Anda di halaman 1dari 18

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL


http://www.uthm.edu.my

LAPORAN AKHIR

PROGRAM LATIHAN MENGAJAR


FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL
DAN VOKASIONAL

NAMA PELATIH

: MOHAMED ZAFAR BIN MOHAMED


GHAZALI
NO. MATRIK
: HB110298
INSTITUSI/SEKOLAH : POLITEKNIK IBRAHIM SULTAN

Disediakan untuk:
TUAN HAJI ASHARI BIN SIKOR
Penyelaras Latihan Mengajar Fakulti
Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
ashari@uthm.edu.my

23_LM_03-08_Borang Format Laporan Akhir LM_contoh

KANDUNGAN

Bil Perkara
surat

1.

Maklumat Pelatih

2.

Jadual Waktu Individu

3.

Laporan Subjek yang Diajar

4.

Laporan Jurnal Refleksi Akhir

5.

Laporan Kokurikulum dan Aktiviti Lain

6.

Laporan Pengurusan dan Sahsiah

7.

Laporan Institusi/Sekolah

8.

Lampiran

Muka

UTHM/FPTV/LM/01/08

FAKULTI
PENDIDI
KAN
TEKNIKA
L DAN
VOKASI
ONAL
UNIVERS
ITI TUN
HUSSEIN
ONN
MALAYSI
A

G
A
M
B
A
R

86400
PARIT
RAJA,
BATU
PAHAT,
JOHOR
DARUL
TAZIM
TEL : 07456 4114/
4120
FAX : 07453 6585
http://ww
w.uthm.e
du.my

P
A
S
P
O
R
T

M
A
K
L
U
M
A
T
P
E
L
A
TI
H

PR
OG
RA
M
LA
TI
HA
N
ME
NG
AJ
AR

U
K
U
R
A
N

T
E
R
K
I
N
I

(Kembali

Nama Pelatih:
(Dengan Huruf
Besar)

No. KP:
No. Tel.:
Program:
Bidang
Pengkhususan:
Alamat Tetap:

Nama Waris:
Alamat Waris:

No. Tel.:
Tempat Latihan:
(Nama
Institusi/Sekolah)

Alamat Semasa
Latihan Mengajar:

No. Tel.:
Nama Pengarah/
Pengetua:
Nama
Pembimbing:
Nama Penyelia 1:
Nama Penyelia 2:

Tarikh:_____________
_________
T. Tangan Pelatih:
_______________________
___
23_LM_03-08_Borang
Format Laporan Akhir
LM_contoh

JADUAL WAKTU INDIVIDU


PROGRAM LATIHAN MENGAJAR

POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH


JABATAN : KEJURUTERAAN MEKANIKAL
JADUAL WAKTU SESI : JUN 2011

NAMA PENSYARAH : MOHD FAZDHLI BIN ZAKARIA


HARI/MASA

8.00-9.00

9.00-10.00

TARIKH KUATKUASA :
PINDAAN : 00

10.00 - 11.00

11.00-12.00

12.00-1.00

1.00 - 2.00

2.00-3.00

3.00 - 4.00 4.00 - 5.00

DKM2A
JJ205
KC103

ISNIN

5.00-6.00

6.00-7.00

DKM2A
JJ205
KC103

SELASA
KJA1
JK103
MESIN 1

RABU

DKM2A
JJ205
KC103

DKM1D
JJ108
LAB 1

KHAMIS
JUMAAT
SABTU
KOD

KELAS

JK103
JJ108
JJ205
AR101

KJA1
DKM1D
DKM2A
DKM1A

TEORI
0
0
3
1

AMALI

6
2
0
1

Diterima oleh :
.
(MOHD FAZDHLI BIN ZAKARIA)
POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ
SHAH TARIKH : 4 JULAI 2011

23_LM_03-08_Borang Format Laporan Akhir LM_contoh

LAPORAN

BIL

TUGAS SAMPINGAN

6.00-7.00

MATA PELAJARAN/SUBJEK YANG DIAJAR


SENARAI TOPIK YANG SEMPAT DIAJAR
Bil
1.

Perkara/ Topik / Modul

JJ512 (Pneumatic and Hydraulic)


Teori:

Tempoh
M1 - M4

3.2 (Idenntify sequence control for numerous


cylinder ) until
4.2.1 (State the function and sketch construction
(Hydraulic Pumps))

Amali: Lab 1A (pneumatic - direct method)


Lab 1B (pneumatic indirect method)
Lab 2 (Electropneumatic direct method)
Lab 3 (Electropneumatic indirect & sensor)
2. JM506 (Programmable Logic Controller)

M1 - M4

Teori : 4.4 (Describe timer and counter),


Amali : Lab 1 (Introduction to CX-Programmer)
Lab 2 (Operation of switching & Batch mixer)

3. JM303 (Industrial Electronic)

Amali : Lab 2 (Thyristor) [Group A & Group B]

SENARAI TOPIK YANG BELUM SEMPAT DIAJAR

M1 - M4

Bil
1.

