berperan aktif dalam setiap aktivitas
dalam masyarakat. Secara tidak sadar, ilmu alQuran telah menjad bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat muslim, namun sayangnya, kajian mengenai
perkembanganulumalQuransemakinbanyakditinggalkan.
AlQuran sebagai pegangan hidup umat islam memegang peran yang sangat besar terhadap perkembangan keilmuan teologi islam karena alQuran ialah sumber
terbesadanterpercayadariseluruhdisiplinilmupengetahuanbaikagamamaupunumum.Maka,kajianterhadapalQuranseharusnyamenjadihalyangsangatmenarikdan
takadahabismya.
Salah satu kajian dalam disiplin ilmu ini ialah munasabah. Istilah tersebut mungkin terdengar asing untuk kalangan awam, ataupun akademisi yang tidak
berkecimpungdiduniaulumalQuran.HalinitentulahsangatdisayangkanmengingatbetapabesarnyaperanmunasabahdalampenafsiranalQuran.
Selamaini,kebanyakanoranglebihmengenalasbabanNuzuldaripadamunasabah.Padahal,denganmengetahuisebabsebabturunnyasaja,paramufassir(ahli

tafsir)masihmendapatkesulitandalammenemukantafsiranyangtepatmengenaisuatuayatatausuratdalamalQuran.DenganmengetahuimunasabahdalamalQuran,
seseorangakanlebihmudahmengetahuimaksuddarisuatuayatataupunsuratdalamalQuran.
Hubungan antara ayat ataupun surat dalam alQuran tentulah tidak disususn secara sembarangan karena setiap penyusunan dalam alQuran memiliki makna yang
salingberkaitandansangatmembantudalampenafsiranalQuran.Bahkan,sebagianmufassiradayanglebihmempercayaimunasabahdalamalQurandaripadaasbaban
nuzulyangbelumdiketahuibetulkebenarannya.
Maka, diharapkan bahwa para akademisi akan lebih mengenal dan memahami arti munasabah dalam alQuran sehingga dapat menganalisa keterkaitan antar ayat,
surat, maupun juz dalam alQuran sehingga akan mempermudah mempelajari alQuran dan mengkaji lebih dalam apaapa yang terkandung dalam alQuran secara
komprehensifdanilmiah.
KamiakanmenjelaskanmunasabahlebihrincidalammakalahsederhanainidenganberpatokanpadatigapokokpembahasanyangsesuaidenganRumusanMasalah
dalammakalahini.
B.RUMUSANMASALAH
1.ApakahyangdimaksuddenganMunasabah?
2.BagaimanapembagiangolonganMunasabahdalamalQuran?
3.ApaUrgensimempelajariMunasabah
C.TUJUANPENULISANMAKALAH
1.UntukmengetahuipengertiandariMunasabah.
2.UntukmengetahuiklasifikasiMunasabahdalamalQuran.
3.UntukmengetahuimanfaatpembelajaranMunasabah.
TertibAyat
PenempatansecaratertiburutanayatayatAlQuraniniadalahbersifattauqifi,berdasarkanketentuandariRasulullahsaw.Menurutsebagianulama,pendapatinimerupakan
ijma.
Terdapat sejumlah hadits yang menunjukkan keutamaan beberapa ayat dari suratsurat tertentu. Ini menunjukkan bahwa tertib ayatayat bersifat tauqifi. Sebab jika
susunannyadapatdiubah,tentulahayatayatitutidakakandidukungolehhaditshaditstersebut.
TertibSurat
ParaulamaberbedapendapattentangtertibsuratdalamAlQuran:
Pendapat pertama mengatakan bahwa tertib surat itu tauqifi dan ditangani langsung oleh Nabi sebagaimana diberitahukan Malaikat Jibril kepadanya atas perintahAllah.
Susunan AlQuran pada masa Nabi tertib ayatayatnya seperti yang ada di tangan kita sekarang ini, yaitu tertib mushaf Utsman yang tak ada seorang sahabat pun
menentangnya.Inimenunjukkantelahterjadiijmaatassusunansuratyangada,tanpaadasuatuperselisihanapapun.
Pendapatkeduamengatakanbahwatertibsuratituberdasarkanijtihadparasahabat,sebabternyataadaperbedaantertibdidalammushafmushafmereka.
Pendapat ketiga mengatakan bahwa sebagian surat itu tertibnya bersifat tauqifi dan sebagian lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Hal ini karena terdapat dalil yang
menunjukkantertibsebagiansuratpadamasaNabi.
Akantetapiyangbenaradalahpendapatpertama.Adapunpendapatkeduayangmenyatakantertibsuratituberdasarkanijtihadparasahabat,tidakbersandarpadasuatudalil.
Sebab,ijtihadsebagiansahabatmengenaitertibmushafmerekayangkhusus,merupakanikhtiarmerekasebelumAlQurandikumpulkansecaratertib.
Sementaraitupendapatketiga,yangmenyatakansebagiansuratitutertibnyatauqifidansebagianlainnyabersifatijtihadidalildalilnyahanyaberpusatpadanashnashyang
menunjukkantertibtauqifi.Adapunbagianyangijtihaditidakbersandarpadadalilyangmenunjukkantertibijtihadi.
SuratsuratdanAyatayatAlQuran
SuratsuratAlQuranituadaempatbagian:1)AthThiwal,2)AlMiin,3)AlMatsani,dan4)AlMufashshal.
1)AtTiwal,adatujuhyaitu:ALBaqarah,AliImran,Almaidah,alanam,AlArafdanAlAnfal.
2)AlMiun.Yaitusurahsurahyangayatnyalebihdariseratusatausekitaritu,sepertiAlKahfi,danAlIsra
3)AlMatsani,yaitusurahsurahyangjumlahayatnyadibawahAlMiun,karenasurahinidiulangulangbacaannyalebihbanyakdariAtTiwaldanAlMiun.

