Anda di halaman 1dari 12

UNIT 8: KURIKULUM SEBAGAI WAHANA MENTERJEMAH

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


TUGASAN: Bagaimanakah falsafah pendidikan memberikan pengaruh secara langsung
terhadap pembentukan kurikulum pendidikan Malaysia?
8.1 Apakah pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan?
Tokoh
(Tahun)
Daniel
Tanner &
Laurel
Tanner

Pengertian Kurikulum
Pengalaman pembelajaran yang terencana dan terarah, yang disusunmelalui
proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman yang sistematis di bawah
pengawasanlembaga pendidikan agar pembelajar dapat terus memiliki minat
untuk belajar sebagai bagian darikompetensi sosial pribadinya.

Menurut
Saylor,
Alexander,
dan Lewis
(1981)

Kurikulum sebagai suatu rencana yang berisi sekumpulan pengalaman belajar


bagi anak didik. Sedangkan dalam UUSPN, Seperangkat rencana dan
pengaturan
mengenai
isi
dan
bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
belajar mengajar. Hanya menekankan pada kemanfaatannya bagi guru dalam
merencanakan kegiatan belajar mengajar

Hilda Taba

Kurikulum adalah sebuah rancangan pembelajaran, yang disusun


denganmempertimbangkan berbagai hal mengenai proses pembelajaran serta
perkembangan individu.

Harold B,
Alberty
(1965)

All of the activities that are provided for the student by the school.Kegiatan
yang
disajikan
oleh
sekolah bagi para
pelajar.
Tidak ada
pembatasan antara kegiatan didalam kelasdan diluar kelas

Rumusan anda tentang kurikulum:


Kurikulum merupakan kegaiatan yang disajikan di sekolah berupa instrument, rangkaianunit
materi belajar yang telah disusun, dan seperangkat rencana yang berisi pengalaman
belajar bagi pelajar atau anak didik, agar dapat merealisasikan bakatnya dan dapat mengemba
ngkantaraf hidup dalam masyarakat berdasarkan kemampuan yang dimiliki sebelumnya. Oleh
kerana itu kurikulum harus di organisasikan dengan baik agar sasaran dan tujuan pendidikan
ditetapkan dapat tercapai

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan
8.2 Apakah definisi kurikulum kebangsaan yang diwartakan dalam Akta Pendidikan 1996?

8.3 Analisiskan persamaan dan perbezaan di antara kurikulum kebangsaan dan kurikulum
sekolah.

Kurikulum
Kebangsaan

Kurikulum
Sekolah
Persamaan

Perkara

Keterangan Persamaan

Reka bentuk kurikulum

Komunikasi (lisan, membaca dan menulis)

Peruntukan masa

Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa


mata pelajaran khususnya bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris
Kemahiran berfikir dalam P&P, implikasi kecerdasan pelbagai
dalam P&P, penggunaan TMK, pembelajaran akses kendiri

Pedagogi

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang
merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi
jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan

Perbezaan

Kurikulum kebangsaan

Peringkat

Kurikulum sekolah
-Peringkat sekolah

Penggubal

-Penggubal

-Peringkat kebangsaan
-Penggubal
-Reka bentuk kurikulum
modular berasaskan 6 tunjang
iaitu komunikasi, kerohanian
(sikap dan nilai), kemanusiaan,
perkembangan fizikal dan
estetika, sains dan teknologi,
keterampilan diri.
-bahan kurikulum ialah
dokumen standard kurikulum.

-fokus 4M iaitu membaca,


menulis, mengira dan
menghafal.
-element kreatif dan inovasi,
keusahawanan dan teknologi
maklumat dan komunikasi
(TMK) secara eksplisit.
-Organisasi kurikulum tahap I
(tahun 1,2,3) berasaskan Modul
Teras Asas, Modul Teras Tema
dan Modul elektif. Bagi tahap II
(tahun 4,5,6) berasaskan Modul

-Reka bentuk kurikulum Linear


berasaskan 3 bidang iaitu
komunikasi, manusia dan alam
kelilingnya, perkembangan diri
individu.

-Bahan kurikulum ialah sukatan


pelajaran dan huraian sukatan
pelajaran.
-Fokus 3M iaitu membaca,
menulis dan mengira.

-Element kemahiran berfikir


secara kreatif dan kritis.

