Anda di halaman 1dari 37

(KPF 6014)

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS


Fakulti Pendidikan & Pembangunan Manusia

TAJUK
/TUGASAN

PANDANGAN PELAJAR TERHADAP

PENGAJARAN GURU SAINS

KPF 6014
KAJIAN
TINJAUAN
DISEDIAKAN OLEH:
NAMA

KEETHA A/P GNANAMOORTHY

NO.
MATRIK
M20142001969

NO.
TELEFON
010-2215902

PENSYARAH: DR NORILA BINTI MD SALLEH

KUMPULAN KULIAH: B

SEMESTER 1 - SESI 2015/16

(KPF 6014)

ISI KANDUNGAN
Bil
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Perkara
Pengenalan
Permasalahan Kajian
Objektif Kajian
Soalan Kajian
Kepentingan Kajian
Tinjauan Literatur
Metodologi Kajian
7.1 Reka Bentuk Kajian
7.2 Populasi dan Persampelan
7.3 Instrumen Kajian
7.4 Prosedur Perlaksanaan Kajian
Prosedur Analisis Data
Dapatan Kajian
Perbincangan
Kesimpulan dan Cadangan
Bibliografi
Lampiran

Muka surat
2-4
4
4-5
5
6
7-9
9
10
10-11
11-17
17
17-18
18-27
28-30
31-32

(KPF 6014)

PANDANGAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN GURU SAINS


1.

PENGENALAN
Pembangunan pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia ialah agenda utama

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Berdasarkan agenda penting ini, guru merupakan
golongan yang terlibat secara langsung untuk melaksanakan daya usaha dan pendekatan
pengajaran untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan memastikan hasil-hasil pembelajaran
yang maksimum diperoleh pelajar di sekolah. Oleh itu, guru perlu lebih kreatif dan inovatif
untuk memastikan sistem penyampaian menjadi lebih efektif, menarik, menyeronokkan dan
dapat merangsang minat pelajar untuk belajar. Guru merupakan ramuan penting di dalam
dunia pendidikan. Ia merupakan elemen utama yang perlu diberi perhatian kerana pengaruh
guru amat besar terhadap prestasi pengajaran dan pembelajaran. Banyak faktor yang
mempengaruhi kualiti pengajaran seseorang guru. Antaranya intelektual seseorang guru, sifat
dan sikap yang di miliki serta gaya persembahan pengajaran sama ada dapat menyampaikan
maklumat dengan berkesan kepada pelajar. Kriteria-kriteria baik yang dimiliki oleh seseorang
guru akan memastikan pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Guru yang
berdedikasi, komited pada tugas, berpengetahuan dan berintegriti dalam pelbagai bidang
dapat menyumbang ke arah kecemerlangan pelajar.
Vallance (2000) mengemukakan empat ciri guru berkualiti, iaitu pengurusan bilik
darjah yang baik, komitmen guru untuk terus memperbaiki diri mereka, guru yang
menyayangi pelajar dan komitmen guru terhadap para pelajar mereka. Durr (2008) pula
melaporkan bahawa badan yang bertanggungjawab dalam standard pengajaran di Amerika
Syarikat, iaitu National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) percaya bahawa
guru berkualiti merupakan guru yang komited terhadap pelajar dan pengajaran,
berpengetahuan dalam isi kandungan mata pelajaran dan tahu bagaimana untuk
mengajarkannya kepada pelajar mereka, mengurus dan mengawasi pembelajaran pelajar,
sentiasa merefleksi pengajarannya dan ahli dalam komuniti pembelajaran.
Fredriksen dan Rhodes (2004) menyatakan bahawa hubungan antara guru dan pelajar
boleh memberi kesan terhadap pembelajaran pelajar dan pencapaian akademik mereka.
Mereka berpendapat guru yang memberi sokongan kepada pelajarnya akan menyemarakkan
motivasi pelajar untuk mengambil bahagian yang aktif dalam mata pelajaran yang sebelum
ini kurang diminatinya. Fleisher (2005) juga berpendapat bahawa hubungan rapat antara guru
dan pelajar memainkan peranan penting dalam menentukan minat pelajar terhadap pelajaran

(KPF 6014)

yang diajar dan mempengaruhi guru untuk memilih strategi pengajaran untuk menarik minat
dan meningkatkan komitmen pelajar mereka terhadap pelajaran.
Pelaksanaan gaya pengajaran dan pedagogi yang dilaksanakan oleh guru adalah amat
penting untuk memastikan penerangan dalam penjelasan terhadap topik yang yang diajar.
Menurut Alshehry, (2009) guru mengalami kesukaran

dalam mengenalpasti dan

melaksanakan kurikulum yang sedia ada, penggunaan teknik dan kaedah yang sesuai,
kefahaman pengesahan terhadap proses penilaian pelajar. Masalah guru dari segi proses
pembangunan kurikulum, sistem peperiksaan, sumber, kemudahan dan sistem penilaian perlu
diberi penekanan. Guru kurang berperanan dalam memberi penerangan mengenai topik yang
diajar. Topik yang diajar kurang jelas menyebabkan pelajar kurang memahami topik
pengajaran. Guru-guru yang kurang berjaya kerana mereka terikat kepada sesuatu prosedur
pengajaran dan cara berinteraksi yang ketat
Sikap saintifik pelajar mengikut tahap pendidikan adalah rendah. Keadaan ini
membawa implikasi kepada keperluan mengubah corak pengajaran dan pembelajaran sains
yang lebih bersifat inkuiri dan hands-on.penyediaan pelajar untuk menghadapi peperiksaan
memberikan impak yang. Majoriti di kalangan pelajar memilih pengamalan teknik tradisional
iaitu pengkuliahan kerana mereka lebih berasa selesa dengan pendekatan pengajaran
sedemikian. Seperti mana yang dilaporkan oleh Muhammad Nor (2002), antara teknik-teknik
pengajaran utama yang diingini serta dijangkakan oleh pelajar dari guru-guru sains mereka
ialah teknik pengajaran yang memberi nota dan pengkuliahan. Justeru, meskipun guru-guru
sains sedaya upaya berusaha untuk mengaplikasikan teknik pengajaran yang melibatkan
pelajar secara aktif melalui pendekatan inkuiri, namun pelajar itu sendiri masih menginginkan
teknik yang lebih mudah dan cepat asalkan penyaluran maklumat secara maksimum dapat
dilakukan Kamisah, O., Lilia, H. & Zanaton, I. (2003)
Senario pengajaran dan pembelajaran sains yang digambarkan ini bukan sahaja tidak
selari dengan tujuan serta matlamat pendidikan seperti mana yang tertulis secara eksplisit
dalam Huraian Sukatan Pelajaran Sains, malahan insan yang bakal dilahirkan turut tidak
dibentuk dengan sifat-sifat seperti mana yang diaspirasikan melalui Falsafah Pendidikan
Kebangsaan serta Falsafah Pendidikan Sains Negara. Implikasi yang diberikan, khususnya
kepada pelajar, bukan sekadar kegagalan menemui keunikan sains dalam setiap dimensi
kehidupan mereka, tetapi turut gagal dalam misi ke arah pembudayaan literasi sains
sepertimana yang diharapkan. Daripada kenyataan ini jelas bahawa sikap terhadap pengajaran
guru sains adalah penting bagi melahirkan pelajar yang bukan sahaja berpengetahuan dalam

(KPF 6014)

bidang sains, malah dapat mengaplikasikan kemahiran saintifik dalam kehidupan


sehariannya.
2.

PERMASALAHAN KAJIAN
Kepentingan penguasaan kemahiran proses sains dapat dilihat melalui pelbagai kajian

yang dijalankan yang memberi fokus tentang penglibatan murid yang aktif semasa
pembelajaran sains dan memberikan penekanan kepada penguasaan kemhiran proses sains,
(Abraham & Millar, 2008), kemahiran proses sains juga disepadukan dengan perkembangan
kognitif yang menjadi nadi utama dalam pendidikan sains, Johnston, (2008), Abraham &
Millar, (2008). Kajian tentang kesesuaian murid untuk mempelajari dan menguasai
kemahiran membuat hipotesis dijalankan oleh Braud dan Hames, (2005) dan pembelajaran
yang menekankan kemahiran proses sains dapat menyediakan peluang yang luas serta
merangsang pemikiran aras tinggi (Chin & Kayalvizhi, 2005).
Walaupun terdapat banyak kajian yang dijalankan tentang kemahiran proses sains dan
pandangan guru terhadap penerimaan pelajar terhadap mata pelajaran sains, namun kajian
pandangan pelajar terhadap pengajaran guru adalah terhad. Tambahan pula, perubahan dalam
perkembangan pendidikan sains kini memberikan fokus utama kepada pembelajaran
berpusatkan pelajar, bukan hanya kepada pengajaran guru semata-mata, walaupun umum
telah menerima pengajaran guru yang menghasilkan pembelajaran murid. Namun
persoalannya ialah bentuk pengajaran guru yang bagaimana diperlukan dalam konteks ini.
Maka kajian mengenai pandangan murid terhadap guru sains dari aspek strategi pengajaran
guru dan pengurusan bahan bantuan mengajar agak terhad.
Oleh yang demikian, pengkaji merasakan kajian pandangan pelajar terhadap
pengajaran guru sains perlu dijalankan untuk mengetahui dan memahai sejauh mana tahap
penerimaan pelajar terhadap strategi pengajaran guru sains.
3.

