Volum

5
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

i-NILAM: Panduan Mengemaskini Rekod Bacaan Murid

ManualPengguna
GuruNILAM &PenyelarasNILAM

I-NILAM

Panduan Mengemaskini Rekod Bacaan Murid

© Bios One Sdn Bhd http://www.tarantula.my mailto:rosni@biosone.tarantula.my

Kandungan
1. REKOD BACAAN MURID ............................................................................................................................................ 2 Untuk Kemaskini Peralihan Data NILAM Setakat 31-12-2009 (data conversion), Tanggungjawab: Guru NILAM....... 5 Untuk Mengesahkan Peralihan Data NILAM Setakat 31-12-2009 (data conversion). Tanggungjawab: Guru Penyelaras NILAM ........................................................................................................................................................... 7 Untuk Mengemaskini Rekod Bacaan Murid Setiap Bulan. Tanggungjawab: Guru NILAM ............................................ 8 Untuk Mengesahkan Rekod Bacaan Murid Setiap Bulan. Tanggungjawab: Guru Penyelaras NILAM ........................ 10

Bab

1
1. Rekod Bacaan Murid
Layari laman web i-NILAM dan login ke system i-NILAM (rujuk manual panduan login).

RAJAH 1.0 skrin utama i-NILAM

1. Klik Tab i-NILAM. Skrin seperti Rajah 1.1 dipaparkan.

RAJAH 1.1 skrin menu i-NILAM

2. Klik butang

. Skrin pilih sekolah seperti Rajah 1.2 dipaparkan.

3

RAJAH 1.2 skrin Pilih Sekolah.

3. Klik nama sekolah anda. Skrin Rekod Bacaan NILAM Murid Sekolah anda seperti Rajah 1.3 dipaparkan.

4

RAJAH 1.3 skrin rekod bacaan NILAM murid sekolah anda

Untuk Kemaskini Peralihan Data NILAM Setakat 31-12-2009 (data conversion), Tanggungjawab: Guru NILAM

4. Klik butang Peralihan Data NILAM Setakat 31-12-2009. Skrin peralihan data NILAM bagi sekolah anda seperti Rajah 1.4 dipaparkan.

5

RAJAH 1.4 skrin peralihan data NILAM.

5. Pilih Kelas berdasarkan drop down menu. Sila pastikan anda telah mendaftar

semua nama kelas dan murid yang terdapat di sekolah anda terlebih dahulu sebelum meneruskan proses pendaftaran murid. Rujuk manual i-NILAM vol 3 “Panduan Mengemaskini Maklumat Sekolah dan Kelas” dan manual i-NILAM vol4 “Panduan Mendaftar Dan Mengemaskini Maklumat Murid”. ATAU anda boleh buat pencarian berdasarkan nama murid.
6. Masukkan bilangan bacaan terkumpul setakat 31-12-2009 bagi setiap murid di sekolah anda. (Hanya untuk murid Tahun2-Tahun6 dan Tingkatan2-Tingkatan5 pada tahun 2010 sahaja). Setiap kali selepas anda masukkan data bilangan buku dibaca, klik sel seterusnya dan tunggu sebentar bagi membenarkan proses penyimpanan data ke server dilengkapkan (auto save). 7. Ulang langkah 5-6 untuk murid kelas seterusnya. 8. Klik butang untuk tutup skrin.

9. Anda akan kembali ke skrin sebelumnya seperti rajah 1.5

6

Untuk Mengesahkan Peralihan Data NILAM Setakat 31-12-2009 (data conversion). Tanggungjawab: Guru Penyelaras NILAM

RAJAH 1.5 skrin rekod bacaan NILAM.

10. Setelah peralihan data NILAM setakat 31-12-2009 dilaksanakan oleh Guru NILAM, semak data yang dimasukkan. 11. Setelah anda berpuas hati sahkan data peralihan NILAM bagi setiap murid. 12. Nama anda akan direkodkan sebagai pengesah data peralihan NILAM.

7

Untuk Mengemaskini Rekod Bacaan Murid Setiap Bulan. Tanggungjawab: Guru NILAM

RAJAH 1.6 skrin rekod bacaan NILAM

13. Klik Nama Murid yang hendak dikemaskini. Anda boleh membuat carian murid berdasarkan Kelas dan/atau Nama Murid 14. Skrin seperti Rajah 1.7 dipaparkan setelah anda klik nama murid. Scroll ke kanan.

8

RAJAH 1.7 skrin kemaskini rekod bacaan murid

15. Bagi setiap kategori dan bahasa, kemaskini bilangan buku di baca murid mengikut bulan yang dipaparkan. 16. Setiap kali selepas anda masukkan data bilangan buku dibaca, klik sel seterusnya dan tunggu sebentar bagi membenarkan proses penyimpanan data ke server dilengkapkan (auto save). 17. Ulang langkah 13-16 untuk murid seterusnya.

9

Untuk Mengesahkan Rekod Bacaan Murid Setiap Bulan. Tanggungjawab: Guru Penyelaras NILAM

RAJAH 1.8 skrin pengesahan rekod bacaan murid

18. Klik nama murid hendak disahkan rekod bacaan NILAM . 19. Semak data bacaan bulanan yang dikemaskini oleh Guru NILAM. 20. Tekan butang Sahkan.

21. Skrin seperti rajah 1.9 dipaparkan setelah data disahkan. 22. Ulang langkah 18-20 untuk bulan berikutnya dan pelajar seterusnya. 23. Klik butang untuk tutup skrin.

10

RAJAH 1.9 skrin setelah pengesahan rekod bacaan murid

11