-Organisasi kurikulum tahap I


(tahun 1,2,3) dan bagi tahap II
(tahun 4,5,6) adalah sama
berasaskan mata pelajaran teras,
wajib dan tambahan.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan

8.4 Merujuk kepada Rajah 8.1, jelaskan sistem pendidikan yang terdapat di Malaysia.

TAHAP
PENDIDIKAN

PERINGKAT &
KATEGORI
PENDIDIKAN

KURIKULUM
KEBANGSAAN

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan

Kolej
Vokasional
(Diploma)

Rajah 8.1: Sistem pendidikan Malaysia


Pendidikan di Malaysia merupakan tanggungjawab kerajaan persekutuan. Sistem pendidikan
kebangsaan merangkumi pendidikan dari pra-sekolah hingga pengajian tinggi. Pendidikan
pra-tertiari (dari pra-sekolah hingga pendidikan menengah) adalah di bawah tanggungjawab
Kementerian Pendidikan Malaysia manakala pendidikan tertiari pula adalah di bawah
tanggungjawab Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Visi kerajaan ialah menjadikan
Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan.
Pendidikan Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah
Pendidikan sekolah rendah (selama 6 tahun) dan sekolah menengah (selama 6 tahun) adalah
percuma. Umur kemasukan ke sekolah rendah Tahun Satu ialah tujuh tahun. Pendidikan
sekolah rendah merupakan suatu kewajipan untuk murid-murid berumur antara tujuh hingga
dua belas tahun. Para pelajar akan menduduki peperiksaan umum pada akhir sesi pengajian
sekolah rendah, sekolah menengah rendah dan sekolah menengah atas.
Pendidikan Menengah Lanjutan
Setelah penamatan pendidikan menengah, para pelajar boleh melanjutkan pelajaran ke
peringkat menengah lanjutan selama 1 hingga 2 tahun yang merupakan kursus persediaan
untuk memasuk universiti.
Pendidikan Tertiari
Pada peringkat pendidikan tertiari, institusi-institusi pengajian tinggi menyediakan programprogram pengajian yang menganugerahkan kelayakan-kelayakan sijil, diploma dan ijazah
sarjana muda. Program-program pengajian tinggi dalam bidang akademik dan profesional
disediakan oleh kedua-dua sektor pendidikan awam dan swasta sepert berikut: Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang dibiayai oleh kerajaan seperti universiti
awam, kolej komuniti, politeknik dan maktab perguruan
Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang dibiayai oleh pihak swasta seperti
universiti swasta, kolej universiti swasta, kampus cawangan universiti luar negara dan
kolej

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

KBSM/KSSM

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan

Peluang Pembelajaran di Institusi Pendidikan Swasta di Malaysia


Institusi pendidikan swasta yang dibiayai oleh pihak swasta ini lebih dikenali sebagai sekolah
swasta. Sekolah swasta pertama yang mengikuti kurikulum kebangsaan dan diluluskan oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia telah ditubuhkan pada awal tahun 1980-an. Kini, terdapat
pelbagai jenis sekolah swasta yang memberi pilihan yang meluas : Sekolah Rendah & Sekolah Menengah Akademik Swasta, mengikuti kurikulum
kebangsaan
Sekolah Antarabangsa, mengikuti kurikulum antarabangsa seperti kurikulum British
dan Amerika

8.5

garis panduan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia

Sekolah-sekolah swasta yang lain

Merujuk kepada Rajah 8.2, bincangkan bagaimanakah FPK mempengaruhi


pembentukan kurikulum pendidikan negara?

FPK

KURIKULUM

1. Bentuk Pendidikan

a)
Kurikulum
Sekolah

2. Proses Pendidikan
3. Matlamat Pendidikan

b)kurikulum
kebangsaan

c)kurikulum
daerah
e)kurikulum
sekolah

d)kurikulum
negeri

f)kurikulum
swasta
PROSES PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

PENGAJARAN
Sukatan Pelajaran/
Huraian Sukatan
Pelajaran/ Dokumen
Standard Pelajaran
g) Rancangan
pelajaran
tahunan

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Pendidikan Swasta
Pendidikan swasta di Malaysia disediakan oleh dua organisasi swasta yang boleh
dikategorikan seperti berikut berdasarkan peringkat pengajian yang ditawarkan:
IInstitusi Pendidikan Swasta (IPS) atau sekolah swasta yang menawarkan pendidikan
pra-sekolah, pendidikan sekolah rendah dan pendidikan sekolah menengah
IInstitusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) menawarkan pendidikan tertiari yang akan
menganugerahkan kelayakan sijil, diploma dan ijazah sarjana muda

h) Rancangan
pelajaran harian

Objektif/ Hasil
Pembelajaran

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan

Kurikulum Bahasa Melayu digubal untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan


Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
emosi, rohani, dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayu melatih murid menguasai
kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan tatabahasa secara
gramatis. Selain itu, murid dapat mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata
pelajaran yang lain, di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kreatif
dan kritis.
Bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan, Huraian Sukatan
Pelajaran disediakan bagi setiap tahun pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran
mengandungi objektif khusus pembelajaran sebagai rujukan guru bagi melaksanakan
pengajaran dan pembelajarannya. Di samping itu, ia juga mengandungi organisasi
kandungan yang merangkumi kemahiran bahasa, hasil pembelajaran, sistem bahasa,
dan pengisian kurikulum.
Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996, Bahasa
Melayu menjadi mata pelajaran atau disiplin ilmu teras di semua sekolah rendah dan
menengah. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa
perpaduan rakyat Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa
bangga terhadap bangsa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat, juga
berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi
bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. Pendidikan Bahasa Melayu di
peringkat sekolah menengah juga bertujuan mewujudkan asas semangat
kewarganegaraan.

8.6

Jelaskan pengaruh FPK dalam pembentukan kurikulum


Pengaruh FPK

Falsafah pendidikan

Huraian

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Rajah 8.2: Penterjemahan FPK menerusi pengoperasian kurikulum dan pengajaran

Falsafah pendidikan negara mempunyai implikasi yang besar


terhadap pembentukan kurikulum. KBSR dan KBSM adalah hasil
perubahan yang diaspirasikan dalam Falsafah Pendidikan Negara.
Antara perubahan-perubahan yang jelas terdapat dalam kedua-dua
tersebut ialah ;

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan

ii.

Kehendak masyarakat

Sukatan pelajaran yang digubal memberi penekanan


kepada aspek kesepaduan dan keseimbangan. Oleh itu
konsep-konsep seperti penggabung jalinan ( penyatuan
kemahiran-kemahiran ) dan penyerapan ( penyatuan isi
) sentiasa dititik beratkan.
Penekanan baru diberikan kepada penerapan nilai-nilai
murni. Ia seharusnya diserapkan dalam setiap mata
pelajaran yang diajar di sekolah.

iii.

Program pendidikan disusun agar dapat melahirkan


insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan.

iv.

Program pendidikan yang menitik beratkan pendidikan


umum diperkenalkan.

v.

Penekanan diberikan kepada pendidikan teknik dan


vokasional.

vi.

Penekanan juga diberikan kepada bahasa merentasi


kurikulum.

vii.

Pemupukan budaya sains dan teknologi terus


ditekankan.

viii.

Pemupukan budaya keusahawanan dan budaya niaga


ditegaskan.

ix.

Pengukuhan dan perluasan bahasa Melayu sebagai


satu cabang ilmu pengetahuan.

x.

Peningkatan pendedahan dan penguasaan bahasa


Inggeris.

xi.

Penekanan kepada melahirkan individu yang


berkeyakinan diri dan bersikap berdikari.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

i.

Kurikulum digubal dan dilaksanakan mengikut kehendak dan desakan


masyarakat. Masyarakat juga menentukan samada kurikulum itu
sesuai atau pun tidak dengan kehendak mereka. Namun begitu
bukanlah mudah untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat
terhadap kurikulum dan sumbangannya pada budaya, lebih-lebih lagi
dalam masyarakat yang kompleks dan mengalami perubahan yang

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan
pesat.

Masyarakat mengkehendaki murid-murid mempelajari kemahirankemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira; konsepkonsep asas cara hidup masyarakat dari segi politik, sosial dan
ekonomi; serta teknik-teknik asas untuk menyertai kehidupan sesuatu
masyarakat, seperti mengambil bahagian dalam perbincangan,
kepimpinan dan pemikiran kritis dalam suatu sistem demokrati

