Anda di halaman 1dari 6

ARTIKEL 1

Kekuatan :Dapatan kajian ini berbentuk kualitatif dan menjawab objektif


kajian yang dinyatakan dengan terperinci. Ia juga mudah difahami kerana
dipersembahkan dengan cara yang membuatkan pembaca jelas terhadap
isi-isi yang dikemukakan. (rujuk kekuatan 2 dan kekuatan 1)
Kelemahan :Tiada penjelasan bagi beberapa perkataan atau istilah
khusus terhadapi bidang yang diperkatakan (ciri-ciri linguistik) contoh :
fiil, dhomir, madhi dan mudhoridan
Dapatan tidak dihuraikan dengan menggabungkan isi2 dalam kateri yang
sama. contoh : pengkaji menerangkan permasalahan yang dihadapi oleh
responden ketika mempelajari kemahiran bertutur berdasarkan tiga
tugasan yang diberi . Kemudian terdapat permasalahan yang sama wujud
dalam dua tugasan berlainan.
Huraian Kekuatan
1) terdapat beberapa perkataan yang dijelaskan dengan baik. Contoh :
morfologi atau sarf = struktur perkataan , sintaksis atau nahu =
struktur ayat
2) Penulis menerangkan dapatan dengan meng quote jawapan
pelajar dr temual seterusnya meng highlight kan perkataan yg
berkaitan yg berkaitan dengan isi utama dapatan tersebut.
Contoh : point kurang keyakinan diri di highlightkan perkataan
macam tak confident
3) Point yang kurang tepat
Contoh : cabaran tugasan sepatutnya tugasan yang mencabar
Huraian Kelemahan
1) Penerangan tidak mendalam
contoh : wujud perkataan atau istilah yang digunakan tidak jelas
bagi sesetengah pihak yang bukan daripada bidang kajian
Madhi & mudhari, fiil, dhomir

ARTIKEL 2

Kekuatan : Dapatan kajian ini berbentuk kualitatif dan menjawab


kesemua soalan kajian. Data-data temu bual yang membuktikan
dapatan kajian dijelaskan dengan terperinci.
Kelemahan : Data temu bual tidak di transkripsi dengan
menggunakan nombor( rujuk *) atau kod (S1) tertentu. Selain itu,
terdapat kesalahan pernomboran dalam penyusunan data dan
beberapa kesalahan bahasa seperti kesalahan mekanis dan
morfologi yang ditemui dalam dapatan kajian ini.

* Strategi pengulangan
Strategi pengulangan ini digunakan oleh penutur ketika
mereka terlupa terhadap satu-satu perkataan (seperti dalam
contoh 2); membolehkan mereka berfikir sebentar perkataan
sebenar yang diingini (seperti dalam contoh 1) dan juga
memberi peluang kepada mereka untuk memperbaiki
kesilapan-kesilapan dalam pengujaran mereka (seperti dalam
contoh3). Strategi ini telah ditemui sebanyak 38 kali dalam
transkripsi data dan merupakan strategi yang paling banyak
digunakan oleh subjek kajian.
Kekuatan :
Penulis menerangkan dapatan dengan meng quote data daripada
tem bual seterusnya meng highlight kan bukti yg berkaitan yang
berkaitan dengan isi utama dapatan tersebut.
Contoh : strategi penukaran kod bahasa

()Syria ......... ... ....


Kelemahan
Terdapat banyak kesalahan bahasa yang berkemungkinan
mengelirukan pembaca.
1) Kesalahan bahasa (mekanis) penggunaan perkataan yang
tidak konsisten
Contoh :
responden dan pelajar.