OBJEKTIF KAJIAN
Untuk mengenalpasti :

1. Pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains.


2. Pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains dari aspek strategi pengajaran guru.
3. Pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains dari aspek pengurusan bahan bantuan
mengajar.
4. Untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan pandangan pelajar
terhadap pengajaran guru sains mengikut jantina.
4

(KPF 6014)

5. Untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan pandangan pelajar
terhadap pengajaran guru sains dari aspek strategi pengajaran guru antara pelajar lelaki
dan perempuan.
6. Untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan pandangan pelajar
terhadap pengajaran guru sains dari aspek pengurusan bahan bantuan mengajar antara
pelajar lelaki dan perempuan.
4.

PERSOALAN KAJIAN
Secara khususnya,skop kajian adalah menjurus kepada beberapa persoalan seperti
berikut:
1. Apakah pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains?
2. Apakah pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains dari aspek strategi
pengajaran guru?
3. Apakah pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains dari aspek pengurusan
bahan bantuan mengajar?
4. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan skor min pandangan pelajar terhadap
pengajaran guru sains antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan?
5. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan skor min pandangan pelajar terhadap
pengajaran guru sains dari aspek strategi pengajaran guru antara pelajar lelaki dan
pelajar perempuan?
6. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan skor min pandangan pelajar terhadap
pengajaran guru sains dari aspek pengurusan bahan bantuan mengajar antara pelajar
lelaki dan pelajar perempuan?
HIPOTESIS KAJIAN
Ho (1) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor min pandangan pelajar
terhadap pengajaran guru sains antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan.
Ho (2) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor min pandangan pelajar terhadap
pengajaran guru sains dari aspek strategi pengajaran guru antara pelajar lelaki
dan pelajar perempuan
Ho (3) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor min pandangan pelajar terhadap
pengajaran guru sains dari aspek pengurusan bahan bantuan mengajar antara
pelajar lelaki dan pelajar perempuan

(KPF 6014)

5.

KEPENTINGAN KAJIAN
Kajian terhadap pandangan pelajar terhadap pengajaran sains dikalangan

pelajar-pelajar di daerah Kuala Kangsar adalah penting kerana dapat memberi gambaran
kepada guru tentang pandangan pelajar pelajar terhadap guru sains. Kajian ini penting bagi
menilai tahap pelaksanaan pengajaran sains bagi guru sekolah menengah dan implikasinya
terhadap pencapaian akademik pelajar dalam subjek ini. Selain itu juga guru-guru dapat
menilai aspek keberkesanan pengajaran mereka dan melalui maklum balas ini juga para guru
digalakkan membuat refleksi kendiri dan seterusnya membuat anjakan paradigma ke arah
penyumbangan perkhidmatan yang lebih berkualiti. Selain itu dapat memberi gambaran
mengenai faktor yang dapat meningkatkan pandangan pelajar kepada guru sains ke arah yang
lebih positif. Setelah hasil kajian diperolehi, maklumat mengenai pandangan pelajar terhadap
pengajaran guru sains dapat diketahui, tindakan yang sewajarnya boleh di jalankan.
Melalui kajian ini juga dapat meningkatkan kewibawaan dan keupayaan guru
kearah pengajaran dan pendidikan yang lebih berkesan. Pengetahuan yang luas dan
mendalam mengenai sesuatu ilmu pengetahuan serta mempunyai kemahiran atau teknik
profesional yang tinggi dapat membantu guru menyampaikan isi pelajaran dan secara
langsung dapat meningkatkan minat pelajar untuk terus belajar. Pengajaran berkesan
menuntut guru untuk memahami isi kandungan sesuatu mata pelajaran dan memiliki ilmu
pengetahuan mengenai topik dan perkara yang hendak diajar serta perlu menyiapkan diri
dengan kemahiran tertentu dari aspek pengurusan kelas, menyoal soalan, penerangan yang
jelas dan pemantauan proses pembelajaran.
Kajian ini membantu guru untuk mengenal pasti kaedah pengajaran yang berkesan
bagi meningkatkan pandangan pelajar terhadap guru sains dan sekali gus dapat menarik minat
pelajar untuk belajar sains. Keupayaan guru dalam menyampaikan pengajaran yang memberi
kesan terhadap beberapa aspek termasuklah dapat memotivasikan pelajar. Ianya dapat
diaplikasikan dengan pelbagai kaedah pengajaran, bahan bantu mengajar, dan kemahiran
melaksanakan aktiviti. Dalam konteks ini, guru seharusnya merancang topik, objektif, isi,
cara penyampaian dan penilaian yang sesuai dengan kebolehan sedia ada dan minat pelajar.
Kesahihan dapat di peroleh melalui hasil kajian yang di jalankan. Pandangan pelajarterhadap pengajaran guru sains dibuktikan melalui kajian yang sistematik dan mengandungi
bukti-bukti yang sahih. Melalui kaedah kajian yang digunakan jawapan terhadapa sesuatu
masalah dapat di perolehi. Hasil kajian juga penting kerana data-data serta maklumatmaklumat yang di peroleh dapat dan digunakan oleh generasi akan datang untuk di jadikan
rujukan.
6

(KPF 6014)

6.

TINJAUAN LITERATUR

Dalam bab ini penyelidik akan membincangkan dapatan daripada kajian-kajian yang
terdahulu mengenai pandangan murid terhadap pengajaran guru sains. Kajian-kajian yang
diambil berdasarkan kepada kesesuaian dan hubung kait dengan tajuk yang dibincangkan.
Konstruktivisme sebagai teori belajar (learning theory) dikembangkan oleh Piaget,
Vygotsky dan Bruner. Teori konstruktivisme yang melibatkan penglibatan pelajar secara aktif
di dalam kelas boleh menentukan pembelajaran pelajar. Menurut Syarifah (1987), guru
merupakan individu yang paling berpengaruh dalam menentukan kejayaan pelajar. Guru
merupakan tonggak inspirasi dan motivasi dalam sesuatu pengajaran. Keberkesanan sesuatu
pengajaran bergantung kepada pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mengajar iaitu
sama ada pendekatan tradisional atau pendekatan konstruktivisme.
Menurut Poh Swee Hiang (2005), konstruktivisme adalah teori yang menyatakan
bahawa pengetahuan tidak wujud di luar minda pelajar, tetapi pengetahuan dibina di dalam
minda pelajar berdasarkan pengalaman pelajar. Ini bermaksud, pelajar membina sesuatu
pengetahuan berdasarkan pengalaman sedia ada mereka. Teori ini juga menekankan
pembelajaran aktif di mana pelajar terlibat di dalam aktiviti yang diadakan di dalam kelas.
Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid dan guru berperanan sebagai fasilitator atau
pembimbing.
Abu Hassan (2003) berpendapat bahawa antara unsur penting dalam konstruktivisme
adalah guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid, pembelajaran adalah hasil usaha
murid sendiri, pembelajaran berlaku apabila murid menghubungkan idea asal dengan idea
baru bagi menstrukturkan semula idea mereka dan seterusnya memberi peluang pelajar dan
guru bekerjasama, berkongsi idea, pengalaman dan membuat refleksi. Menurut Azha (2005),
proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan akan menimbulkan minat dalam diri
pelajar. Melalui minat ini juga dapat menentukan seseorang pelajar itu memperolehi
pencapaian dan kejayaan yang cemerlang, baik dalam akademik mahupun aktiviti luaran.
Kajian-kajian yang telah dilakukan di Malaysia membuktikan bahawa faktor guru
adalah signifikan dalam mempengaruhi prestasi akademik dan pembentukan peribadi pelajar.
Kajian Kamisah, O., Lilia, H. & Zanaton, I ( 2003 ) misalnya mengemukakan faktor yang
mempengaruhi murid tidak berminat dengan sains ialah kaedah pengajaran guru dimana
guru perlu mengubah corak pengajaran dan pembelajaran sains yang lebih bersifat inkuiri dan
hands-on. Seramai 493 pelajar dariTingkatan 2, 4 dan Matrikulasi telah diambil sebagai
sampel dalam kajian ini.

