Anda di halaman 1dari 24

Nae tma: Aby byl voln as pro vechny...

slo 3/2016

ARCHA

Zpravodaj ovchov avyuit volnho asu dt amldee

foto Ji Tomala

Hipoterapie vHucul Clubu


Oinkluzi sVladimrem Blkem
Pedstavujeme: esk stedokolsk unie

vodnk
Zpravodaj
RDM ovchov
avyuit volnho
asu dt
amldee
Registrace
Ministerstvem
kultury: MK R 8135
Tematick skupina 13/A8,
ISSN 1212 5016
Podvn novinovch zsilek
povoleno eskou potou, s.p.,
odtpn zvod Peprava,
.j. 1259 / 99 zedne29.3.1999

Foto archiv Letnho domu

Svt se rychle mn
Svt se rychle mn slchme asto.
Konstatovn o rychle se mncm svt
bvalo vlastn kad strnouc generaci.
Rd pipoutm, e prv kthle generaci
patm. Jen se ze vech sil snam, abych
svm pemlenm ostavu svta, nezatil
ivotn cestu tch, kte stoj na jejm samotnm zatku. Je dobe, e vt st
svtov populace, prezentovna i naimi
dtmi a vnouaty, si se zrychlenm promovnm svta tkou hlavu nedl. Ba
co vc, ochotn se mu pizpsobuje.
Pesto si v kontextu vlastnho vnmn
promn svta, poznamenanho vkem,
dovolm pipomenout:
1. Nepodlejme se na zrychlovn promn
svta projektovnm naich nesplnnch
sn apn do ivota naich dt. Pipusme, e ne ve, co bychom rdi dtem dopli, je pro n to nejlep. Nae potomstvo nemus nutn excelovat ve vech
oblastech rznch dovednost, umnm
ponaje asportem kone, jen pro ukojen
na vlastn jeitnosti. Pimlouvm se za
poskytnut asu na spoinut, na komfort
volnho asu, jen nae dti vypln jen
ajen podle svho pn.

2. Dti si zaslou zna strany nejen bedliv


dohled nad rozvojem profesnch zdatnost.
Pro jejich ivot je sp ne dobr znmka
zmatematiky dleit, skm se rdi potkvaj askm trv voln as. Poskytnme
jim dostatek prostoru krozvoji abudovn
emon strnky jejich osobnosti.

3. Na msto starn se o zajitn ivotnho standardu, kter nm vnucuje rychle


se mnc svt vudyptomnou reklamou,
spolu s pokuenm se neustle s nkm
srovnvat, poskytnme dtem n vlastn prostor a as k tomu, aby naly odvahu snmi sdlet nejen dleit informace
onich samotnch, ale ivnitn pocity, touhy apn.
Moje skvl tchn mi obas slaskavost
sob vlastn pipomnala, e dti se vychovvaj dvacet let ped narozenm. Nejdve jsem to vnmal trochu jako tok na
svou osobu. To vte, prvn dt jsem ml
vtiadvaceti. Dnes vm, e mne jen chtla
povzbudit pro chvle, kdy si tak pln nebudu vdt rady ani sm se sebou, nato
s uvdnm svch dt do ivota v rychle
se mncm svt. Vc ne soustedn se
na zajitn vzdln, postaven i penz, je
pro zdrav rozvoj naich dt dleit, aby
ani na chvli nezapochybovaly, skm sm,
navzdory mncmu se svtu, bez podmnek potat.
Jan Brta
editel Letnho domu, z..

Poslnm Letnho domu je pomoci dtem


a mladm lidem, vyrstajcm v nhradn
vchovn pi i bez fungujcho rodinnho zzem, aby provali astn dtstv
adospli ksamostatnmu aplnohodnotnmu ivotu.

Redakce:
Ji Majer vedoucredaktor
Adresa redakce:
esk rada dt amldee,
Senovn nmst 977/24,
11000 Praha 1
tel.: 211222870
e-mail: archa@crdm.cz
IO: 68379439
Sazba alito
Michala K. Rocmanov,
akad. mal.
Tiskne REFOS, Praha
Fotografie zarchivu RDM
ajejch lenskch sdruen.
17. ronk
Toto slo vylo
vkvtnu 2016.
Foto na tituln stran
Ji Tomala, Pionrsk skupina
Omega
Zpravodaj Archa je nekomern
tiskovinou, kter nen urena
kprodeji.
Tisk zpravodaje finann
podpoilo Ministerstvo kolstv,
mldee atlovchovy.
Podrobn informace
kezpravodaji Archa lze nalzt
na internetov adrese
archa.crdm.cz

Nae tma
Hasik je pro vechny
Pro Sdruen hasi ech, Moravy aSlezska, resp. pro sek
mldee, nen prce sdtmi se zdravotnm, socilnm nebo jinm
znevhodnnm sice hlavnm strategickm clem, nicmn...

Sbory i okresn sdruen podaj jak


aktivn akce, jako jsou jednodenn i
vcedenn vlety, dtsk dny, makarn
nebo tbory, tak akce pasivn, k nim
pat ukzky innosti, kulturn aspoleensk programy pro koly ajin zazen, dny otevench dve. Dle sem pat
vzdlvac aosvtov aktivity zahrnujc preventivn vchovnou a vzdlvac
innost v porn ochran mldee
Hasisk jisken se SO aSOU Dubno,
souinnost s HZS na programu Hask,
pat sem tak spoluprce sLigou proti

Foto SH MS

...nicmn m dl intenzivnji tato innost pichz tzv. zdola, od zkladnch


lnk, vrmci aktivit sneorganizovanmi dtmi.
Cle akc podanch pro neorganizovan dti jsou dny stanovami SH MS
a Strategickm plnem rozvoje seku mldee do roku 2020. Pat k nim
zskvn novch len, preventivn
vchovn psoben v oblasti porn
ochrany, ochrany obyvatelstva a dalch mimodnch udlost a nabzen
vestrannch monost ktrven volnho asu dt bez ohledu na jejich psychickou a fyzickou zdatnost, zdravotn
handicap asociln skupinu.
V kroucch mladch hasi bn najdeme dti se specifickmi poruchami
uen a pozornosti, ale tak dti s poruchami autistickho spektra, sluchov
postien dti nebo dti s vvojovou
dysfzi (vadou). Vedouc se ospecifickch potebch takovch dt dozvdaj
na vzdlvacch kurzech. Nespornou
vhodou je, e ve valn vtin sbor
jsou finann nklady pro rodie tm
nulov, atak do krouk mohou chodit
idti ze sociln slabch rodin.
rakovin. V neposledn ad se nap
sdruenm konaj charitativn aveejn
prospn projekty, jako jsou nejrznj sbrky nebo kulturn vystoupen.
Jednotliv akce nejsou celoplon zeny. Vjimkou je literrn vtvarn sout Porn ochrana oima dt, do n
se mohou zapojit dti ve vku od t do
18 let ze kolskch amimokolskch zazen. Prce jsou rozdleny podle vku
do esti kategori, zaazeny jsou dv vkov kategorie pro zkladn umleck
koly adv pro dti ze specilnch kol.

Zajmavou akc je Speciln hasisk


olympida, kter se kon u 16 let.
Vznikla jako Hasisk sout pro zdravotn postien ijc vdtskch domovech ajinch podobnch zazen.
Pravidla olympidy pipravil Pavel Soukup z Domova pro osoby zdravotn
postien ve Veboicch a pi tomto
domov tak zaloil sbor dobrovolnch
hasi, kter stle funguje aje zapojen
do celoron innosti hry Plamen okresu st nad Labem. Do olympidy jsou
zaazeny tyto disciplny 6 x 30 metr

Nae tma
spekkami, porn tok na padest
metr se dberovou stkakou, hasisk kuelnk, vzn uzl, zklady prvn
pomoci, porn ochrana, zklady topografie, pouit jednoduchch hasebnch
prostedk. Disciplny jsou upraven

tak, aby mli vichni soutc monost


je zvldnout.
V poslednch letech se Speciln hasisk olympida uskuteuje ve venkovnm arelu Zkladn koly Eliky
Krsnohorsk v st nad Labem. Akci

podporuje msto st nad Labem, HZS


steckho kraje a Krajsk ad steckho kraje. V roce 2015 se zastnilo
devt tm.
Jaroslava erdlov,
tiskov mluv SH MS

Foto archiv DS (nahoe) aAnna tindlov (dole)

Kdy je to zregionu na sout daleko


Vichni znme typick nkladn volnoasov i sportovn aktivity. Rodie
se svm dtem sna dt to nejlep
a podle svch monost kupuj drah
sportovn nin, plat vysok zpisn i
vybraj ty nejlep spac pytle pro dobrodrustv vprod.
Naproti tomu mme aktivity, kter rodie pli nechpou, nebo kter jejich
dti dokonce u pesvdiv vzdorovat
aodmlouvat, atud nejsou rodie tak
asto ochotni je podporovat. Napklad
debatovn.
A to na prvn pohled
tak nemus vypadat,
debatovn je docela nron konek.
Vtradin podob Debatn ligy tvo nezanedbateln nklady zejmna ubytovn
a strava na vcedennch celosttnch
turnajch, ato nejen pro sebe, ale ipro
dostaten poet dobrovolnch rozhodch. Vedete-li navc jako j debatn
klub v pohrani, je teba jet pist
nezanedbateln nklady cestovn.
Vijte se do role rodie, kter se prv
vzdal snu na prvn destku ebku ATP
i prvn ptku v nkterm tmu NHL
a zan chpat, e jeho ratolest m
v myslu se v u tak trochu otravnm
pesvdovacm umn jet zdokonalovat a budoucnost najde leda tak
vprvn ptce kandidtky njak politick strany (jako by na tom pi druhm

zamylen bylo nco patnho).


Abychom debatovn zlevnili, hledali
jsme v esk debatn spolenosti model, kter by umonil ast vem. km a studentm ze vech kout R,
apedevm bez ohledu na jejich ekonomickou slu. Vme, e nem smysl
ekat na spojen jmna nkterho zvznamnch privtnch podnik sdebatn
sout fotbalov a hokejov liga
zkrtka thnou vc, tudy cesta nevede.
Druhou monost bylo nehledat pokryt nklad, ale nklady snit, a proto
jsme shli po Verbattlu.
Debata formtu Verbattle m nejen
vt spd, nboj aatraktivitu pro ky
iuitele, ale pedevm je vrazn rychlej. Dky tomu nevyaduje vcedenn
turnaje, a tud nklady na ubytovn
astravu. Krom toho jsme se rozhodli
sout koncipovat nikoli jako celostt-

n, nbr jako postupovou. Do dlek si


tud zacestuj jen ti nejlep ajen jednou ane ptkrt za koln rok.
Verbattle vak nen inkluzivn jen svou
cenou, ale tak svou clovou skupinou.
Zatmco tradin nejvce debatuj stedokolci apro zkladn i vysok koly
se pouvaj jin debatn styly, Verbattle
um jen s drobnmi obmnami pokrt
vechny ti rovn kol. Ale ani tady
nekon. Existuje dokonce varianta pro
irokou veejnost. Tak daleko sice zatm
vesku nejdeme, ale jednou Kdo v.
Pro nadchzejc koln rok se spokojme s tm, e i debati z region si
budou moci svou zlibu uvat za symbolick stky a teba tak povedeme
njak celosvtov ebek tch nejlepch debatr.
Vlastimil Waic
esk debatn spolenost, z. s.

1. ronk Nzkoprahov ligy frovho fotbalu

Za podpory Hl. m. Prahy v rmci programu


Prevence kriminality se
letos poprv odehraje
Nzkoprahov liga frovho fotbalu. Do ligy se
zapoj devt mldenickch organizac, kdy tmy budou sloeny z len nzkoprahovch klub. Celorepublikov kampa projektu Fotbal
pro rozvoj tak v Praze nabere zbrusu
nov podoby.