Faktor politik

perkembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik, kerana


setiap kali pucuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar, maka setiap
kali itulah kurikulum pendidikan akan dikaji semula. Kurikulum
pendidikan menjadi saluran penting bagi setiap badan
pemerintahanmenguatkan pengaruh mereka. Kerajaan
bertanggungjawab menetapkan Dasar Pendidikan Negara sejajar
dengan hasrat pemerintah.
Di Malaysia misalnya, ketika British berkuasa di negara ini, dasar
pelajaran hanya bertujuan menjadikan anak-anak Melayu petani dan
nelayan yang lebih baik daripada ibubapa mereka. Pihak British tidak
langsung menitikberatkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara
ini. Apabila negara mencapai kemerdekaan, Dasar Pelajaran
Kebangsaan turut berkembang dan berubah. Dasar Pelajaran
Kebangsaaan yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961
menitikberatkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perpaduan
negara dan penghasilan tenaga kerja. Melalui kurikulum Pendidikan
disalurkan aktiviti-aktiviti yang boleh membentuk keperibadian dan
perwatakan individu yang baik dan oleh membawa ke arah
perpaduan. Sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya yang
disyorkan oleh Penyata Razak 1956 dianggap sebagai salah satu asas
sistem pendidikan kebangsaan bagi mewujudkan perpaduan negara
itu

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Penilaian atau kajian berterusan adalah diperlukan untuk memastikan


matlamat dan kehendak masyarakat terhadap pendidikan benar-benar
terlaksana. Misalnya dalam masyarakat industri, pendidikan harus
mempunyai strategi terhadap ciri-ciri ekonomi, politik, sosial dan
budaya masyarakat tersebut. Dalam masyarakat pertanian pula, ciriciri kurikulumnya adalah berbeza.

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan
perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan
Faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan
negara
dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statik.
Oleh itu ia harus diubahsuai mengikut peredaran masa dan kemajuan
perkembangan dunia
sains dan teknologi

perubahan sosial

Dewasa ini masalah keruntuhan moral dan jenayah di kalangan


remaja dan murid-murid semakin meningkat. Mereka terdedah
dengan masalah penagihan dadah, minum minuman keras, merokok,
pergaulan bebas dan melakukan perkara-perkara jenayah seperti
mencuri, merompak, merogol dan sebagainya. Masalah ini jika tidak
dibendung dengan segera, akan merosak dan menghalang
pembangunan negara.

Faktor perancang dan


pelaksana kurikulum

Menyedari hakikat ini, negara telah mewujudkan Falsafah Pendidikan


Negara yang bertujuan memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani..
Dengan itu perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan
sosial agar nilai-nilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan
arus pembangunan
Perubahan yang begitu pesat dalam masyarakat dan dunia membuat
kurikulum hari ini perlu disesuaikan mengikut peredaran masa.
Sehubungan dengan itu perancang kurikulum bertanggungjawab
menyemak semula dari masa ke semasa. Pengguguran, perubahan
atau pertambahan terhadap kurikulum harus dilakukan mengikut
peredaran masa, kehendak masyarakat dan kemajuan negara.
Kita hidup dalam masyarakat yang berubah-ubah, iaitu pengetahuan
baru sentiasa ditemui, sementara pengetahuan lama yang dibuktikan
kurang tepat diperkemaskinikan. Masalah pertambahan pengetahuan
yang banyak menimbulkan masalah pemilihan apa yang hendak
dipelajari serta pertimbangan semula bagaimana pembelajaran harus
berlaku. Dengan menyedari bahawa murid-murid harus disediakan
untuk menyesuaikan diri dengan permintaan masyarakat yang cepat
berubah, guru-guru dan perancang kurikulum harus menyemak
semula apa yang mereka kemukakan kepada murid-murid
(Kamaruddin Hj. Husin, 1994).

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Faktor

Selain menjadi tempat menyalurkan pengetahuan dan melatih


kemahiran akademik, sekolah juga merupakan agen sosial. Melalui
pendidikan di sekolah, nilai-nilai sosial yang diperlukan dalam dan
negara diserapkan.