4)AlMufashal,terbagimenjaditigayaitu:tiwal,aushatdanQishar.
RasmUtsmani
Paraulamaberbedapendapattentangsetatushukumnya,apakahdiatauqifiataubukan.Berikutperinciannya:
1)Merupakantauqifi,danwajibuntukjadipegangan.
2)Ada yang berpendapat Rasmu Utsmani bukan tauqifi dari Nabi, tetapi hanya merupakan satu cara penulisan yang disetujui Utsman dan diterima umat dengan baik.
Sehinggamenjadisuatuyangwajibuntukdijadikanpegangandantidakbolehdilanggar.Inimerupakanpendapatyangpalingrajih.
3)Adayangberpendapatrasmusmanihanyalahsebuahistilah,tatacaradantidakadasalahnyamenyalahibilaorangtelahmenggunakansaturasmtertentuuntukitudan
rasmitutersiratluasdikalanganmereka.
ProsesPerbaikanRasmUtsmani
MushafUtsmanitidakmemakaitandabacatitikdanharakat,karenasematamatadidasarkanataskarakterpembacaanorangorangArabyangmasihmurni,sehinggamereka
tidakmemerlukansyakaldenganharakatdanpemberiantitik.KetikabahasaArabmulaimengalamikerusakankarenabanyaknyapercampuran(denganbahasanonArab),
makaparapenguasamenganggappentingnyaadaformasipenulisanmushafdenganharakat,titikdanlainlainyangdapatmembantupembacaanyangbenar.
PerbaikanrasmMushafituberjalansecarabertahap.Padamulanyasyakalberupatitik,fathahberupasatutitikdiatasawalhuruf,dhammahberupasatutitikdiatasakhir
hurufdankasrahberupasatutitikdibawahawalhuruf.
KemudianpadaabadketigaHijriyahterjadiperbaikandanpenyempurnaanrasmmushaf.
Kemudiansecarabertahappulaorangorangmulaimeletakkannamanamasuratdanbilanganayat,simbolsimbolyangmenunjukkankepalaayatdantandatandawaqaf.
PemisahdanUjungAyat
Rasulayatadalahakhirayatyangpadanyadiletakantandafashl(pemisah)antarasatuayatdenganayatlain.
Fashilahadalahkalam(pembicaraan)yangterputusdengankalamsesudahnya,jadisetiaprasulayatadalahfashilah,tetapitidaksetiapfashilahiturasulayat.
PembagianfashilahdidalamAlQuran:
1)FashilahMuthamatsilahQs:AthThur:13
2)FasilahMutaqaribah.Qs:AlFathihah:14
3)FasilahMuthawaziyah.AlGhasiyah:1314
4)FasilahMutawazin.AlGhasiyah:1516
TertibAyatayatdanSuratAlQur'an
ARTIKELTERKAITALQUR'AN
TertibAyatayatdanSuratAlQur'an

