Anda di halaman 1dari 13

SULIT

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATOK LOKMAN


JALAN KAMPUNG PANDAN, KUALA LUMPUR
___________________________________________________________________________________________

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN 2015


KEMAHIRAN HIDUP
KEMAHIRAN TEKNIKAL
TINGKATAN 1
DUA JAM
1. Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu.
2. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A (20 soalan) dan Bahagian B (4 soalan)
3. Jawab semua soalan.
4. Isikan nama dan kelas pada ruang yang disediakan.

Bahagian

Soalan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Markah
Penuh
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Markah
Bahagian
Diperoleh

Marka
h
Penuh
13.
3
14.
3
15.
3
16.
3
17.
3
18.
3
19.
3
20.
3
21.
10
22.
10
23.
10
24.
10
100
JUMLAH
Soalan

Markah
Diperoleh

NAMA
KELAS
NO. KAD PENGENALAN
_______________________________________________________________________________________________

[Lihat halaman sebelah]

SULIT

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak

BAHAGIAN A (60 markah)


Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan.
1. Tandakan ( ) pada tiga amalan 4M yang perlu dipatuhi semasa bekerja di bengkel. [3 markah]
Menyusun atur
Menepati masa
Membersih
Mendisiplin
2. Rajah berikut menunjukkan jenis-jenis alat pemadam api.

AAlat pemadam api jenis A

B
Alat pemadam api jenis
ABC

[3 markah]

C
Alat pemadam api jenis B

Padankan jenis alat pemadam api di atas dengan punca api yang betul dengan menulis A, B dan
C pada petak yang disediakan.
Punca api
i. Minyak, petrol, dan peralatan elektrik
ii. Minyak, cat, petrol dan gas
iii. Semua jenis bahan

Jawapan

3. Nyatakan tiga jenis peraturan keselamatan yang perlu dipatuhi semasa berada di bengkel.
i. ___________________________________________________________________________
ii.___________________________________________________________________________
iii.___________________________________________________________________________
[3 markah]

4. Pernyataan di bawah menerangkan tentang kemalangan yang dihadapi oleh Amin.

Semasa sedang menggergaji kayu, Amin mengalami sedikit kecederaan pada tangannya.
Berdasarkan pernyataan di atas, susun mengikut urutan yang betul langkah merawat kecederaan
yang berlaku pada Amin dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan.

Balut luka dengan kain kasa dan plaster


Bersihkan luka dengan antiseptik
Sapukan dengan iodin
[3 markah]
5. Padankan peraturan keselamatan am di bengkel dengan keterangannya yang betul.
Jangan sesekali menggunakan
alatan elektrik yang rosak.

(b) Keselamatan alatan

Murid perlu melaporkan


sebarang kemalangan di

bengkel kepada guru dengan


segera.

(c) Keselamatan
penggunaan elektrik

Pastikan tangan bersih daripada


minyak dan kotoran semasa
menggunakan perkakas.

(a) Keselamatan bengkel

[3 markah]
6. Nyatakan tiga sumber tenaga elektrik.
i.

_________________________________________________________________________

ii.

_________________________________________________________________________

iii. _________________________________________________________________________
[3 markah]

7. Tenaga elektrik dapat ditukarkan bentuknya. Nyatakan tiga jenis bentuk tenaga. Satu jawapan
telah diberikan
i. Bunyi
ii.

_________________________________________________________________________

iii. _________________________________________________________________________
3

iv. _________________________________________________________________________
[3 markah]
8. Rajah menunjukkan alatan tangan yang digunakan dalam kerja elektrik dan elektronik.

B
Berdasarkan rajah di atas, namakan
bahagian yang berlabel A, B dan C
A
A: _________________________________________________________________________
C
B: _________________________________________________________________________
C: _________________________________________________________________________
[3 markah]
9.

Playar muncung tirus digunakan untuk kerja-kerja di ruang yang sempit.


Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan tiga kegunaan playar muncung tirus.
i.

_________________________________________________________________________

ii.

_________________________________________________________________________

iii.

_________________________________________________________________________
[3 markah]

10. Susun langkah-langkah untuk menggantikan suis penghidup dalam lampu pendarflour
mengikut urutan yang betul. Tandakan I, II dan III dalam kotak jawapan yang disediakan.
Gantikan dengan suis penghidup baru dengan memasukkannya ke dalam
pemegang suis penghidup dan pusing mengikut arah jam.
Matikan suis bekalan arus
Keluarkan suis penghidup yang rosak dengan memusingkan mengikut arah lawan
jam.
[3 markah]

11. Berikut merupakan keratan rentas tangki simpanan air. Labelkan A, B dan C dengan nama yang
betul.
A
B

C
Bahagian

Nama

A
B
C
[3 markah]
12. Nyatakan tiga jenis paip.
i. _________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________
iii. _________________________________________________________________________
[3 markah]
13. Tandakan ( ) bagi fungsi penyambung paip jenis soket pengecil dan ( X ) bagi yang salah.
i. Untuk menyambung batang paip yang sama diameter.
ii. Untuk menyambung paip yang tidak sama diameternya.
iii.Untuk mengubah arah sambungan batang paip.
[3 markah]
14. Namakan jenis penyambung paip yang dilabelkan dalam rajah di bawah.

