Anda di halaman 1dari 2

L-050-1 : HELAIAN 1/7

REKOD PENILAIAN KUMULATIF (RPK)


SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)
L-050-1 PRAMUSAJI
TAHAP 1
NAMA CALON:

PUSAT BERTAULIAH:
1. RPK ini hendaklah diisi dan disimpan dalam Portfolio Calon.
2. Pegawai Penilai (IPP) dan Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) perlu menandatangani hanya SETELAH calon mencapai keterampilan yang dikehendaki.
3. Bulatkan kaedah penilaian yang digunakan bagi menilai calon: A = Ujian Kemahiran; B= PROJEK/TUGAS KHAS; C = UJIAN LISAN; D = UJIAN TEORI;
E = LAIN-LAIN;
4. Bukti-bukti pencapaian keterampilan mesti disimpan dalam Portfolio Calon (PPD MESTI menyemak bukti-bukti ini sebelum mengesahkan keterampilan
calon).

PERINGATAN:

PEGAWAI PENILAI DAN PEGAWAI PENGESAH DALAMAN


YANG DITAULIAH
(1)
DILANTIK SEBAGAI:
NAMA:
CONTOH TANDATANGAN:
NO. DUTI
01.00

NO. TUGAS

01.01

01.04

ANTARA 28/10/15 HINGGA 8/4/16

BENGKEL/TEMPAT DI KV
E

(4)

01.03

ANTARA 28/10/15 HINGGA 8/4/16

BENGKEL/TEMPAT DI KV

Tempat Penilaian

(3)

01.02

ANTARA 28/10/15 HINGGA 8/4/16

Tarikh Penilaian
Kaedah Penilaian

(2)

ANTARA 28/10/15 HINGGA 8/4/16

BENGKEL/TEMPAT DI KV
E

BENGKEL/TEMPAT DI KV

T/Tangan PP
T/Tangan PPD & Tarikh
Bukti Keterampilan

NO. TUGAS

01.05

01.06

01.07

Tarikh Penilaian
Tempat Penilaian
Kaedah Penilaian
T/Tangan PP
T/Tangan PPD & Tarikh
Bukti Keterampilan

Isikan
Isikan seperti
seperti cth.
cth.
&
& Bulatkan
Bulatkan A
A dan
dan D
D
seterusnya
seterusnya
tandatangan
tandatangan oleh
oleh
PP
PP dan
dan PPD
PPD yang
yang
dilantik.
dilantik.
LAMPIRAN 2