(KPF 6014)

Dengan adanya kaedah dan teknik pengajaran yang sistematik, murid dapat menerima ilmu
dengan mudah. Guru juga berperanan memanipulasikan bahan sumber yang disediakan
secara maksimum dan selari dengan kecerdasan pelbagai (Gadner, 1999). Abdul Rahman
(1995) mendapati penggunaan bahan bantu bantu

mengajar yang sesuai dengan tahap

kecerdasan dapat mempertingkatkan kejayaan murid.


Satu Kajian telah dilakukan oleh Wan Zah dan Sharifah (2009) tentang persepsi
pelajar berisiko terhadap iklim pembelajaran. Daripada kajian ini jelas menunjukkan bahawa
iklim bilik darjah bagi kelas lemah masih berada pada tahap yang belum memuaskan
terutama daripada aspek pengajaran, jangkaan dan layanan guru. Kajian mencadangkan agar
guru perlu turut bertanggungjawab bagi memastikan iklim yang sihat dalam bilik darjah dapat
dicapai. Sampel kajian yang diambil adalah 1689 orang pelajar tingkatan dua dari 28 sekolah
berisiko di negeri Selangor dan Kuala Lumpur. Kajian ini mengumpul data melalui
penggunaan soal selidik dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dapatan kajian ini mendapati
pelajar kelas pandai mempunyai persepsi lebih positif terhadap layanan, pengajaran, dan
jangkaan guru berbanding pelajar kelas lemah dan paling lemah..
Kajian-kajian yang dilakukan di luar negara juga menunjukkan bahawa guru yang
berkualiti dapat mempengaruhi perkembangan dan pencapaian pelajar dalam pelajaran. L
Darby (2005) dalam kajiannya menyatakan pengajaran guru memberi impak dalam
pengajaran dan pembelajaran sains. Sampel kajian terdiri daripada pelajar berpengalaman
tujuh tahun yang terdiri daripada umur 11 hingga 12 tahun di kelas sains.Kajian tetumpu pada
persepsi pelajar terhadap pedagogi guru dalam membina persekitaran pembelajaran yang
kondusif terhadap pdp sains. Dua skop pedagogi guru yang diberi tumpuan yang memberi
kesan kepada pembelajaran mereka ialah pengajaran pedagogi dan hubungan pedagogi.
Pedagogi pengajaran memberi penekanan kepada penyampaian pdp yang menarik dan
berkesan membolehkan pelajar memahami topik pengajaran dengan lebih berkesan dan
secara tidak langsung dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Pedagogi hubungan pula
memberi penekanan kepada hubungan pelajar dengan guru dalam bilik darjah. Dengan
adanya hubungan mesra guru dapat memahami kelemahan dan kekuatan pelajar dengan
mudah. Keadaan ini membolehkan guru membuat persediaan yang rapi dan sistematik dalam
penyampaian isi pelajaran mengikut kesesuaian dan kemampuan pelajar tersebut
Menurut Heui-Baik Kim, DL.Fisher, BJ.Fraser (2000) meninjau gambaran
persekitaran pembelajaran di bilik darjah dan tingkah laku guru di Korea. Sampel kajian
terdiri daripada 543 pelajar di 12 buah sekolah di Korea Terdapat hubungan yang positif
terhadap persekitaran bilik darjah dan sikap interpersonal guru dengan sikap pelajar. Pelajar
8

(KPF 6014)

lelaki menonjolkan sikap yang baik dan minat di dalam bilik darjah dan terhadap sikap
interpersonal guru berbanding dengan pelajar perempuan Secara umumnya, persepsi
persekitaran pembelajaran dan sikap interpersonal guru menunjukkan bahawa guru perlu
memberi lebih banyak sokongan dan penglibatan dalam proses pengajaran. Guru perlu
membantu dan bekerjasama dengan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya
pelajar dapat menguasai topik pengajaran dengan lebih mendalam lagi. Guru juga perlu
mengwujudkan hubungan mesra dengan murid supaya dapat memahami pelajar dengan lebih
dekat dan dapat menampung kepentingan pelajar dalam pelajaran.
7.

METODOLOGI KAJIAN

Bab ini akan membincangkan kaedah yang akan digunakan dalam kajian ini. Bab ini akan
menyatakan metodologi kajian yang merangkumi populasi kajian, sampel kajian, instrumen
yang digunakan dalam kajian ini dan juga prosedur menjalankan kajian ini. Metodologi
kajian amat penting untuk memastikan kajian dijalankan mengikut prosedur yang sepatutnya
dan dijalankan dengan tersusun bagi menyumbang kepada kejayaan memperoleh data-data
yang diperlukan. Akhirnya pengkaji akan menyatakan cara data dianalisis dan juga program
yang akan digunakan untuk analisis data.
Kerangka Konsep Kajian
Kajian ini meninjau pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains yang dilaksanakan di
sekolah-sekolah menengah di daerah Kuala Kangsar, Perak. Rajah 1 menunjukkan kerangka
konsep kajian pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains yang dijalankan. Kerangka
konsep ini menunjukkan pandangan. Strategi pengajaran guru dan pengurusan bahan bantu
mengajar yang digunakan akan meningkatkan kualiti pengajaran dan meningkatkan
profesionalisme guru-guru.

PANDANGAN
PELAJAR
TERHADAP
PENGAJARAN
GURU SAINS

STRATEGI
PENGAJARAN
GURU
TEORI KONSTRUKTIVISME

PENGURUSAN
BAHAN BANTU
MENGAJAR
Rajah 1 : Kerangka Konsep
9

(KPF 6014)

7.1

REKA BENTUK KAJIAN


Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah bersifat kuantitatif melalui

kaedah tinjauan untuk mengenal pasti pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains di
sebuah sekolah di daerah, Kuala Kangsar. Kaedan tinjuan dipilih kerana melalui kaedah
tinjuan boleh digunakan untuk menyatakan pelbagai jenis soalan seperti isu dan masalah pada
pelbagai perspektif, terutamanya menghuraikan sikap, pandangan, kepercayaan, perasaan,
tingkah laku dan sebagainya. Melalui kaedah tinjuan data dapat dipungut dengan cepat,
jawapan subjek dapat dikumpulkan secara terus dalam masa yang singkat.

Keputusan

analisis juga boleh diperoleh dalam masa yang singkat.


Kajian ini menggunakan soal selidik.

Kelebihan menggunakan soal selidik adalah saiz

sample yang besar dapat digunakan berbanding dengan kajian eksperimental. Maklumat
dapat dipungut secara terus daripada responden dalam masa yang singkat. Hasil kajian dapat
digenaralisasikan kepada populasi dengan tepat dan berkesan. Dalam kajian ini data-data
yang diperlukan dikumpulkan melalui borang soal selidik yang telah diubah suai daripada
Instrumen Prestasi Akademik Mengikut Gender dijalankan oleh Zalizan Mohd Jelas (2005),
Universiti Kebangsaan Malaysia dan Instrumen Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar di
Kalangan Guru Pelatih oleh Zainudin Hassan (2007), Universiti Teknologi Malaysia.
7.2

POPULASI DAN PERSAMPELAN


Menurut Noraini Idris (2010) sebelum pemilihan sampel dibuat, adalah penting untuk

mengenal pasti populasi yang hendak diselidik. Secara amnya, populasi ialah kumpulan yang
menarik perhatian penyelidik, yang membolehkan penyelidik membuat generalisasi melalui
dapatan yang diperolehi. Di dalam penyelidikan pendidikan, Populasi yang ingin diselidiki
lazimnya ialah kumpulan

individu seperti pelajar dan guru yang mempunyai ciri yang

ditetapkan malah populasi boleh juga merangkumi kumpulan kelas, sekolah atau kemudahan.
Populasi yang diambil dalam kajian ini ialah pelajar tingkatan dua di sebuah sekoalah di
daerah Kuala Kangsar, Perak. Polulasi pelajar adalah seramai 45 orang pelajar.
Noraini Idris (2010) menyatakan bahawa pemilihan sampel mestilah mengikut syarat
kebarangkalian, iaitu setiap ahli sampel mewakili ahli populasi atau mempunyai ciri-ciri yang
agak sama dengan populasi yang lain. Pengkaji memilih sampel seramai 40 orang pelajar
tingkatan 2 untuk mengenal pasti pandangan mereka terhadap pengajaran guru sains.
10

(KPF 6014)

Penentuan saiz sampel ini merujuk jadual penentuan saiz sampel yang telah disediakan
seperti jadual Krejcie & Morgan (1970).