Faktor murid ,
kehendak , dan
keperluan masyarakat

Faktor perkembangan
ilmu dan
kepentingannya

Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada pelaksana kurikulum


harus sentiasa peka dengan perubahan yang timbul serta bersedia
mencari penyelesaian dalam mengubah kurikulum merupakan orang
yang penting dalam
Pelajar sebagai individu mempunyai kehendak dan keperluan asas
ytang melibatkan kehendak dan keperluan asa yang melibatkan
keselamatan, kasih sayang, bermasyarakat dan kehendak
penyempurnaan kendiri. Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya
dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kehendak dan
keperluannya sebagai muriod dan individu dapat dipenuhi. Ini
bermakna, kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu
pengetrahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan
potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkmi intelek, jasmani,
rohani dan sosial( Ee Ah Meng, 1995).
Perancangan kurikulum yang baik sentiasa mengambil kira keperluan
murid serta mampu memberi faedah secara menyeluruh. Ini bermakna
faktor minat dan perkembangan individu dalam bidang kognitif,
psikomotor dan afektif perlu difikirkan semasa membentuk
kurikulum tersebut.
Masa yang berlalu turut membawa perubahan kepada masyarakat
yang seterusnya menuntut mereka menerima pendidikan yang lebih
sempurna selaras dengan keperluan kemajuan yang kian pesat. Ilmu
yang bersifat dinamik menyebabkan ia sentiasa berkembang.
Perkembangan ini disebarkan kepada masyarakat menerusi
perancangan kurikulum 6yang lebih kemas dan sesuai dengan
kehendak masyarakat dan negara.
Penemuan baru dalam pelbagai bidang seperti perubatan, teknologi
dan sebagainya menjadikan bidang itu terus berkembang.
Perekembangan ini penting dalam pembentukan kurikulum supaya ia
dapat dikemaskini dari masa ke semasa agar ilmu -ilmu baru ini dapat
dissalurkan kepada murid-murid bagi mengimbangi keperluan zaman.
Selain itu, pengenalan ilmu atau bidang-bidang baru ke dalam
pendidikan membantu meningkatkan taraf pendidikan itu sendiri.
Contohnya, mem[erkenalkan ilmu pengurusan dan perhubaungan ke
dalam biodang pendidikan, khususnya ke dalam bidang kurikulum,
meningkatkan lagi keberkesanan proses perkembvangan kuriklum itu
sendiri.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan

10

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan

Bagaimanakah kurikulum standard dioperasikan ke arah menterjemahkan hasrat FPK


Input

menerima kemasukan
kanak-kanak daripada
4-6 tahun

Operasi Kurikulum Standard Sekolah


Prasekolah
Pengajian tadika bukan merupakan
pengajian wajib dalam Pendidikan
Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika
oleh pihak swasta amat menggalakkan.
Setakat ini, sebahagian besar Sekolah
Kebangsaan mempunyai kelas prasekolah.
Namun kemasukan ke kelas ini dibuka
kepada anak-anak dari keluarga
berpendapatan rendah.

Outcome
Bahasa Malaysia
digunakan sebagai
bahasa pengantar

Sekolah Rendah
bermula dari tahun 1
hingga tahun 6, dan
menerima kemasukan
kanak-kanak berumur
7 tahun sehingga 12
tahun.

Sekolah rendah awam di Malaysia


terbahagi kepada dua jenis, iaitu Sekolah
Kebangsaan dan Sekolah Jenis
Kebangsaan. Kurikulum di kedua-dua jenis
sekolah rendah adalah sama. Perbezaan
antara dua jenis sekolah ini ialah bahasa
pengantar yang digunakan.
Pada akhir tahun persekolahan sekolah
rendah, ujian awam diadakan bagi menilai
prestasi murid-murid. Ujian awam pada
peringkat sekolah rendah dinamakan Ujian
Penilaian Sekolah Rendah (UPSR).
Pelajar yang telah menduduki UPSR,
dibenarkan melanjutkan pelajaran ke
peringkat menengah.

Bahasa
Melayu dan bahasa
Inggeris merupakan
mata pelajaran wajib
dalam Sistem
Pendidikan Malaysia
Bahasa Melayu
digunakan sebagai
bahasa pengantar di
Sekolah
Kebangsaan. Bahasa
Tamil atau bahasa
Mandarin digunakan
sebagai bahasa
pengantar di Sekolah
Jenis Kebangsaan

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

8.7

11

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan

Pada akhir Tingkatan Lima, para pelajar


perlu menduduk peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia (SPM) sebelum
menamatkan pelajaran di peringkat
menengah

Bahasa Malaysia
digunakan sebagai
bahasa pengantar

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Bermula dari umur 13


hingga 17 tahun.

Sekolah Menengah
Sekolah menengah awam boleh dilihat
sebagai pelanjutan sekolah rendah. Para
pelajar perlu belajar dari Tingkatan 1
hingga Tingkatan 5. Seperti di sekolah
rendah, setiap tingkatan (darjah)
mengambil masa selama satu tahun. Pada
akhir Tingkatan Tiga, para pelajar akan
menduduki Penilaian Menengah
Rendah (PMR). Berdasarkan pencapaian
PMR, mereka akan dikategorikan kepada
Aliran Sains atau Aliran Sastera.

12