TertibsusunanayatAlQuranmenurutjumhuradalahtaufiqi(ketentuandariAllah)bukanijtihadiRasulullahatauparapenyusunMushafAlQuran.
AsSuyuthiberkata:JibrilmenurunkanbeberapaayatkepadaRasulullahdanmenunjukkankepadanyatempatdimanaayatayatituharusdiletakkandalamsurahatauayat
ayat yang turun sebelumnya. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada para penulis wahyu untuk menuliskannya di tempat tersebut. Beliau mengatakan kepada mereka :
Letakkanlahayatayatinipadasurahyangdidalamnyadisebutkanbeginidanbegini,atauLetakkanlahayatiniditempatanu..
Mengenaitertibsusunansurah,beberapasahabatnabiadayangmempunyaimushafpribadiyangberbedatertibsusunansurahnyadengantertibsurahpadamushafUtsmani.
MushafAlidisusunberdasarkanurutannuzulnya,MushafIbnuMasuddimulaidarisurahAlBaqarahtanpasurahAlFalaqdanAnNaas.MushafUbayBinKaabdimulai
AlFatihah,AnNisakemudianAliImran,namundemikianMushafpribadisebagiansahabattersebuttidakdapatdijadikanpedoman.
TertibsusunansurahyangdisepakatidanumatsudahIjma(sepakat)adalahtertibsusunansurahmushafUtsmanyangdikerjakansecararesmiolehpanitiakhususyang
terdiridaribeberapasahabatnabipilihan.TentangtertibsusunansurahAlQuran,jumhurulamamengatakanbahwatertibsusunannyaadalahtaufiqi.
AlKirmanidalamkitabAlBurhanmengatakan:TertibsurahsepertiyangkitakenalsekaranginiadalahmenurutAllahpadaLauhfulMahfud,AlQuransudahmenurut
tertibini.DanmenuruttertibinipulaNabimembacakandihadapanMalaikatJibrilsetiaptahundibulanRamadhanapayangtelahdikumpulkannyadariJibrilitu.Padatahun
kewafatannyaNabimembacakannyadihadapanJibrilduakali.
AsSuyuthimengatakantertibsusunansurahAlQuranitutaufiqikecualisurahAlAnfaldanAtTaubah,berdasarkanriwayatIbnuAbbas:AkubertanyakepadaUtsman:

ApakahyangmendorongmumengambilAnfalyangtermasukkatagorimasanidanBaraah(AtTaubah)yangtermasukmiinuntukkamugabungkankeduanyamenjadisatu
tanpa kamu tuliskan diantara keduanya Bismillahirrahmaanirrahim, dan kamu pun meletakaannya pada assabuth thiwaal (tujuh surat panjang) ?. Utsman
menjawab : Telah turun kepada Rasulullah surahsurah yang mempunyai bilangan ayat. Apabila ada ayat turun kepadanya, ia panggil beberapa penulis wahyu dan
mengatakan : Letakkanlah ayat ini pada surah yang didalamnya terdapat ayat anu dan anu. SurahAnfal termasuk surah pertama yang turun di Madinah sedang surah
Baraah(AtTaubah)termasukyangterakhirditurunkan.KisahdalamsurahAnfalserupadengankisahdalamsurahBaraah,sehinggaakumengirabahwasurahBaraah
adalah bagian dari surahAnfal. Dan sampai wafatnya Rasulullah, beliau tidak menjelaskan kepada kami bahwa surah Baraah merupakan bagian dari surahAnfal. Oleh
karenaitu,keduasurahtersebutakugabungkandandiantarakeduanyatidakakutuliskanBismillahirrahmaanirrahimsertaakumeletakanpulapadaassabuttiwal.
SURAHSURAHDANAYATAYATALQURAN
Dalam skema pembagian lain,AlQur'an juga terbagi menjadi 30 bagian dengan panjang sama yang dikenal dengan nama (Juz).
Pembagian ini untuk memudahkan

mereka yang ingin menuntaskan bacaan AlQur'an dalam 30 hari (satu bulan). Pembagian lain yakni Manzil memecah AlQur'an menjadi 7 bagian dengan tujuan
penyelesaianbacaandalam7hari(satuminggu).Keduajenispembagianinitidakmemilikihubungandenganpembagiansubyekbahasantertentu.
Darisegipanjangpendeknyasurat,114suratdalam30juztersebutdibagidalam4(empat)bagian,yaitu:
a.AthThiwaal(assabuththiwaal):adalahtujuhsuratawalyangpanjangpanjangyaitu:
1.AlBaqarah[2]
2.AliImran[3]
3.AnNisaa[4]
4.AlMaa'idah[5]
5.AlAnam[6]
6.AlAraaf[7]
7.AlAnfal[8]danAtTaubah[9]sekaligus.SebagianadayangmengatakanyangketujuhsurahYunus.
Suratsuratyangpanjang,terbagiatassubsubbagianlagiyangdisebutRuku'yangmembahastemaatautopiktertentu.
b.AlMiun:yaitusurahsurahyangayatayatnyalebihdariseratusatausekitaritu.
Contoh:SuratHuud[11],Yusuf[12],AnNahl[16],AlMu'min[40],dll.
c.AlMasani:yaitusurahsurahyangjumlahayatnyadibawahAlMiun.DinamakanMasani,karenasurahitudiulangulangbacaannyalebihbanyakdariAthThiwaal
danAlMiun.
Contoh:AlHijr[15],Maryam[19],AnNaml[27],dll.
d.AlMufassal:yaitusurahyangdimulaidarisurahQaaf,adapulayangmengatakandimulaidarisurahAlHujuraat.DinamaiMufassalkarenabanyaknyapemisahanfasl
(pemisahan)diantarasurahsurahtersebutdenganbasmallah.Mufassaldibagimenjaditiga:
1.MufassalThiwaal:dimulaidarisurahQaaf[50]atauAlHujuraat[49]sampaidenganAthThaariq[86]atauAlBuruuj[85].
2.MufassalAusat:dimulaidariAthThaariq[86]atauAlBuruuj[85]sampaidenganAdhDhuhaa[93]atauAlLail[92].
3.MufassalQisar:dimulaidariAdhDhuhaa[93]atauAlLail[92]sampaidengansurahterakhir(AnNaas[114]).
RASMUTSMANI
YangdimaksuddenganRasmUtsmaniadalahbentuktulisan(khot)AlQuranhasilkerjabeberapasahabatNabipilihandalamsuatupanitiapenyalinmushafAlQuran
yangdiketuaiolehZaidBinTsabitataspenunjukanKhalifahUtsman.MengenaipenulisanAlQurandenganrasmUtsmaniiniadabeberapapendapat:
1.Rasm(bentuktulisan)dalammushafUtsmaniadalahtaufiqiyangwajibdipakaidalampenulisanAlQuran.InipendapatIbnulMubarakdangurunyaAbdulAzisad
Dabbag.
2.RasmUtsmanibukantaufiqi,tapicarapenulisanyangditerimadanmenjadiIjmaumatdanwajibmenjadipeganganseluruhumatdantidakbolehmenyalahinya.
3.RasmUtsmanihanyalahistilahdantatacara.Tidakadadalilagamayangmewajibkanumatmengikutisaturasmtertentudantidakadasalahnyajikamenyalahi,bila
orangtelahmempergunakanrasmtertentuuntukimladanrasmitutersiarluasdiantaramereka.IniadalahpendapatAbuBakarAlBaqalani.
Jumhurulama,diantaranyaImamMalik,ImamAhmadmelarangpenulisanAlQuranyangmenyalahirasmUtsmani.

