Anda di halaman 1dari 8

GROUP: _________

NAMA : __________________________________

NO. MATRIK: _____________

UNIT 6: DASAR-DASAR DAN HALA TUJU PENDIDIKAN


MALAYSIA

TUGASAN: Falsafah dan dasar pendidikan memainkan peranan penting dalam


menentukan hala tuju pendidikan di Malaysia. Bincangkan hubungkaitan dan
kepentingannya dalam pembangunan pendidikan negara.
Rujukan: http://moe.gov.my/userfiles/file/BUKU%20DASAR.pdf

6.0

Peta Minda
Kepentingan
Dasar
Pengertian
dasar

Tujuan dasar

Elemen &
petunjuk

Hala tuju
pendidikan

Dasar & Hala tuju


Pendidikan
dimalaysia

Dasar
pendidikan
kebangsaan

Strategi
menjayakan
dasar

Bentuk dasar

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i. Menerangkan konsep dan pengertian dasar pendidikan.
ii. Membandingbezakan dasar pendidikan yang berkaitan dengan kawalan, solusi, kebajikan
dan inovasi.
iii. Membahaskan dasar pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan insan

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia


Keterangan mengenai hubungan di antara falsafah pendidikan, dasar pendidikan
dan sistem pendidikan negara.

FALSAFAH
PENDIDIKAN
DASAR
PENDIDIKAN

SISTEM
PENDIDIKAN

Menurut Aminuddin Baki sistem


pendidikan merupakan komponen atau
unsur-unsur yang berinteraksi untuk
mencapai sesuatu tujuan. Sistem
pendidikan di Malaysia diselia oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
Pendidikan Malaysia boleh didapatkan
dari sekolah tanggungan kerajaan, sekolah
swasta atau secara sendiri. Sistem
pendidikan dipusatkan terutamanya bagi
sekolah rendah dan sekolah menengah.
Kerajaan negeri tidak berkuasa dalam
kurikulum dan aspek lain pendidikan
sekolah rendah dan sekolah menengah,

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha


berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat
dan Negara.
Suatu prinsip dan tindakan yang khusus
berkaitan dengan isu-isu pendidikan,
yang diikuti atau seharusnya diikuti dan
direka bentuk untuk mencapai matlamat
yang ditetapkan (Trowler, 2003).
Suatu garis panduan untuk mencapai
hasrat pendidikan yang dimatlamatkan
(Abdullah Sani, 2003).

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

6.1

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia


6.2

Kepentingan dasar-dasar pendidikan di Malaysia.


(a)
kawalan

(d)
inovasi

(b)
solusi

(c)
kawalan

Rajah 6.2: Dasar-dasar pendidikan di Malaysia


Dasar
Pendidikan

a) Kebajikan

b) Solusi

Keterangan

Contoh

Kebajikan merupakan hak asasi kanak-kanak


kerana pendidikan merupakan agen perubahan dan
sosialisasi

Kerajaan memberi
bantuan kepada
kanak-kanak yang
berasal dari keluarga
yang miskin

Solusi adalah peyelesaian masalah. Dasar yang


berkaitan dengan penyelesaian masalah yang
memberi tumpuan kepada aspek sosial dan
ekonomi. Dasar ini berbentuk reaktif kerana
bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul.
Hal ini disebabkan trend atau perkembangan
semasa yang berubah-ubah akibat tuntutan prioriti
manusia dan ekonomi semasa.

Dasar 60 pelajar sains


dan 40 pelajar sastera
Dasar 1 pelajar 1
sukan
Dasar PPSMI
Dasar MBMMBI
Dasar Keciciran
Sifar
Dasar Integrasi
Nasional.
Dasar Sekolah
Selamat
Dasar Sekolah Kha

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

DASARDASAR
PENDIDIKA
N

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia

d) Inovasi

Dasar-dasar berkaitan inovasi pula bertujuan


membawa pembaharuan dalam masyarakat
menerusi pendidikan. Dasar jenis ini bersifat
futuristik-pragmatik kerana cuba membawa
masyarakat kepada keadaan yang lebih baik dari
yang sedia ada. Penyertaan secara holistik dan
komprehensif dari semua pihak menjadi penentu
kepada kejayaan dasar jenis ini.