Cel liga se bude odehrvat dle konceptu F3 fotbalu, tj. bude mt ti po-

loasy. Tm tetm bude debata po he


ododrovn pravidel, kter se stanov
na zatku hernho dne pro vechny
tmy. Vtomto pojet je tak krom potu vstelench branek dleit aspekt
fair play, respekt aumn vst diskuzi.
Liga se odehraje ve tyech hernch
dnech formou kad skadm, jej oficiln zahjen vetn vysvtlen pravidel
alosovn tm probhlo 13. 4. 2016
v nzkoprahovm klubu Vrtule. Prvn
dv ligov kola se odehraj vtermnech

Nae tma

20. 4. a24. 5., dal dv pak vz ajnu. Hlavnmi donory ligy bude Magistrt hl. m. Prahy, esk rozvojov agentura, Fond esko-vcarsk spoluprce
aINEX Sdruen dobrovolnch aktivit,

jakoto zatiujc organizace projektu.


Vedle tchto kol streetfotbalov ligy
se odehraje 18. 6. Fair Play fotbalov
pohr v Selesinskm stedisku v Kobylisch, kter bude zrove oficilnm

zahjenm leton kampan projektu


Fotbal pro rozvoj. Zde nebude chybt
panelov diskuze se znmmi osobnostmi abohat doprovodn program.
Fotbal pro rozvoj dv kadoron anci sociln vylouenm jedincm, kte prostednictvm fotbalu rozvjej sv
sociln dovednosti a zaleuj se do
spolenosti. Obecn kampa sheslem
Kopeme za lep svt upozoruje na
potencil vyuit sportu jako nstroje
pro pozitivn zmnu spolenosti, lep vzjemnou komunikaci a propagaci
mylenek tolerance a vzjemnho respektu. Pilotn prask ronk by se ml
vnsledujcm roce rozit Ido dalch
region esk republiky, kde Fotbal pro
rozvoj psob. Vtzov z region se
pot utkaj vcelorepublikovm finle.
Kateina Mlynov
Fotbal pro rozvoj, INEX SDA

Sdruen Rozto je dobrovoln zjmov sdruen dt a dosplch. Pispv svou innost k rozvoji kulturnho
prosted msta Roztoky a jeho okol.
Cestou tvoivosti, vzjemnho potkvn
a kulturnho vyit se
sna o obohacovn
a zkvalitovn ivota mstnch obyvatel
anabz prostor ktvoivosti apoznn. Svmi aktivitami sdruen tak umouje vzjemn setkvn
dt a dosplch z rznho kulturnho
i socilnho prosted, profesionl
iamatr znaeho kraje ivzdlenjch
kout ech aEvropy.
Nov projekt Sdruen Rozto se jmenuje Tanc dvorky cyklus tanren.
Prvn tanrnu z tohoto cyklu charakterizuj tato slova tanec, zpv, kole,
vno acimbl.
Idea je nsledujc: kad msc se vybere jeden z roztockch dvork (piem nabdnout ho k zapjen me
kad), aten se na jeden den roztan.
Sejdou se na nm hudebnci a vichni
ti, kdo rdi tan, dvoreek se zveleb
apiprav se oberstven.
Na dvorek me pijt kdokoliv, kdo si
chce zatanit. Na kad tanrn se
bude vdy uit jeden nov tanec. Po
tomto rozen tanenho repertoru
bude ale prostor ina tanec nesvzan
dnmi pravidly, tanec od srdce.
Jak u bylo naznaeno, na prvn tanr-

Foto Anna tindlov (nahoe) aJosef Mirovsk (dole)

Tanc dvorky
pro vechny

n se bude uit folklorn tanec, kter se


jmenuje Straansk apochz zobce
Strn, je se nachz na jin Morav.
Tanit se bude za doprovodu cimblov
Muziky.
Tento projekt m nakroeno k spchu. Pi tradin Masopustn veselce
v nticch nen nikdy o tanenky
atanenice nouze. VRoztokch dn
dostaten tanen prostor ale nen.
Pes rok tak zstvaj tanen stevce
nevyuity. Toto je tedy jedinen ance
pro vechny, kte chtj na Masopustu
nebo kdekoliv jinde ohromit svmi znalostmi folklornch tanc.
Akci pod Sdruen Rozto za podpory Pemyslovskch Stednch ech
zgrantu Mal pemyslovsk mec.
Kateina Korychov,
Sdruen Rozto, z.s.

Nae tma
Na Putovn se psem se me vydat kad
Hledte nmty pro svj oddl? Chcete aktivity pipraven na kl? Sta se
sdtmi vypravit teba na Putovn se psem.

Foto Ji Tomala, kresba Jaroslav Dostl

Zdraznme ovem, e jde pouze ojednu soust z cyklu Vpravy za poznnm, kter pamatuje na dti vech vkovch kategori, a pedevm nabz
aktivity pro vechny dti bez rozdlu
protoe je nabdkou ipro ty se specifickmi vzdlvacmi
potebami.
Proto
zcela napluje motto: Aby byl voln
as pro vechny.

Putovn se psem je program uren


dtem mladho kolnho vku (jin mu
samozejm pedchz adal navazuj).
Nabz irokou klu tmat, napklad
rodina, zdrav viva, ale istopy zvat,
uzly, kolektivn hry, vroba masek, internet, fotografie, malovn na sklo
Nezastupiteln msto maj i innosti
zamen na zdrav pohyb, kter je
vtomto vku potebn apirozen.
Putovn se psem dv dtem monost
vyzkouet si rzn innosti, poznat romantiku vprav do prody.
Podporuje touhu uchovvat si vzpomnky teba v podob nejrznjch
dtskch poklad. Dti si zbavnou
formou dokou spojit koln poznatky s konkrtn innost, maj monost
si sv znalosti adovednosti vyzkouet
vpraxi. Tvrci programu nezapomnli
ani na zdravou soutivost, je je pro
tuto vkovou kategorii typick. Ovem
s tm, e zde neexistuje pehnan draz na vkon aspch. Silnm motivem
aktivit je naopak kamardstv, symbolizovan psem, kter dti vrn provz
na jejich cestch za poznnm.
Nabdkov program je tematicky rozdlen na oblasti lovk a spolenost,
Proda, Sport, Technika, Umn.
Kad oblast je jet podrobnji lenna podle kolnch td.
Jednotliv aktivity jsou pehledn
uspodny a popsny pochopitelnou
a zajmavou formou na tzv. metodickch listech.
Ty pomohou pedevm (ale nejen)
zanajcm vedoucm, kte tu najdou
isrozumiteln popsan pstupy kdtem se specifickmi potebami. Take,
jak u bylo naznaeno, i dti s ADHD,
zdravotnm hendikepem, pslunost
kmenin nebo jinm znevhodnnm
se dky tomu mohou zcela pirozen

zapojit do bn innosti oddlu. Vyuit programu dokld otevenost naich


oddl co nejvtmu potu dt a t
nai pipravenost podlit se sostatnmi ooven zkuenosti.
V ir souvislosti m i dopad na spolenost, kter na zklad naeho poznn nen dostaten oteven lidem,
kterm rzn pekky znemouj plnohodnotnou ast na spoleenskm
ivot.
Nae programy pomhaj tyto slabiny
peklenout apinej obohacen zpstupnn vem zjemcm.
Vechny metodick materily vetn
pracovnch list, najdete na strnkch
www.kliceni.cz. Pesvdte se, e to
funguje.

Krom
popsanho programu
pro
dti mladho
kolnho vku
je v nabdce
i program pro
nejmen dti,
star
koln
vk i15+. Navc
prostednictvm poradny
na webu (ale
je mono vyut ie-mail pionyr@pionyr.cz) lze sv
otzky konzultovat s odbornkem. To
ve mete vyzkouet.
Anna Novkov, Pionr

Nae tma
Poradenstv apodpora oddl
prostednictvm superviznch setkn

Pokud vedouc e situace, kter se


nap. opakuj, je tk je zvldat, vyvolvaj konflikty vtmu vedoucch apod.
Nabzme vedoucm tak monost setkn se supervizorem, kter jim me
pomoci najt vnastal situaci een.

Co je supervize?

Skupinov supervize je pro astnky


pleitost sdlet svoje problmy atkosti a pomoci jim nachzet nov een. Me nm dt pleitost podvat
se na vci s odstupem, vyvarovat se
snadnho obviovn druhch. Dv
monost pustit se do hledn novch
monost a hl pohledu, zskat podporu. Supervize je jedna zforem podpory profesionlnho rstu. Clem supervize je plnovat dal postup prce
a zvyovat tak svoji kompetenci. Dky
nezvislosti supervizor dv lidem
monost oteven hovoit o sv prci
aoproblmech asituacch, kter sn
souvisej, a to v bezpenm prosted
skupiny.
Dobrou supervizi nenahradte rozhovorem skamardem i respektovanm

Nabdka supervize
pro organizace RDM
Rdi bychom nabdku tto sluby
zprostedkovali i dalm vedoucm,
oddlm askupinm.
Nevte si rady s nktermi situacemi pi prci sdtmi ve vaem oddle
a rdi byste o nich mluvili s odbornkem?
Kontaktujte poradnu RDM na
http://provsechny.crdm.cz/poradna/ adomluvte se na setkn.

vdcem, jakkoli je to dleit st reflexe pi va prci.


Sluba supervizora je hrazen. Poplatek lze zahrnout do grantovch a nkladovch poloek, kter organizace
bn vyuvaj.
Marie Podvalov,
Skauting pro vechny

Jet
nemme vyhrno

Zkuenost oddlu skautek s eenm


poruch pjmu potravy prostednictvm superviznho setkn.
S poruchami pjmu potravy jsme se
voddle skautek setkaly u ped nkolika lety. Holky otom vem tehdy vdly.
Letos se vak toto tma mezi ns opt
vrtilo sjet vt intenzitou. Mezi 19
skautkami se objevily dv dvky stouto
poruchou, vyprv jedna z vedoucch
oddlu skautek, kter vzhledem kcitlivosti tmatu nebudeme pmo jmenovat.
Jednou ze skautek, kter se to tkalo,
byla ta, kter podobnou vc eila ji
vminulosti. Po lb, kterou prodlala,
bylo dlouhou dobu ve vpodku. Te
se vak pravideln setkvala serstv
nemocnou lenkou oddlu, a i ona se
brzy vrtila do svta potn kalori a gram. Rodie erstv nemocn
skautky zashli velice rychle a velmi
brzy j zajistili pi na pslunm oddlen. V tu samou dobu zaala rapidn
hubnout i tet skautka. Jej rodie si
nechtli pipustit, e by se nco takovho vbec mohlo stt. Ostatn holky
se zanedlouho zaaly ptt, pro je tato
skautka tolik huben ae to peci nen

normln. Netuily jak se chovat, co dlat, aptaly se ns jene my jsme toho


tak moc nevdly, vzpomn vedouc oddlu. Oddl uspodal pro lenky
setkn s psycholokou, kterou znaly.
Tma se vak mezi skautky po ase
opt vrtilo. Kad sebemen mezera vprogramu byla zaplnna soustem
nejpeprnjch novinek o tom, kdo je
moc tlust, kdo mlo j akdo dal m
urit anorexii. etnost takovch debat pestala bt nosn.
Vedouc se tedy obrtili na Poradnu
odboru Skauting pro vechny. Tam jim
doporuili supervizn setkn spsychologem. Plny oekvn jsme pily na
smluven msto k psycholoce. Sedly jsme mlky na gaui anevdly jak
zat... Psycholoka byla skvl. Za hodinu a pl jsme probraly vechno, co
ns trpilo. Pokldala otzky amy jsme
samy hledaly mon vchodiska. Dala
nm spoustu rad atip, jak se ksituaci
postavit ajak ji eit, popisuje zkuenost vedouc oddlu.