Responden menggunakan strategi ini adalah


berkemungkinan disebabkan
oleh pelajar tidak tahu perkataan tersebut dalam bahasa
Arab,..
responden kemudian subjek
Responden menggunakan strategi ini adalah
berkemungkinan disebabkan oleh pelajar tidak tahu
perkataan tersebut dalam bahasa Arab

Strategi ini telah ditemui sebanyak 38 kali dalam


transkripsi data dan merupakan strategi yang paling

banyak digunakan oleh subjek kajian


pelajar kemudian penutur
Strategi ini ditemui sebanyak 5 kali sahaja dalam data
transkripsi. Penutur menghadapi masalah dalam memilih
leksikal yang bertepatan

2) kesalahan morfologi

imbuhan- Selain daripada menggunakan leksikal yang


mempunyai maksud yang hampir sama, pengkaji dapati

bahawa
kesalahan kata sendi
penutur mengelakkan diri dari menyebut ayat
kesalahan ejaan
ianya disertai dengan strategi rayuan kerjasama.

ARTIKEL 3
ULASAN
Dapatan kajian ini berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Ia didapati telah
menjawab kesemua objektif kajian.Data kualitatif dan kuantitatif disusun
dalam bentuk yang mudah difahami iaitu jadual. Pernomboran jadualjadual memudahkan data disemak Selain itu, dapatan kajian ini juga
disokong oleh kajian berkaitan.
Kelemahan
Dapatan kajian menjawab persoalan yang tidak dinyatakan dalam
persoalan kajian.
Terdapat kesalahan bahasa mekanis dan juga Tiada penjelasan bagi
beberapa perkataan atau istilah khusus terhadapi bidang yang
diperkatakan
Kekuatan
Mudah difahami dalam bentuk jadual
Analisis data dihuraikan dengan jelas

Dapatan kajian disokong kajian terdahulu


Dapatan menjawab persoalan kajian yang tidak dinyatakan dalam
persoalan kajian
Kesalahan bahasa mekanis tidak konsisten
Contoh : fonem bunyi
Istilah khusus x dijelaskan contohnya dhomir, idhafah
Kesalahan morfologi kata pemeri contoh : adalah ialah

Antaranya adalah hasil kajian


Sahabudin Salleh (2003) yang mendapati bahawa pelajar Melayu tidak menguasai

ARTIKEL 4 (Teknik

Pengajaran Kemahiran Bertutur Bahasa


Arab Di SMKA Di Malaysia)
ULASAN
Dapatan kajian ini berbentuk kuantitatif. (data dianalisis
menggunakan kaedah statistic diskriptif iaitu dlm bentuk
kekerapan,peratus dan min)
data dalam jadual dipersembahkan dengan kemas dan mudah
difahami
pernomboran Jadual jadual dalam dapatan kajian
penulisan huraian jelas dan dijustifikasikan dengan sokongan
data - didapati membantu pembaca memahami kunci utama ingin
sampaikan oleh pengkaji.
Kelemahan :
Dapatan tidak menjawab satu persoalan kajian, iaitu :

Adakah pengajaran teknik kemahiran bertutur bahasa Arab di SMKA


mengikuti
Pendekatan Komunikatif seperti yang dinyatakan dalam KBA?

Kedudukan jadual yang berada di bawah penulisan huraian


mungkin mengelirukan pembaca. (proses merujuk kepada
huraian)

PROSIDING 5 (PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN KEMAHIRAN


BERTUTUR BAHASA ARAB: KAJIAN DI PUSAT ASASI UIAM)
Dapatan kajian berbentuk kuantitatif.
Ia didapati menjawab kesemua persoalan kajian dan disusun mengikut
urutan persoalan kajian
Kesemua hipotesis diuji dan dinyatakan keputusan sama ada ia ditolak
atau diterima juga dinyatakan

Data bagi objektif pertama prosiding ini tidak dipersembahkan dalam


bentuk jadual
Penulisan dapatan yang tidak selaras dengan pernyataan pengkaji
Contoh : Untuk menjawab objektif kajian yang pertama, dua aspek penggunaan

strategi pelajar-pelajar UIAM dikemukakan, iaitu;


i. Penggunaan strategi pelajar mengikut item strategi
ii. Penggunaan strategi pelajar mengikut kumpulan strategi
iii. Penggunaan strategi pelajar mengikut keseluruhan strategi

Anda mungkin juga menyukai