Anda di halaman 1dari 5

Responden

INSTITUT PENDIDIKAN
GURU MALAYSIA
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA

KAJIAN IMPAK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN BAHASA


MELAYU PENDIDIKAN RENDAH

(SOAL SELIDIK: GURU BAHASA MELAYU)


Institut Pendidikan Guru (IPG) Kementerian Pendidikan Malaysia sedang menjalankan kajian penilaian
terhadap guru Bahasa Melayu lepasan PISMP IPGM. Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan
pandangan guru tersebut tentang perkara-perkara berikut:
Bahagian A :
Bahagian B :
Bahagian C :
Bahagian D :

Profil responden
Keberkesanan input
Kemenjadian guru
Kekuatan, kelemahan, dan cadangan penambahbaikan program (soalan terbuka)

Sila jawab setiap soalan dengan jujur. Segala maklumat yang anda berikan adalah SULIT dan digunakan
untuk tujuan kajian semata-mata.
BAHAGIAN A: PROFIL RESPONDEN
1

Nama IPGK Asal

Nama Tempat Berkhidmat


Sekarang

IPG KAMPUS BAHASA MELAYU


SK BANDAR BARU SRI DAMANSARA

Jenis Sekolah

1
2
3
4

SK
SJKC
SJKT
SKM

1
2

Lelaki

Jantina

Bilangan Tahun Mengajar


Bahasa Melayu

Perempuan

(Bulatkan jawapan anda)

Lokasi Sekolah

Adakah anda pernah


mengikuti kursus
peningkatan profesionalisme
berkaitan dengan mata
pelajaran Bahasa Melayu
semasa berkhidmat?

Adakah anda pernah


mengikuti kursus berkaitan
dengan Memartabatkan
Bahasa Melayu (MBM)
semasa berkhidmat?

1
2
3
4

Bandar raya
5
Pedalaman 1
Bandar
6 Kecil
Pedalaman 2
Bandar
7
Pedalaman 3
Luar Bandar

Tidak pernah

Pernah

Jika pernah, berapa kali? _______kali

Tidak pernah

Pernah

Jika pernah, berapa kali? 1kali

Bagi setiap penyataan berikut, sila nyatakan tahap persetujuan anda dengan membulatkan pilihan 1, 2,
3, atau 4 berpandukan skala di bawah:
1 Sangat Tidak Memuaskan

2 Tidak Memuaskan

3 Memuaskan

4 Sangat Memuaskan

BAHAGIAN B: KEBERKESANAN INPUT


Bil.
B1

Penyataan

Skala

BAHAGIAN B1 : KEBERKESANAN INPUT


Soalan yang berikut memerlukan anda memberikan respons tentang kesan program Bahasa
Melayu Pendidikan Rendah di IPGK.
Setelah mengikuti kursus di IPGK, saya dapat :

1.
1
2.
3
3.
5
4.
5.
6.
7.
B2

membina pengetahuan tentang konsep program

meningkatkan profesionalisme saya sebagai guru Bahasa Melayu

memberikan peluang kepada saya untuk mendalami pelaksanaan


program

menguasai ilmu dan pedagogi Bahasa Melayu

menguasai pengajaran kemahiran Bahasa Melayu

menguasai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Bahasa


Melayu
menghasilkan inovasi untuk meningkatkan proses pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah

4
4

BAHAGIAN B2: KEBERKESANAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Soalan yang berikut memerlukan anda memberikan respons tentang pelaksanaan program
Bahasa Melayu di sekolah.
Sebagai Guru Bahasa Melayu, saya dapat :

8.
7
9.

merancang pengajaran harian berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum


dan Pentaksiran (DSKP)

menyampaikan isi pelajaran berdasarkan kebolehan murid

Bil.

Penyataan

Skala

10. menggunakan bahan bantu belajar daripada pelbagai sumber dalam


9 pengajaran dan pembelajaran
11. melaksanakan penilaian yang berterusan untuk meningkatkan
pembelajaran murid
12. menggunakan pelbagai kaedah dan teknik dalam pengajaran dan
0 pembelaajran
13.
menerapkan nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran
14. mengamalkan unsur-unsur kesepaduan dalam pengajaran dan
pembelajaran
15. berupaya untuk memotivasikan murid semasa pengajaran dan
1 pembelajaran
16. merangsang pemikiran aras tinggi dalam kalangan murid semasa proses
2 pengajaran dan pembelajaran
17.
mengaplikasikan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran
3
18. mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang
4 menyeronokkan
19.
mengawal disiplin murid semasa mengajar
5
20.
berkomunikasi dengan berkesan di dalam bilik darjah
21.
B3

berkomunikasi dengan berkesan di luar bilik darjah

BAHAGIAN B3: KEBERKESANAN PEMBELAJARAN (OUTCOME)


Soalan yang berikut memerlukan anda memberikan respons tentang keberkesanan pelaksanaan
pengajaran dan pembelajaran.
Setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran oleh guru Bahasa Melayu, murid dapat:

22.
7
23.
8
24.
9
25.
0
26.
1
27.
2

menguasai kemahiran mendengar

menguasai kemahiran bertutur

menguasai kemahiran membaca

menguasai kemahiran menulis

menguasai aspek seni bahasa

menguasai aspek tatabahasa

Bagi setiap penyataan berikut, sila nyatakan tahap persetujuan anda dengan membulatkan pilihan 1, 2, 3,
atau 4 berpandukan skala di bawah:
1 Sangat Tidak Setuju

C1

2 Tidak Setuju

3 Setuju

4 Sangat Setuju

BAHAGIAN C1: KEMENJADIAN GURU


Soalan seterusnya memerlukan anda membuat refleksi kendiri tentang keberkesanan impak
pelaksanaan/ pengurusan Program Bahasa Melayu Pendidikan Rendah PISMP.
Setelah berkhidmat sebagai guru Bahasa Melayu , saya dapat

28.
memenuhi keperluan sekolah dalam aktiviti-aktiviti kebahasaan
0
29. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan kreatif

Bil.

Penyataan

Skala

2
30.

melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara inovatif

31. melahirkan murid yang telah menerima pelbagai anugerah dalam bidang
akademik (Bahasa Melayu)
32. melahirkan murid yang telah menerima pelbagai anugerah dalam bidang
4 kokurikulum (aktiviti kebahasaan) peringkat sekolah
33. melahirkan murid yang telah menerima pelbagai anugerah dalam bidang
kokurikulum (aktiviti kebahasaan) peringkat daerah
34. melahirkan murid yang telah menerima pelbagai anugerah dalam bidang
kokurikulum (aktiviti kebahasaan) peringkat negeri
35. melahirkan murid yang telah menerima pelbagai anugerah dalam bidang
kokurikulum (aktiviti kebahasaan) peringkat kebangsaan
36. melaksanakan program Memartabatkan Bahasa Melayu (MBM) seperti
5 yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

BAHAGIAN D : SOALAN TERBUKA


1.

Nyatakan kekuatan program Bahasa Melayu Pendidikan Rendah PISMP KPM.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.

Nyatakan kelemahan program Bahasa Melayu Pendidikan Rendah PISMP KPM.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3.

Berikan cadangan untuk penambahbaikan program Bahasa Melayu Pendidikan Rendah PISMP
KPM.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

~TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA~