Anda di halaman 1dari 96

TMMOB

,<DK

Z7zPEd7D7dZ7D>Z7
^P>m)m

*HOLWLULOPL%DVN

ANKARA - 2013

z

zd^

, ,Z<E^'^z>DzbzE
/^EDK

^z

dDDK,<DK

7

^^<E<ZW&


DDzd^d>b
^^^
E7E<Z
d


TMMOB
+DULWDYH.DGDVWUR0KHQGLVOHUL2GDV

$5$=<g1(707(50/(5
6g=/hh

*HOLWLULOPL%DVN

d1'(./(5
%DVNLoLQ6XQXYHgQV|]................................................................. 5
6XQX ...................................................................................................... 7
gQV|] ..................................................................................................... 9
$UD]L\|QHWLPLWHULPOHUL........................................................................11
(VNLWHULPOHUGL]LQL............................................................................... 59
QJLOL]FHWHULPOHUGL]LQL ........................................................................ 65
.XOODQOPD\DQHVNLWHULPOHUYHWDQPODU ............................................ 81
.D\QDNoD.............................................................................................. 95

%$6.,d16818
$UD]L <|QHWLPL 7HULPOHUL 6|]OQH PHVOHNWDODUP]GDQ JHOHQ
ROXPOXWHSNLOHUYHHOHWLULOHUEDVN\oDEXNODWUG$UD]L<|QHWLPL
7HULPOHUL 6|]OQQ JHOLWLULOPHVLQGH NDWNGD EXOXQDQ .DGDVWUR
.RPLV\RQXPX]D EX GHHUOL NDWNODUQGDQ GROD\ 2GDP] DGQD
WHHNNUOHULPL]LVXQX\RUX]6|]OQPHVOHLPL]HYHPHVOHNWDODUP]
\DUDUOROPDVQGLOL\RUX]
7002%+$57$9(.$'$67520h+(1'6/(52'$6,
'g1(0<g1(70.858/8
2FDN

%$6.,d1g16g=
ONEDVNGDNLJ|]GHQNDoDQKDWDODUQG]HOWLOPHVLQLQ\DQVUDQRNVDQ
NDOGQVDSWDGP]DUD]L\|QHWLPLWHULPOHULGHV|]OHHNOHQGL%XQXQ
\DQQGD NXOODQPGDQ GHQ YH NDUODOPD RODVO KHPHQ KHPHQ
ROPD\DQ WHULPOHU NDUONODU J|VWHULOHUHN \D GD WDQPODU YHULOHUHN
.XOODQOPD\DQ (VNL 7HULPOHU YH .DUONODU EDO DOWQGD \HQLGHQ
ROXWXUXOGX
$\UFDLONEDVNGD\HUYHULOHQYHGD\DQDQ\DVDODUGDQDODQED]WHULPOHU
\HULQH X\JXODPDGD \RXQ ELoLPGH NXOODQP EHQLPVHQHQ WHULPOHU
EHOLUOHQGLYHEXHNOLLOHWDQPODQDUDNV|]OHHNOHQGL
NLQFLEDVNKD]UONODUVUDVQGDJ|UYH|QHULOHULLOHNDWNGDEXOXQDQ
PHVOHNWDP]6Q0HKPHW.$5$*g=HWHHNNUOHULPL]LVXQX\RUX]
OJLOHQHQOHUH YH +DULWD YH .DGDVWUR 0KHQGLVOHULQH \DUDUO ROPDVQ
GLOL\RUX]
+VH\LQ(5.$16WN*|NLQ6(</$0$KPHW<$$<$1
$UDON

6818
'Q\DGD |]HOOLNOH VRQ oH\UHN \]\O LoLQGH WRSUDD NHQWVHO YH NUVDO
DUD]L\HYHDUD]LQLQ\|QHWLPLQHEDN|QHPOL|OoGHGHLPLWLU7RSUDN
\HQLGHQ UHWLOPHVL RODQDNO ROPD\DQ HNRQRPLN VRV\DO HNRORMLN YH
WRSOXPVDO LOHYOHUL RODQ NW ELU GRDO YDUONWU *QP]GH WRSUDN
LQVDQ LOLNLOHULQLQ G]HQOHQPHVLQGH WRSOXP YH NDPX \DUDU LOH ELUOLNWH
WPoHYUHVHOGHHUOHUJ|]HWLOHUHNSODQODPD\DSOPDVYH GLHU HWNHQOHU
GHHUOHQGLULOGLLQGH$UD]L<|QHWLPLNDYUDPQQ|QHoNWJ|UOPHNWHGLU
<]\OP]GDWRSUDNDUD]L\|QHWLPLLQVDQOQ\DDPGDNLGQEXJQ
YHJHOHFHL\|QQGHQD\UELUDQODPLIDGHHWPHNWHGLU
hONHPL]GH GHQ VRQUD X\JXODPD\D NRQXODQ QHROLEHUDO SROLWLNDODU
YH SURJUDPODU VRQXFX UHWLP HNRQRPLVLQGHQ X]DNODOPDV WRSUDN YH
DUD]L \|QHWLPL LOLNLVLQGH UDQW NDYUDPQ |QH oNDUPWU +]O QIXV
DUW LOH ELUOLNWH NUVDO YH NHQWVHO DODQGDNL QIXV \RXQOXX \DDQODQ
HNRQRPLN YH VRV\DO VNQWODU WRSUDD YH L\HOLN KDNNQD EDN GDKD
JQFHOELUNRQXPDoHNPLWLU%XVUHoWHNDGDVWURQXQJQFHOGRUXYH
NXOODQODELOLUROPDVQQ\DQQGDNDGDVWURYHPONL\HWNDYUDPQQ$UD]L
<|QHWLPLQGHNLJHUHNOLOLLWDUWPDV]GXUPDNWDGU
$UD]L <|QHWLPL KHP WHNQLN KHP GH VRV\DO ELOLPOH Lo LoH RODQ ELU
NRQXGXU%LOLQGLLJLELKHUPHVOHLQD\UELUWHUPLQRORMLVL\HUOHPLYH
EHQLPVHQPLWHULPOHULYDUGU%LOLPQDVONLNDYUDPYHEXQODUDNDUON
JHOHQWHULPOHUOHoDO\RUVDPHVOHNOHULQGHNHQGLQH|]JNDYUDPODUYH
WHULPOHULYDUGUhQLYHUVLWHYHPHVOHNHLWLPLVUDVQGD|QHPOLNDYUDPODU
YH WHULPOHU GRUX RODUDN ROXWXUXOXUVD GD JHUHN \HQL WHNQRORML YH \HQL
GQFHOHU JHUHNVH IDUNO |UHWLP NXUXPODUQGD D\Q NDYUDPD EDND
NDUONODU YHULOPHVL VRQXFX PHVOHN WHUPLQRORMLVLQGH NDUJDD RUWD\D
oNPDNWDGU %X VRQXFXQ GRDO ROGXXQX GQ\RUX] 1H YDU NL
VWDQGDUW ELU PHVOHN GLOLQLQ ROXWXUXOPDV GD NHVLQ ELU JHUHNVLQLPGLU
%X DoGDQ $UD]L <|QHWLPL 7HULPOHUL 6|]O KHP DUD]L \|QHWLPL
NRQXVXQXQ OHUGHQ VRQUD EWQ GQ\DGD EHQLPVHQHQ |QHPL KHP
GH PHVOHLPL]GH ROGXNoD \HQL ELU LOJL DODQ ROPDV GROD\V\OD GRUX
WHULPOHULQ ROXWXUXOPDV YH EX WHULPOHULQ \DOQ ELoLPGH WDQPODQPDV
|QHPOLGLU

2GDP] 6UHNOL 7HNQLN YH %LOLPVHO .RPLV\RQODUQGDQ RODQ .DGDVWUR


.RPLV\RQX\HOHULQGHQ+VH\LQ(5.$16*|NLQ6(</$0YH$KPHW
<$$<$1Q NDWOPODU\OD ROXWXUXODQ oDOPD JUXEXQXQ KD]UODG
$UD]L <|QHWLPL 7HULPOHUL 6|]O 2GDP]Q \D\PODG LON PHVOHN
WHULPOHUL V|]O ROPDNWDGU 0HVOHLPL]H \DUDUO RODFDQD |]HOOLNOH
\HQL GQFHOHULQ YH \HQL NDYUDPODUQ ROXPDVQD NDWN VDOD\DFDQD
LQDQ\RUX]
%X oDOPDQQ |]HOOLNOH PHVOHLPL]GH VWDQGDUW ELU WHUPLQRORML
ROXWXUXOPDVQGD LON DGP RODFDQ GQ\RUX] 0HVOHLPL]LQ GLHU
DODQODUQGDGD-HRGH]L -HRGH]LgOoPH%LOJLVL0KHQGLVOLNgOoPHOHUL 
YH -HRLQIRUPDWLN .DUWRUDI\D )RWRJUDPHWUL YH 8]DNWDQ $OJODPD
&RUD %LOJL 6LVWHPL EHQ]HU oDOPDODUQ \DSODFDQ XPX\RUX]
0HVOHLPL]LQGLHUoDOPDDODQODULOHLOJLOLEX\|QGHNLoDOPDODUGD
JHUHNWLL JLEL \HULQH JHWLULOLUVH YH EX oDOPDODUQ ELUOHWLULOPHVL\OH HQ
D]QGDQ PHVOHNWDODUP]Q E\N oRXQOXXQXQ EHQLPVH\HELOHFHL
ELU +DULWD 0KHQGLVOLL 7HULPOHUL 6|]O ROXWXUXODELOHFHN NDYUDP
YH WHULPOHUGHNL EHOLUVL]OLNOHU JLGHULOHELOHFHN VWDQGDUW ELU PHVOHN
WHUPLQRORMLVLRUWD\DoNDFDNWU
6RQ \OODUGD GLHU GLVLSOLQOHUGH GH EHQ]HU JHOLPHOHU PHVOHN WHULPOHUL
ROXWXUPDYH\D\PODPDoDEDODUJ|]OHQPHNWHGLU%XDoGDQGD\DSODQ
EX oDOPDQQ D\U YH |]HO ELU |QHPL ROGXXQX V|\OHQHELOLUL] $UD]L
<|QHWLPL7HULPOHUL6|]OQQKD]UODQPDVQGDNLNDWNODUQGDQGROD\
.DGDVWUR .RPLV\RQXPX]D YH V|]O KD]UOD\DQ PHVOHNWDODUP]D
GHHUOLNDWNODUQGDQGROD\2GDP]DGQDWHHNNUOHULPL]LVXQX\RUX]
6|]OQPHVOHLPL]HYHPHVOHNWDODUP]\DUDUOROPDVQGLOL\RUX]
7002%
+$57$9(.$'$67520h+(1'6/(52'$6,
'g1(0<g1(70.858/8
0DUW

g16g=
$UD]L<|QHWLPLWHULPLDUD]L\HLOLNLQSROLWLNDODUKXNXNLG]HQOHPHOHUL
NUVDOYHNHQWVHODUD]LG]HQOHPHOHULQLNDGDVWURNDPXODWUPDWDQPD]
GHHUOHPHVLYEWPDUD]LSURMHOHULQLLoHUHQROGXNoDJHQLNDSVDPOELU
NDYUDPD NDUON JHOPHNWHGLU QJLOL]FHGHNL /DQG$GPLQLVWUDWLRQ YH
/DQG0DQDJHPHQWNDYUDPODUQQ7UNoHNDUOGU
+XNXNL\|QEDVNQRODQDUD]L\HLOLNLQ+DULWD0KHQGLVOLLX\JXODPDODU
NDPX|OoPHOHULRODUDNDGODQGUOPDNWDYHEXWHULPLOHELOLQPHNWHGLU
$UD]L \|QHWLPL WHULPL GDKD JHQL ELU oHUoHYH\L NDSVDPDNWDGU $UD]L
<|QHWLPL 7HULPOHUL 6|]O WDQPVDO QLWHOLNOL ELU V|]ONWU 6|]ONWH
KHU WHULPLQ WDQP YHULOPHNWH D\Q NDYUDPD NDUON JHOHQ EDND
WHULPOHU YDUVD EN] NVDOWPDV LOH PDGGH ED RODUDN VHoLOHQ WHULPH
\|QOHQGLULOPHNWHGLU 9DUVD WHULPOHULQ HVNL NDUONODU YH QJLOL]FHOHUL
GH YHULOPHNWHGLU$\UFD HVNL WHULPOHU YH QJLOL]FH WHULPOHU GL]LQOHULQGH
GHNDUONODUGDJ|VWHULOPHNWHGLU7DQPODUDUD]L\|QHWLPLNDSVDPQGD
oDODQ NLLOHULQ PKHQGLVOHULQ NROD\FD DQOD\DELOHFHNOHUL ELoLPGH
\DSOPD\D oDOOPWU *HQHO V|]ONOHUGH EXOXQDELOHFHN V|]FNOHU
|QHPOLELUWHULPROXWXUPX\RUVDV|]ONLoLQHDOQPDPWU
dDOPDODUP]GDVUHNOLGHVWHNYH\UHNOHQGLUPHOHULQLJ|UGP]2GD
*HQHO0HUNH]L<|QHWLP.XUXOXQDELUDUD\DJHOLSoDOPDP]VDOD\DQ
VWDQEXO XEHVL <|QHWLP .XUXOXQD YH oDODQODUQD WHHNNU HGHUL]
$\UFD HOHWLUL YH NDWNODU QHGHQL\OH 3URI 'U 1HFOD 8/87(.1H
3URI'U7DKVLQ<205$/,2/8QD'U*OJQg=.$1D'U2UKDQ
(5&$1D 'U 0HKPHW d(7(\H +DVDQ *h&h<(1(5H .D]P
0(/.2/8QDYH$QNDUDXEHVL<|QHWLP.XUXOXQDWHHNNUOHULPL]L
VXQX\RUX]$\UFDGHHUOLJ|UYH|QHULOHULGROD\V\OD7UN'LO.XUXPX
\HVL3URI'U5HFHS723$5/,\DWHHNNUOHULPL]LVXQX\RUX]
0HVOHLPL]H\DUDUOROPDVGLOHL\OHNDWNYHHOHWLULOHUOHJHOLWLULOHFHL
XPXGX\OD
+VH\LQ(5.$16WN*|NLQ6(</$0$KPHW<$$<$1
XEDW

DIHWDODQ

DIHW\|QHWLPL

DUD]LSDUoDODQPDV

DUD]LSDUVHOL

EDKoHNHQW

EDNPDNNRXOX\ODED

oDSOWDVDUUXIEHOJHVL

oD\UDODQ

oL]LP

oRNPHUNH]OLNHQW

GLMLWDOKDULWD

GLNLOLWDUPDUD]LVL

HNRORML

HNRQRPLN|PU

JHFHNRQGX|QOHPHE|OJHVL

JHoHUOLVQU

KDY]D\|QHWLPL

KD]LQHDUD]LVL

LPDUSURMHVL

LQFHOLN

NDGDVWURELOLUNLLVL

NDGDVWURE|OJHVL

.$.6

NDOQWGHHU

NHQWSODQODPDV

NHQWELOLP

NXUXWDUPDUD]LVL

NXUXO\HVL

RUJDQL]HVDQD\LE|OJHVL

RUPDQKDULWDV

SDUVHO

SDUVHODODQ

SURMHSODQODPDV

SURMH\|QHWLPL

VQUDQODPD]O

VQUDPDV

VXWRSODPDoL]JLVL

VXWRSODPDKDY]DV

WDUPGDODQODU

WDUPVDODUD]LNXOODQPSODQ

WHUNLQ

WHVFLO

oJHQOHPHQRNWDV

ONHNRRUGLQDWVLVWHPL

\HUOHLPDODQ

\HUOHLPGDODQ

]RUXQOXDW


(6.7(50/(5'=1

akit

:V|]OHPH

DNLWOLLOHPOHU

: V|]OHPHOLLOHPOHU

DNLWVL]LOHPOHU

: V|]OHPHVL]LOHPOHU

DPPHLGDUHVL

: NDPX\|QHWLPL

DPPHPHQIDDWL

: NDPX\DUDU

DQDJD\ULPHQNXO: DQDWDQPD]
DUD]LWHVYL\HVL: arazi dzleme
asli sicil

: DQDVLFLO

FHEULLFUD

: ]RUXQOXLFUD

FHEULVDW: ]RUXQOXVDW
GHIWHUN\PHWL: GHIWHUGHHUL
IHULVLFLOOHU

: \DUGPFVLFLOOHU

JD\ULPHQNXO

: WDQPD]

JD\ULPHQNXOPDO

: WDQPD]

JD\ULPHQNXOPNHOOH\HWL

: WDQPD]\NPOO

JD\ULPHQNXOWHVFLOL

: WDQPD]WHVFLOLWHVFLO

JD\ULPHVNXQDODQ

: \HUOHLPGDODQ

JHFHNRQGXVODKE|OJHVL

: JHFHNRQGXL\LOHWLUPHE|OJHVL

KDOLDUD]L

: ham toprak

KDOLKD]UKDULWD

: GXUXPKDULWDVNHQWKDULWDV

KDVVDVL\HW

: GX\DUONGRUXOXN

KDYDLIRWRJUDPHWUL

: KDYDIRWRJUDPHWULVL

KLEH

: EDODPD

KLVVH

: pay


KLVVHGHYUL

: pay devri

KLVVHWHYKLGL

: SD\ELUOHWLUPH

KLVVHOLWDQPD]

: SD\OWDQPD]

KXGXWLKWLODI

: VQUDQODPD]O

KXGXWLDUHWL

: VQULDUHWL

KXGXWLDUHWOHPHVL

: VQULDUHWOHPHVL

KXGXWWHFDY]

: VQUDPDV

KXVXVLYDNI

: |]HOYDNIDUD]LVL

KVQQL\HW

: iyi niyet

LGDUH

: ynetim

LGDULKXGXW

: \|QHWLPVQU

LIUD]

:D\UPD

LIUD]oDS

: D\UPDoDS

LKWL\DUKH\HWL

: PDKDOOHNXUXOX

LNDPH

: yerine koyma

LQWLIDKDNN

: \DUDUODQPDKDNN

LVWLPODN

: NDPXODWUPD

LVWLPODNEHGHOL

: NDPXODWUPDEHGHOL

LWLUDKDNN

: VDWQDOPDKDNN

LWLUDNKDOLQGHPONL\HW

: HOELUOLLL\HOLL

LWLEDULGHHU

: QRPLQDOGHHU

L]DOH\LX\X

: SD\GDOQJLGHULOPHVL

NDGDVWURKDNLPL

: NDGDVWUR\DUJF

N\PHW

: GHHU

N|\LKWL\DUKH\HWL

: N|\NXUXOX

PDKDOOLNRRUGLQDWVLVWHPL

: \HUHONRRUGLQDWVLVWHPL


PDKIX]KLVVH

: VDNOSD\NRUXQDQSD\

PDOLN

: iye

PHPOHNHWNRRUGLQDWVLVWHPL

: ONHNRRUGLQDWVLVWHPLXOXVDONRRUGLQDW
sistemi

PHVNXQDODQ

: \HUOHLPDODQ

PHY]LLLPDUSODQ

: \HUHOLPDUSODQ

PXYDNNDWHUK

: JHoLFLQRW

PFDYLUDODQ

: NRPXDODQ

PONL\HWKDNN

: L\HOLNKDNN

PUXUX]DPDQ

: ]DPDQDP

PVWDNLOYHGDLPLKDNODU

: EDPV]YHVUHNOLKDNODU

PWHPLODW

: eklenti

PWHUHNPONL\HW

: SD\OL\HOLN

PWHPPLPF]

: EWQOH\LFLSDUoD

QD]PLPDUSODQ

: ana plan

RUPDQWDKGLWNURNLVL

: RUPDQVQUODQGUPDNURNLVL

|OoPHKDVVDVL\HWL

: |OoPHGRUXOXX|OoPHGX\DUO

SDUVHOKXGXGX

: SDUVHOVQU

SDUVHOLKGDV

: SDUVHOROXWXUPD

UD\LoEHGHO

: JQFHOGHHU

UHKLQ

: LSRWHNWXWX

UHVHQWHVFLO

: GRUXGDQWHVFLO

VDELWVQU

: GHLPH]VQU

VHYNYHLGDUH

: ynetim

V|]OHPHOLXIDKDNN

: V|]OHPHGHQGRDQ|QDOPKDNN

VNQDKDNN

: RWXUPDKDNN


HKLUSODQODPDV

: NHQWSODQODPDV

HKLUFLOLN

: kentbilim

XIDKDNN

: |QFHOLNOLDOPKDNN

X\XQXQL]DOHVL

: SD\GDOQJLGHULOPHVL

WDELLKXGXW

: GRDOVQU

WDKDYYODW

: FLQVGHLLNOLL

WDKGLW

: VQUODQGUPD

WDKGLWNURNLVL

: VQUODQGUPDNURNLVL

WDKOL\HNDQDO

: ERDOWPDNDQDO

WDSXD]DV

: kadastro yesi

WDSXVLFLOLPXKDI]

: WDSXPGU

WDVKLK

: dzeltme

WDVKLKOHUVLFLOL

: G]HOWPHOHUVLFLOL

WHFYL]LKDWD

: KDWDVQU

WHIHUUXDW

: eklenti

WHNVLI

: VNODWUPD

WHUVLPDW

: izim

WHYKLG

: ELUOHWLUPH

WHYKLGLN\PHW

: ELUOHWLUPHGHHUL

YD]L\HWSODQ

: NRQXPSODQ

YHUDVHWLODP

: PLUDVFONEHOJHVL

\ROGDQLKGDV

: SDUVHOROXWXUPD

]LUDLLVNDQ

: WDUPVDO\HUOHWLUPH1*/=&(7(50/(5'=1

DFFXUDF\

GRUXOXN

DGPLQLVWUDWLRQ

: ynetim

DHULDOSKRWRJUDPPHWU\

KDYDIRWRJUDPHWULVL

DHURSKRWRJUDPPHWU\

KDYDIRWRJUDPHWULVL

DOLPLQLXPPDSVKHHW

DOLPLQ\XPOXSDIWD

DPDOJDPDWLRQ

ELUOHWLUPH

DQQRWDWLRQ

HUKQRW

DSSOLFDWLRQPDS

X\JXODPDKDULWDVDSOLNDV\RQKDULWDV

DSSUDLVDO

GHHUOHPH

DSSUDLVHU

GHHUOHPHX]PDQ

DUWHU

: ana yol

DVVHVVPHQW

GHHUOHPH

DVVHVVPHQWDSSURDFK

GHHUOHPH\DNODP

DVVHVVPHQWVWDQGDUWV

GHHUOHPHVWDQGDUWODU

DVWUDORQPDSVKHHW

: astralon pafta

DX[LOOLDU\UHJLVWHU

\DUGPFVLFLOOHU

EDUHRZQHUVKLS

: oSODNPONL\HWNXUXPONL\HW

EHOWZD\

oHYUH\ROX

EORFNLQGH[

DGDKULVWL

EORFNLQGH[PDS

: ada blm krokisi

EORFNQXPEHU

DGDQXPDUDV

EORFNW\SH

DGDSDIWDV

EOXQGHU

: kaba hata


ERQDGH

: iyi niyet

ERRNRIUHDOHVWDWHUHJLVWHUV

 WDSXNW

ERXQGDU\PDUN

 VQULDUHWL

ERXQGDU\PDUNLQJ

 VQULDUHWOHPHVL

EURNHU

 DUDFNXUXOX

EXLOGLQJEORFN

 LPDUDGDV

FDGDVWUDODUFKLYH

 NDGDVWURDULYL

FDGDVWUDODUHD

 NDGDVWURE|OJHVL

FDGDVWUDOEORFN

 NDGDVWURDGDV

FDGDVWUDOFRXUW

: kadastro mahkemesi

FDGDVWUDOLQIRUPDWLRQV\VWHP

 NDGDVWURELOJLVLVWHPL

FDGDVWUDOPDS

 NDGDVWURKDULWDV

FDGDVWUDOPDSVKHHW

 NDGDVWURSDIWDV

FDGDVWUDOSDUFHO

 NDGDVWURSDUVHOLSDUVHO

FDGDVWUDOSODQ

 NDGDVWURSODQ

FDGDVWUDOV\VWHP
FDGDVWUDOYDOXH

: kadastro sistemi
 NDGDVWURGHHUL

FDGDVWUH

: kadastro

FDGDVWUHHQJLQHHU

: kadastro mhendisi

FDGDVWUHSURMHFW

: kadastro projesi

FDGDVWUHSURMHFWDUHD
FDGDVWUHVXUYH\LQJ

 NDGDVWURoDOPDDODQ
: kadastro lmesi

FDGDVWUHVXUYH\LQJPHWKRG

 NDGDVWUR|OoPH\|QWHPL

FDGDVWUHWHFKQLFLDQ

 IHQPHPXUX

FDGDVWUHXSGDWH

 NDGDVWURJQFHOOHPHVLJQFHOOHPH

FKDQJHDEOHERXQGDU\

 GHLHELOLUVQU


FKLHIFDGDVWUDOWHFKQLFLDQ

IHQNRQWUROPHPXUX

FLW\PDS

GXUXPKDULWDVNHQWKDULWDV

FOHDUFXWDUHD

: ama

FRDVWOLQH

N\NHQDUoL]JLVL

FRDVWDOOLQH

N\oL]JLVL

FRDVWDO]RQHPDQDJHPHQW

N\DODQODU\|QHWLPL

FRPELQHGVHZHU

ELUOHLNNDQDOL]DV\RQ

FRPPRQSURSHUW\

NDPXRUWDPDO

FRPPXQLW\FRXQFLO

PDKDOOHNXUXOX

FRPSOHWLRQ

: btnleme

FRQWUDFW

V|]OHPH

FRQWUDFWXDOSUHHPSWLRQ

V|]OHPHOL|QFHOLNOLDOP

FRQWUDFWXDOWUDQVDFWLRQ

V|]OHPHOLLOHPOHU

FRQWUROSRLQW

NRQWUROQRNWDV

FRQWUROVXUYH\LQJ

: kontrol lmesi

FRVWDSSURDFK

PDOL\HW\DNODP

GDP

: baraj

GHGLFDWLRQ

YDNI

GHHGLQGH[

D]LOOHUVLFLOL

GHOHWH

: terkin

GHPDUFDWLRQ

VQULDUHWOHPHVL

GHQVLFDWLRQ

VNODWUPD

GHYHORSPHQW

: imar

GHYHORSPHQWFKDUJH

GHHUDUWYHUJLVL

GHYHORSPHQWSODQ

LPDUSODQ

GHYHORSPHQWSODQLPSOHPHQWDWLRQ LPDUSODQX\JXODPDV


GHYHORSPHQWSURJUDP

LPDUSURJUDP

GHYHORSPHQWSURMHFW

: imar projesi

GHYHORSPHQWUHDGMXVPHQWVKDUH

G]HQOHPHRUWDNONSD\

GHYHORSPHQWULJKW

LPDUKDNN

GLJLWDOPDS

VD\VDOKDULWDGLMLWDOKDULWD

GLJLWL]HU

VD\VDOODWF

GLJLWL]LQJ

VD\VDOODWUPD

GLUHFWUHJLVWUDWLRQ

GRUXGDQWHVFLO

GLVDVWHUDUHD

DIHWDODQ

GLVDVWHUPDQDJHPHQW

: afet ynetimi

GLVSRVLWLYHWUDQVDFWLRQ

WDVDUUXIKDNN

GLYLVLEOHUHDOHVWDWH

E|OQHELOLUWDQPD]

GUDLQDJH

DNDoODPDGUHQDM

GUDLQDJHEDVLQ

VXWRSODPDKDY]DVGUHQDMKDY]DV

GUDLQDJHFDQDO

ERDOWPDNDQDO

GUDZLQJ

: izim

GXPSVLWH

: plk

HDVHPHQW

LUWLIDNKDNN

HDVWLQJYDOXH

VDDGHHU

HFRORJLFDOEDODQFH

oHYUHVHOGHQJH

HFRORJ\

oHYUHELOLPHNRORML

HFRV\VWHP

: ekosistem

HQGRZPHQW

YDNI

HQHUJ\FRQVHUYDWLRQ

HQHUMLNRUXPDV

HQODUJHGDLUSKRWR

E\WOPIRWRUDI

HQWDLOHGODQG

NDPXWDQPD]


HQYLURQPHQW

: evre

HQYLURQPHQWHQJLQHHULQJ

oHYUHPKHQGLVOLL

HQYLURQPHQWDODQDO\VLV

: evre analizi

HQYLURQPHQWDODVVHVPHQW

oHYUHGHHUOHQGLUPHVL

HQYLURQPHQWDOIDFWRUV

: evresel faktrler

HQYLURQPHQWDOLPSDFWDVVHVPHQW

oHYUHVHOHWNLGHHUOHQGLUPHVLd('

HQYLURQPHQWDOLPSDFWVWDWHPHQW

oHYUHVHOHWNLUDSRUX

HQYLURQPHQWDOODZ

oHYUHKXNXNX

HQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQW

: evre ynetimi

HQYLURQPHQWDOSODQ

oHYUHG]HQLSODQ

HQYLURQPHQWDOSODQQLQJ

oHYUHSODQODPDV

HQYLURQPHQWDOSURWHFWLRQ

oHYUHNRUXPD

HQYLURQPHQWDOVHQVLWLYHDUHD

oHYUH\HGX\DUODODQ

HVWDWH

: ayni hak

H[SHUWZLWQHVV

NDGDVWURELOLUNLLVLELOLUNLL

H[SURSULDWHGSULFH

NDPXODWUPDEHGHOL

H[SURSULDWLRQ

NDPXODWUPD

IDPLO\FRPSDQ\

DLOHLUNHWL

IDPLO\ODZ

DLOHKXNXNX

IDXQD

GLUH\IDXQD

HOG

: tarla

HOGVNHWFK

: l krokisi

UVWRSWLRQ

|QFHOLNOLDOP

VFDOFDGDVWUH

YHUJLNDGDVWURVXPDOLNDGDVWUR

[HGERXQGDU\

EHOLUOLVQUGHLPH]VQU

RRGFRQWURO

WDNQGHQHWLPL


RRGSODLQ

WDNQDODQ

RRGSODLQPDQDJHPHQW

WDNQDODQ\|QHWLPL

RRU

: kat

RRUDUHDUDWLR

NDWDODQNDWVD\V.$.6

RUD

ELWH\RUD

IRRWSULQWUDWLR

WDEDQDODQNDWVD\V7$.6

IRUHVWFDGDVWUH

RUPDQNDGDVWURVX

IRUHVWPDQDJHPHQW

: orman ynetimi

IRUHVWPDS

RUPDQKDULWDV

IUDJPHQWDWLRQ

DUD]LSDUoDODQPDV

IUDPHVKHHW

GROXSDIWDoHUoHYHSDIWDV

JDUGHQFLW\

: bahe kent

JHQHUDOERXQGDU\

JHQHOVQU

JHQHUDOERXQGDU\VNHWFK

JHQHOVQUNURNLVL

JHQHUDOSODQ

DQDSODQPDVWHUSODQ

JHRJUDSKLFLQIRUPDWLRQV\VWHP

FRUDELOJLVLVWHPL&%6

JHRORJLFDOPDS

MHRORMLKDULWDVMHRORMLNKDULWD

JHRJUDSKLFLQIRUPDWLRQV\VWHPFRUDELOJLVLVWHPL&%6
GIS

FRUDELOJLVLVWHPL&%6

JOREDOSRVLWLRQLQJV\VWHP

NUHVHONRQXPODPDVLVWHPL*36

GPS

NUHVHONRQXPODPDVLVWHPL*36

JUDGLQJ

: arazi dzleme

JUDSKLFDOFDGDVWUH

JUDNNDGDVWUR

JUDSKLFDOFDGDVWUHPDSVKHHW

JUDNNDGDVWURSDIWDV

JUDWXLW\

EDODPD

JUHHQEHOW

\HLONXDN


JUHHQVSDFH

\HLODODQ

JUHHQKRXVH

: sera

JURVVHUURU

: kaba hat

JURXQGFRQWUROSRLQW

\HUNRQWUROQRNWDV

JURXQGZDWHU

\HUDOWVX\X

K\GURORJ\

KLGURORMLVXELOLPL

K\GURORJLFDOPDS

KLGURORMLKDULWDV

K\GURORJLFDOVWXG\

KLGURORMLLQFHOHPH

K\SRWKHFDWLRQ

LSRWHNWDQPD]WXWXVXWXWX

LGHQWLFDWLRQ

LGHQWLNDV\RQ

LGHQWLFDWLRQSKRWRJUDSK

LGHQWLNDV\RQIRWRUDI

LOOHJDOKRXVLQJSUHYHQWLRQ]RQH

JHFHNRQGX|QOHPHE|OJHVL

LOOHJDOKRXVLQJUHKDELOLWLRQ]RQH

JHFHNRQGXL\LOHWLUPHE|OJHVL

LOOHJDOKRXVLQJ]RQH

JHFHNRQGXE|OJHVL

LQFRPHDSSURDFK

JHOLU\DNODP

LQGLYLGXDOODQGSDUFHOSODQ

oDSOWDVDUUXIEHOJHVL

LQGLYLVLEOHUHDOHVWDWH

E|OQHPH]WDQPD]

LQIUDVWUXFWXUH

DOW\DS

LQWHJUDOSDUW

EWQOH\LFLSDUoD

LQWHUFHSWRUVHZHU

WRSODPDNDQDO

LQYHVWPHQWYDOXH

\DWUPGHHUL

LVODQGW\SHPDS

DGDSDIWDV

MHWW\

GDOJDNUDQ

MXULGLFDOFDGDVWUH

KXNXNLNDGDVWURKXNXNVDONDGDVWUR

ODQG

DUD]LDUVD

ODQGDGPLQLVWUDWLRQ

: arazi ynetimi


ODQGDUUDQJPHQWDUHD

G]HQOHPHDODQ

ODQGFHUWLFDWH

WDSXVHQHGL

ODQGFRQVROLGDWLRQ

NUVDODODQG]HQOHPHVL

ODQGLQIRUPDWLRQV\VWHP

DUD]LELOJLVLVWHPL

ODQGODZ

DUD]LKXNXNX

ODQGORUG

WRSUDNDDV

ODQGPDQDJHPHQW

: arazi ynetimi

ODQGSDUFHO

: arazi parseli

ODQGSROLF\

DUD]LSROLWLNDV

ODQGUHIRUP

WRSUDNUHIRUPX

ODQGUHJLVWHU

WDSXVLFLOL

ODQGUHJLVWUDU

WDSXPGU

ODQGUHJLVWUDWLRQ

WDSXWDKULUL

ODQGVXEGLYLVLRQ

: parselasyon

ODQGVXEVLGHQFH

: toprak kmesi

ODQGWD[

HPODNYHUJLVL

ODQGXVH

DUD]LNXOODQP

ODQGXVHFRQYHUVLRQ

FLQVGHLLNOLL

ODQGXVHPDS

DUD]LNXOODQPKDULWDV

ODQGXVHSODQ

DUD]LNXOODQPSODQ

ODQGYDOXDWLRQ

WDQPD]GHHUOHPHVL

ODQGVFDSH

: peyzaj

ODQGVFDSHGHVLJQ

: peyzaj dzenlemesi

ODSVHRIWLPH

]DPDQDP

OD\RXWSODQ

D\UQWOSODQ

OLQHPDS

oL]JLKDULWD


ORDGLQJJDXJH

JDEDUL

ORFDOFRRUGLQDWHV\VWHP

: yerel koordinat sistemi

ORFDO]RQLQJSODQ

\HUHOLPDUSODQ

ORFDOL]HG]RQLQJSODQ

\HUHOLPDUSODQ

ORW

DUVDDUD]LSDUVHOL

PDQDJHPHQW

: ynetim

PDS

: harita

PDUNHWYDOXH


SD]DUGHHULSL\DVDGHHULVUP
GHHUL

PDVVDSUDLVDO

WRSOXGHHUOHPH

PDVVYDOXDWLRQ

WRSOXGHHUOHPH

PDVVZDVWLQJ

WRSUDNND\PDV

PDVWHUSODQ

DQDSODQPDVWHUSODQ

PD[LPXPYDOXH

WDYDQGHHUL

PHDVXUHPHQWSUHFLVLRQ

|OoPHGX\DUO|OoPHLQFHOLL

PRUWJDJH

LSRWHNOLERUoVHQHGLLUDGVHQHGL

PRUWJDJHFHUWLFDWH

LSRWHNEHOJHVL

PXOWLSXUSRVHFDGDVWUH

: ok ynl kadastro

PXQLFLSDODGMDFHQWDUHD

NRPXDODQ

QDWLRQDOFRRUGLQDWHV\VWHP

XOXVDONRRUGLQDWVLVWHPLONH
koordinat sistemi

QDWLRQDOJURXQG

GRDO]HPLQ

QDWLQRQDOSDUN

: milli park

QDWXUDOERXQGDU\

GRDOVQU

QDWXUDOUHVRXUFH

GRDOND\QDN

QDWXUHSURWHFWLRQDUHD

GRDNRUXPDDODQ

QRPLQDOYDOXH

QRPLQDOGHHU


QRQFRQWUDFWXDOWUDQVDFWLRQ

V|]OHPHVL]LOHPOHU

QRQUHVLGHQWLDODUHD

\HUOHLPGDODQ

QRUWKLQJYDOXH

\XNDUGHHU

QRWH

JHoLFLQRWHUKQRW

QRYDWLRQ

VQUDPDV

QXPHULFDOFDGDVWUH

VD\VDONDGDVWURQPHULNNDGDVWUR

RFFXSDWLRQ

]LO\HWOLNHOPHQOLN

RSHQFDVWPLQH

DoNPDGHQRFD

RSHQVSDFH

DoNDODQ

RSWLRQWRSXUFKDVH

VDWQDOPDKDNN

RUWKRSKRWR

: ortofoto

RUWKRSKRWRPDS

: ortofoto harita

RUWRJRQDOPHDVXULQJPHWKRG

RUWRJRQDO|OoPH\|QWHPLSUL]PDWLN
lme yntemi

RZQHU

: iye

RZQHUVKLSULJKW

L\HOLNKDNN

RZQHUVKLSVKDUH

DUVDSD\

SDUFHO

: arsa

SDUFHODUHD

SDUVHO\]|OoPSDUVHODODQ

SDUFHOERXQGDU\

SDUVHOVQUVQU

SDUFHOFRUQHU

SDUVHON|HQRNWDV

SDUFHOLGHQWLHU

SDUVHOWDQPOD\FVSDUVHONRGX

SDUFHOQXPEHU

SDUVHOQXPDUDV

SDUFHOOLQJ

: parselasyon

SDUWLWLRQ

SD\GDOQJLGHULOPHVL

SHULSKHU\URDG

oHYUH\ROX


SKRWRJUDPPHWU\

IRWRJUDPHWUL

SKRWRJUDPPHWULFPDSSLQJ

IRWRJUDPHWULNKDULWD\DSP

SKRWRSODQ

: fotoplan

SK\VLFDOERXQGDU\

\DSD\VQU

PID

SDUVHOWDQPOD\FVSDUVHONRGX

SLSHOLQH

ERUXKDWW

SORW

DUVDLPDUSDUVHOL

SORWWLQJ

: izim

SRVVHVVLRQ

]LO\HWOLNHOPHQOLN

SRVVHVVRU

]LO\HWHOPHQ

SUHFLVLRQ

GX\DUONLQFHOLN

SUHVFULSWLRQ

]DPDQDP

SULPDU\UHJLVWHU

DQDVLFLO

SURMHFW

: proje

SURMHFWPDQDJHPHQW

: proje ynetimi

SURMHFWPDQDJHPHQWWHFKQLTXH

SURMH\|QHWLPWHNQLL

SURMHFWPRQLWRULQJ

: proje izleme

SURMHFWSODQQLQJ

SURMHSODQODPDV

SURSHUW\

: arazi

SURSHUW\ERXQGDU\

SDUVHOVQUVQU

SURSHUW\WD[

HPODNYHUJLVL

SURSULHWRU

: iye

SXEOLFDGPLQLVWUDWLRQ

NDPX\|QH\LPL

SXEOLFLQWHUHVW

NDPX\DUDU

SXEOLFPDQDJHPHQW

NDPX\|QHWLPL

SXEOLFSURSHUW\

NDPXRUWDPDO


SXUHRZQHUVKLS

NXUXPONL\HW

UHDOHVWDWH

WDQPD]

UHDOHVWDWHDJHQF\

HPODNNRPLV\RQFXOXX

UHDOHVWDWHRFFXSDWLRQ

WDQPD]LJDOLLJDO

UHDOHVWDWHWUDQVDFWLRQWD[

HPODNDOPVDWPYHUJLVL

UHDOHVWDWHYDOXHVWDWHPHQW

HPODNEH\DQGHHUL

UHDOODZ

H\DKXNXNX

UHDOSURSHUW\

WDQPD]

UHDOULJKW

: ayni hak

UHFUHDWLRQDUHD

: dinlenme yeri

UHFWLFDWLRQ

: dzeltme

UHFWLFDWLRQDUHD

G]HOWPHDODQ

UHFWLFDWLRQUHJLVWHU

G]HOWPHOHUVLFLOL

UHIHUHQFHPDUN

U|SHUQRNWDVU|SHULDUHWL

UHIHUHQFLQJ

: rper

UHIHUHQFLQJVNHWFK

: rper krokisi

UHJLRQDOSODQQLQJ

E|OJHSODQODPD

UHJLVWUDWLRQ

WDQPD]WHVFLOLWHVFLO

UHKDELOLWDWLRQ]RQH

JHFHNRQGXL\LOHWLUPHE|OJHVL

UHPDUN

JHoLFLQRW

UHPRWHVHQVLQJ

X]DNWDQDOJODPD

UHQHZDEOHHQHUJ\

: yenilenebilir enerji

UHQRYDWLRQRIFDGDVWUH

: kadastro yenilemesi

UHQXQFLDWLRQIRUURDG

: yola terk

UHVLGHQWLDODUHD

\HUOHLPDODQ

UHVLGHQWLDOEXLOGLQJ

DLOHNRQXWX


UHVLGXDOYDOXH

NDOQWGHHU

UHYDOXDWLRQF\FOH

\HQLGHQGHHUOHPHVUHVL

ULJKWRIDFFHVV

JHoLKDNN

ULJKWRIDOLQLDWLRQ

WHPOLNKDNN

ULJKWRIFRQVWUXFWLRQ

VWKDNN

ULJKWRIKDELWDWLRQ

RWXUPDKDNN

ULSUDS

GROJX

URRWPHDQVTXDUHHUURU

: karesel ortalama hata

UXUDODUHD

NUVDODODQ

UXUDOFDGDVWUH

DUD]LNDGDVWURVX

sDOHVFRPSDULVRQDSSURDFK

NDUODWUPD\DNODP

VFDQQHU

WDUD\F

VHDZDOO

: deniz seddi

VHUYLWXGH

LUWLIDNKDNN

VHWWLQJPDUNV

\HUJ|VWHUPHDSOLNDV\RQ

VHWWLQJRXW

\HUJ|VWHUPHDSOLNDV\RQ

VHWWOHPHQW

\XUWODQGUPDLVNDQ

VKDQW\

JHFHNRQGX

VKDUH

: pay

VKDUHFRQVROLGDWLRQ

SD\ELUOHWLUPH

VKRUHOLQH

N\NHQDUoL]JLVL

VLQJOHVSDFH

EDPV]E|OP

VLWHSODQ

D\UQWOSODQ

VORSHLQGH[PDS

HLPKDULWDV

VOXPDUHD

JHFHNRQGXE|OJHVL

VRFLDOLQIUDVWUXFWXUH

VRV\DODOW\DS


VRLO

: toprak

VRLOFRQVHUYDWLRQ

WRSUDNNRUXPD

VRLOHURVLRQ

WRSUDNHUR]\RQX

VRLOJUDGH

WRSUDNGHUHFHVL

VRLOJUDGXDWLRQ

WRSUDNGHUHFHOHQGLUPH

VRLOPDS

WRSUDNKDULWDV

VSDWLDOLQIRUPDWLRQV\VWHP

PHNDQVDOELOJLVLVWHPL

VTXDUH

: meydan

VTXDWWHU

JHFHNRQGX

VTXDWWHUVHWWOHPHQW

JHFHNRQGXE|OJHVL

VWDQGDUWGHYLDWLRQ

: standart sapma

VWDQGDUWWRSRJUDSKLFDQG
VWDQGDUWWRSRUDNIRWRJUDPHWULN
SKRWRJUDPPHWULFPDS KDULWD67)+DULWD
VWDQGDUWWRSRJUDSKLFFDGDVWUDO
VWDQGDUWWRSRUDNNDGDVWUDOKDULWD
PDS 67.+DULWD
VWDQGDUWWRSRJUDSKLFPDS

VWDQGDUWWRSRUDNKDULWD67+DULWD

VXEGLYLVLRQ

D\UPD

VXEGLYLVLRQSODQ

SDUVHODV\RQSODQ

VXEVWLWXWLRQ

: yerine koyma

VXUYH\LQJ

|OoPHELOJLVLWRSRUDI\D

VXUYH\LQJDFFXUDF\

|OoPHGRUXOXX

VXUYH\LQJHQJLQHHULQJKDULWDPKHQGLVOLLKDULWDYHNDGDVWUR

PKHQGLVOLLMHRGH]LYHIRWRJUDPHWUL 

 PKHQGLVOLL
VXUYH\LQJHUURU

|OoPHKDWDV

VXUYH\LQJSUHFLVLRQ

|OoPHGX\DUO

VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW


VUGUOHELOLUJHOLPHVUGUOHELOLU 
NDONQPD


WDFKHRPHWHU

: takeometre

WDFKHRPHWU\

NXWXSVDO|OoPH\|QWHPLWDNHRPHWUH 
yntemi

WD[YDOXH

YHUJLGHHUL

WHQDQF\LQFROOHFWLYHSURSHUW\

HOELUOLLL\HOLL

WHQWDWLYHSODQ

X\JXODPDLPDUSODQ

WHQXUH

: zilyet

WHUUDFLQJ

: teraslama

WKHERRNRIUHDOHVWDWHUHJLVWHUV

WDSXNW

WLPHVKDUHYDFDWLRQ

: devre tatil

WLPHVKDUHSURSHUW\

: devre mlk

WRSRJUDSKLFDOPDS

WRSRUDNKDULWD

WRSRJUDSK\

WRSRUDI\D

WROHUDQFH

: KDWDVQU

WRZQPDS

GXUXPKDULWDVNDVDEDKDULWDV

WULDQJXODWLRQ

QLUHQJLoJHQOHPH

WULDQJXODWLRQSRLQW

QLUHQJLQRNWDVoJHQOHPHQRNWDV

XUEDQDUHDGHVLJQ

: kentsel alan dzenlemesi

XUEDQLQIRUPDWLRQV\VWHP

NHQWELOJLVLVWHPL

XUEDQSODQQLQJ

NHQWSODQODPDVNHQWVHOWDVDUP

XUEDQVFLHQFH

: kentbilim

XUEDQUHQRYLHUXQJ

NHQWVHOG|QP

XUEDQUHQHZDO

: kentsel yenileme

XVXIUXFW

\DUDUODQPDKDNN

YDOXDWLRQ

GHHUOHPH

YDOXDWLRQGDWH

GHHUOHPHWDULKL


YDOXDWLRQPDS

GHHUKDULWDV

YDOXH

GHHU

YHULFDWLRQ

: btnleme

ZDVWHZDWHUPDQDJHPHQW

DWNVX\|QHWLPL

ZDWHUUHVRXUFHPDQDJHPHQW

VXND\QDNODU\|QHWLPL

ZDWHUVXSSO\V\VWHP

VXVDODPDVLVWHPL

ZDWHUVKHGOLQH

VXWRSODPDoL]JLVL

ZDWHUVKHGPDQDJHPHQW

: havza ynetimi

ZHWODQG

VXODNDODQVXODQDQDUD]L

]RQLQJ

: imar

]RQLQJORW

: imar parseli

]RQLQJSODQ

LPDUSODQ


.8//$1,/0$<$1(6.7(50/(59(7$1,0/$5,

ahfad

: DOWVR\oRFXNODUWRUXQODU

ahkam

: KNPOHUHPLUOHU

DK]NDE]

: EHGHOLQLDOPD\DWNLVL

akar

: WDQPD]ODUGDQNLUDLOHVDODQDQJHOLU

akarat

: JHOLUJHWLUHQWDQPD]ODU

aleniyet

: DoNONDoNROPD

DUD]LLDWLN

 

: DUD]LWDKULUL \DSOPWDQPD]ODU


YHEXWDQPD]ODUQ\D]OGGHIWHUOHU

DUD]LLFHGLW

 

: DUD]L\RNODPDODU \DSOP


WDQPD]ODUYHLOJLOLND\WODU

DUD]LLHPLUL\H

EN] miri arazi

DUD]LLJDPLUH

KDUDSVXEDVP\DGD\HQLVUOHQDUD]L

DUD]LLKDUDFL\H

 

: IHWKHGLOHQ\HUOHUGHLVODPROPD\DQ\HUOLKDONQ
HOLQGHEUDNODQKDUDoYHUJLVLDOQDQDUD]L

DUD]LLKDY]

: EN]miri arazi

DUD]LLPDKOXOH

 

: PXWDVDUUIQPLUDVoEUDNPDGDQ|OP\OH
VDKLSVL]NDODQGHYOHWDUD]LVL

DUD]LLPDKPL\H

 

 

: NXUXPONL\HWLGHYOHWHDLWRODQDUD]LGHQPHUD 
NRUX\ROSD]DU\HULJLELKDONQJHUHNVLQLPLLoLQ 
D\UOPNRUXPDDOWQGDRODQDUD]L

DUD]LLPD]UXD

: WDUP\DSODQDUD]LOHU

DUD]LLPHIWXKD

 

: GHYOHWLQPDOVD\ODQPXKDULSOHUH\DGDL\HOHULQH
EUDNODQIHWKHGLOHQ\HUOHUGHNLDUD]LOHU


DUD]LLPHNWXPH

 

: ND\GROPDGLoLQGHYOHWWHQJL]OHQHQWDSXVX
 DOQDELOHFHN\HUOHU

DUD]LLPHPOXNH

: PONL\HWLGROD\V\ODWDVDUUXIHGLOHELOHQDUD]L

DUD]LLPHWUXNH

 

 

: WDVDUUXIXNLPVH\HGHYUHGLOPHNVL]LQKDONDD\UODQ
 YHUJLVLQLQNXOODQDQODUWDUDIQGDQRUWDNODD

 YHULOGLLRWODNPHUDKDUPDQ\HULYEDUD]LOHU

DUD]LLPHWUXNH

: L\HOLNKDNNGHYOHWHNXOODQPKDNNNDPX\D\D 
GDELU\HUOHLPELULPLQLQRUWDNNXOODQPQD
EUDNOPWRSUDNODU

DUD]LLPHYDW

: EN] l arazi

DUD]LLPHYNXIHLVDKLK

 

:NXUXPONL\HWLYHWPWDVDUUXIKDNODU\ODUHVPHQ
YDNIHGLOPLDUD]L

DUD]LLPHYNXIHLJD\U
sahiha

 

: UHVPHQYDNIHGLOPHPLWDKVLV\ROX\ODYDNIHGLOHQ 
 DUD]L

DUD]LLPLUL\H

: EN]. miri arazi

DUD]LLPLUL\HLVUID

 

 

: JHOLULYHWDVDUUXIKDNODUQGDQKLoELULKHUKDQJLELU
 LHD\UOPDPYHNLLOHUHEUDNOPDPGHYOHW 
 DUD]LVL

DUD]LLPXKWHUHNH

 

:]HULQHELQD\DSOPDN\DGDDDoGLNLOPHN]HUH
 \OONELUEHGHOOHNLUD\DYHULOHQ\DQPDUD]L

DUD]LLPXUIDND

 

: FDGGHYHVRNDNODUGD\ROFXODULoLQD\UOPNRQDN
 \HUOHULNHUYDQVDUD\ODU

DUD]LLPONL\H

 

: PONL\HWLNLLOHUHDLWRODQ|UYHKDUDo
 DOQPD\DQDUD]LOHU

DUD]LLPWHUHNH

: SD\ODUD]LOHU

DUD]LL|UL\H

 

: HNLOLSELoLOHELOHQJHOLULQGHQRQGDELURUDQQGD 
 YHUJL DOQDQDUD]LOHU

DUD]LLVHOLKD

: NXOODQOPD\DQERDODQODU

DUD]LLVXOWDQL\H

: SDGLDKDDLWDUD]LOHU


DUD]LLXNUL\H

 

 

: YHUJL\HWDELRODQDQFDNER EUDNOPDVQGDQ
 GROD\JHOLULQGHQEHOOLELUPLNWDUVDKLSOHULQH
 YHULOPHNND\G\ODoLIWoLOHUHGDWODQDUD]LOHU
DDUYHUJLVL

: WDUPUQOHULQGHQRUDQQGDDOQDQYHUJL

atik

: HVNL

ayni sermaye taahhd 

: ELUWDQPD]Q\DGDD\QLKDNNQELULUNHWHRUWDN
 ROPDNDPDF\ODGHYUL

EDODPDGDUFX

 

ELUNRXODGD\DOEDODPDGDNRXOXQ\HULQH 
 JHWLULOPHPHVLGXUXPXQGDEDQJHULLVWHQPHVL

bani

:NXUDQNXUXFX

bedel

:NDUON

bedeli misil

 

:ELOLUNLLWDUDIQGDQPDOQEHGHOLQLQELU|UQHH
 J|UHEHOLUOHQPHVL

EHVOHPHNDUW\ODIHUDWDQPD]QNRXODEDOGHYUL
bey vaadi

:QRWHUWDUDIQGDQG]HQOHQHQWDQPD]VDWYDDGL

beyninde

:DUDVQGDDUDODUQGD

beyyine klfeti

:GHOLONDQWJ|VWHUPH\NPOO

bidayet

:EDODQJo

bilabedel

:SDUDV]NDUOQGDKLoELUH\|GHQPHGHQ


&

FDQLS 

WDUDI\|Q

FHGLG \HQL
FHQDK\DQWDUDI
FXPED 

HVNL\DSODUGD\RODEDNDQoWDUDoNQW

'

defi

 

:NDUWDUDIQKDNODUQYHDODFDNODUQNDEXO
 HWPHNOHEXQX|GHPHPHN

defteri hakani idaresi 

:2VPDQOPSDUDWRUOXXQGDWDQPD]ODUDLOLNLQ
 KHUWUOLOHPOHUL\DSDQNXUXOX

dermeyan etmek

:LOHULVUPHNRUWD\DDWPDN

GHUXKWHHWPHN

VWQHDOPDNVRUXPOXOXX\NOHQPHN

GHYOHWWRSUDNODU

 

NXOODQPDKDNNNLLOHUHEUDNOPL\HOLL
 GHYOHWLQRODQWRSUDNODU

HKOLYXNXI

ELOLUNLL

emlak yoklama defteri 

:N|\YHPDKDOOHHVDVQDJ|UHWXWXODQWDQPD]ODUQ
 \D]OGGHIWHU 

HPODN\RNODPDND\G

 

WDQPD]ODUQN|\YHPDKDOOHHVDVQDJ|UH
 WXWXOGXXND\WODU

emval

:PDOODUVHUYHWOHU


endaze

:FPRODQX]XQOXN|OoELULPL

HKDV 

DKVODUNLLOHU

evlek

:\DNODNGHNDU
)

fek

:WHUNLQHWPHNELUKDNNVRQDHUGLUPHN

IHUD

VDW

fesh

:\UUONWHQNDOGUPD

fevk

:VW

fevkani

:ELQDQQVWNVP

IUX 

PLUDVoODUGDQDOWVR\
*

JDLE 

J|]|QQGHROPD\DQND\S

JD\UVDKLKYDNI

 

 

PLULDUD]LPXWDVDUUIQQNXOODQPYH\DUDUODQPD 
 KDNNQYH\DLNLVLQLELUOLNWHELUKD\UKL]PHWLQH 
 WDKVLVHWPHVL

JD\ULPHQNXOVHUPD\H
LUDG

 

WDQPD]YHWDQPD]DGD\DOKDNODUQNLUD\D

 YHULOPHVLQGHQHOGHHGLOHQJHOLU

J\DE 

KD]UROPDPDJ|]|QQGHEXOXQPDPD


+
KDFL]OLJD\ULPHQNXOQ
taksimi

 

:KDFL]HUKLE|OQHQNVPODU]HULQGHNDOPDN
 NRXOX\OD\DSODQWDNVLP

KDGLPJD\ULPHQNXO LUWLIDNKDNNQGD\NPOWDQPD]
KDG WRUXQ
KDNLPJD\ULPHQNXO LUWLIDNKDNNQGDKDNVDKLELWDQPD]
KDUDFLWRSUDNODU 2VPDQOPSDUDWRUOXXG|QHPLQGHIHWKHGLOHQ 

 
 WRSUDNODUGDQHVNLL\HVLQGHEUDNODQDQFDNKDUDFD

 
 EDODQDQWRSUDNODU
has topraklar

 

:GHYOHWDGDPODUQDNXOODQPKDNNYHULOHQL\HOLL
 2VPDQOVXOWDQODUQDDLWWRSUDNODU

KD\UDWYDNDU

YDNDUQKD\ULLQGHQVDODQDQWDQPD]ODU

hazinei hassa senedi 

:YDNDULGDUHVLWDUDIQGDQWXWXODQYHVRQUDGDQ
 YDNDULGDUHVLQHGHYUHGLOHQND\WODU

KHPKXGXW

RUWDNVQU

KFFHW WDQPD]ODUDPDKNHPHOHUFHYHULOPLWDVDUUXI

 
 EHOJHOHUL

ibraname

 

:DODFDNOWDUDIQGDQERUoOXQXQERUFXNDOPDGQD
 LOLNLQYHULOHQEHOJH

ibraz

:J|VWHUPH

LFDUHWH\QOLJD\ULPHQNXOOHUNXOODQPKDNNYDNIDPONL\HWLPXWDVDUUIQDDLW

 
 WDQPD]ODU
LFDUHWH\QOLYDNI

 

WDQPD]QL\HOLNKDNNYDNDULGDUHVLQH
 \DUDUODQPDKDNNPXWDVDUUIQDDLWYDNI


LFPDOGHIWHUL

 

NX\XGXNDGLPH\LROXWXUDQGHIWHUOHUGHQ
 ELULVLGLHUOHULPXIDVVDOYHUX]QDPoH

itihat

 

:EHQ]HUROD\ODUGD|UQHNDOQDQVW\DUJRUJDQQFD
 YHULOPLNDUDU

ihdas

:ROXWXUPD

LNDPDHWJDKWDLOHP LOHP\DSWUPDNLoLQWDSXGDLUHVLQHJLWPHVLQH 

 
 HQJHOELUGXUXPXRODQNLLQLQLVWHLQLQNRQXWXQGD

 
 NDUODQPDV
iktisap

:HGLQLPND]DQP

ilmhaber

 

 

:VLFLOKDWDVQQG]HOWLOPHVLLVWHPLQGHEXOXQDQ
 NLLQLQKDNVDKLELROGXXQXJ|VWHUHQ
 PXKWDUONoDYHULOHQEHOJH
iltizam

 

:JHUHNOLEXOPDGHYOHWJHOLUOHULQGHQELULQLQ
 WRSODQPDVQEHOOLNRXOODUODVWQHDOPD

ipka

:\HULQGHEUDNPD

LWLUD 

VDWQDOPD

LWLUDN 

NDWOPDRUWDNROPD

ivaz

:NDUON

ivaz ilavesiyle taksim 

:WDNVLPGHSD\ODUDUDVQGDHLWOLNVDODQDPDPDV 
 GXUXPXQGDNDUONNRQXODUDN\DSODQWDNVLP

kadim

:HVNL

karine

:EHOLUWLLSXFX

karye

:N|\

kesbetme

:ND]DQPD

NHVLQOHPHHUKLJHUHLQLQWDSXVLFLOLQGH\HULQHJHWLULOPHVLQRWX

 
 GOP\DUJNDUDUQJ|VWHUHQEHOJH
NX\XGXNDGLPH )DWLKYH.DQXQL]DPDQQGD\DSODQ\D]PODU


0

mabat sayfa

 

:WDSXNWQGHGRODQKHUKDQJLELUE|OPQ
 GHYDPLoLQDoODQHNVD\ID

PDKFXU

 

PHGHQLKDNODUQNXOODQPD\HWNLVLNVWODQP
 ELUH\

PDKGXW\HWHUVL]OLN

 

WDQPD]WDVDUUXIX\|QQGHQ\HWHUOLOLLQ
 NVWODQPDV

mahre

:ND\QDN

PDQVXSPLUDVo

DWDQPPLUDVo

mazbata

:WXWDQDN

mebde

:EDODQJo

PHFHOOH 

 

7UN0HGHQL.DQXQXQGDQ|QFH|]HOKXNXN
 NXUDOODUQG]HQOH\HQ\DVD

PHFXU 

NLUDODQDQWDQPD]PDO

PHUKXQ

UHKLQHGLOPLPDO

PHVDHUL

NDPX\DUDU

mesaha

:|OoPH\]|OoP

PHVHOHJLPVWHKLUH SD\GDOQJLGHULOPHVLGDYDVQDNRQXWDQPD]D 

 
 LOLNLQND\WG]HOWPHVLQHNDUDoODQGDYDODU


messah

:|OoPHFL

PHIX 

\DUDUODQPDKDNNNRQXVXWDQPD]

mevat arazi

 

:NLPVHQLQWDVDUUXIXQGDEXOXQPD\DQYHULPVL]
 EDNPV]oRUDNDUD]L

miri arazi

 

:NXUXPONL\HWLGHYOHWHDLWRODQYHNXOODQPKDNN
 NLLOHUHGHYUHGLOPLDUD]L

PXIDVVDOGHIWHU

NX\XGXNDGLPH\LROXWXUDQoGHIWHUGHQELUL

PXKDVVO ELULOoHQLQVDQFDQ\DGDLOLQG]HQLQLVDODPD 

 
 YHGHYOHWJHOLUOHULQLWRSODPDLOHJ|UHYOLNLL


PXKNHP

VDODPNXYYHWOLGD\DQNO

PXNDWDD

 

 

2VPDQOPSDUDWRUOXXQGDGHYOHWHDUD]L\DGD 
 JHOLULQNLUD\DYHULOPHVLYH\DJHoLFLRODUDN
 GHYUHGLOPHVL

PXNDWDDOYDNI NXUXL\HOLLYDNIDNXOODQPKDNNNLLOHUHDLWRODQ

 
 YDNIDUD]LVL
PXVDNNDIDW

HYKDQJLELVW|UWO\DSODU

PXWDVDUUI

 

NXOODQPD\HWNLVLYHKDNNRODQNLL2VPDQO
 PSDUDWRUOXXQGDVDQFDN\|QHWLFLVL

PXWHEHU

NDEXOJ|UHQVD\JQ

PNHOOH\HW

\NPOON

PXNLP 

RWXUDQLNDPHWHGHQ

PXNWH]D

 