Perkara/ Topik / Modul


Modul 5 : Litar Elektronik

T. Tangan G. Pelatih:
Tarikh :

23_LM_03-08_Borang Format Laporan Akhir LM_contoh

Ulasan
Kenapa?

T. Tangan & Cop Pembimbing/Penyelia:


Tarikh :

UTHM/FPTV/LM/03/07

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
LAPORAN JURNAL REFLEKSI AKHIR
PROGRAM LATIHAN MENGAJAR
NAMA PELATIH:
(Dengan Huruf Besar)

No. KP:

No. Matrik:

No. Tel:

E-mail:

TEMPAT LATIHAN:
(Nama
Institusi/Sekolah)

No. Tel:

No. Fax:

Nama Pengarah/
Pengetua:
Nama
Pembimbing:

No. Tel.

Nama Penyelia 1:

No. Tel.

Nama Penyelia 2:

No. Tel.

REFLEKSI :
(PMI Positive, Minus &
Interesting)

1. Bisikan hati
2. Menganalisis/
Menilai
3. Kesedaran baru
4. Cadangan/
Tindakan

23_LM_03-08_Borang Format Laporan Akhir LM_contoh

23_LM_03-08_Borang Format Laporan Akhir LM_contoh

T. Tangan Pelatih:
Pembimbing/Penyelia:
Tarikh :

T. Tangan & Cop


Tarikh :

23_LM_03-08_Borang Format Laporan Akhir LM_contoh

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN


VOKASIONAL
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN
MALAYSIA

UTHM/FPTV/LM/03-05

LAPORAN KOKURIKULUM/
AKTIVITI LAIN
PROGRAM LATIHAN MENGAJAR
(Disahkan oleh GPK Kokurikulum/Pembimbing)

Nama Guru
Pelatih
No. Kad
Pengenalan
Tempoh Latihan
Mengajar

: MOHAMED ZAFAR BIN MOHAMED GHAZALI


: 821010-01-5213
Kursus :
MEKANIKAL
: 1/2/2013
hingga
28/2/2013

KOKURIKULUM DAN AKTIVITI LAIN (guna Lampiran


tambahan jika perlu)
JENIS
AKTIVITI

TUGAS DAN
TANGGUNGJAWA
B

Program Pemindahan
Teknologi
(Bengkel Penghasilan Serat
Nenas)

Peserta

Sambutan Maulidurasul
Peringkat PIS

Peserta

BIL

ULASAN

JUMLAH KESELURUHAN (100


markah)
Contoh Kokurikulum dan aktiviti
lain :
1. Persatuan/ Kelab 2. Badan
Beruniform

3.Sukan/Permainan
4.Koperasi

5.Asrama 6.Disiplin 7. Projek Keceriaan &


lain-lain.

ULASAN PEMBIMBING :

Tandatangan Pembimbing :
Tarikh

Borang yang telah lengkap sila kembalikan kepada


:

Nama dan Cop


Rasmi :

Dekan
,
Fakulti Pendidikan Teknikal dan
Vokasional
Universiti Tun Hussein Onn
Malaysia,
86400 Batu Pahat, Johor.
(u.p.: Penyelaras Latihan
Mengajar)

Tel: 07-456 4114/ 4120


No. Fax : 07-453 6585

23_LM_03-08_Borang Format Laporan Akhir LM_contoh


UTHM/FPTV/LM/03-05 (1)

RUBRIK PENGLIBATAN PELATIH


DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM/AKTIVITI
LAIN
Rubrik penglibatan pelajar ditentukan melalui petunjuk skala
berikut:

Skala 1
(E = 1 - 39)
Skala 2
(D = 40 - 49)

Skala 3
(C = 50 64)

Skala 4
(B = 65 - 79)

Skala 5
(A = 80 100)

Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum/aktiviti


lain. Kurang
Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum/aktiviti lain. Tidak memperlihatkan
kemahiran
mengelola.
Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum/aktiviti lain.
Mengendalikan
aktiviti kokurikulum/aktiviti lain. Tidak memperlihatkan minat untuk
menguasai
kemahiran baru.
Menjadi pembantu penasihat kokurikulum/aktiviti lain dan terlibat sekurangkurangnya
dalam satu jenis aktiviti sekolah/institusi secara aktif. Memperlihatkan
minat dan
kerajinan menjalankan tugas. Mengendalikan aktiviti kokurikulum/aktiviti
lain dengan
sederhana. Ada kemahiran mengelola. Berminat untuk menguasai
kemahiran baru
Menjadi pembantu penasihat kokurikulum/aktiviti lain dan terlibat sekurangkurangnya
dalam dua jenis aktiviti sekolah/institusi secara aktif dan
bertanggungjawab.
Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. Menunjukkan minat yang
diperlukan
untuk menjalankan aktiviti.
Menjadi pembantu penasihat kokurikulum/aktiviti lain dan terlibat sekurangkurangnya
dalam tiga jenis aktiviti sekolah/institusi secara sangat aktif dan
bertanggungjawab.
Menunjukkan kemahiran mengelola dengan amat memuaskan.
Menunjukkan minat
yang diperlukan untuk menjalankan
aktiviti.