Foto archiv Skautingu pro vechny

Odbor Junka Skauting pro vechny


ji pt let podporuje vedouc dtskch
oddl pi prci sdtmi se specifickmi
potebami. Vedouc mohou kontaktovat emailovou atelefonickou poradnu,
mohou si domluvit setkn s odbornkem, poradit se, kde zskat finance.

Na setkn s psycholokou se vedouc


oddlu domluvily, e se sejdou srodii
vech skautek. Ti ve pijali nad oekvn dobe. Skautsk rok vrcholil aoddl se pipravoval na tbor, ze kterho
mli vedouc trochu obavy. Jet ped
tborem se vedouc opt setkali spsycholokou. Tbor nakonec probhl
docela uspokojiv. V tuto chvli jet
zdaleka nemme vyhrno, ale vme, e
vtom nejsme sami ae na psycholoku
ina poradnu se meme kdykoli obrtit, uzavr vedouc.
Zasopisu Skauting, nor 2016,
Poruchy pjmu potravy voddle

Nae tma
Hipoterapie zaala vHucul Clubu

Foto Frantiek Plpn, Michala K. Rocmanov aarchiv Hucul Clubu

Populrn naun lnky nemaj zanat otzkou, ale my to pesto zkusme.


Tak tedy: kter ivoich se nejvce zaslouil ovznik avvoj evropsk civilizace?

Pratur, ovce, pes, divok nebo teba


vela? Odpov je snadn: ani jeden
znich. Atak ne opice, koza nebo papouek. Aco tedy?
K!
Nejvrnj ptel lovka, kter ho po
vce ne tiscilet doprovzel od narozen a do hrobu, ankdy idl.
Zatek tohoto ptelstv nebyl prv
radostn, nebo pravk lovk hledl
na kon jako na zdravou a vivnou
potravinu, aproto se k lovka spe
bl. Potom nkdy dochzelo iksoubojm, zvlt kdy byl lovk pli hloup
nebo krut, ale to srozvojem evropsk
civilizace nemlo nic spolenho.

Huculsk k

je menho vzrstu (cca 138cm


vkouhoutku)
nem bl znaky na srsti, mv
vrazn ho pruh aosl k
m odolnou rohovinu kopyt, take
se nemus kovat
je odoln, skromn avytrval
m siln vyvinut instinkty (jako
nap. matesk pud, stdn pud,
orientaci atd.)
hucul = rumunsky zbojnk

Pomrn brzy piel lovk na to, e


nkter plemena kon jsou ochotn
nosit na svm hbet upevnn nklad
apozdji ilovka samotnho. Nejlpe
se ktomu hodila inteligentn polodivok plemena, kter jsou menho vzrstu, skromn, vytrval, staten, (neboj
se ani ohn) apitom drun adviv klidem. Jako mimodn schopn se
pi tomto vbru ukzal huculsk k,
kter kdysi vznikl na zklad karpatskho divokho kon evropskho tarpana. Zatek domestikace hucul pesn neznme, vme jen, e jeho souit
slovkem trv ji nkolik tisc let.
Huculskch kon vak vrazn ubylo
hlavn vobou svtovch vlkch apozdji i s rozvojem motorismu. Kdy se
do jejich stn vsedmdestch letech
20.stolet pustil dnes ji znm Hucul
Club TISu, napotal na cel zemkouli
jen asi 300 tchto kon. To bylo tm
netst, nebo lenov Hucul Clubu
mezitm dokzali, e se hucul vborn
hod tak k lb civilizanch chorob,
vad i zrann. Intenzivn zchrana huculskch kon trv ji 46 let a dodnes
nen ukonen.
K se toti rod a za 11 msc, do
pln dosplosti dorst piblin vesti letech, ale natst pak vydr vpln
sle nejmn do 24 let. Jeho zplozen,
odchov aodborn vcvik je tedy finann pomrn nron, ale hipoterapie,
kterou doke huculsk k poskytnout zejmna handicapovan mldei,
mnohonsobn vechny vdaje vynahrad.
Ohipoterapii zdravotn pi prostednictvm kon by lenov Hucul Clubu
TISu mohli napsat cel romn. Teba
o tom, jak se lkaskho vyuit hucu-

la ujal veskoslovensku n vznamn


neurolog a ortoped, univerzitn profesor MUDr.Karel Lewit, DSc.
Jen mlokdo tak v, e svtov hipoterapie vd za svou popularitu inaemu
prvnmu prezidentovi Tomi Garrigue
Masarykovi. Ten zatkem svtov
vlky na radu vcarskch neurolog
(znich jeden, Henri Revilliod, byl Masarykovm zetm) zaal tto metody
pouvat k lb tkch vlench
stres, jimi boj za vznik samostatnho
eskoslovenska Masaryka zatoval.
Prce s konm, by tehdy ne huculskm, se panu prezidentovi tak zalbila, e od r. 1915, tj. vjeho 65 letech, se

TIS
Nezvisl sdruen
ptel prody
TIS je nejstar nevldn ekologick
organizace v R. Byl zaloen v roce
1958 jako Sbor ochrany prody Spolenosti Nrodnho muzea na podnt O. Leiskho.
Ve sv innosti vychz z idel AlbertaSchweitzera, Ernesta Thompsona
Setona,
MiroslavaTyre,
TomeGarrigueMasaryka a AntonnaBenjaminaSvojska.
Rozvj modern pstup k ivotu
s dobrm a pouenm vztahem
kprod biosofii.

Nae tma
zaal vemigraci uit jezdit na koni aa
do pozdnho st 83 let vykonval slavnostn vojensk ceremonie nov republiky vsedle. Acel svt nm ho zvidl
pro jeho prunost apvab.

Kdyby ovem mla bt vydna opravdu


jubilejn znmka svtov hipoterapie,
nesla by datum piblin o 1800 let
star a oslavovala by osobnho lkae
mskho csae Marca Aurelia jmnem
Gaius Claudius Galenos, kter svmu
vzneenmu pacientovi psemn pmo
ordinoval cvien na koni jako neomyln prostedek ke zlepen tlesn iduevn kondice.
Stedovk na tyto dobr rady zapomnl, a vlivem modernizace dopravy
v poslednch dvou stoletch se postupn ztrcelo i pvodn posln kon.
Sportovn jezdectv a vojensk vyuit
kon natst pomohlo uchovat zkladn jzdn dovednosti. Dky tomu jet
armda starho rakouskho mocne
Franze Josefa stejn jako jeho lechta
netrply bolestmi ptee nebo duevnmi poruchami. Tak alespo pravila
moudrost zkuench vojenskch lka, kte jet tu a tam radili mladm
lektorm hipoterapie z Hucul Clubu.
Ti pak deset let vyuovali tuto osvdenou lkaskou disciplnu na Karlov
univerzit v Praze i na dalch kolch
vesk republice.
Modern zpsob ivota s katastroflnm nedostatkem pohybu a s mecha-

Hucul Club TISu


jako sdruen pro zchranu huculskho kon byl zaloen 15.listopadu 1972, kdy na cel planet zbvalo
jen asi 300 jedinc tohoto plemene.
V souasn dob jich je evidovno
pes 2000.
Za cl si toto sdruen dobrovolnk
a nadenc vytklo
huculskho kon
zachrnit a najt
mu nov uplatnn
vmodernm svt.
Zkladn mylenkou Hucul Clubu je
vchova k ptelstv lovka a zvete.

www.huculclub.eu

ru zdravotnictv, ale ive sportu aturistice k vyuvn volnho asu. I proto


Hucul Club pod pro dti amlad lidi
kadoron nkolik bh letnch tbor skomi. Anejen ty.
Vdy hucul je k tak z voln prody, kterho Hucul Club neokoval ani pi
slavn dlkov jzd z Bansk Bystrice
do Prahy. Trasa dlouh 700km vedla
pevn prodnm ternem a byla
v roce 1984 uspodna na poest
40.vro Slovenskho nrodnho povstn.
Stejn tak budou v Hucul Clubu vdy
znova ovat romantick chvle z16 distannch dostih, znich vnejednom
zvtzili ped velkmi dostihovmi komi tito pomen, ale svalnat a odoln
huculov.
Na takov zitky astnci nikdy nezapomenou.
Otakar Leisk

Foto Frantiek Plpn, Michala K. Rocmanov aarchiv Hucul Clubu

Pro leny Hucul Clubu bylo tak potenm, e esk pota vydala vr.2006, t.j.
prv na pam 30. vro zahjen s.
hipoterapie pamtn potovn znmku
vhodnot 10K, kter byla bhem nkolika dn zcela vyprodna.

nizovanou dopravou pin mnoho


pot fyzickch i psychickch zejmna
mladm lidem, a proto se hipoterapie
vcel sv nkdej slv vrac znovu na
scnu ivota.
Teba lidstvo nkdy zmoud!
Huculsk k bude urit pi tomto
zmouden pomhat, ato nejen vobo-

Pi hipoterapii
je nezbytn navodit vzjemn souznn mezi pacientem a konm; je
teba, aby byl pacient klidn a ml
kladn vztah ke koni, nebo jinak by
lebn inek byl znan oslaben.

Rozhovor
Inkluze je most kpln spolenosti

Foto Ji Majer aarchiv SHTD

Ve sv pedagogick praxi psobil na vech typech kol od zkladn a po


Fakultu tlesn vchovy asportu UK vPraze. Ji 24 let stoj Vladimr Blek
vele Spoleenstv harmonie tla aducha (SHTD), je peuje ozdrav,
apedevm ozdravotn asociln znevhodnn dti amlde vR.

10

Sociln zaleovn (inkluze) z pohledu organizac pracujcch s dtmi


a mlde je zalenn sociln nebo
zdravotn hendikepovanch dt
a mldee do volnoasovch aktivit
podanch spolky, oddly, kluby
apod. Clem pitom je, aby se stali aktivnmi a rovnoprvnmi leny skupiny. Jak jste tuto problematiku pojali ve
Vaem Spoleenstv?
O inkluzi se v esk republice zaalo
hovoit eknme tak ped deseti lety,
kdeto j jsem sdruen snzvem Spoleenstv harmonie tla aducha zaloil u ped dvaceti tymi roky. Tehdy se
vsouvislosti se zaleovnm zdravotn
postiench lid do spolenosti mluvilo
ointegraci. lo nicmn rovn ourit formy, metody aprostedky vhodn
k zaleovn znevhodnnch dt
amldee do vzdlvacch, vchovnch
i jako vnaem ppad volnoasovch aktivit. Nebo, chcete-li, jednalo se
ozaleovn do vtinov spolenosti
Zleitost jsem nejprve probral se svmi kamardy lkai arozhodl se, e se
do tto nron innosti pustm. Vnaem Spoleenstv jsme zanali sintegrac epileptickch dt. Ato vdob, kdy
jejich situace byla takov, e epileptickch dt se spolky dve obansk
sdruen vpodstat bly. Ty dti tak
byly vlastn automaticky ji pedem
vyleovny Dnes peujeme ostovky
dt amladch lid zcel na republiky, znich vce ne polovina m rzn
zdravotn hendikepy, a u jde o epilepsii, hydrocefalus, mozkovou obrnu,
autismus, Aspergerv syndrom, ADHD,
enurzu, astma, leh formy mentln
retardace, porazov stavy, nadvhu,
nebo jin. Starme se tak odti znhradn vchovn a rodinn pe, jako
jsou dtsk domovy a kloknky, dle
odti pstoun asamoivitelek, vetn
romskho etnika anrodnostnch menin srznmi psychosocilnmi deprivacemi i poruchami chovn ajednn
Jak vznam inkluzi pikldte Vy
osobn?
J si myslm, e je to naprosto sprvn

vc. Inkluze vpraxi pro m znamen, e


kad jsme jin, avichni jsme si rovni.
Chtl bych upozornit, e my v SHTD
pracujeme sdtmi, ukterch meme
doshnout viditelnho zlepen jejich
stavu. To se ale stane jedin za pedpokladu, e je pro n nco udlno. Kdy
to pro n udlno nebude, nezlep se.
A to je tak princip, na jeho zklad
kinkluzi pistupuji.
Oinkluzi se vsouasn dob mluv zejmna, ba tm vlun vsouvislosti
se kolstvm. Jak vztah panuje podle
Vs mezi inkluz ve kolnm ave spolkovm prosted, kde se odehrv mimokoln innost?

Pedeslm, e se oprm nejen o vce


ne dvacetiletou praxi ve spolkovm
prosted, ale iosvoji pedchoz rozshlou zkuenost voblasti kolstv. Proel
jsem Zkladn kolu vHavov, uovskou kolu v Maleicch, uil jsem na
pikovm gymnziu Arabsk vPraze 6,
kde byly svho asu nejlep podmnky
na tlocvik (PaedDr. Vladimr Blek m
aprobaci tlesn vchova-zempisbrann vchova, pozn. red.) apot, co
si m vydala fakulta, psobil jsem na
FTVS UK. Po roce 89 jsem pomhal
zakldat novou sttn sprvu v oblasti
tlovchovy, potamo mldee na ministerstvu kolstv
Oteven km, e si nesmrn vm
nov pan ministryn kolstv Kateiny
Valachov. Jak jejho vysvtlovn dan
problematiky, tak konkrtnch krok,
kter v oblasti inkluze podnik. Zaal
stm ped deseti lety pan ministr Petr
Fiala; ona na nj navazuje adotv, co
je teba. Navc ovem zskala pro dan
el penze, co je velmi rozumn promylen asprvn krok.
Vztah mezi inkluz ve kole a ve spolcch dt amldee je prost. Neme
existovat inkluze ve kole, ani by existovala pi volnoasovch aktivitch.
Nen mon, aby dti, kter maj njak mrn hendikep, byly zaleovny
do pospolitosti tdy, ale u ne do party svch vrstevnk v oddle, druin,
klubu Stlo by za to udlat przkum,
kolik jednotliv spolky maj ve sv pi
takovch dt, okterch tu te mluvm.
Atrochu pozornosti vetn t finann kter je nyn pod zornm hlem
inkluze pednostn upena ke kolstv,
vnovat imimokoln vchov
Inkluze urit pinese spoustu novch
podnt. Tak problmy, jist, ale vm, e uitel ispolky si snimi budou
umt poradit. A e v souhrnu pjde
oposun dobrm smrem, otom jsem
pesvden. Samozejm vm o kritice
tto snahy, ato iod prezidenta (Miloe Zemana). Jene pan prezident to
nikdy v ivot nedlal! J ano, tyiadvacet let. A vidm ta pozitiva, kter
jsou oboustrann, tedy jak pro hendikepovan, tak pro jejich okol.

Zait pedstava vtiny ech je,


e sprvn inkluze probh tak, e se
vechny dti bez ohledu na sv hendikepy u vjedn td. Zdej uitel
maj obavy, e zaleovn tchto k
nezvldnou, a naru se tm vuka.
V zemch, kter maj s inkluz zkuenosti v du destek let (VB, Finsko i
Norsko) to ale pln neplat: st hodiny postien dti absolvuj ve zvltnch skupinch, v ppad poteby se
jim vnuje isamostatn pedagog Jak
to funguje nebo by fungovat mohlo
ve spolkovm prosted?
Inkluze je abude vdy nron. Jde pece o konkrtn lidi s konkrtnmi problmy, atud ipstup knim mus bt
individuln. Umm si docela iv pedstavit sloitost situace, kdy vjedn td me bt nkolik hendikepovanch
dt sasistenty arodiovsk obavy, e
brzd vzdlvn ostatnch Nebo naopak pechod dtte zpraktick koly do
normln ajeho traumatizaci rozsahem
uiva Stle ale plat, e existuj speciln koly pro sloitj ppady, kter
jde skuten tko vlenit do vtinov spolenosti. To je dleit zdraznit.
Apak vme pece, e fungovaly jednotdky, kde kantoi mvali dti od prvn
do pt tdy. Ato vetn zlobil, dt
chytrch, dt nadanch, genilnch
ihloupch Azvldli to! Take si myslm, e tot by se njakm zpsobem
mlo dt i ve spolkovch klubovnch;
vm, e to tak dl teba Junk.
Obecn vzato, zjmov innosti a volnoasov aktivity pln dleitou funkci
ajsou pnosem tak pro kolu. Mon
je tu nkde manvrovac prostor i pro
eskou radu dt a mldee. Teba pi
zskvn potebnch dat z jejch lenskch spolk ansledn pak pi zorganizovn kolicch kurz pro dobrovolnky, kte by oto stli.
Jak pednosti existuj-li takov
spatujete prv v socilnm zaleovn do rozmanitch oddl, druin i
klub?
Hendikepovan dti jsou mnohdy zmimokolnch aktivit vylenny, mlokdo
je toti chce. ada tch dt opravdu
skon ve kole a je doma. as trv
teba na potai
Vdtskm spolku si mohou najt nov
kamardy, ppadn injak vzor, se kterm se nikdy nesetkali. Klubov innost
asn rozvj komunikaci, tmovho
ducha, je to zkrtka fenomn. Umouje nm pejt inkluzivn most azat
spolenost vnmat takovou, jak ve
svm celku skuten je. Ta spolenost

toti nen jenom spolenost zdravch


lid. Stejn jako nen jenom spolenost lid nemocnch, blzn nebo lid sIQ
pes 140. Ta spolenost je takov, jak
je pestr a my vichni dohromady
se musme nauit vn t.
Pednosti mimokoln inkluze jsou patrn ina stran zdravch dt. Vid, sm
vm maj jin dti problmy. Azanou
si vit napklad svho zdrav. Nebo
toho, e jsou prmrn nadan
Ahendikepovan dti? Prv na tboe
si dobe vimnou, jak jsou na tom oproti ostatnm. Porovnvaj. eknou si teba: tak dobe, jsem zdtskho domova,
ale nemusm brt prky na epilepsii
Epileptik si ekne: ano, mm epilepsii,
ale zase se nepourvm A tak bych
mohl pokraovat. Na zatku pobytu
na naem tboe dti vdycky upozornme: vichni tu mme njak hendikep,
a tak si zkrtka pomhme. A funguje
to. Dti se pak sob navzjem neposmvaj, a v rmci monost si pomohou.
Aakoliv je znmo, jak dok bt dti
nkdy velice krut, kdy pak u nkoho
takto poznaj apijmou mezi sebe, nedaj na nj dopustit. To mme oven
stoprocentn! Chrn ho, astokrt se
stanou ijeho kamardy. Avidno naima oima vedoucch mu pak na tboe
pomhaj astaraj se onj.
Mete uvst njak konkrtn pklad
zpraxe Va organizace?
Ona by jich byla spousta. Ale jeden za
vechny: Vaek. Siln epileptik, kter
je po operaci mozku. Jezd s nmi u
dobrch deset let. Vrtm-li se na pln
potek, tak kdy jsem ho prvn uvidl,
v duchu jsem jeho mentln retardaci
odhadoval na vy stupe. Na tboe

ale zaal pece jen postupn jako by


ovat, alespo nm to tak pipadalo Kdy jsme pak odjdli z tbora,
tekly mu slzy jako hrachy. Mli jsme
tehdy sHankou (spolupracovnic Vladimra Blka, pozn. red.) strach, e se mu
tam nelbilo, nebo e se mu dokonce
nco stalo, e jsme snad nco zanedbali? A pak vylo najevo, e on breel,
protoe nechtl dom Pozdji, u
po pjezdu ztbora, jsme od Vakovy
maminky dostali dkovn dopis. Lep
zptnou vazbu jsme si ani nemohli
pt.
Adocela nedvno bylo to tak na naem letnm tboe jsme pili nhodou na to, e m Vaek geniln pam:
dokzal tam napsat hru Zdeka Svrka
slovo od slova zpamti, z hlavy, do
kolnho seitu formtu A5. Tak jsme
si uvdomili, e se ivizuln mn jeho
vraz oblieje klepmu.
Mimochodem, podobn jsou na tom
inkte mal Romov, kdy poznaj, e
to snimi nkdo mysl dobe. Kdy vid
urit d, dslednost a to, e existuj
pravidla hry.

Foto archiv SDTH

Nae tma

Co byste poradil svm mn zkuenm kolegm akolegynm vedoucm


vdtskch spolcch, postavenm ped
dilema, zda inkluze ANO i NE?
Kdysi jsem vymyslel naemu spolku krdo: Pomhat dtem je nejhumnnj lidsk innost. Mus se to ale umt.
Take moje rada je prost. Uvdomte
si, e kad, kdo pracuje sdtmi, mus
mt odpovdajc schopnosti, dovednosti a mus se hodn uit. A pedevm
mus bt dobrm acitlivm lovkem.
Za rozhovor podkoval Ji Majer

11

Pedstavujeme
esk stedokolsk unie

Foto archiv SU

Sdruujeme aktivn ainspirativn stedokolky. Jsme mstem novch


ptelstv, prostorem pro sdlen zkuenost anpad, stoj mj. psno na
webu esk stedokolsk unie (SU). Jej cle ainnost, ji SU vyvj,
piblily tenm Archy Lucie Arendack aMichaela Slmov.

Kolik m esk stedokolsk unie momentln len? A v jakm vkovm


rozpt?
Rozliujeme dva typy lenstv. Individuln lenstv momentln nle 350
lidem adelegti vna struktue zastupuj 18.000 stedokolk. Sdruujeme
ky pevn od 15 do 19 let.

Kdy SU vznikla azjakch pohnutek?


Mte njak styn programov body
sjinmi organizacemi stedokolskch
student napklad sAsociac stedokolskch klub R?
SU vznikla vbeznu roku 2013 ziniciativy aktivnch stedokolk zastupujcch kovsk samosprvy. Ti volali po
zmnch eskho vzdlvacho systmu, posilovn obansk angaovanosti
a obanskho vzdlvn i podpoe
veobecnho vzdlvn sdrazem na
roli kritickho mylen. Dleitm clem
bylo vytvoen reprezentativn kovsk platformy, kter by organizovan
aaktivn prosazovala nzory student
ahjila jejich prva azjmy na lokln,
celosttn imezinrodn rovni.

12

Kde vude nyn psobte?


Sname se zapojit co nejvce stedo-

kolk po cel esk republice, a u


jako jednotliv leny, nebo pmo delegty zastupujc studentsk samosprvy. Dle mme s regionlnch koordintor, jejich kolem je bt kdispozici
studentm vdan oblasti. Vsouasn
dob tak plnujeme projekt snzvem
Zaij stedn jinak, kter se bude postupn konat ve tech mstech, a to
vPraze, veskch Budjovicch avOlomouci. Sami studenti se podlej na vbru tmat prostednictvm svch studentskch samosprv. Clem je piblit
astnkm danou problematiku, diskutovat o n s odbornky a navrhnout
vhodn een. Vstup zdan akce nsledn vyuijeme pro dal innost na
organizace anvrhy student budeme
dle prosazovat.

sdruen stedokolskch samosprv


OBESSU). Jednou z naich stejnch
innost je podpora vzniku a fungovn studentskch samosprv na eskch
kolch, jejich prostednictvm mohou
ci dan koly efektivnji zasahovat
do chodu koly, usilovat ozmny nebo
podat zajmav akce pro sv spolu-

Vem tkv hlavn tit va innosti?