Jadual A : Jadual Penentu Saiz Sampel Krejcie & Morgan


Berdasarkan populasi pelajar iaitu seramai 45 orang maka 40 orang pelajar telah dijadikan
sampel kajian.
7.3

INSTRUMEN KAJIAN
Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkah laku manusia dan

bukannya dari segi fizikal manusia. Komponen utama dalam instrumen ialah item-item atau
soalan-soalan yang boleh merangsang atau mendapat maklum balas. Instrumen yang baik
haruslah mempunyai ciri objektif, kesahan dan kebolehpercayaan. Oleh kerana kaedah kajian
ini berbentuk kuantitatif maka pengkaji telah menggunakan soal selidik bagi membolehkan
pengkaji mengumpul data mengenai apa yang ingin di kaji. Chua, Y.P (2006) berpendapat,
bahawa penggunaan borang soal selidik merupakan antara alat-alat pengumpulan data yang
banyak digunakan oleh pengkaji-pengkaji kerana borang soal selidik dapat mengumpulkan
data secara terperinci dan tersusun. Di samping itu, instrumen ini mudah ditadbir,
menjimatkan masa, tenaga, minda dan wang pengkaji semasa pengumpulan data. Instrumen
kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah borang soal selidik bertujuan untuk melihat
pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains. Dalam Kajian ini satu set instrumen soal
selidik pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains akan digunakan sebagai instrumen
kajian. Pembinaan instrumen ini dibangunkan berdasarkan Instrumen Prestasi Akademik
Mengikut Gender dijalankan oleh Zalizan Mohd Jelas 2005, Universiti Kebangsaan Malaysia.

11

(KPF 6014)

Borang soal selidik yang digunakan dalam kajian ini ( rujuk lampiran 1),
mengandungi 2 bahagian. Taburan item dan sumber rujukan binaan konstrak item-item
mengikut bahagian ditunjukkan dalam jadual 1 seperti di bawah:
Jadual B : Jadual Instrumen Soal Selidik

12

(KPF 6014)

Bahagian
A. Demografi pelajar
B. Strategi pengajaran guru

Item
1
1 - 20

Sumber Rujukan
Binaan Pengkaji Sendiri
Instrumen Prestasi Akademik

C. Pengurusan bahan

21-40

Mengikut Gender
Instrumen Tahap Penggunaan

bantuan mengajar

Alat Bantu Mengajar di


Kalangan Guru Pelatih

Bahagian A merangkumi soalan-soalan yang berkaitan dengan demografi responden.


Ia digunakan untuk mengumpulkan data berkaitan jantina. Bahagian B pula merangkumi
soalan-soalan yang berkaitan dengan Strategi pengajaran guru sains dan bahagian C dibina
untuk mendapatkan maklumat mengenai pengurusan bahan bantuan mengajar. Menurut
Noraini Idris (2010),jenis dan bentuk soalan-soalan dalam satu soal selidik akan menentukan
kualiti soal selidik itu. Salah satu aspek untuk menentukan kualiti soal selidik adalah
kebolehpercayaan dalaman. Kebolehpercayaan dalaman ialah sejauh manakah ia seragam.
Kebolehpercayaan alat ukur kajian ini dapat dinilai dengan menganggarkan sejauh manakah
item-item dalam ukuran tersebut menghasilkan dapatan yang sama bagi gagasan yang sama.
Dengan kata lain sejauh manakah dapatan itu konsisten untuk item-item yang berbeza dalam
mengukur fenomena yang sama.
Kesahan sesuatu instrumen merujuk kepada sejauh manakah sesuatu instrumen
mengukur apa yang sepatutnya diukur

(Creswell 2002, 2005, 2010; Pallant 2001; Siti

Rahayah 2003; Tuckman 1999). Sesuatu instrumen tersebut dikatakan mempunyai kesahan
yang tinggi jika darjah kebolehannya mengukur apa yang sepatutnya diukur adalah tinggi.
(Pallant 2001; Siti Rahayah 2003)
Kebolehpercayaan pula seringkali dirujuk untuk menggambarkan kestabilan dan
ketekalan dalaman (Creswell 2002, 2005, 2010; Pallant 2001; Sekaran 1992). Nilai Cronbach
Alpha pula seringkali dirujuk semasa pengukuran ketekalan dalaman sesuatu konstruk
(Cronbach 1946; Norusis 1977). Nilai Cronbach Alpha yang melebihi 0.60 sering kali diguna
pakai sebagai indeks kebolehpercayaan sesuatu instrumen (Pallant 2001; Siti Rahayah 2003).
Bagi Sekaran (1992) pula, nilai kebolehpercayaan yang kurang daripada 0.60 adalah
dianggap rendah dan tidak boleh diterima, nilai Alfa antara 0.60 hingga 0.80 adalah diterima
manakala nilai Alfa yang melebihi 0.80 adalah dianggap baik. Berdasarkan penerangan di
atas, penulis telah menggunakan nilai Cronbach Alpha bagi menentukan kebolehpercayaan
soal selidik.
13

(KPF 6014)

Oleh sebab pengkaji ingin melihat pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains,
maka maklum balas responden dapat dinilai menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah
terbaik digunakan dalam jenis kajian ini kerana ia berupaya mengeluarkan tindak balas yang
berkaitan dengan objek, peristiwa dan orang yang dikaji ( Noraini Idris, 2010). Oleh itu,
Pengkaji menggunakan skala Likert untuk melihat sejauh mana responden bersetuju dengan
pernyataan- pernyataan tersebut. Skala Likert dikelaskan untuk menyokong dan tidak
menyokong. Kenyataan menyokong di beri 5 kategori jawapan iaitu sangat tidak setuju,
tidak setuju, tidak pasti , setuju dan sangat setuju.
Jadual C : Skor dan Pemeringkatan Skala Likert
Skor
1

Pemeringkatan
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Tidak Pasti

Setuju

Simbol

Sangat setuju

STS
TS
TP
S
SS

Kajian Rintis
Kajian rintis ini adalah untuk mendapatkan gambaran awal tentang alat kajian yang akan
digunakan dalam kajian sebenar. Sampel kajian yang di pilih juga merupakan antara
kumpulan kecil sampel yang akan digunakan dalam kajian sebenar nanti. Kajian rintis
merupakan kajian awal yang dilakukan untuk menguji kebolehpercayaan dan keesahan item
dan alat kajian. Kajian rintis ini dijalankan di sebuah sekolah di daerah Kuala Kangsar yang
melibatkan seramai 30 orang pelajar tingkatan 2 di daerah tersebut. Item dalam borang soal
selidik ini akan dibaiki jika terdapat keraguan atau responden tidak dapat memahami
kehendak soalan. Borang soal selidik dikumpul semula dan seterusnya data tersebut diproses
dengan menggunakan perisian SPSS versi 20 for Windows (Statistical Packages for Social
Science) untuk menguji kebolehpercayaannya. Kebolehpercayaannya diuji dengan alpha
cronbach. Setelah diproses dengan menggunakan perisian SPSS 20, nilai alpha cronbach
instrumen iaitu < 0.60 Nilai kebolehpercayaan yang tinggi ini menunjukkan item-item yang
dibina dalam soal selidik ini sesuai digunakan untuk kajian sebenar nanti.

14

(KPF 6014)

15

(KPF 6014)

Daripada paparan di atas, nilai kebolehpercayaan bagi konstruk 1 ujian rintis iaitu strategi
pengajaran guru ialah .689, iaitu nilai Cronbatch Alpha.

KEBOLEHPERCAYAAN DAN KESAHAN : Konstruk 2 (Ujian Rintis)

16

(KPF 6014)

Daripada paparan di atas, nilai kebolehpercayaan konstruk 1 ujian rintis iaitu pengurusan
bahan bantuan mengajar ialah .693, iaitu nilai Cronbatch Alpha.
7.4

PROSEDUR PERLAKSANAAN KAJIAN

Sebelum melaksanakan kajian, pengkaji membuat perancangan yang rapi untuk memastikan
kajian dapat dijalankan dengan lancar dan teratur. Langkah-langkah yang sistematik telah
dirancang sebagai panduan di sepanjang pelaksanaan kajian. Langkah pertama ialah pengkaji

17

(KPF 6014)

mengenal pasti populasi kajian yang sesuai berdasarkan tajuk kajian. Soalan yang
terkandung dalam borang soal selidik adalah hasil daripada pengubahsuaian daripada
Instrumen Prestasi Akademik Mengikut Gender dijalankan oleh Zalizan Mohd Jelas 2005,
Universiti Kebangsaan Malaysia.Selepas diubahsuai mengikut hasil perbincangan maka
borang soal selidik tersebut ditadbirkan kepada responden. Sebelum borang soal selidik
ditadbir oleh responden, pengkaji memberi penerangan yang ringkas agar mereka mendapat
gambaran yang lebih jelas sebelum menjawab soalan dalam borang soal selidik tersebut.
Masa tidak dihadkan untuk menjawab soal selidik. Soal selidik yang telah dijawab dengan
lengkap akan diproses dan di analisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan aplikasi
SPSS. Akhir sekali pengkaji membuat kesimpulan dan cadangan analisa data yang dijana
melalui aplikasi tersebut.
8.