[3 markah]
15. Rajah di bawah ini menunjukkan tangki simbah.

[3 markah]
Pilih padanan yang betul dengan menandakan ( ) pada padanan yang betul dan ( X ) pada
padanan yang salah.
Nama bahagian
Fungsi
i. Injap bebola
Melimpahkan air
ii. Paip simbah
Mengawal pengaliran air masuk
iii. Paip limpah
Mengalirkan air yang berlebihan keluar
16. Tuliskan golongan yang betul berdasarkan pernyataan yang diberi dalam ruang yang
disediakan.
Pengguna

Pemodal

Usahawan

i.

Orang yang menjual sama ada barang-barang atau

ii.

perkhidmatan
Seorang yang melakukan kegiatan membeli barang
kemudian menghasilkan sesuatu produk baru untuk
dijual bagi mendapatkan keuntungan.
6

Peniaga

iii.
Orang yang membeli atau mendapatkan barang atau
perkhidmatan daripada peniaga.
[3 markah]
17. Tandakan ( ) pada pernyataan yang menerangkan kepentingan perniagaan kepada negara dan
masyarakat dan ( X ) pada pernyataan yang tidak berkaitan.
i.

Merapatkan hubungan dua hala antara sesebuah negara

ii.

Menambahkan pendapatan negara melalui pungutan cukai

iii. Tidak menawarkan peluang kerjaya yang luas


[3 markah]
18.

Sistem barter adalah sistem yang menukarkan barang dengan barang lain untuk
memenuhi keperluan
Walau bagaimanapun, sistem ini menghadapi beberapa masalah. Nyatakan tiga masalah
tersebut.
i. ________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________________
[3 markah]

19. Tuliskan kelebihan sistem wang yang digunakan sebagai perantara untuk menukar sesuatu
barang atau perkhidmatan.
i. ________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________________
[3 markah]
20.
7

Berdasarkan rajah di atas,


i. Namakan jenis milikan bagi perniagaan tersebut.
____________________________________________________________________________
ii. Nyatakan kelebihan bagi jenis milikan perniagaan di atas.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[3 markah]

BAHAGIAN B (40 markah)


Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan.
21.

Membersih

Menyusun atur

AMALAN
4M

Menilai

Mendisiplin

Berdasarkan amalan 4 M di atas,


a) Huraikan setiap amalan di atas dengan teliti.
Membersih : ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Menyusun atur: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Menilai : ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Mendisiplin : __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[8 markah]
b) Nyatakan dua peraturan keselamatan di dalam bengkel.
i. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ii.___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[2 markah]

22. a) Nilai masalah di bawah dan berikan jalan penyelesaian untuk mengatasinya. [8 markah]
Kerosakan
1. Cok rosak

Akibat

Cara Mengatasi

i.____________________________________
ii.____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_______________________________ _____________________________________

2. Suis

i.____________________________________
ii.____________________________________

penghidup

_____________________________________
_____________________________________

rosak

_____________________________________
_____________________________________
________________________________ ___________________________________

3. Tiub rosak

i.____________________________________
ii.____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_______________________________ ____________________________________

4. Litar pintas

i.____________________________________
ii.____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_______________________________ _____________________________________

22. b) Berikan dua kelebihan atau kekurangan lampu pendarflour. [2 markah]


i. ___________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________
23. Terangkan kaedah penyenggaraan sinki mengikut gambarajah yang diberikan
Kaedah Penyenggaraan Sinki

Langkah-langkah

10

i. Nyatakan situasi yang berlaku.

[2 markah]

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

ii. Langkah pertama.

[2 markah]

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

iii. Langkah kedua.

[2 markah]

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

11

iv. Langkah ketiga.

[2 markah]

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

v. Langkah keempat.

[2 markah]

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

24. Situasi di bawah menerangkan tentang cara penjualan masa kini.


Amirul membeli perabot bernilai RM 5000. Dia membayar wang cagaran sebanyak RM 1000
dan dibenarkan untuk membayar bakinya secara beransur-ansur untuk suatu tempoh tertentu
Berdasarkan situasi di atas,
a) Nyatakan jenis jualan tersebut.

[1 markah]

_____________________________________________________________________________
b) Huraikan dua ciri bagi jawapan di (a).

[2 markah]

i. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ii. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12

c) Nyatakan dua jenis barang yang boleh dibeli dengan menggunakan urus niaga tersebut selain
perabot.

[2 markah]

i. ___________________________________________________________________________
ii. ___________________________________________________________________________
d) Terangkan ciri-ciri bagi perniagaan pada masa akan datang di Malaysia.

[5 markah]

i. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ii. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
iii. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
iv. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
v. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

SOALAN TAMAT
_______________________________________________________________________________
Disediakan oleh;

Disemak oleh;

Disahkan oleh;

Pn. Siti Munirah


Guru Mata Pelajaran
Kemahiran Hidup

.
Pn. Wan Nazlah
Ketua Panitia
Kemahiran Hidup

.
Che Hasnah Binti Muhammad
Pengetua
SMK. Datok Lokman,
Jalan Kampung Pandan,K.L.

13