Avjakch dalch smrech ji vyvjte?
Naim poslnm je organizovan a aktivn prosazovat a hjit nzory, zjmy
aprva k stednch kol, ato jak na
lokln, tak celosttn i mezinrodn/
evropsk rovni (skrze panevropsk

+420 725510142

esk
stedokolsk
unie, z. s.
Kozck 183/6
10100 Praha 10
Vrovice

stredoskolskaunie.cz
info@stredoskolskaunie.cz

Pedstavujeme
ky. Dle klademe draz na obanskou
angaovanost a obansk vzdlvn,
kritick mylen nebo propojen vuky
sneformlnm vzdlvnm.

Nedvno jsme rovn pedstavili oteven dopis ministryni kolstv Katein Valachov, vnm vyjadujeme sv
stanovisko k plnovan potravinov
vyhlce, kter zakazuje prodej nezdravch potravin ve kolch. Zastvme
nzor, e zdravou stravu lze podporovat
ijinak ne formou restrikce aomezovn mnohdy dosplch student. Dle
napklad upozorujeme, e je poteba
dbt takt na kvalitu obd ve kolnch jdelnch. Veejnost se me pod
tento dopis podepsat na naich webovch strnkch, kde jsou tak nae postoje vysvtleny podrobnji.
Vsouvislosti snedvno medializovanou
kauzou ikany uitelky zSP Na Teben jsme upozornili na nefunkn insti-

tut kolskho ombudsmana. Sv obavy


jsme vyjdili u pi vzniku tto funkce
a bohuel se nm nadle potvrzuj.
Vad nm pedevm, e o jeho existenci studenti vdrtiv vtin ppad
ani nevd. Vtomto ohledu nepomh
pedevm fakt, e ombudsman neprojevil zjem souasnou situaci zmnit.
Ocenili bychom napklad vlastn webov strnky nebo vstupy v mdich.
Na nai kritiku zareagovala ministryn
kolstv Kateina Valachov akonstatovala, e by si pla, aby se innost kolskho ombudsmana posunula smrem
kregionm akonkrtnm kauzm.
Mte njak sptelen organizace,
spolky, snimi rdi spolupracujete?
Jsme soust esk rady dt amldee
aOBESSU, organizace sdruujc stedokolsk unie vEvrop. Spolupracujeme
napklad se Strukturovanm dialogem
smlde, Stredokolskou tudentskou
ni Slovenska, Alinciou stredokolkov, Studentskou komorou Rady vysokch kol, Centrem pro demokratick

uen, kter se zabv kovskmi parlamenty nebo Mladmi obany, kte se


orientuj na obanskou participaci.
Dl vm pi va innosti nco vrsky na ele? A eho si naopak velmi
cente?
Nejsme spokojeni napklad s vukou
matematiky, nedostatenou hodinovou dotac zklad spoleenskch vd,
slabmi kompetencemi studentskch
samosprv a s tm spojenou nzkou
participac mladch lid na formovn
veejnho prostoru. Narme tak na
neochotu nkterch orgn i veden
snmi spolupracovat.
Nedvno probhla nae schzka s ministryn kolstv Kateinou Valachovou,
na zklad kter sministerstvem navazujeme aktivn dialog aplnujeme dal
spoluprci pi een problm stednho kolstv. Cenme si, e ministerstvo
zaalo jednat se stedokolky apovauje je za relevantn partnery.

Foto archiv SU (nahoe) aarchiv Hnut Brontosaurus (dole)

Uvete prosm pr pklad vydaench projekt, respektive akc, nejlpe


zposledn doby.
Uskutenili jsme napklad projekt Vzorov samosprva, sestvajc znkolika
workshop pro zstupce studentskch
samosprv. Jejich vstupem je broura,
kter poskytuje rady pro ky, jak na
sv kole kovskou radu zaloit avst.
Vnoru letonho roku jsme uspodali
Vkend studentskch samosprv. Akci,
kter je urena zstupcm kovskch
rad, parlament i sent ze stednch
kol. Jednotliv samosprvy zde pedstavily svou innost a zskvaly navzjem nov zkuenosti. Soust byly tak
napklad panelov debata o obanskm aktivismu nebo tematick workshopy.

Pipravil -jm-

Hnut Brontosaurus nadluje Drky prod


Jedna znejdle fungujcch eskch neziskovek spustila koncem bezna nov
web. Kad me dky nmu nadlit
prod jako drek napklad strom,
pta budku, vyitn pramen nebo
domek pro jeka.
Nov iniciativa Hnut Brontosaurus
poskytuje monost pomhat prod
i v situaci, kdy na prci v ternu nen
as. Kdokoli me za uritou cenu podit Drek prod, kter dobrovolnci zhnut zdarma vytvo aumst. Za
tmto elem Hnut Brontosaurus spustilo speciln web www.darkyprirode.
cz. Hnut Brontosaurus ron zasad

na 1000 strom, vyvs destky budek


a uspod destky rznch dobrovol-

nickch akc. Chtli jsme pro ty, kdo


chtj prod pomhat, ale znjakho
dvodu se nemou zastnit dobrovolnickch akc, vytvoit pleitost
prod aktivn pomoci, k koordintorka Drk prod Monika Vrbovsk.
A dodv: Kadmu drci napeme,
kde je jeho Drek prod umstn akdy
umstn probhlo. Tak bude kad vdt, e byl jeho pspvek vyuit prv
a pouze na objednanou budku, strom
nebo teba hmyz hotel.
Luk Wiesner,
redaktor webu Hnut Brontosaurus

Vce: www.hnutibrontosaurus.cz

13

Nae tma
Na svt nejsme sami tomci pro druh
Vnedli 10. dubna 2016 probhl varelu Bevnovskho kltera ji
dest atedy jubilejn ronk akce Na svt nejsme sami.

Foto Jan Andr (nahoe) aIvo Skoek (dole)

Na svt nejsme sami je tradin benefin akce, kterou u od roku 2007 kad
jaro podaj bevnovsk turistick oddly
Arachn aJeleni. Clem je pomoci dtem
v jinch stech svta a zrove pipravit zbavn den pro dti v naem okol
a piblit pchozm situaci v oblastech,
kterm pomhme.
Na programu bv kad rok spousta her
asout pro dti rozmstnch po krsnch zahradch Bevnovskho kltera,
tombola, jarmark s naimi vrobky, beseda osponzorovan zemi, kavrna aoberstven, divadla akoncerty.
Vletonm roce jsme vybrali aposlme
do Afriky rekordnch 140.564K!

Vtek z akce opt podpo stacion


pro sirotky v dieczi v Bozoum ve Stedoafrick republice, ato prostednictvm
sdruen SIRIRI, o.p.s.
Dkujeme vem nvtvnkm a dtem
z turistickch a skautskch oddl, rodim a farnkm, Bevnovskmu klteru, sponzorm tomboly a sponzorm
rznch materil, anonymnm drcm,
dobrovolnkm adalm lidem aorgani-

zacm, kter se zaslouily ospn ronk Na svt nejsme sami 2016.


(za)

Vce zde: http://nasvetenejsmesami.


webnode.cz/aktualni-rocnik/

Evropou kem krem

14

Valask Mezi m novou atrakci pro


dti ijejich rodie. Ve Vrtuli svt her
a poznn byla otevena interaktivn vstava Evropou kem krem. Jedn se
o zbavn naunou vstavu vnujc se
zempisu a zajmavostem Evropy. Hravm zpsobem se dky vstav seznmte
se zkladnmi charakteristikami jednotlivch zem, jejich krsami, pamtkami
azajmavostmi. Dozvte se, jak jsou oblben jdla mstnch lid, jak se oblkaj
ajak maj zvyky, kolik je vEvrop jazyk
ajak se ekne teba finsky ahoj.
Slavnost zahjen probhlo v ptek 22.
dubna 2016 ve Vrtuli svt her a poznn ve Valaskm Mezi.
Vstava je vhodn kzpesten vuky zempisu nebo jako dal zajmav innost
pro koln druiny.
Vstava vznikla dky projektu Evropsk

dm her mldee Mikroregionu Valaskomezisko-Kelesko a msta Partiznske, kter byl podpoen vrmci programu Erasmus+.
Ivo Skoek

Vrtule svt her apoznn


Pospilova 12/13, nad jdelnou Mamulka, Valask Mezi.
Oteveno je vdy vpondl, stedu a ptek od
14 do 18 hodin.
Vce informac:
www.zlatesipy.cz/vrtule

Nae tma
Uprchlci, migranti aorganizace dt amldee

Obyvatel nkde pomhaj, nkde panika. Politici horen hledaj een,


astle nenachzej dn ideln. Jednotliv stty Evropsk unie e situaci
nkdo pijetm uprchlk, jin jejich
umstnm ve sbrnch tborech nebo
oplocenm hranic, vyhotnm...
Jak se vyznat v souasn situaci, pln
kontroverznch zprv, ponaje teroristickmi toky v Evrop, pes pokles
prestie pomhajcch politik, akone
reportemi o obyvatelch malch ddin na trase pesunu migrant zBalknu do zpadn Evropy, kte bencm
nos deky ajdlo...?
Jak jsou na ppadn uprchlky pipraveny nae organizace, pracujc s dtmi a mlde? Co si o tom mysl a co
dlaj?
Mnoz dospl lenov z organizac
v dob nejvt krize loni na podzim,
kdy se pes jin Evropu posouval nepetrit proud uprchlk, sebrali pr
kamard, napchovali auto vm, co
by se mohlo lidem na cest hodit, avyjeli do Maarska, Srbska, Chorvatska,
Slovinska, pomhat do uprchlickch
tbor. Jeli tak pioni, tomci, skauti
a dal vme o nich, a jsme rdi, e
nali odvahu a prokzali svm inem
lidskost a solidaritu s tisci tch, kter
vyhnaly z domov vlka, chudoba i
obavy oivot.
Mme zprvy tak otom, e vzemch,
jich se pesun uprchlk tk nejvce,
se zapojuj imstn dtsk amldenick organizace.
Aco dti vnaich spolcch, oddlech?
Zatm se ns nedotk konkrtn kadodenn realita setkvn se smigranty.
Alespo ne stmi ztto posledn vlny
uprchlk.
Pesto ve vtin organizac sv leny
informuj, debatuj, konaj sbrky,
Akonkrtn? Uveme alespo nkolik
pklad.
V pionrsk Mozaice vylo na pelomu roku nkolik lnk pod nzvem
Globln migrna, v nich se ponkud
odlehenm tnem osvtluj pojmy
jako uprchlk, migrant, imigran krize,
islm, ale ipnos askal debat voddlech. lnky pedevm podporuj dialog sdtmi na tato tmata, adoporuuj pedloit dtem krajn nzory adt
jim monost utvet si vlastn nzor.

Upozoruj, e strach m velk oi, ato


zejmna strach zneznmho.
Veden Junka eskho skauta vydalo
ji loni vz vzvu vedoucm, vn se
mimo jin pe:
...Rol skautingu jako nejvtho, padestimilionovho celosvtovho hnut
dt amladch lid je hledat zpsob, jak
pomhat vrmci svch monost aposilovat vdom, e nenvist nen nikdy
een. Jsme si vdomi toho, e otzky
spojen suprchlky vEvrop nenabzej
jednoznan odpovdi ave spolenosti na n panuj rzn nzory. lohou
skautingu ovem nen, avhistorii nikdy
nebylo, vstupovat jen do tch spoleenskch tmat, na kter panuje jednoznan nzor. Poslnm skautingu je
pomhat dlat svt kolem ns lepm.
Skrze formovn mladho lovka iskrze pomoc, kter je vnaich silch.
Proto vyzvme: Mluvme v oddlech
o uprchlick krizi, hledejme oven
informace a vysvtlujme skautkm

a skautm, e ne ve, co vid, sly i


tou, mus bt nutn pravda. Sname se
tma zprostedkovat itm nejmenm,
nebo ijich se denn dotk. Ume sebe
ije kriticky tdit informace, diskutujme
sctou kdruhm arespektem...
Tmatem se opakovan zabvalo nelnictvo Junka, byly uspodny debaty, besedy, ve skautskch asopisech
vyly lnky. Ktmatu prv vyla tak
pomrn obshl skautsk metodick
pruka.
et ymkai se pro zmnu chystaj na
mezinrodn semin YMCA kuprchlick krizi, vervnu ve Francii.