PROSEDUR ANALISIS DATA


Pengkaji akan mengedarkan borang soal selidik kepada 40 orang pelajar pelajar

tingkatan 2 di sebuah sekolah di daerah Kuala Kangsar, Perak. Data soal selidik ini dianalisis
menggunakan analisis deskriptif untuk mendapatkan nilai min berkaitan pandangan pelajar
terhadap pengajaran guru sains.
Data dikumpulkan dan dianalisis secara prosedur deskriptif dan inferensi. Skor-skor
akan dikumpul melalui borang soal selidik. Data akan di analisa secara deskriptif bagi
mendapatkan min dan sisihan piawai. Untuk membandingkan min di antara 2 kumpulan,
data dianalisis menggunakan Ujian -T.
Jadual D : Jadual Interprestasi Min
Julat Min
1.00 2.33
2.34 3.67
3.68 5.00
9.

Interprestasi
Rendah
Sederhana
Tinggi

DAPATAN KAJIAN

Penganalisisan data menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
versi 20 bagi menentukan pandangan murid terhadap pengajaran guru sains dari aspek
strategi pengajaran guru dan pengurusan bahan bantuan mengajar.

18

(KPF 6014)

Skor min pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains antara pelajar lelaki dan pelajar
perempuan di sebuah sekolah menengah di daerah Kuala Kangsar diberikan dalam jadual di
bawah. Skor min pelajar lelaki adalah lebih tinggi daripada skor min pelajar perempuan.
Jadual 1 :
Demografi Responden Mengikut Jantina
Jantina
Lelaki

Kekerapan
22

Perempuan

(55.0)
18

Jumlah

(45.0)
40
(100)

Daripada Jadual diatas, didapati sebanyak 55% (20) pelajar lelaki dan 45% (18) pelajar
perempuan telah menjawab borang soal selidik yang telah diedarkan.

19

(KPF 6014)

Analisis deskriptif pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains bagi aspek strategi
pengajaran guru di sebuah sekolah menengah di daerah Kuala Kangsar diberikan dalam
jadual di bawah.
Jadual 2 :
Analisis Deskriptif Pandangan Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Sains Bagi Aspek Strategi
Pengajaran Guru
Bil
1.

Item
Pengajaran guru berjaya menarik
minat saya terhadap sains.
guru

memudahkan

STS

TS

TP

SS

Min

1
1

2
1

3
8

4
18

5
12

3.98

(2.5)

(2.5)

(20.0)

(45.0)

(30.0)

(T)

15

13

3.13

(5.0)
1

(20.0)
1

(37.5)
10

(32.5)
17

(5.0)
11

(S)
3.90

2.

Pengajaran

3.

saya fahami sains.


Saya dapat memahami apa yang

4.

disampaikan oleh guru.


(2.5)
Guru menerapkan kemahiran
1

(2.5)
10

(25.0)
9

(42.5)
15

(27.5)
5

(T)
3.33

5.

berfikir dalam pengajaran.


Guru dapat menerapkan

(2.5)
nilai
1

(25.0)
1

(22.5)
7

(37.5)
14

(12.5)
17

(S)
4.13

6.

dalam pengajaran.
(2.5)
Pengurusan bilik darjah dapat
1

(2.5)
-

(17.5)
8

(35.0)
17

(42.5)
14

(T)
4.08

7.

dijalankan secara terancang.


(2.5)
Guru sangat prihatin terhadap
1

(20.0)
11

(42.5)
21

(35.0)
4

(T)
3.60

8.

saya.
(2.5)
Guru memberikan ganjaran dan
1

(7.5)
2

(27.5)
6

(52.5)
16

(10.0)
15

(S)
4.05

9.

hukuman yang sewajarnya.


(2.5)
Guru sentiasa bersedia sebelum
-

(5.0)
5

(15.0)
19

(40.0)
12

(37.5)
4

(T)
3.38

10.

memulakan kelas.
Guru menggunakan contoh yang

(12.5)
-

(47.5)
7

(30.0)
25

(10.0)
8

(S)
4.03

11.

jelas dalam pengajaran.


Guru berjaya wujudkan suasana

(17.5)
14

(62.5)
17

(20.0)
5

(T)
3.55

12.

kelas yang menyeronokkan.


(2.5)
Guru bertindak sebagai pemudah
1

(7.5)
1

(35.0)
5

(42.5)
17

(12.5)
16

(S)
4.15

13.

cara.
Saya suka cara guru mengajar.

(2.5)
1

(2.5)
1

(12.5)
7

(42.5)
20

(40.0)
11

(T)
3.98

14.

Penerangan guru tentang sains

(2.5)
2

(2.5)
8

(17.5)
16

(50.0)
12

(27.5)
2

(T)
3.10

20

(KPF 6014)

mudah difahami.

(5.0)

(20.0)

(40.0)

(30.0)

(5.0)

(S)

10

18

10

3.88

15.

Soalan guru mudah difahami.

16.

(2.5)
Arahan guru jelas dan mudah
-

(2.5)
12

(25.0)
9

(45.0)
15

(25.0)
4

(T)
3.28

17.

difahami.
Saya sering diberi perhatian oleh

(30.0)
-

(22.5)
6

(37.5)
16

(10.0)
17

(S)
4.20

18.

guru.
(2.5)
Saya sering dilayan dengan baik
1

(15.0)
9

(40.0)
16

(42.5)
14

(T)
4.05

19.

oleh guru.
Kejayaan saya dihargai guru.

(22.5)
10

(40.0)
21

(35.0)
5

(T)
3.60

20.

(7.5)
Guru saya sentiasa sabar melayan
-

(2.5)
2

(25.0)
7

(52.5)
16

(12.5)
15

(S)
4.10

tingkah laku pelajar.

(5.0)

(17.5)

(40.0)

(37.5)

(T)

(2.5)
3

Daripada Jadual 2 diatas bagi konstruk strategi pengajaran guru, mengikut persepsi pelajar,
sebanyak 45% (18) pelajar setuju mengatakan pengajaran guru berjaya menarik minat
mereka terhadap sains, dan 42.5% (17) pelajar setuju

mengatakan bahawa mereka

memahami apa yang disampaikan oleh guru. Kebanyakan skor min bagi setiap item berada
pada tahap interprestasi tinggi kecuali bagi item 2, 4, 9,11, 16 dan 19 interprestasi adalah
sederhana.

21

(KPF 6014)

Analisis deskriptif pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains bagi aspek pengurusan
bahan bantuan mengajar di sebuah sekolah menengah di daerah Kuala Kangsar diberikan
dalam jadual di bawah.
Jadual 3 :
Analisis Deskriptif Pandangan Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Sains

Bagi

Aspek

Pengurusan Bahan Bantuan Mengajar


Bil

Item

STS

TS

TP

SS

Min

2
5

3
18

4
13

5
4

3.40

1.

Guru menggunakan bahan bantuan

1
-

2.

mengajar sewaktu pengajaran.


Guru menggunakan ICT sewaktu

(12.5)
-

(45.0)
8

(32.5)
25

(10.0)
7

(S)
3.98

3.

pengajaran.
Guru menjalankan

(20.0)
14

(62.5)
15

(17.5)
7

(T)
3.60

4.

sewaktu pengajaran.
(2.5)
Guru menjalankan pengajaran di
-

(7.5)
1

(35.0)
2

(37.5)
21

(17.5)
16

(S)
4.30

5.

makmal Sains.
Guru mempelbagaikan penggunaan

(2.5)
1

(5.0)
8

(52.5)
19

(40.0)
11

(T)
3.95

6.

alat bantu mengajar saya


(2.5)
Guru kreatif dalam menggunakan
2

(2.5)
6

(20.0)
15

(47.5)
13

(27.5)
4

(T)
3.28

7.

alat bantu mengajar


(5.0)
Pelajar lebih aktif apabila guru
1

(15.0)
1

(37.5)
10

(32.5)
17

(10.0)
11

(S)
3.90

8.

menggunakan alat bantu mengajar


(2.5)
Guru kerapan menggunakan alat
-

(2.5)
9

(25.0)
10

(42.5)
16

(27.5)
5

(T)
3.43

bantu

(22.5)

(25.0)

(40.0)

(12.5)

(S)

17

15

4.13

(17.5)

(42.5)

(37.5)

(T)

16

17

4.25

(17.5)
11

(40.0)
24

(42.5)
4

(T)
3.75

(27.5)
4

(60.0)
17

(10.0)
18

(T)
4.30

(2.5)
5

(10.0)
19

(42.5)
10

(45.0)
6

(T)
3.43

9.

mengajar

amali

dalam

sains

proses

pengajaran
Interaksi antara guru dengan pelajar
lebih

berkesan

apabila (2.5)

menggunakan alat bantu mengajar


10.

semasa mengajar.
Penggunaan alat bantu mengajar

11.

memberi faedah kepada saya.