BIL

JENIS AKTIVITI

TUGAS

ULASAN

1. Hari Anugerah

AJK Hadiah

Menunjukkan kemahiran mengelola


dengan cekap

2. Sukan Tahunan

AJK Teknikal

Aktif dan berkemahiran mengendalikan


aktiviti

Sambutan Hari Guru


3. Sekolah

Pengacara
Majlis

Berjaya menunjukkan bakat sebagai


pengacara
Kurang
aktif
dan
tidak
memperlihatkan minat yang
Pembantu Guru
tinggi
Pengiring

4. Perkhemahan Motivasi
5. Pendaftaran Pelajar Baru

Urusetia

Menunjukkan kemahiran mengelola dengan


sederhana

6. Dan lain-lain
JUMLAH KESELURUHAN (100
markah)

83%

23_LM_03-08_Borang Format Laporan Akhir LM_contoh

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN


VOKASIONAL
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN
MALAYSIA

UTHM/FPTV/LM/03-06

LAPORAN PENGURUSAN DAN


SAHSIAH
PROGRAM LATIHAN MENGAJAR
(Disahkan oleh GPK Kurikulum/Pembimbing)

Nama Guru
Pelatih
No. Kad
Pengenalan
Tempoh Latihan
Mengajar

: MOHAMED ZAFAR BIN MOHAMED GHAZALI


: 821010-01-5213
Kursus :
MEKANIKAL
: 1/2/2013
28/2/2013
hingga

PENGURUSAN DAN SAHSIAH (guna Lampiran tambahan jika perlu)


BIL
1.

ASPE
K
Pengurusan Rutin (50 markah)
Contoh :
a. Kerja rutin
Rancangan dan persediaan mengajar
Rekod markah pelajar
Buku latihan pelajar
Rekod kehadiran pelajar

MARKAH

CATATAN

b. Masa
Kehadiran ke sekolah
Kehadiran ke kelas
Aktiviti luar bilik darjah

2.

Sahsiah & Personaliti Guru (50 markah)


Contoh :
a. Pergaulan dengan komuniti
b. Kerjasama
c. Ketrampilan diri
d. Keyakinan diri
e. Pekerti
f. Berfikiran terbuka
g. Sikap professional
h. Kemahiran Insaniah

JUMLAH KESELURUHAN (100


markah)
ULASAN PEMBIMBING :
Tandatangan Pembimbing :

Nama dan Cop Rasmi :

Tarikh :
Borang yang telah lengkap sila kembalikan kepada :
Dekan
,
Fakulti Pendidikan Teknikal dan
Vokasional
Universiti Tun Hussein Onn
Tel: 07-453
Malaysia,
8280/8211
86400 Batu Pahat, Johor.
No. Fax : 07-454
1050
(u.p.: Penyelaras Latihan Mengajar)
23_LM_03-08_Borang Format Laporan Akhir LM_contoh
UTHM/FPTV/LM/03-04

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN


VOKASIONAL
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

LAPORAN INSTITUSI / SEKOLAH


PROGRAM LATIHAN MENGAJAR
(Disahkan oleh Pengarah/Pengetua)

Nama Guru Pelatih


: MOHAMED ZAFAR BIN MOHAMED GHAZALI
No. Kad
: 821010-01-5213
Pengenalan
Kursus :
MEKANIKAL
Tempoh Latihan Mengajar : 1/2/2013
hingga
28/2/2013

A. SAHSIAH
KEGURUAN
Kekuatan
:

Kelemahan
:

Status Sahsiah : Tandakan ( ) pada skala yang dipilih


Cemerlang ( ) Baik (

) Sederhana (

Tidak
) Memuaskan

B. LAPORAN
KEHADIRAN
Bilangan Hari Sepatutnya
Bertugas
Bilangan Hari Hadir
Bertugas
Bilangan Hari Tidak Hadir
Bersebab
Bilangan Hari Tidak Hadir Tanpa
sebab
Peratus
Kehadiran

C. ULASAN PENGARAH /
PENGETUA :

Tandatangan Pengarah / Pengetua


:
Tarikh

Borang yang telah lengkap sila kembalikan


kepada :

Dekan,
Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional
Universiti Tun Hussein Onn
Malaysia,
86400 Batu Pahat, Johor.
Tel: 07-453 8280/8211
(u.p.: Penyelaras Latihan
Mengajar)
No. Fax : 07-454 1050

23_LM_03-08_Borang Format Laporan Akhir LM_contoh

Nama dan Cop Rasmi :

LAMPIRAN
LAPORAN AKHIR LM

Perhatian : Lampiran terdiri daripada dokumen yang boleh


menyokong Laporan Akhir LM seperti rekod kehadiran (terperinci),
penyeliaan pembimbing, bukti penglibatan dalam kokurikulum/
aktiviti lain (Contoh : salinan sijil, kertas kerja, gambar dan lain
lain yang sesuai.

23_LM_03-08_Borang Format Laporan Akhir LM_contoh

PDF to Word