Rang UndangUndang Pendidikan


Akta Pendidikan
(1961 & 1996)
Peraturan &
Tatatertib Dalam
Pendidikan
Undang-Undang
Pendidikan
Tatacara Disiplin

Jenis sekolah:
Sekolah Bestari,
Sekolah Kluster dan
Sekolah Berprestasi
Tinggi
Tumpuan sekolah:
Sekolah Sukan,
Sekolah Seni
Bahan pengajaran:
Berasaskan IT dan
multimedia
Kurikulum: ICT
dalam pendidikan
Pentaksiran:
Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
Profesionalisme:
Latihan Dalam
perkhidmatan &
pembelajaran
berterusan

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

c) Kawalan

Kawalan bererti mendisiplin. Mendisiplinkan


merupakan penerapan dasar legislatif dalam bentuk
akta yang mengenakan syarat dan hukuman.
Tujuan utama dasar-dasar kawalan dibentuk adalah
untuk pencegahan, pengajaran dan peringatan.
Hukuman berat yang dikenakan kepada
pelanggaran dasar ini adalah dalam bentuk penjara
atau denda atau kedua-duanya sekali. Dalam
perkhidmatan awam tindakan mendisiplin juga
melibatkan amaran lisan, amaran bertulis,
penahanan, pemindahan, pengekalan (statik) dan
pemecatan. Ganjarannya pula ialah kesinambungan
operasi, perkhidmatan kepada mereka yang akur.

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia

Pengaruh dasar-dasar pendidikan terhadap pembangunan insan dan negara.

Pendidikan bagi pembangunan insan ke arah


mewujudkan masyarakat yang mapan. FPN
tersurat pada 1988 (Menjadi FPK pada 1996).
Hasrat FPK agar pembangunan insan
berlaku:
o - secara seimbang dan bersepadu
(JERI).
o melibatkan dimensi intrinsik dan
instrumental.
o untuk kesejahteraan diri, keluarga,
masyaarakat dan negara.
Rasional ke arah pembangunan insan
a) Manusia ialah sebaik-baik kejadian
b) Manusia ialah khalifah Allah di muka
bumi
c) Perkembangan Pendidikan di Malaysia:
Falsafah dan Dasar
d) Isu-isu yang timbul:
e) Kebinasaan diri (dadah, rempit, bohsia,
bunuh diri dll.)
f) Kerosakan orang lain (ragut, rompak,
rogol, bunuh dll)
g) Pencemaran alam (global warming,
tanah runtuh, banjir kilat dll)
h) Ingkar perintah tuhan (free thinker dll.)

KPM berhasrat untuk membangunkan


warganegara dari awal persekolahan dengan
ciri-ciri glokal, patriotik dan cintakan
negara serta menyanjung dan menjunjung
warisan budaya dan kesenian bangsa.
Hasrat membina Negara Bangsa ini akan
dicapai dengan memperkasakan Bahasa
Melayu, meningkatkan disiplin pelajar,
menggiatkan Rancangan Intergrasi Murid
Untuk Perpaduan (RIMUP) serta
menggiatkan aktiviti kokurikulum dan
sukan bagi membina jati diri serta
menerapkan budi bahasa dan adab di
kalangan pelajar.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

6.3

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia

Dasar Pendidikan Kebangsaan 1961 (DPK)


Apakah DPK?
Menyediakan program pendidikan termasuk kurikulum dan kokurikulum yang
merangkumi pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk perkembangan menyeluruh murid dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani bagi mewujudkan perpaduan dan integrasi kaum.

Bagaimanakah DPK dibentuk?


Semasa dalam tahun menuju kemerdekaaan dan timbul kesedaran di kalangan para
pemimpin dan rakyat Malaysia bahawa betapa pentingnya diwujudkan satu sistem
pendidikan yang baru bagi menggantikan sistem pendidikan penjajah demi
memenuhi kehendak negara. Dasar ini telah lahir melalui Penyata Razak 1956 dan
termaktub di dalam Ordinan Pelajaran 1957. Kesedaran ini juga timbul bagi
menggantikan sistem pelajaran yang tidak memuaskan yang mana telah disusun oleh
penjajah dan berkembang tanpa mempertimbangkan keperluan pembangunan,
pembinaan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. Hal ini kerana, penjajah tidak
menggalakkan kaum bumiputera Malaysia menimba ilmu ke tahap yang tertinggi dan
jika ada sekalipun, anak-anak Melayu ini hanya diberi pendidikan untuk
menghasilkan satu generasi bertani yang lebih moden sedikit. Tetapi keadaan ini
hanya disedari selepas tercapainya kemerdekaan dan melalui kesedaran ini juga telah
melahirkan Dasar Pelajaran Kebangsaan pada tahun 1961.

Apakah objektif DPK?


Merupakan satu sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara dan
menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik Beberapa
strategi telah digubal untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan iaitu
menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama, mengadakan
kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah,
mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi setiap jenis sekolah, melicinkan
tatacara pengurusan pendidikan dan mengadakan peluang pendidikan asas sembilan
tahun. Bagaimanapun, terdapat beberapa kesan akibat daripada pelaksanaan dasar
tersebut.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

6.4

Bagaimanakah objektif DPK dapat dilaksana & dicapai?