ELUVRUXQXQQDVOo|]OHFHLQHLOLNLQNDQXQYH 
 IHUPDQDX\JXQ\DSODQDoNODPD

mfrez para

 

:ELUWDQPD]QD\UPDVRQXQGDROXDQSDUoDV 
 D\UOPSDUoD

mlahazat

 

:D\UQWODoNODPDODUQ\D]OGWDSXNWQQ 
 GQFHOHUVWXQX

mlk arazi

:L\HVLJHUoHNYHW]HONLLRODQDUD]L

mlk toprak

 

:2VPDQOPSDUDWRUOXXQGDL\HOLNKDNNNLLOHUH 
 YHULOPLWRSUDNODU

PONL\HWLQDVOHQLNWLVDE |QFHNLL\HQLQLUDGHVLQHEDNOPDNV]QL\HOLN

 
 KDNNQQND]DQOPDV

mlkiyetin devren intikali :|QFHNLL\HQLQU]DVLOHL\HOLNKDNNQQ 
 ND]DQOPDV

PVHFFHO

WHVFLOHGLOPL

mstenidat

:GD\DQDN

mlk topraklar

 

:2VPDQOPSDUDWRUOXXQGDL\HOLNKDNNNLLOHUH 
 YHULOPLRODQDUD]LWU


PWHJD\\LSHKDV

ND\SNLL

mtevelli

:ELUNXUXPX\|QHWPHNOHJ|UHYOLRODQODU

mzekkere

:\DUJWDUDIQGDQELUNXUXPD\D]ODQUHVPL\D]
1

nesep

:VR\

QLVSLIHUDJDW

EHOLUOLELUVDWWD|QDOPKDNNQGDQYD]JHoPH

niza

:DQODPD]ON
3

patnos

 

:]PLUYHoHYUHVLQGHNHQWYHNDVDEDODUQGQGD 
 NLLOHUHDLWDODQGDNLDUD]LOHUHDDoGLNPHKDNN

pay temliki

 

:RUWDNPONL\HWWHSD\GDODUGDQELULQLQSD\Q
 GLHUSD\GDODUGDQELULQHGHYUL

pey akesi

 

:DOFQQVDWF\DDUDODUQGDDQODPDROGXXQX
 EHOLUWPHNLoLQYHUGLL|Q|GHPH

l arazi

:EN]PHYDWDUD]L
5

rakabe

 

 

:2VPDQOLPSDUDWRUOXXQGDWDQPD]DL\H

 ROPDGDQNXOODQPDYH\DUDUODQPDKDNNQDVDKLS 
 ROPD


resen terkin

 

:WDSXNWQGHWHVFLOHGLOPLED]KDNODUQ
 J|UHYOLPHPXUWDUDIQGDQGRUXGDQVLOLPL

U]DLIHUD

NHQGLLVWHLLOHNLLQLQWDQPD]QGHYUHWPHVL

U]DLLIUD]

WDQPD]QLVWHHEDOE|OQPHVL

UX]QDPoHGHIWHUL

NX\XGXNDGLPHGHIWHUOHULQGHQELULVL

S
VDKLKYDNI

 

PONDUD]LVDKLELWDUDIQGDQVUHVL]RODUDNKD\UD 
 WDKVLVHGLOPLYDNI

sehim

:SD\

VEXWXKDNVUHVL KHUKDQJLELUNDUDUDNDULWLUD]YHGDYDDoPDGD 

 
 VRQVUH

DJLO 

LJDOHGHQLJDOFL
7

taahht

:VWOHQPH

tabii semere

:KHUKDQJLELUH\GHQHOGHHGLOHQOHUJHOLUOHU

tablo mahzen defteri 

 

:WDSXPGUOQGHNLWPVLFLOOHULQUHVPLVHQHW 
 FLOWOHULQLQEDODQJoYHELWLVD\IDODUQQ

 EHOLUWLOHUHNND\GHGLOHQGHIWHU

WDKGLWKDULWDODU KHQ]NDGDVWURVX\DSOPDP\HUOHUGHWDQPD] 

 
 VQUODUQEHOLUOHPHNLoLQWDSXVLFLOJ|UHYOLVL\D 

 
 GD\DUJ\ROXLOH\DSODQKDULWD
WDKGLWLDUD]L

WRSRUDI\D


WDKOL\HGDYDV

 

NLUDFQQNLUDONDODQERDOWPDVLoLQDoODQ
 GDYD

tahliye taahhd:NLUDODQDQDODQQEHOLUOLELUWDULKWHERDOWOPDV
 WDDKKG

tahrir

:\D]PD

WDKVLPLDUD]L

MHRGH]L

takyidat

:NVWODPD

WDN\LWOLWDQPD]

]HULQGHKDFL]LSRWHNYEEXOXQDQWDQPD]

WDOLNLDUW

HQJHOOH\LFLJHFLNWLULFLNRXO

tanzim

:G]HQOHPH

WDSXWDKULUL

 

 

 

2VPDQOPSDUDWRUOXXG|QHPLQGHDUD]LOHULQ
 NLLOHUOHLOLNLOHULQLQNXOODQPELoLPOHULQLQ
 E\NONOHULQLQVQUODUQQEHOLUWLOHUHN
 ROXWXUXODQDUD]LND\WODU

tarik

:\RO

tavzih

:DoNODPDD\GQODWPD

tedavl

:WDQPD]QHOGHLWLUPHVL

tefrik

:D\UPD

tefviz

:J|UHYOHQGLUPH

temlik

:WDQPD]RODUDNYHUPHGHYUHWPH

temliki sahih

 

 

:0LULDUD]LQLQWDVDUUXIHGLOPHN]HUHED]

 NRXOODUGDNLLOHUHYHULOPHVLVRQXFXROXDQDUD]L 
 WU

temellk

:WDQPD]HGLQPH

temerrt

:ERUoOXQXQERUFXQX]DPDQQGD|GH\HPHPHVL

temlik

 

:PONRODUDNYHUPHELUKDNNQELUEDNDNLL\H 
 JHoLULOPHVL

temliki sahih

 

 

:PLULDUD]LQLQWDVDUUXIHGLOPHN]HUHED]

 NRXOODUGDNLLOHUHYHULOPHVLVRQXFXROXDQDUD]L 
 WU


WHQNLVGDYDV

 

PLUDVLOHPOHULQGHVDNOSD\Q]DUDUJ|UPHVL
 GXUXPXQGDDoODQGDYD

tevhid

 

:NL\DGDGDKDID]ODELWLLNSDUVHOLQWHNSDUVHO
 RODUDNELUOHWLULOPHVL

tevkil

 

:YHNLORODUDNDWDQDQQ\HWNLOHULQLQEDNDVQD
 GHYUHGLOPHVL

tevsik

:EHOJHOHPH\D]OGXUXPDJHWLUPH

tezyidi bedel

:EHGHODUWUPD

WXO X]XQOXNER\ODP
8
XVXO 

PLUDVoODUGDQVWVR\JUXEX
9

YDNIWRSUDNODU

 

]DPDQODND\WOEXOXQPD\DQYHPONL\HWL
 YDNDUDEUDNOPDUD]LOHU

YDNIWDYL]EHGHOL

 

 

YDNIPDOODUQQPONHG|QHUHNVDKLSOHULQH 
 JHoPHVLLoLQWDQPD]GHHULQLQYDNID|GHPHVL 
 JHUHNHQGHHUL

YDVL\HWLWHQ]PHPXUX YDVL\HWQDPHKNPOHULQL\HULQHJHWLUPHNOH

 
 J|UHYOHQGLULOHQPHPXU
YHIDKDNN

 

VDWWWDQPD]DOFGDQJHULDOPD\HWNLVLQLVDNO
 WXWPDVGXUXPX
<

\HGLHPLQ

JYHQLOLUNLL


=

zade

:RXOHYODW.$<1$.d$

FIG : Technical Dictionary. Volume 4: Cadastral Surveying and Cadastre.


Frankfurt am Main, 1999.
ECU : Land Administration in the UNECE Region. United Nations,
Newyork And Geneva, 2005.
KELE, Ruen : Kentbilim Terimleri Szl, 2. Bask. mge Kitabevi
Yaynlar, 1998.
ALAR, Ahmet; ADA Volkan : Tanmaz (Gayrimenkul)
Deerlemesi, Gncellenmi kinci Bask. Harita ve Kadastro
Mhendisleri Odas yayn, Ankara.
DEMREL, Zerrin : Arazi Toplulatrmas. Yldz Teknik niversitesi,
2. bask, stanbul 1999.
Harita Genel Komutanl : Haritaclk Terimleri Szl. HGKS
125-1. Ankara, 2003
OVACIK, Mustafa : ngilizce Trke HUKUK SZL, 3. Bask.
Szkesen Matbaaclk, Ankara 2000.
OVACIK, Mustafa : Trke ngilizce HUKUK SZL, 5. Bask.
Szkesen Matbaaclk, Ankara 2005/II.
YILDIRIM, Ferzan Bayramolu: IULA, evre Kitaplar Serisi, evre
Terimleri Szl, kinci Bask. Kent Basmevi, stanbul, 1995.
[URL 1] http://www.bahcesel.com, evre, mar ve naat Terimleri
Szl, Ocak 2010,