Foto Jan Zeman

Ji rok se do Evropy val nepetrit proud benc ze Srie, Irku, Afriky,


Afghanistnua dalch zem. Uprchlick krize. Tak velk sthovn nrod
tady u dlouho nebylo.

A jak je to u vs ve vaem spolku?


Ve vaich oddlech? Napite nm na
adam@crdm.cz
Pro vechny, kdo chtj vdt, jak jsou
monosti pomoci lidem vnouzi, doporuujeme www.pomocuprchlikum.cz
Michala K. Rocmanov

15

ZRDM
Zstupci RDM p premirovi kvli postupu
policie pi nvtv nsk delegace
Zstupci esk rady dt a mldee se
obrtili na pedsedu vldy dopisem,
vnm vyjdili svj nesouhlas spostupem policie vi eskm demonstrantm v dob, kdy Hrad hostil nskho
prezidenta.
Ven pane premire,
dovolte, abychom Vs pozdravili a popli Vm zdar ve Va prci. Ped nedvnem jsme Vm rdi podkovali za
umen a vcn pstup k migran
otzce. N dk trv, vme si toho,
e ministersk pedseda na zem setrvv na hodnotch, kter jsou blzk
inm.
Ven pane premire,

Foto archiv RDM

v tomto dopise bychom se chtli dotknout problematiky, kter ns vminu-

lch dnech velmi znepokojila.


Tk se nvtvy nsk delegace apstupu Policie esk republiky keskm
demonstrantm.
Z veejn pstupnch zdroj je zcela
zejm, e policie nebyla v mnoha ppadech nestrann. Znepokojilo ns, e

uniformovan iciviln pslunci Policie


esk republiky doloiteln brnili pokojnm demonstrantm vyjdit sv
nzory na ptomnost pedstavitel
komunistick ny, e jim byly odebrny tibetsk i jin vlajky. Nesouhlasme
saktivitou, kdy pslunci esk policie
oividn stranili nskm demonstrantm i proaktivn odstraovali tibetsk
vlajky zprivtnch dom. Nerozumme
dvodu, pro policie zasahovala na akademick pd (viz doloiteln televizn
zpravodajstv avpovdi akademickch
funkcion) a vytvela atmosfru,
jako by bylo vyven tibetsk vlajky nm nepatinm i kriminlnm.
Zmnoha veejn pstupnch svdectv
je jasn, e jednn PR hraniilo se ikanou, ato pevn mladch lid, kte
nad nvtvou nskch pohlavr nejsali adali to veejn najevo.
Sten organizace esk rada dt
amldee se pirozen zajm oivot,
podmnky aprva mldee na zem.
Mme za to, e pstup na policie pi
nedvn nvtv nsk delegace vrazn pokodil vru mnoha mladch lid
vto, e ij ve stt, kde policie pomh
achrn, ato nestrann.
Prosme Vs proto, pane pedsedo vldy, abyste se vahou sv autority zasadil
o proeten vech ppadnch exces,
ke kterm ze strany vznamn sloky
sttn moci dolo.
Dkujeme Vm
Ing.Ale Sedlek
pedseda RDM

16

Mgr.Tom Novotn, v. r.
Pracovn skupina Stt RDM

ZRDM
Navrhovan novela zkona omyslivosti
ajej dopady
Zdlny ministerstva zemdlstv pichz rozshl novela zkona
omyslivosti. To by samo osob pravdpodobn nebylo pro
veejnost zajmav. Paklie vak odpovte kladn alespo na
jednu zne poloench otzek, mli byste rozhodn zpozornt.
Navrhovan prava se toti zdaleka netk jen myslivc.
Vente sv ps
milky ve voln
prod takzvan
na volno?

Chystte se posekat
vzrostlou trvu
na va vlastn louce?

Pokud by byl zkon schvlen v navrhovan podob, 10 by vm ukldal


povinnost oznmit uivateli honitby, ve
kter se v pozemek nachz, se tyiadvacetihodinovm pedstihem dobu
amsto kosen pcnin.
Za nedodren tto informan povinnosti se dle novelou zavdnho znn vystavujete hrozb pokuty a do
ve 20000K pro fyzickou osobu aa
200000K pro osobu prvnickou nebo
podnikajc fyzickou osobu. Pro mal
zemdlce nebo napklad neziskov
organizace, pracujc sdtmi amlde,
vlastnc louky ktboen, by podobn
pokuty mohly bt bez nadszky likvidan.

Podte tbor,
i si jen rdi zajdete
sdtmi na prochzku
do prody?

Novela pin oprvnn sttn sprvy


myslivosti, co jsou nejastji orgny
obce srozenou psobnost, omezit i
dokonce zakzat vstup do st voln
prody (v zkon se pracuje s termnem honebn pozemek, ale v praxi se
jedn de facto o drtivou vtinu pozemk vkrajin).

Tato omezen i zkazy maj bt vydvny ve form opaten obecn povahy


ave znan zjednoduenm schvalovacm procesu. Pokud nesledujete pravideln obecn vyhlky, me vm lehce
uniknout skutenost, e do vaeho oblbenho lesa je zakzn vstup. Poruen tohoto zkazu vs pak me stt a
30000K.
Lze si pedstavit, e podobn zkaz i
omezen vstupu by mohl mt i velk
vliv na akce odehrvajc se zvt sti vprod. Napklad dtsk tbor se
zkazem vstupu do pilehlho lesa by
jist zaznamenal znanou komplikaci.
Pokud by se ovem jednalo otbor na
zelen louce, tedy snejvt pravdpo-

dobnost na honebnm pozemku, nemohl by se vbec uskutenit.

Foto Michala K. Rocmanov

Voln pobhajc domc zve mimo vliv


svho majitele se me notn prodrait.
Nov vm za takovto venen bude
hrozit pokuta a do ve 30000K. Pokud by se takov proheek stal opakovan vdob jednoho roku, ve mon
pokuty se dvojnsob. Dvakrt zatoulan i nedbale venen pes by vs tak
mohl ve vsledku stt a 60000K. To
u rozhodn nen zanedbateln stka.

Zvrem:

Navrhovan novelizace pin ve


uveden amnoh dal skal.
Akoliv nejde na prvn pohled ozkon
vzbuzujc velkou pozornost, me mt
jeho pijet vnavrhovan podob velk
dopad.
esk rada dt amldee (RDM) sdruuje 98 organizac, pracujc s vce ne
200000 dtmi amladmi lidmi. Pobyt
vprod je pro mnoh znich dleit
vchovn prostedek. Prvo na voln
vstup do krajiny, stejn tak jako prva
vlastnk pdy by nemla bt jakkoli
krcena oproti souasnmu stavu.
RDM se bude snait sv pipomnky
uplatnit vlegislativnm procesu.
Ale Sedlek, pedseda RDM

Pomoc QR kdu nahoe je mono si


sthnout vyjden RDM ve formtu
PDF: www.adam.cz/doc/1460686141_
sb_vyjadreni-crdm-k-zom.pdf

17

ZRDM
Zkon oochran prody akrajiny
Zajist Zkon oochran prody akrajiny skutenou ochranu poslednch
zbytk divoiny? Pomozte ivy svou iniciativou vi poslancm.
Zkon se prv projednv vPoslaneck snmovn.

Foto Michala K. Rocmanov

1) Zvazky kochran
divok prody:
Zkon v pedkldan form nen zrukou ochrany mstm divok prody,
kter ochranu u maj te. Pt ministr
nebo editel nrodnho parku mohou
ve zmnit. Zkon nezaruuje, e nezmn zonaci tak, aby teba do Modravskch slat mohly vjet harvestory, e
se nezane tit devo vLabskm dole
v Krkonoch, v divokm kaonu Dyje
nebo u Pravick brny. Do zkona je
proto poteba doplnit minimln rozlohu prodn zny pro kad nrodn
park tak, aby zaruila trvalou ochranu
tch nejcennjch mst.
Nvrh zkona k, e clem nrodnch
park je zajistit neruen prbh prodnch dj na jejich pevaujc ploe.
Na rozdl od zizovacch pedpis nkterch nmeckch i rakouskch nrodnch park ale nek dokdy, take
je to jen plan slib. Pt ministr me
ci, e to bude za padest nebo sto let,
ado t doby pokraovat vtb deva.
Zkon by ml pro kad nrodn park
stanovit nejzaz dobu, do kdy m bt
cl naplnn.

2) Ochrana ped rozprodejem sttn pdy


adal zstavbou
Nkte politici chtj rozprodat sttn
pdu vnrodnch parcch aumavskou
krajinu rozparcelovat na stavebn po-

18

vjimky udlen ve sprvnm zen.


Pro sdlen nzoru poslancm mete
napklad poslat pohlednici z odkazu
www.hnutiduha.cz/pohledodsrdce
nebo, jet lpe, mete oslovit svho
poslance, stejn tak, jako sproblematikou novely zkona omyslivosti, okter
jsme psali na ADAM.cz:
www.adam.cz/clanek-2016040023-navrhovana-novela-zakona-o-myslivostia-jeji-dopady.html
Ale Sedlek, pedseda RDM

zemky. Nespn se oto loni pokusil


nvrh sentor kolem Tome Jirsy (viz
odkaz: senatni-zakon-o-np-skryty-najezd-krale-sumavy-f-taliana-podnikatelu-na-lukrativni-pozemky).
Nyn se obecnj, ale rozsahem jet
hor nvrh objevil ve Vboru pro veejnou sprvu a regionln rozvoj. Nvrh
ministerstva jim vtom brn velmi nedostaten.
Je zapoteb rozit zkaz zcizovn
(rozprodeje sttnch) pozemk, s vjimkou staveb ve veejnm zjmu, ina
zastavn a zastaviteln zem obc,
kter jsou napklad v NP umava velmi rozshl. Zatm jen dky sttnmu
vlastnictv nebyly tyto pozemky jet
zastavny. Ve vech nrodnch parcch
se stt sna pozemky vykoupit, uns je
nkte politici chtj rozprodat.
Dle je teba lpe omezit novou vstavbu ve voln krajin nrodnch park tak, aby ppadn potebn stavby
mohly bt povoleny pouze na zklad

Podrobnj informace najdete v brource Ochrn zkon jedinenou divokou produ nrodnch park? - ke
staen zde: http://crdm.cz/download/
mailing/20160408/infolist-hnuti-duhaochrani-zakon-NP.pdf

Rozhovor
Nebome systm povinnho okovn,
chceme jen odstranit zjevn neloginosti
Sentem aktuln proel nvrh zmny zkona o veejnm zdrav, jm se
snate spolen se skupinou dalch
sentor napravit nedostatky v jeho
souasnm znn, pokud jde ookovn dt. Proel zmnn nvrh hladce,
nebo bylo nutn Vae kolegy v horn
parlamentn komoe ojeho sprvnosti
pesvdovat?
Nvrh spolupodepsalo 36 sentorek
a sentor, co je tm polovina Sentu. Takov mnostv navrhovatel je
vSentu velmi ojedinl, sentn nvrhy pedkld obvykle maximln deset
sentor. U jen poet navrhovatel
ukazuje na fakt, e sentorky asentory toto tma zajm. Samozejm jsem
musela velmi zevrubn a opakovan
vysvtlovat, e mj nvrh nebo systm povinnho okovn. Ani pi projednvnch na vborech, ani na plnu,
k nvrhu neprobhla dn ostr diskuse mezi sentory. Nvrh nahlas podporovali inkte sentoi zad lka,
jako napklad prof.aloudk, pedseda
sentnho vboru pro zdravotnictv
asociln politiku.
Pokud by zmna, o ni usilujete, byla
korunovna spchem, ada dtskch
vedoucch i uitel by si nejsp oddechla. Zkon by je zbavil odpovdnosti za to, e na zotavovac akci
teba na tbor nebo na kolu vprod
vyraz sokovanmi dtmi ijejich neokovan kamard, spoluk Atak
Damoklv me vpodob nepimen
tvrdch penitch sankc pro vedouc
by se u neblskal tak vhrn
M nco ztoho ve Vaich och vrazn vy prioritu?
Maximln sankci z500000 na 30000
korun sniujeme pro editele mateskch kol i dtskch skupin, kte by
pijali neokovan dt. Oba nvrhy
jak snen sankc pro kolky, tak umonn neokovanm dtem pobyt na
tborech i kolch vprod, maj pro
mne stejnou prioritu, protoe se oba
tkaj dt jin vkov skupiny.
Co bude nyn nsledovat? Jak legislativn kroky V nvrh ekaj a za
jak dlouho onm me bt definitivn
rozhodnuto?
Cel Sent m pi zkonodrn inicia-

tiv stejnou vhu jako jeden poslanec.