Menjadikan bahasa Kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama.
Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia di samping
mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi setiap jenis sekolah.
Mengadakan pendidikan asas selama Sembilan tahun.

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia

6.5

Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkasa Bahasa Inggeris


(MBMMBI)

Apakah MBMMBI?

Bagaimanakah MBMMBI dibentuk?


Mentransformasikan Kurikulum Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
Memantapkan Kompetensi Guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
Menempatkan Guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Mengikut Opsyen
Menggunakan Khidmat Pakar, Perunding dan Pembantu Guru.
Memperluas Penggunaan Bahan dan TMK dalam PdP Bahasa Malaysia dan Bahasa
Inggeris.
Memperluas Publisiti dan Kempen Pengukuhan Bahasa Meningkatkan Penyertaan
Murid dalam Aktiviti Bahasa di Luar Bilik Darjah.
Melaksanakan Pentaksiran dan Pelaporan Keperihalan Pencapaian Murid.

Apakah objektif MBMMBI?


Objektif Dasar MBMMBI adalah untuk meningkatkan penguasaan murid dalam BM dan
BI;menyediakan guru BM dan BI mengikut opsyen yang mencukupi danmeningkatkan
kompetensi guru BM dan BI;meningkatkan infrastruktur dan bahan sokongan dalam PdP
BM danBI; dan meningkatkan penggunaan BM dan BI dalam aktiviti luar bilik darjah.

Bagaimanakah objektif dasar MBMMBI dapat dilaksana & dicapai?


Bagi memastikan sistem pendidikan negara yang berkualiti dapat dikecapi oleh semua
warga Malaysia, satu pelan yang mantap telah disediakan. Dengan terhasilnya PPPM
2013 2025 yang telah dilancarkan pada tahun 2012 maka, sistem pendidikan yang
berkualiti untuk melahirkan modal insan mengikut acuan kita sendiri dapat direalisasikan.
Pelan ini menentukan hala tuju pelaksanaan Dasar MBMMBI. Beberapa inisiatif dan
aktiviti dikenal pasti bagi mencapai matlamat Dasar MBMMBI. Sebanyak tiga belas
inisiatif di bawah Dasar MBMMBI yang berpandukan Rancangan Malaysia Ke-10 telah
digariskan. Bagi melaksanakan kesemua inisiatif tersebut, lapan strategi utama
dikemukakan sebagai Pelan Tindakan Utama inisiatif MBMMBI.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)


bermaksud mengangkat martabat bahasa Melayu pada tempat yang sepatutnya, sesuai
dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam
Perkara 152, Perlembagaan Malaysia.

Unit 6: Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia


6.6

Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S)

Apakah dasar 1M1S?

Bagaimanakah dasar 1M1S dibentuk?


Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) bermatlamat untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani (JERI). Konsep Dasar 1
M 1S diwujudkan untuk menyokong FPK

Apakah objektif dasar 1M1S?


Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang berhasrat untuk
melahirkan modal insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Di samping
itu, dasar ini memberi akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah daripada
penglibatan dalam sukan khususnya murid yang kurang aktif atau tidak aktif

Bagaimanakah objektif 1M1S dapat dilaksana & dicapai?


Membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan
murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. Memupuk budaya bersukan
di kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup
sihat dan cergas.
1. Aktiviti sukan bermaksud melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif
dalam latihan sukan dan permainan di bawah pengurusan sekolah. Sukan yang
ditawarkan di bawah 1M 1S hendaklah berunsurkan aktiviti yang melibatkan
pergerakan fizikal.
2. Aktiviti sukan di sekolah diadakan sepanjang tahun berdasarkan kepada aktiviti
rumah sukan dan kelab sukan. Kejohanan tahunan olahraga sekolah yang didahului
oleh kejohanan merentas desa dan sukan tara menjadi aktiviti teras sukan di sekolah.
3. Pihak sekolah hendaklah mengadakan pertandingan antara tingkatan, kelas, rumah,
dorm asrama, kelab sukan sekolah. Penyertaan murid dalam kejohanan
MSSD/MSSN/MSSM serta peringkat antarabangsa adalah merupakan aktiviti
1M1S.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Dasar Satu Murid Satu Sukan mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu
aktiviti sukan di sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek,rohani, emosi
dan jasmani. Justeru dengan dasar ini, setiap murid akan melibatkan diri secara aktif dengan
menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun. Dasar ini adalah selaras dengan Dasar Sukan
Negara untuk membudayakan sukan di kalangan masyarakat dan hendaklah dimulakan di
peringkat sekolah melalui strategi (1) sukan untuk semua dan (2) sukan untuk kecemerlangan