IJAM(PENAMBAHANTANDATITIK,DLL)RASMUTSMANI
MushafUtsmanitidakmemakaitandabacatitikdansyakal,karenasematamatadidasarkanpadawatakpembawaanorangorangArabyangmasihmurni,sehinggatidak
memerlukan syakal, harokat dan titik. Ketika Islam sudah menyebar keluar jazirahArab dan bahasaArab mulai mengalami kerusakan karena banyaknya percampuran
dengan bahasa non Arab, maka para penguasa merasa pentingnya ada perbaikan penulisan mushaf dengan syakal, titik, harokat dan lain lain yang dapat membantu
pembacaanyangbenar.BanyakulamaberpendapatbahwaorangpertamayangmelakukanhaliniadalahAbulAswadAdDuali,peletakpertamadasardasarkaidahbahasa
ArabataspetunjukKhalifahAliBinAbiThalib.
PerbaikanrasmUtsmaniberjalansecarabertahap.Padamulanyasyakalberupatitik:fathahberupasatutitikdiatasawalhuruf,dammahberupasatutitikdiatasakhirhuruf
dankasrahberupasatutitikdibawahawalhuruf.KemudianterjadiperubahanpenentuanharakatyangberasaldarihurufdanitulahyangdilakukanolehAlKhalil.Perubahan
ituadalah:
a.fathahdengantandasempangdiatashuruf
b.dammahdenganwawukecildiatashuruf,dan
c.tanwindengantambahantandaserupa(double).
d.Alifyangdihilangkandandiganti,padatempatnyadituliskandenganwarnamerah.
e.Hamzahyangdihilangkandituliskanberupahamzahdenganwarnamerahtanpahuruf.
f.Padanundantanwinsebelumhurufbadiberitandaiqlabberwarnamerah,sedangnundantanwinsebelumhuruftekak(halaq)diberitandasukundenganwarnamerah.
Nundantanwintidakdiberitandaapaapaketikaidghamdanikhfa.
g.Setiaphurufyangharusdibacasukun(mati)diberitandasukundanhurufyangdiidghamkantidakdiberitandasukuntetapihurufsesudahnyadiberitandasyaddah
kecualihuruftasebelumta,makasukuntetapdituliskan.
Para ulama pada mulanya tidak menyukai usaha perbaikan tersebut karena khawatir akan terjadi penambahan dalam AlQuran, berdasarkan ucapan Ibnu Masud :
BersihkanAlQurandanjangandicampuradukandenganapapun.AlHalimimengatakan:Makruhmenuliskanperpuluhan,perlimaan,namanamasurahdanbilangan
ayat dalam mushaf, sedangkan pemberian titik diperbolehkan karena titik tidak mempunyai bentuk yang mengacaukan antara yangAlQuran dengan yang bukanAl
Quran.Titikmerupakanpetunjukataskeadaansebuahhurufyangdibacasehinggadibolehkanuntukmempermudahpembacaan.
Kemudianakhirnyaitusampaikepadahukumbolehdanbahkananjuran.
oAlHasandanIbnuSirinkeduanyamengatakan:Tidakadasalahnyamemberikantitikpadamushaf.
oRabiahBinAbiAbdurrahmanmengatakan:Tidakmengapamemberisyakalpadamushaf.
o AnNawawi mengatakan : Pemberian titik dan pensyakalan mushaf itu dianjurkan (mustahab), karena ia dapat menjaga mushaf dari kesalahan dan penyimpangan
(pembacaan).
PenyempurnaanituterusberlanjuthinggakinitelahmencapaipuncaknyadalambentuktulisanArab(AlKhattulAraby).
INGAT:
"BarangsiapamengulasAlQur'antanpailmupengetahuanmakabersiaplahmendudukineraka."(HR.AbuDawud)
MembacadanMempelajariAlQur'anadalahkewajibansetiapumatIslam,olehkarenaitu,jikadirikitamerasaTIDAKSANGGUPBERADADINERAKAmaka
wajibpulabagikitauntukmendalamiilmuilmuterkait,sepertiIlmuTajwid,IlmuNahwu,IlmuTafsir,BahasaArab,dll.
ALQURANDENGANTUJUHHURUF
NashnashsunnahcukupbanyakyangmengemukakanhaditsmengenaiturunnyaAlQurandengantujuhhuruf,diantaranya:
DariIbnuAbbas:Rasulullahberkata:Jibrilmembacakan(AlQuran)kepadakudengansatuhuruf.Kemudianberulangkaliakumendesakdanmemintaagarhurufitu
ditambahdaniapunmenambahnyakepadakusampaitujuhhuruf.
Dari Ubay Bin Kaab : Ketika Nabi berada di dekat parit Bani Gafar, ia didatangi Jibril seraya mengatakan :Allah memerintahkanmu agar membacakanAlQuran
kepadaumatmudengansatuhuruf.Beliaumenjawab:AkumemohonkepadaAllahampunandanmaghfirallahNya,karenaumatkutidakdapatmelaksanakanperintahitu.
KemudianJibrildatanglagiuntukkeduakalinyadanberkata:AllahmemerintahkanmuagarmembacakanAlQurankepadaumatmudenganduahuruf.Nabimenjawab
:AkumemohonkepadaAllahampunandanmaghfirahNya,umatkutidakkuatmelaksanakannya.Jibrildatanglagiuntukyangketigakalinya,lalumengatakan:Allah
memerintahkanmuagarmembacakanAlQurankepadaumatmudengantigahuruf.Nabimenjawab:AkumemohonkepadaAllahampunandanmaghfirahNya,umatku