Guru mahir menggunakan

12.

bantu mengajar
(2.5)
Kuantiti alat bantu mengajar adalah
-

13.

mencukupi di sekolah saya.


Alat
bantu
mengajar

alat

yang

22

(KPF 6014)

disediakan di sekolah saya sentiasa


14.

dalam keadaan yang baik


Penggunaan alat bantu mengajar

15.

dapat memotivasikan pelajar.


Penggunaan alat bantu mengajar

dapat memberi gambaran yang jelas (2.5)


16.

kepada pelajar
Penggunaan alat bantu mengajar
adalah

17.

penting

dalam

pembelajaran pelajar
Pelajar
berminat

proses
dalam

(12.5)

(47.5)

(25.0)

(15.0)

(S)

26

4.05

(15.0)
14

(65.0)
14

(20.0)
8

(T)
3,63

(7.5)

(35.0)

(35.0)

(20.0)

(S)

18

15

4.15

(5.0)

(12.5)

(45.0)

(37.5)

(T)

21

11

3.98

(15.0)

(52.5)

(27.5)

(T)

17

12

3.05

(20.0)

(42.5)

(30.0)

(2.5)

(S)

15

14

4.00

(2.5)

(22.5)

(37.5)

(35.0)

(T)

11

16

3.38

(22.5)

(27.5)

(40.0)

(10.0)

(S)

pembelajaran apabila menggunakan (5.0)


18.

alat bantu mengajar


Guru dapat mencetuskan suasana
belajar

yang

ceria

dengan (5.0)

penggunaan alat bantu mengajar


19.

semasa mengajar
Penggunaan alat bantu mengajar

membantu guru menyampaikan isi (2.5)


20.

pelajaran yang sukar


Alat bantu mengajar memudahkan
guru mengawal kelas

Daripada Jadual 3 diatas bagi konstruk pengurusan bahan bantuan mengajar, mengikut
persepsi pelajar, sebanyak 62.5% (25) pelajar setuju mengatakan Guru menggunakan ICT
sewaktu pengajaran, dan 35% (14) pelajar setuju mengatakan bahawa penggunaan alat bantu
mengajar dapat memberi gambaran yang jelas kepada pelajar. Kebanyakan skor min bagi
setiap item berada pada tahap interprestasi tinggi kecuali bagi item 1, 3, 6, 8, 13, 15, 18, dan
20 interprestasi adalah sederhana.
Persoalan Kajian 1 :
Apakah pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains?
Jadual 4 :
Skor Min dan Sisihan Piawai Pandangan Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Sains
Aspek
Pandangan Pelajar

N
40

Min
3.7838

Sisihan Piawai
.22987

terhadap Pengajaran
23

(KPF 6014)

Guru Sains
Berdasarkan data dalam jadual 4, skor min pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains
ialah 3.7838 (sisihan piawai = .22987, N = 40).
Persoalan Kajian 2 :
Apakah pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains dari aspek strategi
pengajaran guru?
Jadual 5 :
Skor Min dan Sisihan Piawai Pandangan Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Sains Dari Aspek
Strategi Pengajaran Guru.
Aspek
Pandangan pelajar

N
40

Min
3.7725

Sisihan Piawai
.34990

terhadap pengajaran
guru sains dari aspek
strategi pengajaran guru
Berdasarkan data dalam jadual 5, skor min pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains
dari aspek strategi pengajaran guru. ialah 3.7725 (sisihan piawai = . .34990, N = 40).

24

(KPF 6014)

Persoalan Kajian 3 :
Apakah pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains dari aspek pengurusan
bahan bantu mengajar?
Jadual 6 :
Skor Min dan Sisihan Piawai Pandangan Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Sains Dari Aspek
Pengurusan Bahan Bantu Mengajar.
Aspek
Pandangan pelajar

N
40

Min
3.7950

Sisihan Piawai
.33085

terhadap pengajaran
guru sains dari aspek
pengurusan bahan bantu
mengajar
Berdasarkan data dalam jadual 6, skor min pandangan pelajar terhadap pengajaran guru sains
dari aspek pengurusan bahan bantu mengajar ialah 3.7950 (sisihan piawai = .33085, N = 40).
Persoalan Kajian 4 :
Adakah terdapat perbezaan yang signifikan pandangan pelajar terhadap pengajaran
guru sains antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan?
Jadual 7 :
Skor Min dan Sisihan Piawai Pandangan Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Sains Antara
Pelajar Lelaki Dan Pelajar Perempuan.
Jantina
Lelaki
Perempuan

N
22
18

Min
3.8227
3.7361

Sisihan Piawai
.24724
.20332

Terdapat perbezaan min sebanyak 0.0866 antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Untuk
menentukan perbezaan antara 2 min sama ada signifikan atau tidak, data dianalisis
menggunakan Ujian T. Keputusan Ujian T adalah seperti Jadual 8.
Jadual 8 :

25

(KPF 6014)

Ujian T Skor Min dan Sisihan Piawai Pandangan Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Sains
Antara Pelajar Lelaki Dan Pelajar Perempuan

Pandangan

Kesaksamaan

Pelajar

varian

Terhadap

diandaikan

Ujian Levene Untuk

Ujian T Untuk Kesaksamaan

Kesaksamaan Varian

Min
Sig (2

Sig

df

2.092

.156

1.192

38

.241

1.216

37.996

.232

hujung)

Pengajaran
Guru Sains

Kesaksamaan
varian

tidak

diandaikan
Ujian menunjukkan nilai t (38) = -1.192 , P = .241 adalah tidak signifikan. Keputusan ujian
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor min pandangan pelajar terhadap
pengajaran guru sains antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Tahap signifikan ini lebih
besar daripada 0.05(p > 0.05). Oleh itu, hipotesis nul (Ho1) diterima.
Persoalan Kajian 5 :
Adakah terdapat perbezaan yang signifikan pandangan pelajar terhadap pengajaran
guru sains dari aspek strategi pengajaran guru antara pelajar lelaki dan pelajar
perempuan?
Jadual 9 :
Skor Min dan Sisihan Piawai Pandangan Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Sains Dari Aspek
Strategi Pengajaran Guru Antara Pelajar Lelaki Dan Pelajar Perempuan.
Jantina
Lelaki
Perempuan

N
22
18

Min
3.8273
3.7056

Sisihan Piawai
.42250
.22745

Terdapat perbezaan min sebanyak 0.1217 antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Untuk
menentukan perbezaan antara 2 min sama ada signifikan atau tidak, data dianalisis
menggunakan Ujian T. Keputusan Ujian T adalah seperti Jadual 10.

26

(KPF 6014)

Jadual 10 :
Ujian T Skor Min dan Sisihan Piawai Pandangan Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Sains
Dari Aspek Strategi Pengajaran Guru Antara Pelajar Lelaki Dan Pelajar Perempuan

Pandangan

Kesaksamaan

Pelajar

varian

Terhadap

diandaikan

Ujian Levene Untuk

Ujian T Untuk Kesaksamaan

Kesaksamaan Varian

Min
Sig (2

Sig

df

11.003

.002

1.097

38

.279

1.161

33.344

.254

hujung)

Pengajaran
Guru Sains

Kesaksamaan
varian

tidak

diandaikan
Ujian menunjukkan nilai t (38) = -1.097 , P = .279 adalah tidak signifikan. Keputusan ujian
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor min pandangan pelajar terhadap
pengajaran guru sains antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Tahap signifikan ini lebih
besar daripada 0.05(p > 0.05). Oleh itu, hipotesis nul (Ho2) diterima.
Persoalan Kajian 6 :
Adakah terdapat perbezaan yang signifikan pandangan pelajar terhadap pengajaran
guru sains dari aspek pengurusan bahan bantu mengajar antara pelajar lelaki dan
pelajar perempuan?
Jadual 11 :
Skor Min dan Sisihan Piawai Pandangan Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Sains Dari Aspek
Pengurusan Bahan Bantu Mengajar Antara Pelajar Lelaki Dan Pelajar Perempuan.
Jantina
Lelaki
Perempuan

N
22
18

Min
3.8182
3.7667

Sisihan Piawai
.28725
.38425

27

(KPF 6014)

Terdapat perbezaan min sebanyak 0.0515 antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Untuk
menentukan perbezaan antara 2 min sama ada signifikan atau tidak, data dianalisis
menggunakan Ujian T. Keputusan Ujian T adalah seperti Jadual 12.
Jadual 12 :
Ujian T Skor Min dan Sisihan Piawai Pandangan Pelajar Terhadap Pengajaran Guru Sains
Dari Aspek Strategi Pengajaran Guru Antara Pelajar Lelaki Dan Pelajar Perempuan

Ujian Levene Untuk Ujian T Untuk Kesaksamaan

Pandangan

Kesaksamaan

Pelajar

varian

Terhadap

diandaikan

Kesaksamaan Varian

Min

Sig

df

1.938

.172

.485

38

.630

4.71

30.875

.641

Sig

(2

hujung)

Pengajaran
Guru Sains

Kesaksamaan
varian

tidak

diandaikan
Ujian menunjukkan nilai t (38) = -1.097 , P = .279 adalah tidak signifikan. Keputusan ujian
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan skor min pandangan pelajar terhadap
pengajaran guru sains antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Tahap signifikan ini lebih
besar daripada 0.05(p > 0.05). Oleh itu, hipotesis nul (Ho3) diterima.