Nyn se knvrhu vyjd vlda apak jej
ekaj standardn ti ten vPoslaneck
snmovn, nsledn opt projednn
vSentu ana zvr podpis prezidenta.
Termn definitivnho rozhodnut vtuto
chvli nedoku odhadnout. Bude hodn zleet na tom, jak rychle a zda
vbec budou chtt poslanci mj nvrh
projednat.
Pro se podle Vaeho mnn nepovedlo loni odladit znn zkona hned
napoprv ato sentn unkterch poslanc ve finle narazilo? Vte, e
unich tehdy pevil skuten odborn pohled na vc?
Pi projednvn losk novely zkona oochran veejnho zdrav jsme li
vSentu hodn daleko anavrhli velk
zsah do systmu povinnho okovn. Doklad o tom, e dt absolvovalo
vechna okovn, jsme navrhovali
nahradit dokladem, ve kterm je uvedeno, kolik okovn dt m. Navc
krom problematiky okovn se do
pozmovacho nvrhu schvlenho
v Sentu dostala i zmna posuzovn
hluku, se kterou nkte poslanci nesouhlasili.
Nejen pi hlasovn ookovn, ale tak
pi boji za zchranu lesnch mateskch
kolek bylo vidt odlin fungovn Poslaneck snmovny aSentu. Sentoi
jsou voleni vtinovm zpsobem, kad sentor musel sm vyhrt sv volby.
Rozhodovn vSentu se proto vtakov me ned stranickou pslunost,
jako je tomu v Poslaneck snmovn,
kter je pomyslnm pkopem rozdlena na vldu aopozici.

Jak silnou nadji chovte, e poslanci


pijmou sentn korekci sv prce tentokrt? V em je nyn situace vlastn
jin?
Tentokrt nevracme zkon zpt do
Poslaneck snmovny, ale pichzme
z vlastn iniciativou, take n nvrh
nen korekc prce poslanc.
Situace je jin v tom, e, jak u jsem
zmnila, nezasahujeme do systmu povinnho okovn, pouze odstraujeme
zjevn neloginosti. Rda bych poslance pesvdila otom, e nen sprvn,
aby stt pesunul vymhn povinnho
okovn dt na poadatele tbor i
editele mateskch kol.
Mme podprn vyjden pednch
eskch imunolog, kte tvrd, e zlkaskho hlediska nem smysl brnit
neokovanm dtem vasti na kole
vprod, kdy spolu vechny dti bez
ohledu na poet okovn chod cel
koln rok do jedn tdy.
V prosted neziskovch organizac
pracujcch ve prospch dt amldee
se tte renom lovka, kter jejich
problmm rozum asna se je eit.
Odkud erpte podnty apodklady ke
svm sudkm, potamo postojm,
kter vdan oblasti zastvte?
Kdy jsem byla zvolena mstopedsedkyn Sentu, ustavila jsem neformln
a dobrovolnou expertn skupinu sloenou ze zstupc stench organizac
neziskovho sektoru. Expertn skupina
je platformou, kde me kad pinst
podnt, kter pak smm tmem eme. Jsem rda, e jednm znejaktivnjch len expertn skupiny je pedseda
RDM Ale Sedlek, jeho nasazen ve
prospch dt amldee si velmi vm.
Zrove stle psobm ve sprvn rad
Koalice nevldek Pardubicka, take vidm problmy neziskovch organizac
pracujcch sdtmi amlde zblzka.

Foto Michala K. Rocmanov

Rozhovor smstopedsedkyn Sentu Milu Horskou

Za rozhovor podkoval Ji Majer

Videozznam ze Studia 6 esk televize na toto tma mete najt zde:


www.adam.cz/clanek-2016030112-senatni-novela-o-ockovani-deti-ve-studiu-6-ct.html

19

Ze sdruen
Ohranicch svobody sJanem Bubenkem

Foto Ji Majer

Existuj meze na osobn svobody? Pokud ano, kde? Me si lovk


vnedemokratickch pomrech udret vnitn svobodu, kdy nem tu vnj?
Kam a lze zajt shumorem, aby ten jet zstal vrazem svobody projevu?

20

Otzek, jimi astnci besedy sJanem


Bubenkem skenovali fenomn svoboda, byla cel ada. Vrmci danho tmatu, probranho 23. bezna 2016 ve
Skautskm institutu vsamm srdci Prahy, dolo vcelku zkonit i na politiku,
ekonomii, polistopadov vvoj naeho
sttu ijeho dal mon smovn.
Nkdej studentsk vdce z doby
Sametov revoluce, nyn podnikatelpersonalista Jan Bubenk odpovdal
oteven a hovoil k vci. Dotazy mu
kladli dlem projektov koordintor
Iniciativy pro evropsk hodnoty (IEH)
Tom Heller coby modertor besedy,
a dlem nkte z tuctu astnk setkn lid rznho vku, smrnou pevahou mladch ronk. Otzky tud
odrely rzn priority zjmu i ivotn
zkuenosti.
Jan Bubenk vodem pipomnl znm
citt Johna Stuarta Milla, podle nho
svoboda jednoho kon tam, kde zan svoboda druhho. Varoval zrove
ped zpochybovnm a relativizovnm zkladnch hodnot liberln demokracie, eho svdky nkdy bvme,
aupozornil, e jakmile je pestaneme
aktivn brnit, tak vtinou nkdo hlasit, nkdo, kdo m jednoduch odpovdi na velice sloit otzky, nm zane
kat, co si mme myslet.
Nastnil situaci ped rokem 1989, kdy
tehdej noviny tiskly v podstat to
sam pedevm oficiln cenzurovan stanoviska. Take j jsem si tenkrt ani neuml pedstavit, jakou mru
svobody, atm pdem izodpovdnosti
mdia maj. Azrove, jak snadno tady
mete mt nactiutrhask a xenofobn arasistick vci, kter teba m rodie nkdy berou kmmu pekvapen a
nekriticky vn, dodal host. Apedestel souasn relie vyznaujc se mj.
prv pemrou (pseudo)informac.
Zmnil se pitom i o Ruskem placen
zdej propagand s tm, e zvlt
(ale nejen) star lid, kte nejsou pivykl diverzit a vskutku otevenmu
trhu s informacemi, maj nkdy tendenci nechat se jednodue manipulovat. Dneska mme opak. Obrovsk
mnostv rznch informac a te ani
neeknu zprv, ale prost clench komernch nebo ideologickch sdlen
z rznch kanl. Jde o to dobe si je

filtrovat anajt si dvryhodn, oven zdroje appadn si je jet kontrolovat z druh strany, zobecnil Jan
Bubenk.
Jeden zdotaz smoval kpovaze humoru, jeho loze ve veejnm prostoru
avztahu ke svobod slova. Jan Bubenk
zdraznil, e vhumoru by se rozhodn
nemla skrvat nenvist az. Ale to
neznamen, e iznkterch vc, kter
jsou pro urit vry nebo pesvden
dogma, amn pijdou hloup nebo legran, bych si nemohl dlat legraci. To
u je ale opravdu otzka mry atyto
hranice jsou vdycky individuln ajsou
hodn dan kulturn. Jde oto, jestli je
to osobn anenvistn, nebo ne, nabdl kriteriln vodtko nkdej studentsk aktivista.
Jin otzka se zase tkala svobodnho
trhu. Neomezujeme svmi obchodnmi zjmy a zvyklostmi svobodu lid
vzemch, kde neplat zkony apravidla
srovnateln snaimi? Izde mme podle Jana Bubenka monost volby. Nikdo vm nebere alespo tu svobodu, e
nekupujete vci, kter byly vyroben
dtmi nebo otrockou prac. Dneska u
kdy se oto zajmte tak ty informace mte. Nebo minimln mete nakoupit nkde, kde mte garantovno,
e je to teba fairtrade, usoudil host.
Doplnil, e jako zem ijako jednotlivci
musme bt pak ochotni nst cenov,
pp. jin dsledky svch principilnch
pozic.
Kam spje nae republika dnes, po
tvrtstolet uplynuvm od revolunch
zmn sputnch listopadem 1989?
Podle Jana Bubenka to je vcemn na
ns. J si myslm, e to hodn zle
na tom, koho si budeme volit. A jestli

si nechme lbit to, kdo ns reprezentuje appadn jak prezentuje nzory


za eskou republiku, za nae msto
ajak politika se tady bude uplatovat.
Stle je as se otyto vci jako oban zajmat od toho, jestli nhodou nelpneme do neho ped domem, co tam
nkdo jin nesebral po svm pejskovi,
a po to, jestli se nm lb, kdy n
prezident k, e bychom se mli uit
stabilizovat spolenost od ny. Myslm si, e je tu spousta vc, kter jsou
znepokojiv. Teba kdy se koncentruje
moc politick, ekonomick a mediln vjednch rukou, anebo kdy nkdo
zpochybuje nai zpadn orientaci
achod mvat vedle dikttor na Rud
nmst
Lid nespokojen se stavem vc se
adekvtn svm schopnostem mohou
zapojovat do veejnho ivota napklad na komunln rovni nebo alespo chodit kvolbm avolit men zlo,
mn Jan Bubenk.
Oem jet la e? Teba otom, jestli
on sm uvauje ovstupu, resp. nvratu
do aktivn, vysok politiky (nyn ne),
jestli vid mezi veejn innmi lidmi
inspirativn osobnosti (ano na Slovensku prezidenta Andreje Kisku, uns
bvalho diplomata Petra Kole) nebo
zda lovk me t spokojen ivot,
i kdy se mu upr svoboda. Vta vysloven v odpovdi na tento dotaz by
se mohla klidn stt mottem bezmla
dvouhodinovho setkn ve Skautskm
institutu: Nikdo vm neme v vnitn svt a vnitn svobodu vzt, paklie
mu je nenechte.
Ji Majer

Iniciativa pro evropsk hodnoty (IEH) je


obanskou iniciativou na podporu princip liberln demokracie ve stedn Evrop. Clem IEH je budovn veejnho
konsenzu o vrnosti principm liberln demokracie a vldy prva v domc i zahranin a obrann politice. IEH
sdruuje osobnosti veejnho ivota
a pedstavitele organizac obansk
spolenosti zem stedn Evropy, kte
si uvdomuj, e svobodu nesta pouze
vybojovat, ale je nutn oni tak peovat a aktivn brnit proti silm, kter
ji zpochybuj nebo chtj dokonce odstranit.

Ze sdruen
Pionr? No jo, vs j znm!
Pedevm vdevadestch letech jsme se celkem bn
setkvali spekvapenmi reakcemi, e Pionr vbec jet
existuje. Jak to vypad vsouasnosti?

m to je?