tidak kuat melaksanakannya. Kemudian Jibril datang lagi untuk yang keempat kalinya seraya berkata : Allah memerintahkanmu agar membacakanAlQuran kepada
umatmudengantujuhhuruf,denganhurufmanasajamerekamembaca,merekabenar.
Haditshaditsberkenaanqira'atAlQurandengantujuhhurufsangatbanyak.AsSuyuthimenyebutkanbahwahaditshaditstersebutdiriwayatkanolehlebihdariduapuluh
orangsahabat.AbuUbaidAlQasimbinSalammenetapkankemutawatiranhaditsmengenaiAlQurandengantujuhhuruf.
PERBEDAANPENDAPATTENTANGPENGERTIANTUJUHHURUF
1.TujuhmacambahasadaribahasabahasaArabmengenaisatumaknayangsama,yaitubahasasukuQuraisy,Huzail,Saqif,Hawasin,Kinanah,TamimdanYaman.
SebagianmemasukkanAsad,Rabiah,Sad.Pendapatinimaksudnyasatukatabolehdibacaberbedamenurutdialekmasingmasingkabilahdiatasselamamaknanyamasih
tetapsama.
2.TujuhmacambahasadaribahasabahasaArabdenganmanaAlQuranditurunkan,yaitu:Quraisy,Huzail,Saqif,Hawasin,Kinanah,TamimdanYaman.Bedanya
denganyangpendapatpertamaadalahbahasaAlQuranmencakuptujuhbahasadiatasyangpalingfasihdanberterbarandiseluruhAlQuran
3.Tujuhwajah,yaitu:amr(perintah),hanyu(larangan),wad(janji),waid(ancaman),jadal(perdebatan),qasas(cerita)danamsal(perumpamaan)
4.Tujuhmacamhalyangdidalamnyaterjadiikhtilaf(perbedaan),yaituikhtilafdalam:asma(katabenda),irab(harakatakhirkata),tasrif,taqdim(mendahulukan),
ibdal(penggantian),penambahanpengurangandanlahjah(tebaltipis,imalahtidakimalah,idhardanidgham).
5.QiraatTujuh.
Pendapatpertamaadalahpendapatyangpalingkuatdanbanyakdiikutiolehjumhurulama.
HIKMAHALQURANDENGANTUJUHHURUF
1.Memudahkanbacaandanhafalanbagibangsayangummi,tidakbisabacatulis,yangsetiapkabilahmempunyaidialekmasingmasing.
2.BuktikemukjizatanAlQuranbaginaluriatauwatakdasarkebahasaanorangArabyangmanaseluruhorangArabpadakhususnyaditantanguntukmembuatsatu
surahsajayangsepertiAlQuran,ternyataseluruhorangArabtidakmampumembuatnya.
3.Perbedaanbentuklafazpadasebagianhurufdankatakatamemberipeluangpenyimpulanhukumyangberbeda.Parafukahadalammenyimpulkanhukumdanijtihad
berhujjahdenganqiraatbagiketujuhhurufini.

"BarangsiapamembacasatuhurufdariAlQur'anmakabaginyasatupahaladansatupahaladiganjarsepuluhkalilipat".
(HR.Tirmidzi)

A.KESIMPULAN
Setiap penyusunan ayat, surat, maupun juz dalam alQuran memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka, mempeajari munasabah akan sangat

membantu dalam penafsiran maupun pemahaman kandungan ayat dan surat dalam alQuran. Munasabah sangatlah berperan dalam menafsirkan alQuran karena tanpa
mempelajari dan mengetahui munasabah, akan sangat sulit untuk menguak isi kandungan dalam setiap ayat karena tidak semua ayat bisa dipahami secara komprehensif
hanyadenganmengetahuiasbabanNuzulnyasaja.
Namunsayangnya,banyakyangtidakmengetahuiilmuinidanterkesanmenomorduakandengaasbabanNuzuldalamalQuran.Padahal,penguasaanatasmunasabah
akansangatmembantudalampenyimpulandanpenafsiranalQuran.Mempelajarimunasabahtidakhanyaakanmenambahwawasansaja,akantetapijugaakanmelatih
kepekaanseseoranguntukmelihatsuatukaitandalamberbagaihal.

DAFTARPUSTAKA
1.AlQattan,MannaKhalil.StudiIlmuIlmuQuran.LiteraAntarNusa.Bogor.2012.
2.Syadali,Ahmad.UlumulQuran.PustakaSetia.Bandung.2000
3.DirektoratPendidkanMadrasah.TafsiruntukKelasXIIMAK.AcehBesar.2011.