10.

PERBINCANGAN
Hasil analisis dapatan kajian untuk mengkaji pandangan pelajar terhadap pengajaran

guru sains di Daerah Kuala Kangsar berada pada tahap tinggi dengan nilai min keseluruhan
3.78. Menurut Mohd Majid (2000), soal selidik merupakan satu instrumen yang kerap
digunakan dalam kajian deskriptif. Cara ini mudah mendapat kerjasama daripada responden
28

(KPF 6014)

kerana responden bebas memilih dan menyatakan pendapat. Mereka juga tahu apa yang
dirasakan dan difikirkan untuk melaporkan serta menilai mengikut kehendak soal selidik.
Rumusan dalam kajian ini dibuat berdasarkan data-data yang diperolehi dalam dapatan
kajian yang mana ianya menjawab persoalan kajian yang dibahagikan kepada dua kategori
iaitu strategi pengajaran guru dan pengurusan bahan bantuan mengajar. Dapatan kajian
menunjukkan nilai min yang tinggi bagi kedua-dua konstruk iaitu strategi pengajaran guru
(min 3.77) dan pengurusan bahan bantuan mengajar (min 3.79). Hasil daripada dapatan
kajian tersebut, dapatlah dirumuskan bahawa pandangan pelajar terhadap pengajaran guru
sains adalah positif bagi setiap konstruk yang telah dikaji.
Tafsiran daripada hasil analisis ini menunjukkan strategi pengajaran guru dan
pengurusan bahan bantuan mengajar mempengaruhi dan memberi implikasi terhadap sikap
murid terhadap mata pelajaran sains. Ini disokong oleh analisis deskriptif menunjukkan
strategi pengajaran guru berada pada tahap tinggi, begitu juga dengan pengurusan bahan
bantuan mengajar. Hasil kajian ini disokong oleh satu kajian yang dijalankan oleh Ng Ying
(2004) mengakui tahap penggunaan OHP, projektor slaid, carta dan model adalah pada tahap
sederhana dikalangan guru-guru t . Penggunaan bahan multimedia dari laman sesawang
seperti

YouTube

dan

klip-video

sepatutnya

dioptimakan

penggunaannya

dalam

menyampaikan P&P, memandangkan bahan-bahan ini boleh memberi gambaran yang lebih
jelas tentang prinsip dan teori mengenai sains yang sukar diterang dan difahami dalam
keadaan biasa. Kaedah simulasi komputer terbukti membantu membina kefahaman yang
lebih baik dalam merungkai sesuatu konsep yang agak abstrak dikalangan pelajar (Alessi &
Trollip, 2001). Pembelajaran menerusi simulasi merupakan salah satu strategi pengajaran
yang terbukti berkesan dalam meningkatkan mutu pembelajaran dari perlbagai aspek (Van
Berkum dan De Jong, 1991).
Dapatan kajian ini menunjukkan perlaksanaan amalan pengajaran guru Sains telah
dilaksanakan dengan baik di sekolah dan memberi kesan positif terhadap sikap pelajar pada
mata pelajaran Sains. Sikap pelajar yang positif terhadap Sains seterusnya akan menjurus ke
arah kecemerlangan dalam pencapaian mereka dalam mata pelajaran Sains. Kenyataan ini
disokong oleh kajian Kamisah Osman et. al (2007) yang menyatakan bahawa sikap pelajar
terhadap sains di sekolah adalah memberangsangkan iaitu guru sains mengikut persepsi
pelajar mampu mengajar sains dengan baiknya. Namun guru boleh digalakkan lagi untuk
memikirkan corak pengajaran sains yang dapat meningkatkan lagi konsep kendiri pelajar
dalam sains di semua tahap pendidikan.

29

(KPF 6014)

Secara kesimpulanya, pengajaran merupakan aktiviti intelek. Ia melibatkan


pemikiran, perasaan, dan penilaian. Pengajaran juga merupakan satu sistem aktiviti yang
ditujukan kepada pelajar-pelajar dengan harapan akan membawa perubahan tingkah laku di
kalangan mereka. Proses pengajaran sekarang adalah berpusatkan kepada murid bersesuaian
dengan era globalisasi yang menuntut perubahan dalam setiap aspek termasuklah dalam
bidang pendidikan. Teknologi yang digunakan haruslah selari dengan perubahan semasa.
Oleh itu, dalam perancangan pengajaran, pendekatan, kaedah, teknik dan alat serta sumber
yang digunakan haruslah bersesuaian dengan tahap kebolehan pelajar zaman sekarang bagi
memastikan objektif dan matlamat pengajaran dapat dicapai dengan cemerlang. Ianya bagi
melahirkan

insan

yang

berilmu

pengetahuan,

berketerampilan,

berakhlak

mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta dapat memberi


sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara
bertepatan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Berbanding dengan pengajaran
tradisional, ianya lebih berpusatkan guru
Guru banyak memberikan input serta ilmu tanpa memberi ruang kepada pelajar untuk
berfikir dan melibatkan secara aktif. Komunikasi satu hala yang dilaksanakan oleh guru tidak
bersesuaian memandangkan pengetahuan serta pengalaman pelajar tidak dapat dikembangkan
dengan baik kerana pelajar tidak berpeluang untuk berfikir secara kreatif. Pelajar merupakan
pembina ilmu yang aktif. Oleh itu, penglibatan pelajar di dalam satu-satu pengajaran adalah
penting bagi membantu penerapan nilai-nilai murni di dalam diri pelajar itu sendiri dan
memastikan proses pengajaran berlangsung secara efektif. Pendapat ini disokong oleh
Sharifah Alwiah Alsagoff (1983) yang menyatakan bahawa pengajaran yang berkesan adalah
merujuk kepada guru yang dapat membawa pelajar kepada hasil pembelajaran terakhir yang
diinginkannya.
Pengalaman pembelajaran sains yang dialami oleh pelajar didapati memberikan kesan
ke atas sikap terhadap sains. Meskipun memiliki sikap berkenaan, tahap pemilikan adalah di
tahap yang rendah dan memerlukan usaha yang ekstensif ke arah penyuburannya. Jelas, usaha
untuk mempromosikan sains bukan hanya terpikul sebagai bebanan guru dan pendidik sains
semata-mata. Setiap entiti masyarakat, daripada ibu bapa kepada pihak pentadbir negara
bertanggungjawab untuk meningkatkan celik sains di kalangan setiap anggota masyarakat.
Tidak melakukan demikian,hanya akan mengekalkan tradisi penerima ilmu di kalangan
pelajar dan anggota masyarakat dan anjakan paradigma ke arah pembina ilmu tidak akan
terjelma nyata meskipun seruan ke arah itu sering kali dicanangkan sama ada secara bertulis
mahupun publisiti oral.
30

(KPF 6014)

31

(KPF 6014)

11.