Lv podl na tom m dlouhodob snaha


oprci sneleny aotevenost, kterou se
sname promtat do co nejvce forem
na innosti.
Sname se bt veejnosti nejen na
och, jak k tma 2. sla leton Archy,
ale chceme bt jej soust. Zatek je
samozejm u jednotlivch pionrskch
oddl askupin. Krom toho, e po cel
republice mme pes stovku otevench
klub, kter nabzej innost komukoliv,
avce ne 90% naich tbor je ipro neleny, podaj pioni spousty velkch
i mench, a komornch akc pro veejnost aberou je jako bnou soust sv
prce.
Nkolik pklad za vechny: Ped Vnocemi podaj pioni z Kdyn straidelnou stezku pro nkolik stovek zjemc,
v Pelhimov je pravideln nachystna
oteven keramick dlna. VJincch organizuje mstn pionrsk skupina achov
turnaj. Ani vhlavnm mst nen pro kohokoli tk najt akci na mru, vybrat
lze napklad turnaj ve stolnm tenise,
tvoen zFima Fimomnie, herny deskovch her ivenkovn akce jako tradin
non prochzku Lesem ke hvzdm (kolem prask hvzdrny vblicch).

Mon se ptte, jak se otakovch akcch


dozvdt, kde hledat avybrat?
Odpov najdete vokamiku, kdy si otevete web www.pionyr.cz, kde se hned na
domovsk strnce jedna ze t hlavnch
nabdek jmenuje Akce pro veejnost

Velk akce pro


kadho
U akc podanch celm Pionrem je
to podobn. Napklad Pionrsk Sedmikvtek je v R zcela ojedinl soubor
kulturnch a umleckch sout. Jeho
jedinenost nespov jen v i zbru
(hudba od folku acountry po rock, klasick, modern ifolklorn tanec, fotografie,
vtvarn innosti, divadlo, literatura)
ale prv votevenosti zapojit se toti
me opravdu kdokoliv. Asi nen teba
pedstavovat nai nejvt otevenou
akci Ledovou Prahu kter nabz voln
a zlevnn vstupy do praskch muze,
pamtek a dalch zajmavost. Zjem
oni stle roste, loni iletos jsme kartiek
pro astnky rozdali kolem 15000.

Co ztoho veho plyne?

Foto archiv Pionra

Kad rok probh pes 1200 jednorzovch akc pro veejnost od malch mstnch a po ty celosttn api stn nelen zapojench ron do na innosti
pekrome poet 50.000. Aikdy pomineme vjimky, jako teba Hrdek uRokycan, kde jsou aktivity pionrsk skupiny
vznamnou soust obecnho kalende, tak meme sklidnm srdcem ct, e
povdom oPionru roste.

Mon by si nkdo mohl klst otzku,


pro byl titul organizace uznan MMT
pro prci s dtmi a mlde pro roky
20162020 udlen jen tincti organizacm apro zrovna tmto? Protoe Pionr
je mezi nimi, odpovdme, e kdokoliv
me pijt apesvdit se sm.
Jakub Konek

Omluva
Ve druhm sle Archy se na stran
9 pod titulkem Pionr? No jo, vs
j znm! omylem objevil text jinho, ji dve publikovanho lnku
tho autora. Za zmnu lnk
se spolku Pionr aautorovi Jakubu
Konkovi jmnem redakce tmto
omlouvm. Sprvn znn publikujeme zde.
Ji Majer
vedouc redaktor asopisu Archa

21

Zameno jinam
Zlatm mosem 2016
se stal Jan Fldr ze Dvora Krlov
Vanket onejoblbenjho uitele R Zlat mos 2016
letos se ve finle utkala estice uitel zcel R.

Foto archiv DTA

Mezi ty nejoblbenj se probojovali


Jan Fldr, Z 5. kvtna, Dvr Krlov nad
Labem, Lenka Frharov, Zkladn kola
Boeny Nmcov, Zbeh, Ivo Hasala, Zkladn kola a gymnzium Vtkov, Alena
Michlkov, Zkladn kola a Matesk
kola ernovice, Michal Pospil, Zkladn kola Utenisu 4, Perov aZuzana tokov, Z Praha-Vino.
Ve dvouhodinovm programu nakonec
porotu nejvce pesvdil a titul Zlat
mos zskal Jan Fldr ze Z 5. kvtna Dvr
Krlov nad Labem. Korunovala jej ministryn kolstv, mldee atlovchovy
Kateina Valachov.
Tak jako kad rok, i letos mohla veejnost rozhodnout pomoc SMS o tom,
kdo se v rmci ankety stane mosem
Sympakem. V hlasovn zvtzil Michal Pospil ze Zkladn koly U tenisu
vPerov. Alena Michlkov ze Z aM

ernovice zskala titul Dtskho mose.


MMT si jako nejoblbenj uitelku
eskho jazyka vybralo pan uitelku
Barboru Schneiderovou ze Z aM alany, Rtysk 156. Ministerstvo prmyslu
a obchodu korunovalo jako Matematickho mose 2016 pana uitele Ondeje
Mach z Gymnzia Christiana Dopplera
v Praze. Stbrn partner Unipetrol jako
mose chemike 2016 zvolil pana Miroslava Praienku, PORG Praha. Zlat
partner EZ zvolil mosem fyzikem

Bezov lstky 9

Pipravili Kateina Palov aJan Burda

www.brezovylistek.cz
www.facebook.com/brezovelistky

Ji Snihota
Snek (lut BL)

22

Psobm v KaP HaH jako spoluorganiztor letnch tbor a oddlov


vedouc. Mm clem je en znalost,
prohlubovn odpovdnosti k prod

Dtsk tiskov agentura (DTA) a-mkr-

Posledn to znamen 4. bezov


lstek, jsem dostal na letnm rekreanm tboen pro dti, podanm pod
hlavikou KaP. Znamen pro m dky za
odvedenou prci aje pro m inspirac
kdal innosti :)

Bezov lstek je ocenn, kter si mezi


sebou vesk republice navzjem udluj vedouc dtskch oddl za prci
sdtmi apro dti. M dvanct stup,
kter postupn vyjaduj rozsah prce
ocennho vedoucho.

1. Vjak organizaci psob, co sdtmi dl aco t na prci sdtmi bav?

pana uitele Jaroslava Reichla ze Stedn prmyslov koly sdlovac techniky,


Pansk 856/3, Praha 1.
Pedmtov mosov byli korunovni
ji na finle soute v ptek 18. bezna
2016 vhotelu Olanka vPraze. Oficiln
korunovace pak probhla na Kantorskm
ble galaveeru Zlatho mose vsobotu 19. bezna vNrodnm dom na Smchov.
Vem mosm gratulujeme!

apodpora talentu. Rd se dlm onabyt znalosti zjakhokoliv odvtv azanechvm pomysln otisk budoucm
generacm.
2. Pi jak pleitosti jsi dostal/a svj
posledn BL aco to pro tebe znamen?

Anketa
Jak zpsob trven volnho asu je Vm blzk?

horolezkyn

Kdy jsem jet nemla dti, pracovali


jsme vPraze vna prodejn alezeck
kole. Ajak to jen lo, vyrazili jsme do
hor, na expedici do Himlaje, na skialpy
do Alp. Jene snarozenm dt se zmn
ivot kad mamce amn najednou
msto cest do hor zstalo jen chozen
do praskch park. Hory mi chybly opravdu moc, tak jsme se po roce
odsthovali do pindlerova Mlna.
Nejdv jsme bydleli pl tdne v Praze
a tu druhou plku ve pindlu. Ale te
je to tak, e u pt rok ijeme snaimi
dtmi (osmiletou Srou aptiletm Petrem) ve pindlu jako domc, mstci, ado Prahy dojdme do prce. Nen
to sice nejjednodu, ale stoj to za to.
Lyujeme od prvnho snhu do dubna,
chodme na sjezdovky, na bky a na
skialpy. A jakmile sleze snh, zanme chodit na vlety kam jinam ne
na okoln hebeny. Kdy se chceme
oht, vyrazme k babice do Jina,
lzt vPrachovskch skalch nebo jezdit
na kole po mench kopcch ne mme
doma
Mm kamardky, kter kaj, e kdy
svt slunko, tak se jim hezky uklz.
Tomu nerozumm. Kdy svt slunko,

znamen to, e nemme sedt doma,


ale vyrazit s dtmi nkam na vlet.
klid pok ;-)
Dti sbraj turistick vizitky, take tip
na vlety mme aa. Krom toho se
sname vystoupit na nejvy vrcholy
vech naich poho, kad rok zdolme
jeden a dva vrky, stejn vak zbv
spousta mst, kter mme jet navtvit.
Prost doma se sed, kdy padaj trakae, jinak je poteba bt venku auvat si
to! Mm velk tst, e mm kolem
sebe spoustu podobn smlejcch lid,
take na vletech nejsme nikdy sami.
(Soa Botkov na snmku zcela vlevo)

Miro Barto
opern pvec

Moc volnho asu ke dvma zamstnnm astudiu druh vysok koly nemm.
Pesto se nepovauji za workoholika.
Pokud se mi tedy naskytne njak as,
snam se navtvovat fitness abti po
fyzick strnce ve form. To se snam
init cca tak tikrt tdn nkdy brzy
rno, nkdy po prci odpoledne. Zrovna dokonuji osmitdenn trnink. Dle
voln as vnuji setkvnm se spteli.
Rd snimi trvm as ard navtvuji

rzn podniky. Jsem zpodstaty znamen blence tvor spoleensk. Apiznvm se tak kjedn sv slabosti, tou je
nkdy a chorobn ve pro sledovn
seril. Naposledy m nesmrn zaujal
seril oLeonardu da Vincim, kdy jsem
zhldl vechny dly vech sri online na
internetu.

Jan Bubenk

podnikatelpersonalista,
nkdej studentsk vdce v obdob
Sametov revoluce
Ideln aktivn: stran rd jezdm na
kole, stran rd chodm po horch
Ale mm tak stran rd dobr filmy,
mm rd dobr jdlo apit. Take kdy
mm as, tak si spolen se enou rdi
vame, ume se ivait nov jdla
Astran rd trvm as sdobrmi kamardy a se zajmavmi lidmi teba
debatou nad spolen petenou stejnou knkou. Mme tensk klub, je
ns asi est pr. Peteme si jednou
za msc stejnou knku, pak se u nkoho zns sejdeme nad dobrou vee
apotom si vymujeme nzory na to,
co tm chtl autor ct akemu ns ten inspirovaloTo je pro m tak velice
kvalitn strven voln as.

Fotoarchiv respondent aJi Majer

Soa Botkov

Cena Pstav 2016


Letos Letos na podzim hodl esk rada
dt a mldee (RDM) ji popatnct
pedat vytipovanm lauretm svoji vron Cenu Pstav. Znovu se Vm tedy
otevr monost navrhnout na zmnn
ocenn prv toho svho ochotnho
ednka nebo ednici, politika i politiku nebo pedstavitele firmy pvtiv
kdtskm amldenickm spolkm.

Kandidtn nvrhy na udlen Ceny Pstav toti podvaj organizace, jejich


programovou npln je prce s dtmi:

spolky, domy dt a mldee, koln


druiny i kluby stm, e navrhovatel
musej bt nejmn ti.
RDM pijm nvrhy na udlen Ceny
Pstav 2016 do30. ervna; laureti pak
budou slavnostn vyhleni na podzim.
Zjemci naleznou bli podrobnosti
oCen Pstav vetn pravidel pro jej
udlen na adrese pristav.crdm.cz

23

Fotogalerie Archy

lenov skautskho stediska Arcus se u znakovou e soddlem neslycch Potkani (foto Michala K. Rocmanov)
Interaktivn vstava Evropou kem krem ve Vrtuli, Valask Mezi (foto Ivo Skoek)

24