KESIMPULAN DAN CADANGAN

Cadangan berdasarkan perbincangan dan rumusan yang telah dibuat daripada kajian ini,
maka beberapa cadangan yang boleh membantu untuk memantapkan lagi pengajaran guru
diberikan. Berikut adalah beberapa strategi bagi memastikan proses pengajaran dan
pembelajaran bersesuaian dengan pelajar-pelajar yang berbeza tahap kognitifnya.
1. Guru perlu mewujudkan hubungan dua hala yang baik di antara guru dan pelajar.
Menurut Grasha (1996), guru-guru yang berkeyakinan mengajar akan lebih berminat
untuk mewujudkan hubungan guru-pelajar yang selamat.
2. Guru-guru juga sepatutnya memberi penekanan dan tumpuan dengan penggunaan
multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan pelajar
dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
3. Guru hendaklah lebih mempelajari gaya pengajaran berpusatkan pelajar (gaya pengajaran
fasilitator dan delegator) agar proses pembelajaran berlangsung dengan lebih berkesan
dan bersifat interaksi dua hala.
4. Guru hendaklah mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan tahap profesionalisme
mereka dengan menghadiri seminar atau pembentangan kertas kerja berkaitan gaya
pengajaran yang digunakan supaya lebih berkesan dan boleh menarik minat pelajar.
Sampel kajian yang terlibat dalam kajian ini merupakan para pelajar luar bandar.
Pandangan dan harapan pelajar luar bandar terhadap pengajaran dan ciri kualiti guru yang
dapat meningkatkan komitmen belajar mereka mungkin berbeza dengan pandangan pelajar
kawasan bandar dan pengajaran / ciri kualiti guru yang mereka inginkan juga mungkin
berbeza. Kajian ini boleh diperluaskan ke kawasan bandar-bandar besar di Malaysia bagi
melihat sama ada ciri kualiti guru yang sama akan meningkatkan komitmen belajar dalam
kalangan pelajar di bandar yang mempunyai latar belakang sosioekonomi dan persekitaran
pembelajaran yang berbeza dibandingkan dengan pelajar di luar bandar.
Kajian

lanjutan melalui pendekatan kualitatif dicadangkan untuk mendapatkan

pengetahuan yang lebih mendalam tentang amalan pengajaran guru yang berkualiti melalui
pemerhatian dan temu bual. Pemerhatian terhadap pengajaran guru akan dapat memberikan
lebih banyak maklumat tentang bagaimana guru melaksanakan pengajaran mereka di dalam
bilik darjah serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbezaan
pandangan antara pelajar lelaki dan perempuan tentang pengajaran dan ciri guru yang
berkualiti yang dapat meningkatkan minat dan motivasi pembelajaran mereka.
Dapatan kajian menunjukkan wujudnya hubungan positif antara guru berkualiti dengan
32

(KPF 6014)

komitmen belajar pelajar. Para guru harus menyedari peranan mereka dalam mempengaruhi
pelajar dalam pembelajaran mereka tanpa mengira latar belakang pelajar itu. Guru juga harus
memperbaiki hubungan mereka dengan para pelajar di dalam bilik darjah dengan
menunjukkan keprihatinan mereka terhadap para pelajar mereka. Setiap guru pasti
mempunyai cara tersendiri dalam menaikkan semangat pelajar untuk belajar dan terus
memperbaiki pencapaian mereka. Bagi meningkatkan kebolehan guru dalam mendekati
pelajar dan memenuhi keperluan pembelajaran mereka yang sentiasa berubah, guru harus
melibatkan diri dalam komuniti pembelajaran profesional dan mengamalkan pemikiran
reflektif. Dengan cara ini guru akan terus dibekalkan dengan maklumat terkini dan sentiasa
berusaha untuk memperbaiki diri mereka demi kecemerlangan para pelajarnya.
Kesimpulannya, komitmen pelajar lelaki yang lebih rendah berbanding pelajar
perempuan wajar diberi perhatian. Guru-guru harus berusaha mempelbagaikan kaedah
pengajaran mereka agar lebih mudah difahami dan dalam masa yang sama menarik, agar
pelajar lelaki berminat untuk turut serta dalam proses P&P. Sifat pelajar lelaki yang kurang
dapat memberi perhatian dalam jangka masa yang lama menuntut agar guru bersifat lebih
kreatif dalam pengajaran mereka. Pengajaran yang kreatif ini juga sekaligus akan dapat
meningkatkan komitmen pelajar lelaki terhadap pelajaran dan pencapaian mereka.

33

(KPF 6014)

BIBLIOGRAFI
Abu Hassan bin Kassim (2003). Kurikulum Sains Sekolah Malaysia. Johor: Fakulti
Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.
Alias Baba. 1992. Statistik untuk penyelidikan dalam pendidikan dan sains sosial. Bangi:
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Azha bin Md Isa (2005). Faktor Pencapaian Akademik Pelajar Tingkatan Empat Mengikut
Jantina di Sebuah Sekolah Menengah Teknik di Negeri Perak. Tesis Sarjana Muda.
Universiti Teknologi Malaysia
Chua, Y.P. 2006. Kaedah dan statistik penyelidikan: Kaedah Penyelidikan, Buku 1.Kuala
Lumpur: McGraw-Hill
Creswell, J. W. 2002. Educational research - planning, conducting, and evaluating
quantitative and qualitative research (2nd Ed). New Jersey: Pearson Merril Prentice
Hall
Cronbach, L. J. 1946. Response sets and test validity. Educational and psychological
measurement 6:672-683
Durr, A.J. 2008. Teacher Educations Critical Issues with Teacher Quality. Paper presented
at the Annual Meeting of the MWERA Annual Meeting, Fakulti Pendidikan. Universiti
Kebangsaan Malaysia
Fleisher, S. 2005. Self-regulation and Teacher-Student Relationships.
www.thefreelibrary.com/Self-regulation+and+ teacher-student+relationshipsa014263
Fredriksen, K dan Rhodes, J. 2004. The Role of Teacher Relationships in the Lives of
Students. http:// www.interscience.wiley.com/journal/109614153/abstract. 22 Ogos
2008
Haniza Abdul Khalid. 2003. Attitude and Motivation Toward English as a Medium of
Instruction. Kertas Projek Program Sarjana (Tidak Diterbitkan). Bangi: Universiti
Kebangsaan Malaysia.

34

(KPF 6014)

Heui-Baik Kim , Darrell L. Fisher , Barry J. Fraser (2000) Classroom Environment and
Teacher Interpersonal Behaviour in Secondary Science Classes in Korea. Evaluation
& Research in Education Vol. 14, Iss. 1, 2000
How, Lee Chan. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gejala Ponteng di kalangan
Pelajar Sekolah Menengah. Kertas Tesis Sarjana (Tidak Diterbitkan). Skudai:
Universiti Teknologi Malaysia
Kamisah Osman, Zanaton Haji Iksan dan Lilia Halim. 2007. Sikap terhadap Sains dan Sikap
Saintifik di kalangan Pelajar Sains. Jurnal Pendidikan 32 (2007) 39-60
Kamisah, O., Lilia, H. & Zanaton, I. 2003. The critical thinking attitudinal profile of some
Malaysian secondary students: A reflection of scientific attitudes.Journal of science
and mathematics in Southeast Asia 26(2)
L Darby Research in Scence Education (Impact Factor: 1.34). 11/2005; 35(4):425-445.
DOI: 10.1007/s11165-005-4488-4
Mohd Majid Konting. 1990. Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Muhammad Nor Ahmad. 2002. Perbandingan antara teknik pengajaran yang dilaksanakan
dan teknik pengajaran yang diinginian dalam pembelajaran sains dari perspektif
pelajar. Kertas Projek
Ng Ying Shya (2004). Penggunaan Alat Bantu Mengajar Di Kalangan Guru-Guru Teknikal
Sekolah Menengah Teknik, Negeri Kedah. Universiti Teknologi Malaysia : Tesis
Sarjana
Muda
Noraini Idris. 2010. Penyelidikan Dalam Pendidikan:Selangor: McGraw-Hill
Norusis, M. J. 1977. SPSS professional statistic 7.5. North Michigan Avenue, Chicago.
Pallant, J. 2001. SPSS survival manual - a step by step guide to data analysis using SPSS for

35

(KPF 6014)

windows (version 10). Buckingham Open University Press.


Rodiah Ahmad. 2008. Pengajaran Guru, Persekitaran Pembelajaran dan Sikap Murid dalam
Pembelajaran KOMSAS. Tesis Program Sarjana Pendidikan (Tidak diterbitkan).
Pulau Pinang, Universiti Sains Malaysia.
Sekaran, U. 1992. Research methods for bussiness: a skill-building approach. New York:
John Wiley & Sons, Inc.
Siti Rahayah Ariffin. 2003. Teori, konsep & amalan dalam pengukuran dan penilaian.
Bangi: Pusat Pembangunan Akademik UKM.
Sharifah Alwiah Alsagoff. (1987).Psikologi Pendidikan 1: Konsep-konsep asas psikologi,
psikologi pendidikan dan perkembangan. Kuala Lumpur: Heinemann (Malaysia).
Science Students' Perceptions of Engaging Pedagogy
Tuckman, B. W. 1999. Conducting educational research. Ed. Ke-5. California: Wadsworth
Thomson Learning.
Vallance, R. 2000. Excellent Teachers: Exploring Self Construct, Role and Personal
Challenges. Paper presented at the Australian Association for Research in Education
(AARE) Conference, Sydney.
Wan Zah Wan Ali dan Sharifah Md Nor. 2009. Persepsi Pelajar Berisiko Terhadap Iklim
Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1)(2009):17-36
Zainuddin Hassan, Tengku Suhashila dan M. Najib. 2007. Tahap Penggunaan Alat Bantu
Mengajar di Kalangan Guru Pelatih.

Universiti Teknologi Malaysia : Seminar

Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang


Zaliza Mohd Jelas, Saemah Rahman dan Roselan Baki. 2005. Prestasi Akademik Mengikut
Gender. Jurnal Pendidikan 30(2005)93-11193

36